ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG LOPERAMIDE PURE ĐỂPHÒNG NGỪA BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON SAU CAI sữa GIAI đoạn từ 28 60 NGÀY TUỔI

67 6 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:53

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TRƯ NG Đ I H C NƠNG LÂM THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA LU N T T NGHI P ĐÁNH GIÁ HI U QU S PHÒNG NG D NG LOPERAMIDE PURE Đ TIÊU CH Y TRÊN HEO CON SAU CAI S A GIAI ĐO N T 28- 60 NGÀY TU I H tên sinh viên : Đ GIANG SƠN Ngành : Thú Y L p : DHO3TY Niên khóa : 2003 - 2008 Tháng 9/2008 ĐÁNH GIÁ HI U QU S NG D NG LOPERAMIDE PURE Đ PHÒNG TIÊU CH Y TRÊN HEO CON SAU CAI S A GIAI ĐO N T 28- 60 NGÀY TU I Tác gi Đ GIANG SƠN Khóa lu n đư c đ trình đ ñáp ng yêu c u c p b ng Bác s ngành Thú Y Giáo viên hư ng d n PGS.TS Lê Văn Th ThS Đ V n Th Tháng 9/2008 i L I C M ƠN V i t t c t m lòng, tơi xin chân thành c m ơn: Ban giám hi u nhà trư ng tồn th gi ng viên khoa Chăn Ni Thú Y, trư ng Đ i H c Nông Lâm thành ph H Chí Minh t o m i ñi u ki n thu n l i, t n tình ch b o, truy n đ t cho tơi nh ng ki n th c quý báu su t trình h c t p rèn luy n t i trư ng PGS.TS Lê Văn Th Th.s Đ V n Th t n tình ch b o, hư ng d n, đóng góp nhi u ý ki n quý báu ñã t o m i ñi u ki n thu n l i nh t đ tơi có th hồn t t đ tài t t nghi p Th y Lê H u Ng c, giáo viên ch nhi m, ln ln hư ng d n giúp đ tơi su t th i gian theo h c t i trư ng Chú Tr n Ti n Cư ng cô H Th Thu Hà, ch tr i heo Ti n Cư ng, anh Mai Thanh Quang toàn th anh ch em công nhân t i tr i heo Ti n Cư ng giúp đ tơi q trình th!c hi n ñ tài t i tr i Con xin c m ơn ba m", ngư i ñã sinh thành, nuôi dư ng, d y d ch d!a cho su t trình khôn l n Xin c m ơn b n l p Thú y 29 nh ng ngư i ln bên c nh giúp đ chia s# nh ng vui bu n su t năm h c v$a qua Xin chân thành c m ơn! ii TÓM T T LU N VĂN Đ tài “ĐÁNH GIÁ HI U QU S D NG LOPERAMIDE PURE Đ PHÒNG NG A TIÊU CH Y TRÊN HEO CON SAU CAI S A GIAI ĐO N T 2860 NGÀY TU I” ñư c th!c hi n t i tr i heo Ti n Cư ng, thu%c xã Long An, huy n Long Thành, t nh Đ ng Nai Th i gian th!c hi n t$ ngày 24/2/2008 ñ n 17/4/2008 Thí nghi m ñư c ti n hành 116 heo sau cai s a thí nghi m ñư c chia làm ñ t: Đ t 1: ti n hành thí nghi m 60 heo sau cai s a v i 30 heo lơ thí nghi m (dùng th c ăn c a tr i b& sung thêm loperamide) 30 heo lơ đ i ch ng (dùng cám tr i có s d'ng amoxicilline) - T( l ngày tiêu ch y ) lơ thí nghi m 2,4% lơ đ i ch ng 5,72% T( l tiêu ch y ) lơ thí nghi m b ng 41,96% so v i lơ đ i ch ng (100%) - H s chuy n bi n th c ăn ) lơ thí nghi m 1,95 Lơ đ i ch ng 2.13 H s chuy n bi n th c ăn lơ thí nghi m th p 8,49% so v i lơ đ i ch ng Đ t 2: ti n hành l p l i thí nghi m ñã th!c hi n ) ñ t v i lơ thí nghi m có 28 heo lơ đ i ch ng có 28 heo - T( l ngày tiêu ch y ) lơ thí nghi m 0,807% Lơ đ i ch ng 0,714% - H s chuy n bi n th c ăn ) lơ thí nghi m 2,145 Lơ đ i ch ng 2,024 H s chuy n bi n th c ăn cao 5,98% so v i lơ đ i ch ng T&ng trung bình đ t: - T( l ngày tiêu ch y ) lơ thí nghi m 1,64% ) lơ đ i ch ng 3,34% - H s chuy n bi n th c ăn ) lơ thí nghi m 2,043 ) lơ đ i ch ng 2,074 - Chi phí cho 1kg tăng tr ng ) lơ thí nghi m 12.180,5 đ ng Lơ đ i ch ng 12.884,8 ñ ng Chênh l ch t&ng chi phí cho 1kg tăng tr ng ) lơ thí nghi m so v i lơ đ i ch ng 94,53% iii M CL C Trang TÓM T*T LU+N VĂN iii DANH SÁCH CÁC CH- VI.T T*T vii DANH SÁCH CÁC B/NG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ SƠ Đ1 ix DANH SÁCH CÁC BI2 Đ1 x CHƯƠNG 1: M4 Đ5U 1.1 Đ6T V7N Đ8 1.2 M9C ĐÍCH – YÊU C5U 1.2.1 M'c đích 1.2.2 Yêu c u CHƯƠNG 2: T:NG QUAN 2.1 Đ6C ĐI2M SINH LÝ HEO CON 2.1.1 Đ;c ñi m sinh lý tiêu hóa ) heo sau cai s a 2.1.2 S! tiêu hoá ch t dinh dư ng m%t s enzyme liên quan 2.1.2.1 Tiêu hóa glucid 2.1.2.2 Tiêu hóa lipid 2.1.2.3 Tiêu hóa protein 2.1.2.4 Tiêu hóa vitamin 2.1.2.5 Tiêu hóa ch t khống 2.2 TIÊU CH/Y TRÊN HEO CON 2.2.1 Nguyên nhân gây tiêu ch y 2.2.1.1 Do heo 2.2.1.2 Do heo m" 2.2.1.3 Do dinh dư ng 2.2.1.4 Do ñi u ki n ngo i c nh, v sinh chăm sóc 2.2.1.5 Do vi sinh v t, kí sinh trùng 10 2.2.2 Cơ ch sinh b nh tiêu ch y heo 11 iv 2.3 CÁC GI/I PHÁP PHÒNG NG THI?U CÁC THU@C DÙNG TRONG THÍ NGHI?M 15 2.4.1 Sơ lư c v loperamid pure 15 2.4.2 Sơ lư c v amoxiciline 18 CHƯƠNG 3: NAI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THBC HI?N 21 3.1 GI>I THI?U SƠ LƯCC V8 TRDI CHĂN NI TI.N CƯENG 21 3.1.1 V trí 21 3.1.2 L ch s tình hình hi n c a tr i 21 3.1.2.1 L ch s tr i 21 3.1.2.2 Tình hình hi n c a tr i 22 3.1.3 Cơ c u t& ch c hi n t i c a tr i 22 3.1.4 Cơ c u ñàn 22 3.1.5 Quy trình chăm sóc ni dư ng 22 3.1.5.1 Chu ng tr i 22 3.1.5.2 Chăm sóc ni dư ng 25 3.1.6 V sinh thú y 27 3.1.7 Quy trình tiêm phòng c a tr i 28 3.2 NAI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHI?M 29 3.2.1 Th i gian ñ a ñi m ti n hành 29 3.2.1.1 Th i gian 29 3.2.1.2 Đ a ñi m 29 3.2.2 N%i Dung ñi u ki n thí nghi m 29 3.2.2.1 N%i dung thí nghi m 29 v 3.2.2.2 Đi u ki n thí nghi m v t li u thí nghi m 29 3.2.3 B Trí Thí Nghi m Và Phương Pháp Ti n Hành 31 3.2.3.1 B Trí Thí Nghi m 31 3.2.3.2 Phương Pháp Ti n Hành 33 3.2.4 Các Ch Tiêu Theo Dõi 34 3.2.5 Đánh Giá Hi u Qu Kinh T 34 3.2.6 thu th p x lý s li u 34 CHƯƠNG 4: K.T QU/ VÀ TH/O LU+N 35 4.1 TRFNG LƯCNG BÌNH QUÂN 35 4.2 H? S@ CHUY2N BI.N THGC ĂN 37 4.3 K.T QU/ THEO DÕI TÌNH TRDNG SGC KHOH 39 4.3.1 T( l ngày tiêu ch y 39 4.3.2 T l ngày b nh khác 42 4.4 TI L? NUÔI S@NGVÀ TI L? CH.T 44 4.5 T:NG K.T CÁC CHI TIÊU THEO DÕI 45 4.6 HI?U QU/ KINH T 45 4.6.1 Đơn giá th c ăn m%t s nguyên li u b& sung s d'ng thí nghi m 45 4.6.2 Hi u qu kinh t 46 CHƯƠNG 5: K.T LU+N VÀ Đ8 NGHJ 47 5.1 K.T LU+N 47 5.2 Đ8 NGHJ 47 vi DANH SÁCH CÁC CH VI T T T E.coli : Eschrichia coli Vit : Vitamine M.M.A : Mastitis Metritic Agalactiae ARN : Ribonucleic acid AND : Deoxyribonucleic acid Tă : th c ăn TN : Thí nghi m Đc : Đ i ch ng Tt : tăng tr ng L : Lo i th i C : Ch t vii DANH SÁCH CÁC B NG Trang B ng 2.1 S! phát tri n c a b% máy tiêu hóa c a heo t$ – 70 ngày tu&i B ng 2.2 Đi m ph thích h p đ enzyme phân h y protein ho t ñ%ng t t B ng 2.3 Đ% pH ) n ng ño n khác c a ng tiêu hóa heo B ng 3.1 Thành ph n dinh dư ng c a cám 550S (công ty CP) 26 B ng 3.2 Các thu c dùng ñi u tr tr i 28 B ng 3.3 L ch tiêm phòng t i tr i heo ti n cư ng 29 B ng 3.4 Thành ph n nguyên li u th c ăn h n h p dành cho heo cai s a t i tr i heo Ti n Cư ng 30 B ng 3.5 Thành ph n dinh dư ng c a th c ăn h n h p dành cho heo cai s a s d'ng t i tr i 31 B ng 3.6 Sơ đ b trí thí nghi m cho hai đ t thí nghi m 32 B ng 4.1 K t qu tr ng lư ng bình qn c a heo qua hai đ t thí nghi m 35 B ng 4.2 Tiêu th' th c ăn h s chuy n hoá th c ăn 37 B ng 4.3 K t qu theo dõi t( l ngày tiêu ch y thí nghi m 39 B ng 4.4 K t qu theo dõi t l ngày mKc b nh khác thí nghi m 42 B ng 4.5 T l nuôi s ng t k ch t 44 B ng 4.6 T&ng k t ch tiêu theo dõi thí nghi m 45 B ng 4.7 Hi u qu kinh t c a thí nghi m 46 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ SƠ Đ Trang Sơ ñ 2.1 Cơ ch sinh b nh tiêu ch y 11 Công th c c u t o c a loperamide 15 Hình 2.2 Loperamide d ng dung d ch viên nén 18 Hình 2.3 Loperamide d ng viên nén 18 Hình 2.4 loperamide d ng viên nang c ng 18 Hình 2.5 C u hình khơng gian c a amoxicilin 19 Hình 2.6 Mơ hình c u t o hóa h c phLng c a amoxicilline 19 Hình 3.1 Ki u mái c a tr i 23 C u trúc dãy tr i nuôi nái khô nái ch a 23 Hình 3.3 chu ng nái khơ nái ch a 23 Hình 3.4 khu v!c ni nái đ# 24 Hình 3.5 Khu nuôi heo cai s a 25 Hình 3.6 L ch a vacine đóng khơ l ch a dung d ch pha tiêm (vaccine d ch t heo) 28 Hình 3.7 Vaccine FMD 28 Hình 3.8 heo lơ đ i ch ng sau tu n thí nghi m thí nghi m đ t 32 Hình 3.9 heo lơ thí nghi m sau tu n thí nghi m thí nghi m đ t 32 Hình 3.10 Heo ) lơ đ i ch ng sau tu n thí nghi m đ t c a thí nghi m 33 Hình 3.11 Heo ) lơ thí nghi m sau tu n thí nghi m đ t c a thí nghi m 33 ix 4.3.2 TC l2 ngày b2nh khác B)ng 4.4 K t qu theo dõi t l ngày mKc b nh khác thí nghi m Đ t Lơ ĐC TN T&ng s ngày nuôi (ngày) 927 960 T l ngày b nh khác (%) 0,76 0,52 S ngày b nh khác (ngày) 13 14 T&ng s ngày nuôi (ngày) 840 867 T l ngày b nh khác (%) 1,55 1,61 20 19 T&ng s ngày nuôi (ngày) 1767 1827 T l ngày b nh khác trung bình (%) 1,13 1,04 Ch tiêu S ngày b nh khác (ngày) Chung 2ñ t T&ng s ngày b nh khác (ngày) % χ2 P 0,41 0,522 0,012 0,911 0,071 0,79 1.13 1.14 1.12 1.1 1.08 1.06 1.04 1.02 0.98 1.04 ĐC đ i ch ng thí nghi m TN Bi&u ñ6 4.4 T l ngày mKc b nh khác chung cho đ t thí nghi m 42 Qua b ng 4.4 bi u ñ 4.4 ta th y t l ngày mKc b nh khác ) lơ thí nghi m (1,04%) th p so v i lơ đ i ch ng (1,13%), khác bi t khơng có ý nghĩa v m;t th ng kê (P > 0,05) Theo NguyOn Th H i Y n (2005), ) lơ thí nghi m b& sung ch phNm BioTronic P có t l ngày mKc b nh khác 0,83 K t qu th p so v i k t qu c a Theo Tr n Th Thanh Tâm (2007), t l ngày mKc b nh khác ) lô b& sung 2ppm loperamide 1,94% NguyOn Đ c Hi n (2007), t l ngày mKc b nh khác ) lơ b& sung 2ppm loperamide thí nghi m 2,77% thí nghi m 2,5% Như v y so v i k t qu k t qu c a chúng tơi th p B nh khác g;p thí nghi m ña s b nh viêm da lô ñ i ch ng 19 ngày b b nh ngày b b nh viêm ph&i lơ thí nghi m 16 ngày b b nh viêm da ngày heo b viêm ph&i 43 4.4 TH L NUÔI S NGVÀ TH L CH T B)ng 4.5 T l nuôi s ng t k ch t Đ t Trung bình 2đ t Lơ ĐC TN T&ng s heo ñ u thí nghi m (con) 30 30 T&ng s heo cu i thí nghi m (con) 27 30 T l nuôi s ng (%) 90 100 T l ch t (%) 10 T&ng s heo đ u thí nghi m (con) 28 28 T&ng s heo cu i thí nghi m (con) 25 26 T l ni s ng (%) 89,3 92,6 T l ch t (%) 10,7 7,4 T&ng s heo đ u thí nghi m (con) 58 58 T&ng s heo cu i thí nghi m (con) 52 56 T l ni s ng trung bình (%) 89,7 96,6 T l ch t trung bình (%) 10,3 3,4 Ch tiêu Qua b ng 4.5 ta th y t l nuôi s ng c a c hai ñ t ) lô ñ i ch ng (89,7%) th p so v i lơ thí nghi m Theo NguyOn Ng c Tuân Tr n Th Dân (2000), heo giai đo n t$ – 22kg có t l ch t 2,5% đ t lo i Như v y, t l ch t c a heo chúng tơi đ t dư i m c so v i cách x p h ng T l nuôi s ng c a NguyOn Đ c Hi n (2007), ) lô b& sung 2ppm loperamide thí nghi m thí nghi m 100% So v i k t qu k t qu c a th p Trong thí nghi m chúng tơi ghi nh n đư c sau: ) lơ đ i ch ng có heo lo i th i ) lơ thí nghi m có heo ch t heo lo i th i Heo ch t ) lơ thí nghi m tiêm vacine (vacine d ch t ) vào ngày th c a thí nghi m ñ t Các trư ng h p lo i th i khác heo còi c c, phát tri n không phù h p so v i b y Các heo ñư c ñưa vào l a heo nhM ho;c ñưa vào chu ng b nh Sau m%t th i gian chăm sóc heo phát tri n l i đư c 44 ghép vào b y heo khác tr ng lư ng Các heo lo i th i sau đư c chăm sóc t t ghép b y chúng tơi khơng ghi nh n đư c ch tiêu khác Do s heo cu i thí nghi m đư c tính sau tr$ s heo lo i th i s heo ch t 4.5 T NG K T CÁC CHH TIÊU THEO DÕI B)ng 4.6 T&ng k t ch tiêu theo dõi thí nghi m Các ch tiêu theo dõi Lơ đ i ch ng Lơ thí nghi m S heo ñ u kì (con) 58 58 S heo cu i kì (con) 52 56 T l ni s ng (%) 89,7 96,6 T&ng tr ng lư ng đ u kì (kg) 337,8 332,6 T&ng tr ng lư ng cu i kì (kg) 682,7 741,6 T&ng tăng tr ng (kg) 344,9 409 716 835,5 Lư ng th c ăn tiêu th' bình quân (g/con/ngày) 405,2 446,3 HSCBTĂ (kgtă/kgtt) 2,076 2,043 T l ngày tiêu ch y (%) 3,34 1,64 T l ngày mKc b nh khác (%) 1,13 1,04 T&ng lư ng th c ăn tiêu th' (kg) Qua b ng 4.6 ta th y ch tiêu theo dõi ) lơ thí nghi m đ u t t lơ đ i ch ng Các ch tiêu tr ng lư ng cu i thí nghi m, t l mKc b nh khác, h s chuy n bi n th c ăn ) lơ thí nghi m có t t so v i lơ đ i ch ng s! khác bi t khơng có ý nghĩa v m;t th ng kê Ch tiêu t l tiêu ch y ) lơ thí nghi m có khác bi t r t r t có ý nghĩa so v i lơ đ i ch ng Nhìn chung, vi c b& sung loperamide vào khNu ph n ăn c a heo cai s a ñem l i m%t s hi u qu như: làm gi m t l tiêu ch y, t l mKc b nh khác, giúp c i thi n tr ng lư ng heo ) th i ñi m 60 ngày tu&i 4.6 HI U QU KINH T 4.6.1 Đơn giá th>c ăn m.t s/ nguyên li2u b= sung s d"ng thí nghi2m Giá cám dành cho heo cai s a c a tr i: 5.891,8 vnñ/kgtă Amoxiciline 98% : 1.200.000 vnñ/kg 45 Loperamide pure : 40.000 vnñ/ t n tă Bio- D.O.C : 70.000 vnñ/100ml Vimefloro : 65.000 vnñ/ 100ml Vit AD3E : 135.000 vnñ/100ml 4.6.2 Hi2u qu) kinh t5 Hi u qu kinh t đư c trình bày qua b ng 4.7 B)ng 4.7 Hi u qu kinh t c a thí nghi m Các ch tiêu Lơ đ i ch ng Lơ thí nghi m S heo ñ u thí nghi m (con) 58 58 S heo cu i thí nghi m (con) 52 56 T&ng lư ng th c ăn tiêu th' (kg) 716 835,5 5.891,8 5.891,8 4.218.027,6 4.922.598,9 171.840 33.420 54.100 25.800 T&ng chi phí (đ ng) 4.443.967,6 4.981.818,9 T&ng tăng tr ng (kg) 344,9 409 12.884,8 12.180,5 100 94,53 Giá kg th c ăn (đ ng) T&ng chi phí th c ăn (đ ng) Chi phí cho thu c b& sung th c ăn (đ ng) Chi phí thu c u tr thí nghi m (đ ng) T&ng chi phí thu c th c ăn cho 1kg tăng tr ng (đ ng/kg) Chênh l ch t&ng chi phí cho 1kg tăng tr ng so v i lơ đ i ch ng (%) 46 CHƯƠNG V K T LU N VÀ Đ! NGHI 5.1 K T LU N Qua th i gian thí nghi m, kh o sát, x lí s li u chúng tơi th y vi c b& sung loperamide vào khNu ph n ăn h ng ngày c a heo cai s a giai ño n 2860 ngày tu&i có k t qu sau: T&ng tr ng lư ng bình quân chung k t thúc thí nghi m ) lơ thí nghi m (741,6kg) cao lơ đ i ch ng (682,7 kg) 58,9 kg Trong tr ng lư ng bình quân c a heo k t thúc thí nghi m ) lơ thí nghi m (13,236 kg) cao ) lơ đ i ch ng (12,937 kg) 0,299 kg Lư ng th c ăn tiêu th' bình qn ) lơ thí nghi m (446,3g/con/ngày) cao lơ đ i ch ng (405,2g/con/ngày) 41,1g/con/ngày H s chuy n bi n th c ăn ) lơ thí nghi m (2,043 kg tă/kg tt) th p ) lơ đ i ch ng (2,076kg tă/kg tt) 0,034kg tă/kg tt T( l ngày tiêu ch y chung cho c thí nghi m ) lơ thí nghi m (1,64%) th p lơ đ i ch ng (3,34%) 1,7% T l ngày mKc b nh khác chung cho c thí nghi m ) lơ thí nghi m (1,04%) th p lơ đ i ch ng (1,13%) 0,09% Chi phí thu c th c ăn cho kg tăng tr ng lơ thí nghi m (12.180,5 đ ng/kg tt) th p lơ ñ i ch ng (12.884,8 ñ ng/kg tt) 704,3 đ ng/kg tt Tương đương, lơ thí nghi m sP gi m chi phí thu c th c ăn cho kg tăng tr ng 5,47% so v i lơ đ i ch ng Như v y qua hai đ t thí nghi m, ta th y lơ b& sung 4ppm loperamide vào khNu ph n ăn c a heo cai s a có t l tiêu ch y th p hi u qu kinh t cao so v i lô b& sung 200g amoxicilline 5.2 Đ! NGHI Thí nghi m cho th y ph n hi u qu c a vi c b& sung loperamide vào khNu ph n th c ăn Nhưng ) m%t s ch tiêu chưa có khác bi t th t s! rõ ràng Do đó, chúng 47 tơi đ ngh nên ti n hành thí nghi m nhi u l n n a, ) nhi u th i ñi m khác năm ñ có th đánh giá xác hi u qu c a vi c s d'ng loperamide Thí nghi m b& sung loperamide v i n ng ñ% 4ppm có hi u qu kinh t Chúng tơi khuy n cáo tr i có kh t! tr%n cám nên b& sung loperamide vào khNu ph n ñ nâng cao su t, gi m t l tiêu ch y, gi m h s chuy n hóa th c ăn qua gi m đ!ơc giá thành s n xu t Loperamide h p ch t làm gi m nhu đ%ng ru%t, qua làm th c ăn lưu l i ru%t lâu Do ñó, b& sung loperamide vào khNu ph n ph i có li u lư ng h p lí đ h th p nguy b nhiOm đ%c t có th c ăn 48 TÀI LI U THAM KH O Ngô Văn Chăm, 2003 So sánh tác d ng c a Probiotic v i m t s lo i kháng sinh vi c phòng ng a b nh tiêu ch y E.Coli heo giai ño n sau cai s a Lu n văn t t nghi p khoa Chăn Nuôi Thú Y Trư ng Đ i H c Nông Lâm Tp HCM 2.Tr$n Văn Chính, 2005 Hư ng d n th c t p ph n m m th ng kê Minitab 12.21 for windows Tr$n Th9 Dân,2003 Sinh s n heo nái sinh lí heo NXB Nơng Nghi p Tr$n Văn ĐJ, 2006 Đánh giá hi u qu s d ng oxide k m vi c kích thích tăng trư ng phòng ng a tiêu ch y heo heo cai s a Lu n văn t t nghi p khoa Chăn Nuôi Thú Y Đ i H c Nông Lâm TP.HCM NguyKn Đ>c Hi5n, 2007.So sánh hi u qu c a loperamide pure amoxicilline ñ phòng ng a tiêu ch y cho heo giai ño n t 28 – 56 ngày tu i Lu n văn t t nghi p khoa Chăn Nuôi Thú Y Đ i H c Nông Lâm TP.HCM Phùng Dng Lân, 1985 Ch ng a ch y c a l n theo m NXB Hà N%i Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc, Dương Duy Đ6ng, 2002 Th c ăn dinh dư!ng ñ ng v t NXB Nông Ngh p Tp.HCM Dương Thanh Liêm Đ%ng Minh Phư c,2006 T p chí chăn ni NguyKn Phư c Nhu3n, Đ Hi5u Liêm, Huỳnh Th9 B ch Y5n, 2003 Giáo trình sinh hóa h c ph n NXB Đ i H c Qu c Gia TP HCM 10 Võ Văn Ninh,2007 Giáo trình chăn ni heo T sách trư ng đ i h c nông lâm 11 NguyKn Như Pho, 2001 B nh tiêu ch y heo NXB Nông Nghi p TP.HCM 12 NguyKn Như Pho, 2007 S d ng kháng sinh h"i s c ngo i khoa - k t h p thu c an tồn cơng hi u Tài li u t&ng h p 13 Mai Ng c Phư
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG LOPERAMIDE PURE ĐỂPHÒNG NGỪA BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON SAU CAI sữa GIAI đoạn từ 28 60 NGÀY TUỔI , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG LOPERAMIDE PURE ĐỂPHÒNG NGỪA BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON SAU CAI sữa GIAI đoạn từ 28 60 NGÀY TUỔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay