CÔNG tác TRẮC địa TRONG xây DỰNG CÔNG TRÌNH yêu cầu CHUNG

14 6 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:54

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 309:2004 (Xuất lần 1) CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU CHUNG Surveying in construction General requyrements Lời nói đầu Tiêu chuẩn TCXDVN 309:2004 “Cơng tác trắc địa xây dựng cơng trình - u cầu chung” quy định yêu cầu kỹ thuật đo vẽ đồ địa hình tỷ lệ lớn trắc địa cơng trình, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2005/QĐ-BXD ngày 10 tháng 01 năm 2005 CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH U CẦU CHUNG Surveying in construction General requyrements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật đo vẽ đồ địa hình tỷ lệ lớn trắc địa cơng trình, để cung cấp liệu chuẩn xác dùng thiết kế thi công xây lắp, kiểm định, giám sát chất lượng cơng trình xây dựng Tiêu chuẩn thay cho TCVN 397285 Tiêu chuẩn trích dẫn - TCXDVN 271: 2002 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún cơng trình dân dụng cơng nghiệp phương pháp đo cao hình học - Tiêu chuẩn ngành: 96 TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; (phần trời) Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42-90 Quy phạm vẽ đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:25000; (phần nhà) Ký hiệu dùng tiêu chuẩn GPS Hệ thống định vị toàn cầu; ΔSh Số hiệu chỉnh độ cao mặt đất mặt chiếu; mp Sai số trung phương vị trí điểm; mH Sai số trung phương đo độ cao; h Khoảng cao đường đồng mức; δ Độ lệch giới hạn cho phép; t Hệ số đặc trưng cho cấp xác; m Sai số trung phương đại lượng đo; Δtđ Dung sai công tác trắc địa; ΔXl Dung sai công tác xây lắp Quy định chung 4.1 Công tác trắc địa khâu công việc quan trọng tồn cơng tác khảo sát, thiết kế, thi cơng xây lắp cơng trình mặt xây dựng Chúng phải thực theo đề cương phương án kỹ thuật phê duyệt phù hợp với tiến độ chung giai đoạn khảo sát, thiết kế, xây lắp, đánh giá độ ổn định bảo trì cơng trình 4.2 Cơng tác trắc địa phục vụ xây dựng cơng trình gồm giai đoạn chính: a) Cơng tác khảo sát trắc địa - địa hình phục vụ thiết kế cơng trình, bao gồm: thành lập lưới khống chế mặt độ cao phục vụ cho việc đo vẽ đồ tỷ lệ lớn , lập báo cáo nghiên cứu khả thi thiết kế kỹ thuật thi công b) Công tác trắc địa phục vụ thi cơng xây lắp cơng trình, bao gồm: thành lập lưới khống chế mặt độ cao phục vụ bố trí chi tiết thi cơng xây lắp cơng trình Kiểm tra kích thước hình học chỉnh kết cấu cơng trình Đo vẽ hồn cơng cơng trình c) Cơng tác trắc địa phục vụ quan trắc biến dạng cơng trình, bao gồm: thành lập lưới khống chế sở, lưới mốc chuẩn mốc kiểm tra nhằm xác định đầy đủ, xác giá trị chuyển dịch, phục vụ cho việc đánh giá độ ổn định bảo trì cơng trình Ba cơng đoạn có liên quan mật thiết với cần phải thực theo trình tự quy định 4.3 Việc xác định nội dung quy mơ cơng tác khảo sát đo đạc địa hình, u cầu độ xác thành lập lưới khống chế thi cơng nội dung quan trắc chuyển dịch cơng trình nhiệm vụ tổ chức thiết kế - Việc tiến hành khảo sát đo đạc - địa hình, thành lập lưới khống chế phục vụ thi công việc tổ chức quan trắc chuyển dịch cơng trình nhiệm vụ chủ đầu tư - Công tác đo đạc bố trí cơng trình kiểm tra chất lượng thi cơng xây lắp cơng trình đo vẽ hồn cơng nhiệm vụ đơn vị xây lắp 4.4 Tọa độ độ cao dùng để đo đạc khảo sát trắc địa - địa hình, thiết kế, thi cơng xây lắp cơng trình phải nằm hệ thống Nếu sử dụng hệ toạ độ giả định gốc toạ độ phải chọn cho toạ độ tất điểm mặt xây dựng có dấu dương, sử dụng toạ độ quốc gia phải sử dụng hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục chọn cho biến dạng chiều dài cạnh không vượt 1/50000, vượt phải tính chuyển Mặt chiếu chọn đo đạc xây dựng cơng trình mặt có độ cao trung bình khu vực xây dựng cơng trình Khi hiệu số độ cao mặt đất mặt chiếu < 32m bỏ qua số hiệu chỉnh ΔSh, lớn phải tính số hiệu chỉnh độ cao 4.5 Tiêu chuẩn để đánh giá độ xác đại lượng đo xây dựng sai số trung phương Sai số giới hạn lấy lần sai số trung phương 4.6 Để phục vụ xây dựng cơng trình lớn, phức tạp, nhà cao tầng đơn vị thi công phải lập phương án kỹ thuật bao gồm nội dung sau: - Giới thiệu chung cơng trình, u cầu độ xác cơng tác trắc địa phục vụ thi cơng xây dựng cơng trình, tài liệu trắc địa địa hình có khu vực - Thiết kế lưới khống chế mặt độ cao (đưa số phương án chọn phương án tối ưu) - Tổ chức thực đo đạc - Phương án xử lý số liệu đo đạc - Phương án xử lý vấn đề phức tạp chỉnh độ phẳng, độ thẳng đứng thiết bị, đo kiểm tra khu vực quan trọng vv - Sơ đồ bố trí cấu tạo loại dấu mốc 4.7 Trước tiến hành công tác trắc địa mặt xây dựng cần nghiên cứu tổng bình đồ cơng trình, kiểm tra vẽ chi tiết sử dụng cho việc bố trí cơng trình như: khoảng cách trục, khoảng cách tổng thể, toạ độ độ cao điểm phê duyệt phận giám sát kỹ thuật chủ đầu tư 4.8 Đối với cơng trình lớn có dây chuyền cơng nghệ phức tạp cơng trình cao tầng cần phải sử dụng máy móc thiết bị đại có độ xác cao máy toàn đạc điện tử, máy thuỷ chuẩn tự cân có đo cực nhỏ mia invar, máy chiếu đứng, Để thành lập lưới khống chế sử dụng cơng nghệ GPS kết hợp với máy toàn đạc điện tử Tất thiết bị sử dụng phải kiểm tra, kiểm nghiệm hiệu chỉnh theo yêu cầu tiêu chuẩn quy phạm chuyên ngành trước đưa vào sử dụng Khảo sát trắc địa địa hình phục vụ thiết kế cơng trình 5.1 Đặc điểm u cầu chung đồ tỷ lệ lớn 5.1.1 Trên khu vực xây dựng quy hoạch xây dựng thường đo vẽ đồ tỷ lệ từ 1: 200; 1: 500 đến 1: 5000 5.1.2 Dựa vào ý nghĩa mục đích sử dụng đồ tỷ lệ lớn phân chia thành hai loại: - Bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bản: Thành lập theo quy định chung quan quản lí nhà nước để giải nhiệm vụ địa hình Nội dung thể theo quy định quy phạm hành - Bản đồ địa hình chuyên ngành: Chủ yếu loại đồ địa hình cơng trình Loại đồ thành lập dạng đồ mặt cắt có độ chi tiết cao, dùng làm tài liệu sở địa hình, địa vật phục vụ cho khảo sát, thiết kế xây dựng sử dụng cơng trình 5.1.3 Các phương pháp chủ yếu sử dụng để thành lập đồ địa hình: - Đo vẽ lập thể đo vẽ tổng hợp ảnh - Đo vẽ trực tiếp thực địa phương pháp toàn đạc, toàn đạc điện tử kinh vĩ kết hợp đo cao bề mặt - Bản đồ địa hình vẽ giấy thể dạng đồ số Nội dung đồ lưu giữ dạng tệp liệu dáng địa hình, địa vật, toạ độ độ cao 5.1.4 Nội dung đồ địa hình tỷ lệ lớn cần thể yếu tố sau: Đường đồng mức độ cao tất điểm đặc trưng, (yếu tố địa hình); Nhà cửa cơng trình xây dựng, giao thông, hệ thống thuỷ lợi, đường ống, đường dây cao thế, điện thoại, hồ ao, sơng ngòi tượng địa chất quan sát tượng đứt gẫy, sụt lở, cáctơ v.v Mức độ chi tiết đồ tuỳ thuộc vào mức độ khái quát hoá theo tỷ lệ 5.1.5 Độ xác, độ chi tiết độ đầy đủ đồ địa hình tỷ lệ lớn quy định sau: - Độ xác đồ địa hình đặc trưng sai số trung phương tổng hợp vị trí mặt độ cao điểm địa vật địa hình quy định là: mp = 0.3 mm khu vực xây dựng; mp = 0.4 mm khu vực xây dựng; ⎛ 1⎞ mH = ⎜ ÷ ⎟h ⎝ 4⎠ Trong đó: h- khoảng cao đường đồng mức Đối với công tác thiết kế, sai số vị trí điểm tương hỗ địa vật quan trọng không vượt 0.2 mm x M (M mẫu số tỷ lệ đồ) Độ chi tiết đồ địa hình đặc trưng mức độ đồng dạng yếu tố biểu diễn đồ so với trạng chúng mặt đất Bản đồ tỷ lệ lớn, mức độ chi tiết đòi hỏi cao Sai số khái quát địa vật rõ nét đồ tỷ lệ lớn không vượt 0.5 mm x M Độ đầy đủ đồ đặc trưng mức độ dầy đặc đối tượng cần đo biểu diễn đồ, biểu thị kích thước nhỏ đối tượng khoảng cách nhỏ đối tượng thực địa cần biểu diễn đồ 5.1.6 Việc lựa chọn tỷ lệ đồ để đo vẽ cho khu vực xây dựng quy định sau: Tỷ lệ đồ địa hình cơng trình xác định tuỳ thuộc vào yếu tố như: - Nhiệm vụ thiết kế phải giải đồ - Giai đoạn thiết kế - Mức độ phức tạp địa vật, địa hình - Mật độ đường ống, dây dẫn Trong có tính đến yêu cầu độ xác, độ chi tiết độ đầy đủ đồ, chương pháp thiết kế bố trí cơng trình - Giai đoạn lập luận chứng kinh tế kỹ thuật thiết kế sơ cần có đồ tỷ lệ 1: 10000, 1: 5000 - Giai đoạn thiết kế quy hoạch chi tiết, thiết kế kỹ thuật, cần sử dụng loại đồ sau: a) Bản đồ tỷ lệ 1: 5000, h = 0.5m ÷ 1.0m dùng để thành lập đồ sở, tổng bình đồ khu vực thành phố, công nghiệp, thiết kế đồ án khu vực xây dựng; b) Bản đồ tỷ lệ 1:2000, h= 0.5m ÷ 1.0m dùng để thiết kế kỹ thuật cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi, hệ thống ống dẫn, vẽ thi công tưới tiêu; - Giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công cần loại đồ sau: a) Bản đồ tỷ lệ 1: 1000, h = 0.5m dùng để thiết kế thi công cơng trình khu vực chưa xây dựng, tổng bình đồ khu vực xây dựng thành phố, thiết kế chi tiết cơng trình ngầm, thiết kế quy hoạch, san lấp mặt bằng; b) Bản đồ tỷ lệ 1: 500, h = 0.5m dùng để thiết kế thi công công trình thành phố, khu cơng nghiệp, đo vẽ hồn cơng cơng trình; c) Bản đồ tỷ lệ 1: 200, h = 0.2m ÷ 0.5m dùng để thiết kế thi cơng cơng trình có diện tích nhỏ đòi hỏi độ xác cao, đo vẽ hồn cơng cơng trình 5.1.7 Khoảng cao đồ địa hình xác định dựa vào yếu tố sau: - u cầu thiết kế đặc điểm cơng trình; - Độ xác cần thiết độ cao độ dốc cơng trình; - Mức độ phức tạp độ dốc địa hình; - Trong trường hợp thông thường, khoảng cao chọn sau: h = 0.2 m; 0.5 m cho tỷ lệ 1: 200; 1: 500, vùng đồng bằng; h = 0.5 m cho tỷ lệ 1: 500; 1: 1000 vùng núi; h = 0.5 m ÷1.0m cho tỷ lệ 1: 500; 1: 1000 vùng đồng bằng; 1: 2000; 1:5000 vùng núi; h = 2.0 m cho tỷ lệ 1: 2000; 1: 5000 vùng núi 5.1.8 Ngoài việc thể nội dung đồ giấy để mô trạng bề mặt đất theo phương pháp truyền thống nói trên, nội dung đồ thể dạng tập liệu thơng tin mặt đất tọa độ, độ cao điểm khống chế, điểm chi tiết địa hình, địa vật biểu diễn dạng số thuật toán sử lý chúng để giải yêu cầu cụ thể Loại đồ gọi đồ số 5.1.9 Để thành lập đồ số cần có phần chủ yếu: - Phần cứng gồm máy toàn đạc điện tử, máy tính điện tử máy vẽ đồ - Phần mềm chuyên dùng để thành lập đồ cài đặt vào máy tính điện tử 5.1.10 Các số liệu ban đầu để thành lập đồ số đo đạc trực tiếp mặt đất, thu thập liệu phương pháp đo ảnh đo đồ - Phương pháp đo đạc trực tiếp mặt đất để thu thập liệu toạ độ, độ cao điểm chi tiết máy toán đạc điện tử tự ghi chép số liệu sau trút vào máy tính để biên vẽ đồ phần mềm chuyên dùng Đây phương pháp có hiệu kinh tế đạt độ xác cao - Phương pháp đo ảnh để thu thập liệu ban đầu phương pháp có hiệu kinh tế cao Sau chỉnh lý cặp ảnh, tiến hành đo điểm đặc trưng địa hình, địa vật, tự động xác định tọa độ, độ cao mã hố đặc trưng điểm Trong máy vi tính số liệu đặc trưng xử lý đưa hệ tọa độ thống theo yêu cầu Độ xác đồ số gần phụ thuộc hồn tồn vào độ xác số liệu ban đầu Vì sử dụng phương pháp độ xác đồ số phụ thuộc vào độ xác đo ảnh tỷ lệ ảnh - Phương pháp đo đồ thường sử dụng giai đoạn lập luận chứng kinh tế kỹ thuật thiết kế sơ công trình có u cầu khơng cao độ xác thành lập đồ Do thành lập đồ số dựa vào số liệu đo đồ địa hình tỷ lệ lớn có Cách làm gọi số hoá đồ 5.1.11 Hệ thống phần mềm chuyên dùng để thành lập đồ số bao gồm: - Phần mềm xử lý số liệu lưới khống chế khu vực đo vẽ: Phần mềm dùngđể sử lý số liệu đo ngoại nghiệp, bao gồm giải mã, hiệu chỉnh trị đo, bình sai trạm máy, tự động xắp xếp điểm thành lập cấu trúc số liệu mạng lưới, tính số hiệu chỉnh chiếu hình cho trị đo, tính tọa độ gần cho điểm, tính tốn bình sai v.v - Phần mềm biên tập đồ hình Các số liệu sau nạp vào máy tính vào loại mã tự động hình thành đồ Nhưng tính chất phức tạp đồ địa hình, đồ hình thành khơng thể tránh khỏi sai sót Do cần phải dùng hình thức giao diện người - máy, để tiến hành gia công, biên tập Phần mềm biên tập đồ hình bao gồm: hình thành đồ, biên tập, chuyển sang máy vẽ đồ, chuyển sang máy in - Phần mềm biên vẽ kỹ hiệu ghi đồ địa hình: Phần mềm bảo đảm chế hình vẽ ký hiệu, đường nét kiểu số, kiểu chữ - Phần mềm vẽ đường đồng mức: Căn vào điểm địa hình tự động nội suy, vẽ đường đồng mức tự động ghi độ cao - Phần mềm số hoá đồ địa hình: Phần mềm bảo đảm việc chuyển đồ địa hình tỷ lệ lớn có qua máy số hoá thành đồ số, bao gồm đọc tọa độ điểm yếu tố đồ, chuyển đổi lưu tọa độ, biểu thị đồ hình, tạo thống số liệu đo thực địa số liệu số hoá đồ cũ để thành lập đồ số 5.2 Lưới khống chế đo vẽ đồ tỷ lệ lớn 5.2.1 Cơ sở trắc địa để đo vẽ đồ tỷ lệ lớn lưới trắc địa nhà nước cấp hạng lưới khống chế đo vẽ Trên khu vực thành phố công nghiệp lưới trắc địa thiết kế phải đảm bảo tiêu sau: - Độ xác mạng lưới khống chế cấp phải đảm bảo cho việc tăng dầy cho cấp nhằm thoả mãn yêu cầu đo vẽ đồ tỷ lệ lớn u cầu cơng tác bố trí cơng trình - Mật độ điểm khống chế phải thoả mãn yêu cầu tỷ lệ cần đo vẽ - Đối với khu vực nhỏ nên sử dụng hệ tọa độ độc lập (giả định); 5.2.2 Số cấp hạng mạng lưới tuỳ thuộc vào diện tích khu vực đo vẽ quy định theo bảng 1, đảm bảo độ xác tương đương 5.2.3 Mật độ điểm khống chế gồm điểm tam giác hạng IV, đườngchuyền cấp 1, cấp để đo vẽ đồ địahình tỷ lệ 1/1000 ÷ 1/2000 điểm/km2 trung bình từ điểm ÷ 12 điểm/1 km2; để đo vẽ đồ tỷ lệ 1/500 mật độ điểm khống chế lên tới 15 điểm ÷ 18 điểm/1 km2 tuỳ theo mức độ xây dựng khu vực 5.2.4 Cơ sở độ cao xây dựng dạng độ cao hạng II, III, IV Lưới hạng II thành lập khu vực rộng có chu vi lớn 40 km, chiều dài tuyến điểm nút không lớn 10 km Lưới tăng dầy tuyến độ cao hạng III Chiều dài tuyến hạng III bố trí điểm hạng II không vượt 15 km; chiều dài điểm nút không vượt km Lưới hạng III tăng dầy tuyến độ cao hạng IV Chiều dài tuyến bố trí điểm hạng II III không km Chiều dài tuyến điểm nút khơng q 2÷3 km Các điểm hạng IV cách 400m ÷ 500 m khu vực xây dựng km khu vực chưa xây dựng Bảng Diện tích khu vực đo vẽ cấp hạng mạng lưới khống chế Khống chế Khống chế Diện tích sở đo vẽ đo vẽ Mặt Độ cao Mặt Độ cao Lưới Tăng (km ) nhà nước dầy II, III, IV 1.2 > 200 II, III, IV Thuỷ II, III, IV Tam giác 1.2 III, IV 50 ÷ 200 chuẩn kỹ nhỏ, đường III, IV 1.2 IV 10 ÷ 50 thuật chuyền kinh IV 1.2 IV ÷ 10 vĩ IV 1.2 _ 2.5 ÷ IV _ ÷ 2.5 _ 100 thành lập phương pháp đo cao hình học với độ xác tương thuỷ chuẩn hạng III nhà nước Đối với mặt xây dựng có diện tích < 100 lưới khống chế độ cao thành lập phương pháp đo cao hình học với độ xác tương đương với thuỷ chuẩn hạng IV nhà nước Lưới độ cao thành lập dạng tuyến đơn dựa vào hai mốc độ cao cấp cao tạo thành vòng khép kín Các tuyến độ cao phải dẫn qua tất điểm lưới khống chế mặt Lưới khống chế mặt độ cao cần phải ước tính độ xác cách chặt chẽ theo nguyên lý số bình phương nhỏ Trình tự đánh giá kết đánh giá nêu đề cương phương án kỹ thuật phải phê duyệt trước thi công 6.9 Đặc trưng độ xác lưới khống chế mặt độ cao phục vụ xây lắp cơng trình ghi bảng 2; Các mốc phải đặt vị trí thuận lợi cho việc đặt máy thao tác đo đạc bảo quản lâu dài để sử dụng suốt thời gian thi công xây lắp sửa chữa mở rộng sau Khi đặt mốc nên tránh vị trí có điều kiện địa chất khơng ổn định, vị trí u cầu thiết bị có tải trọng động lớn, vị trí gần nguồn nhiệt Vị trí mốc lưới khống chế mặt phục vụ thi cơng phải đánh dấu tổng bình đồ xây dựng 6.10 Việc thành lập lưới khống chế mặt phục vụ thi cơng xây lắp cơng trình trách nhiệm chủ đầu tư Việc thành lập lưới phải hoàn thành bàn giao cho nhà thầu chậm tuần trước khởi cơng xây dựng cơng trình Hồ sơ bàn giao gồm: - Sơ đồ lưới khống chế mặt độ cao (vẽ tổng bình đồ mặt cơng trình xây dựng); - Kết tính tốn bình sai lưới khống chế mặt bằng; - Kết tính tốn bình sai lưới khống chế độ cao; - Bảng thống kê toạ độ độ cao điểm lưới Sơ họa vị trí mốc lưới khống chế bàn giao phải lập biên có chữ ký bên giao bên nhận Mẫu biên bàn giao tài liệu lập theo quy định tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90 Bảng Sai số trung phương lập lưới khống chế thi công Sai số trung phương lập lưới Cấp Đo chênh Đặc điểm Đo Đo cao xác đối tượng xây lắp góc cạnh 1km thuỷ (") (tỷ lệ) chuẩn (mm) 3" 1/25000 Xí nghiệp, cụm nhà cơng trình xây dựng phạm vi lớn 100 ha, ngơi nhà cơng trình riêng biệt diện tích lớn 100 5" 1/10000 Xí nghiệp, cụm nhà cơng trình xây dựng phạm vi nhỏ 100 ha, nhà cơng trình riêng biệt diện tích từ 1ha đến 10ha 10" 1/5000 10 Nhà cơng trình xây dựng diện tích < 1ha Đường mặt đất đường ống ngầm phạm vi xây dựng Đường mặt đất đường ống 30" 1/2000 15 ngầm ngồi phạm vi xây dựng Cơng tác bố trí cơng trình 7.1 Cơng tác bố trí cơng trình nhằm mục đích đảm bảo cho hạng mục cơng trình kết cấu riêng biệt xây dựng theo vị trí thiết kế Tuỳ theo điều kiện cụ thể lưới khống chế phục vụ bố trí trang thiết bị nhà thầu, sử dụng phương pháp toạ độ vng góc, phương pháp toạ độ cực, phương pháp đường chuyền toàn đạc, phương pháp giao hội phương pháp tam giác khép kín để thực việc bố trí cơng trình Các sơ đồ lưới bố trí cơng trình mặt xây dựng nhà cao tầng tham khảo phụ lục A 7.2 Trước tiến hành bố trí cơng trình cần phải kiểm tra lại mốc lưới khống chế mặt độ cao 7.3 Trình tự bố trí cơng trình tiến hành theo nội dung sau: - Lập lưới bố trí trục cơng trình; - Định vị cơng trình; - Chuyển trục cơng trình thực địa giác móng cơng trình; - Bố trí trục phụ cơng trình dựa sở trục bố trí; - Bố trí chi tiết trục dọc trục ngang hạng mục cơng trình; - Chuyển trục độ cao lên tầng xây lắp; - Bố trí điểm chi tiết cơng trình dựa vào vẽ thiết kế; - Đo vẽ hồn cơng 7.4 Tổ chức thiết kế cần giao cho nhà thầu vẽ cần thiết, gồm: - Bản vẽ tổng mặt cơng trình; - Bản vẽ bố trí trục cơng trình (có ghi đủ kích thước, toạ độ giao điểm trục); - Bản vẽ móng cơng trình (các trục móng kích thước móng độ sâu); - Bản vẽ mặt cắt cơng trình (có kích thước độ cao cần thiết) Trước tiến hành bố trí cơng trình phải kiểm tra cẩn thận số liệu thiết kế vẽ chi tiết so với mặt tổng thể, kích thước phần kích thước tồn thể Mọi sai lệch cần phải báo cáo cho quan thiết kế để xem xét chỉnh sửa 7.5 Yêu cầu độ xác bố trí cơng trình tuỳ thuộc vào: - Kích thước hạng mục; - Vật liệu xây dựng; - Tính chất; - Hình thức kết cấu; - Trình tự phương pháp thi công xây lắp 7.6 Để bố trí cơng trình cần phải sử dụng máy móc, thiết bị có độ xác phù hợp Tính kỹ thuật số máy thông dụng nêu phần phụ lục D phụ lục E Trước đưa vào sử dụng máy cần phải kiểm nghiệm theo yêu cầu quy phạm Tiêu chuẩn Ngành Cục Đo đạc Bản đồ Bộ Tài nguyên môi trường ban hành 7.7 Các sai số đo đạc lập lưới bố trí trục bên ngồi bên tồ nhà cơng trình sai số cơng tác bố trí khác chia thành cấp xác tuỳ thuộc vào chiều cao số tầng nhà, đặc điểm kết cấu, vật liệu xây dựng, trình tự phương pháp thi cơng cơng trình Sai số trung phương cho phép lập lưới bố trí cơng trình nêu Bảng 7.8 Sai số chuyền tọa độ độ cao từ điểm lưới trục sở lên tầng thi công nêu bảng Bảng Sai số trung phương lập lưới bố trí cơng trình Sai số trung phương lập lưới bố trí trục sai số cơng tác bố trí khác Cấp Đặc điểm tồ nhà, Xác định cơng trình kết cấu xây dựng xác Đo chênh cao Đo góc trạm máy cạnh (") (mm) Cấp Các kết cấu kim loại có phay bề mặt tiếp xúc; kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp phương pháp tự định vị điểm chịu lực; cơng trình cao từ 100m đến 120m có độ từ 30m đến 36m Các nhà cao 15 tầng; cơng trình có chiều cao từ 60m đến 100m có độ từ 18m đến 30m Các tồ nhà cao từ tầng đến 15 tầng; công trình có chiều cao từ 15m đến 60m có độ 18m Các nhà cao tầng; cơng trình có chiều cao < 15m có độ < 6m Các kết cấu gỗ, lưới cơng trình, đường xá, đường dẫn ngầm Các cơng trình đất (trong kể cơng tác quy hoạch đứng) 15.000 1 10.000 10 5000 20 2,5 3000 30 2000 30 1000 45 10 Bảng Sai số trung phương chuyển trục độ cao lên mặt xây lắp Chiều cao mặt thi công xây dựng (m) Các sai số < 15 15÷60 60÷100 100÷120 2,5 Sai số trung phương chuyển điểm, trục theo phương thẳng đứng (mm) 5 Sai số trung phương xác định độ cao mặt thi công xây dựng so với mặt gốc (mm) 7.9 Để chuyển toạ độ từ mặt sở lên mặt lắp ráp cao sử dụng phương pháp: - Sử dụng máy kinh vĩ (đối với nhà < tầng); - Sử dụng máy chiếu đứng; phương pháp tọa độ máy toàn đạc điện tử - Sử dụng công nghệ GPS Việc chuyển toạ độ từ mặt sở lên mặt lắp ráp phải thực từ điểm tạo thành góc vng đường thẳng để kiểm tra kết chuyền toạ độ Nếu sử dụng máy chiếu đứng phải để lỗ chờ có kích thước khơng nhỏ 150mm x150mm Tại vị trí phải thực việc chiếu từ vị trí bàn độ ngang máy cách 1200 (hoặc 900) lấy vị trí trung bình lần chiếu (trọng tâm tam giác hình vng) tạo thành chọn làm vị trí cuối để sử dụng Nếu đơn vị thi cơng có máy kinh vĩ điện tử kính ngắm vng góc sử dụng chúng máy chiếu đứng để chuyển toạ độ từ mặt sở lên mặt lắp ráp cao 7.10 Trong q trình thi cơng cần phải tiến hành kiểm tra độ xác cơng tác bố trí cơng trình dựa vào điểm sở trắc địa Các độ lệch giới hạn cho phép công tác bố trí cơng trình tính cơng thức: δ = t.m ( 6.1) Trong đó: t - có giá trị 2; 2,5; ấn định trước thiết kế xây dựng thiết kế cơng tác trắc địa, tuỳ thuộc vào tính chất quan trọng mức độ phức tạp cơng trình m - sai số trung phương lấy theo Bảng 7.11 Khi biết trước giá trị dung sai xây lắp cho phép hạng mục cơng trình xác định dung sai công tác trắc địa theo nguyên tắc cân sai số: Δ Δ td = xl (6.2) Trong đó: Δtđ - dung sai cơng tác trắc địa; Δxl - dung sai công tác xây lắp; Số - nguồn sai số xây lắp: Sai số trắc địa, sai số chế tạo, thi công cấu kiện; sai số biến dạng Đối với cơng trình xây dựng đòi hỏi độ xác cao cần có phương án riêng để tính dung sai cơng tác trắc địa Kiểm tra kích thước hình học đo vẽ hồn cơng 8.1 Trong q trình thi cơng xây lắp cơng trình nhà thầu (Tổng thầu nhà thầu phụ) phải tiến hành đo đạc kiểm tra vị trí kích thước hình học hạng mục xây dựng Đây cơng đoạn bắt buộc q trình xây dựng kiểm tra chất lượng sản phẩm 8.2 Cơng tác kiểm tra yếu tố hình học bao gồm: a) Kiểm tra vị trí hạng mục, kết cấu riêng biệt hệ thống kỹ thuật so với tham số hồ sơ thiết kế b) Đo vẽ hồn cơng vị trí mặt bằng, độ cao, kích thước hình học hạng mục, kết cấu sau hoàn thành giai đoạn lắp ráp c) Đo vẽ hồn cơng hệ thống kỹ thuật ngầm (thực trước lấp) 8.3 Việc đo đạc kiểm tra đo vẽ hồn cơng phải thực máy móc, thiết bị có độ xác tương đương với thiết bị dùng giai đoạn thi cơng Tất máy móc phải kiểm nghiệm đảm bảo yêu cầu chất lượng theo Tiêu chuẩn Ngành 96 TCN 43-90 8.4 Các yếu tố cần kiểm tra q trình thi cơng xây lắp, phương pháp, trình tự khối lượng cơng tác kiểm tra phải xác định trước phương án kỹ thuật thi công công tác trắc địa phục vụ xây dựng cơng trình 8.5 Danh sách hạng mục quan trọng, kết cấu khu vực cần đo vẽ hồn cơng kiểm tra nghiệm thu đơn vị thiết kế xác định Việc kiểm tra kích thước hình học kể đo vẽ hồn cơng cơng trình tất giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình nhà thầu thực 8.6 Vị trí mặt độ cao hạng mục, cấu kiện phần tồ nhà hay cơng trình độ thẳng đứng chúng, vị trí bu lơng neo, mã cần phải xác định từ điểm sở bố trí điểm định hướng nội Trước tiến hành công việc cần kiểm tra lại xem điểm có bị xê dịch hay khơng 8.7 Độ xác cơng tác đo đạc kiểm tra kích thước hình học đo vẽ hồn cơng không lớn 0.2 dung sai cho phép kích thước hình học cho tiêu chuẩn chuyên ngành hồ sơ thiết kế Trong trường hợp cơng trình xây dựng theo tài liệu thiết kế có dung sai xây dựng chế tạo khơng có quy phạm tiêu chuẩn chun ngành phương án kỹ thuật cơng tác trắc địa cần phải tiến hành ước tính độ xác theo cơng thức có sở khoa học 8.8 Kết đo đạc kiểm tra kích thước hình học cơng trình đo vẽ hồn cơng phải đưa vào hồ sơ báo cáo nộp cho quan tư vấn giám sát chủ đầu tư 8.9 Dựa vào kết đo vẽ hồn cơng cơng trình hệ thống cơng trình ngầm cơng trình để lập vẽ hồn cơng Tỷ lệ vẽ hồn cơng lấy tỷ lệ tổng bình đồ tỷ lệ vẽ thi cơng tương ứng Trong trường hợp cần thiết cần phải lập bảng kê toạ độ yếu tố cơng trình để phần phụ lục 8.10 Các sơ đồ vẽ hồn cơng lập theo kết đo vẽ hồn cơng sử dụng q trình bàn giao nghiệm thu cơng trình phần hồ sơ tài liệu bắt buộc phải có để đánh giá chất lượng xây lắp cơng trình 8.11 Dung sai cho phép trắc địa lắp giáp kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn nhà công nghiệp dung sai cho phép lắp ghép kết cấu thép nêu phụ lục B phụ lục C Công tác đo lún, đo chuyển dịch nhà cơng trình 9.1 Những quy định chung đo độ lún đo chuyển dịch 9.1.1 Việc đo độ lún, đo chuyển dịch nhà cơng trình, cần tiến hành theo chương trình cụ thể nhằm mục đích sau: - Xác định giá trị độ lún, độ chuyển dịch tuyệt đối tương đối nhà cơng trình so với giá trị tính tốn theo thiết kế chúng; - Tìm nguyên nhân gây lún, chuyển dịch mức độ nguy hiểm chúng trình làm việc bình thường nhà cơng trình sở đưa giải pháp nhù hợp nhằm phòng ngưà cố xảy ra; - Xác định thơng số đặc trưng cần thiết độ ổn định cơng trình; - Làm xác thêm số liệu đặc trưng cho tính chất lý đất; - Dùng làm số liệu kiểm tra phương pháp tính tốn, xác định giá trị độ lún, độ chuyển dịch giới hạn cho phép loại đất cơng trình khác 9.1.2 Công việc đo độ lún đo chuyển dịch móng nhà cơng trình tiến hành thời gian xây dựng sử dụng đạt độ ổn định độ lún chuyển dịch Việc đo chuyển dịch thời gian sử dụng cơng trình tiến hành phát thấy cơng trình xuất vết nứt lớn có thay đổi rõ nét điều kiện làm việc nhà cơng trình 9.1.3 Trong q trình đo chuyển dịch nhà cơng trình cần phải xác định (độc lập đồng thời) đại lượng sau: - Chuyển dịch thẳng đứng( độ lún, độ võng, độ trồi); - Chuyển dịch ngang( độ chuyển dịch); - Độ nghiêng; - Vết nứt 9.1.4 Việc đo độ lún chuyển dịch cơng trình tiến hành theo trình tự sau: - Lập đề cương phương án kỹ thuật; - Lựa chọn thiết kế cấu tạo loại mốc chuẩn mốc quan trắc; - Phân bố vị trí đặt mốc sở mặt độ cao; - Gắn mốc đo lún đo chuyển dịch cho nhà cơng trình; - Sử dụng máy đo giá trị độ lún, độ chuyển dịch ngang độ nghiêng - Tính tốn sử lý số liệu phân tích kết đo 9.1.5 Các phương pháp đo độ lún, đo chuyển dịch ngang độ nghiêng nêu đề cương phương án kỹ thuật chọn tuỳ thuộc vào yêu cầu độ xác phép đo, đặc điểm cấu tạo móng, đặc điểm địa chất cơng trình, địa chất thuỷ văn đất nền, khả ứng dụng hiệu kinh tế phương pháp 9.1.6 Việc xác định sơ độ xác đo độ lún, đo chuyển dịch ngang thực phù hợp với giá trị độ lún độ chuyển dịch ngang dự tính theo thiết kế nêu bảng Dựa sở sai số cho phép đo chuyển dịch Bảng để xác định độ xác cấp đo; khơng có số liệu dự tính theo thiết kế việc lựa chọn cấp đo dựa vào đặc điểm đất tầm quan trọng cơng trình theo Bảng 6; Cấp 1: Đo độ lún độ chuyển dịch ngang nhà cơng trình xây dựng đất cứng nửa cứng (thời gian sử dụng 50 năm), cơng trình quan trọng, cơng trình có ý nghĩa đặc biệt Bảng Sai số đo chuyển dịch giai đoạn xây dựng sử dụng cơng trình Đơn vị tính mm Giá trị tính tốn độ lún độ chuyển dịch ngang dự tính theo thiết kế < 50 50 ÷ 100 100 ÷ 250 250 ÷ 500 > 500 Giai đoạn xây dựng Cát 2 10 15 Giai đoạn sử dụng cơng trình Loại đất Đất sét Cát Đất sét 1 1 1 2 5 10 10 Cấp 2: Đo độ lún độ chuyển dịch ngang nhà cơng trình xây dựng cát, đất sét đất có tính biến dạng cao, cơng trình đo để xác định nguyên nhân hư hỏng Cấp 3: Đo độ lún độ chuyển dịch ngang nhà cơng trình xây dựng đất đắp, đất yếu đất bị nén mạnh Bảng Sai số giới hạn đo chuyển dịch độ xác cấp đo Đơn vị tính mm Sai số đo chuyển dịch Độ xác cấp đo Độ lún Độ chuyển dịch ngang 1 2 10 9.2 Công tác chuẩn bị trước đo 9.2.1 Công tác chuẩn bị trước đo độ lún: Công tác chuẩn bị trước đo độ lún phương pháp đo cao hình học nêu TCXDVN 271: 2002 9.2.2 Công tác chuẩn bị trước đo chuyển dịch ngang đo nghiêng: Trước đo chuyển dịch ngang đo nghiêng nhà cơng trình cần xây dựng lưới mốc chuẩn Các mốc chuẩn coi ổn định so với mặt phẳng nằm ngang chân cột sử dụng điểm để đặt chân máy chiếu ngược theo độ cao điểm cần đo So sánh chênh lệch khoảng cách ngang điểm đo xác định giá trị chuyển dịch ngang độ nghiêng cơng trình theo hướng độ cao khác 9.2.3 Trong trình đo chuyển dịch ngang đo nghiêng cần phải tiến hành đánh giá độ ổn định lưới mốc chuẩn theo chu kỳ 9.3 Các phương pháp đo độ lún, đo chuyển dịch nhà cơng trình 9.3.1 Các phương pháp đo độ lún cơng trình 9.3.1.1 Khi đo độ lún nhà cơng trình sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp đo cao hình học; - Phương pháp đo cao lượng giác; - Phương pháp đo cao thuỷ tĩnh; - Phương pháp chụp ảnh 9.3.1.2 Phương pháp sử dụng phổ biến để đo độ lún nhà cơng trình phương pháp đo cao hình học Quy trình kỹ thuật để đo xác định độ lún theo phương pháp nêu TCXDVN 271: 2002 9.3.2 Các phương pháp đo chuyển dịch ngang cơng trình 9.3.2.1 Để đo độ lún nhà cơng trình sử dụng riêng biệt phương pháp sau sử dụng kết hợp số phương pháp sau: - Phương pháp hướng chuẩn; - Phương pháp đo góc - cạnh 9.3.2.2 Đo chuyển dịch ngang theo phương pháp hướng chuẩn thực chất đo khoảng cách từ điểm kiểm tra đến mặt phẳng thẳng đứng (hướng chuẩn) thời điểm khác phương pháp đo góc nhỏ phương pháp bẳng ngắm di động 9.3.2.3 Trong trường hợp thành lập hướng chuẩn để quan trắc chuyển dịch ngang cần sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp giao hội góc, giao hội cạnh giao hội góc cạnh; - Phương pháp tam giác; - Phương pháp đường chuyền đa giác 9.3.2.4 Sai số giới hạn cho phép đo chuyển dịch ngang quy định sau: ± 1mm cơng trình xây dựng đá gốc; ± 3mm cơng trình xây dựng đất cát, đất sét loại đất chịu nén khác; ± 5mm loại đập đất đá chịu áp lực cao; ± 10mm cơng trình xây dựng đất đắp, đất bùn chịu nén ± 15mm cơng trình đất đắp - Yêu cầu độ xác đo chuyển dịch ngang cơng trình đặc biệt tính tốn riêng sở thiết kế kỹ thuật công nghệ cơng trình; - Trong trường hợp chưa xác định trước hướng chuyển dịch cơng trình phải quan trắc theo hai hướng vng góc với 9.3.3 Phương pháp đo độ nghiêng cơng trình 9.3.3.1 Độ xác cần thiết đo độ nghiêng cơng trình phụ thuộc vào loại cơng trình, chiều cao, chiều dài cơng trình Sai số cho phép đo độ nghiêng cơng trình khơng vượt q quy định sau đây: - Đối với bệ móng lớn, máy liên hợp: 0,00001 L - Đối với tường cơng trình cơng nghiệp dân dụng: 0,0001H - Đối với ống khói, tháp, cột cao: 0,0005 H đó: L - chiều dài bệ; H - chiều cao cơng trình 9.3.3.2 Tuỳ theo điều kiện cụ thể khu vực, chiều cao cơng trình độ xác cần thiết để lựa chọn phương pháp đo độ nghiêng sau đây: - Phương pháp tọa độ; - Phương pháp đo góc ngang; - Phương pháp đo góc nhỏ; - Phương pháp chiếu đứng; - Phương pháp đo khoảng thiên đỉnh nhỏ 9.3.4 Đo vết nứt cơng trình 9.3.4.1 Việc đo có hệ thống phát triển vết nứt từ chúng xuất kết cấu nhà cơng trình nhằm đánh giá đặc trưng biến dạng mức độ nguy hiểm q trình sử dụng cơng trình 9.3.4.2 Khi đo vết nứt theo chiều dài cần tiến hành theo chu kỳ cố định, đánh dấu vị trí ngày quan trắc 9.3.4.3 Khi đo vết nứt theo chiều rộng cần phải sử dụng dung cụ thiết bị chuyên dùng, đánh dấu vị trí ngày quan trắc chu kỳ 9.3.4.4 Khi chiều rộng vết nứt lớn mm cần phải đo chiều sâu 10 Ghi chép lưu giữ hồ sơ 10.1 Các tài liệu đo đạc, tính tốn đồ địa hình tỷ lệ lớn phục vụ cho quy hoạch thiết kế kỹ thuật thi công xây lắp cơng trình phải lưu giữ dạng báo cáo kỹ thuật, đồ địa hình in giấy đồ số 10.2 Các tài liệu hồ sơ lưới khống chế thi cơng, lưới bố trí cơng trình cơng tác trắc địa cơng trình khác phục vụ cho thi công, xây lắp, đo vẽ hồn cơng quan trắc chuyển dịch cơng trình phải tổng hợp, báo cáo, nghiệm thu, bàn giao cho chủ đầu tư lưu giữ trình xây dựng sử dụng cơng trình ... Dung sai công tác trắc địa; ΔXl Dung sai công tác xây lắp Quy định chung 4.1 Công tác trắc địa khâu công việc quan trọng tồn cơng tác khảo sát, thiết kế, thi cơng xây lắp cơng trình mặt xây dựng. .. sai xây lắp cho phép hạng mục cơng trình xác định dung sai công tác trắc địa theo nguyên tắc cân sai số: Δ Δ td = xl (6.2) Trong đó: Δtđ - dung sai cơng tác trắc địa; Δxl - dung sai công tác xây. .. độ chung giai đoạn khảo sát, thiết kế, xây lắp, đánh giá độ ổn định bảo trì cơng trình 4.2 Cơng tác trắc địa phục vụ xây dựng cơng trình gồm giai đoạn chính: a) Cơng tác khảo sát trắc địa - địa
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG tác TRẮC địa TRONG xây DỰNG CÔNG TRÌNH yêu cầu CHUNG , CÔNG tác TRẮC địa TRONG xây DỰNG CÔNG TRÌNH yêu cầu CHUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay