Mẫu quyết định xử phạt hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dụctrẻ em

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:53

Đã có hành vi vi phạm hành chính Quy định tại điểm ….. khoản …… Điều …… của Nghị định số 912011NĐCP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN Độc lập –Tự -Hạnh Phúc Số: /QĐ-… (2) , ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Căn Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Căn Điều …………… Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2011 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; Căn Biên vi phạm hành (3) ……………………… lập hồi …………… …… ngày ………… tháng ……… năm ………… ; Tôi (4): ………………………………………….; Chức vụ: Đơn vị: QUYẾT ĐỊNH: Điều Xử phạt vi phạm hành đối với: Ơng (bà)/tổ chức (5): ; Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): Địa chỉ: Giấy chứng minh nhân dân số:/Quyết định thành lập đăng ký kinh doanh Cấp ngày: ……………………… Tại: Với hình thức sau: Hình thức xử phạt chính: Cảnh cáo/phạt tiền với mức phạt đồng (viết chữ: ) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề: b) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành gồm: Các biện pháp khắc phục hậu (nếu có): Lý do: - Đã có hành vi vi phạm hành (6): Quy định điểm … khoản …… Điều …… Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2011 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Những tình tiết liên quan đến việc giải vụ vi phạm: Điều Ông (bà)/tổ chức …………………… phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt thời hạn mười ngày, kể từ ngày giao Quyết định xử phạt ngày … tháng … năm … trừ trường hợp hoãn chấp hành hoặc… (7) Quá thời hạn này, ơng (bà)/tổ chức ………………………………… cố tình khơng chấp hành Quyết định xử phạt bị cưỡng chế thi hành Số tiền phạt theo quy định Điều phải nộp vào tài khoản số ……………… Kho bạc Nhà nước (8) ………………………… vòng mười ngày, kể từ ngày giao Quyết định xử phạt Ông (bà)/tổ chức …………………………… có quyền khiếu nại, khởi kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành theo quy định pháp luật Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……… tháng … năm ……… (9) Trong thời hạn ba ngày Quyết định gửi cho: Ông (bà)/tổ chức: ……………… để chấp hành 2 Kho bạc để thu tiền phạt Quyết định gồm ………… trang, đóng dấu giáp lai trang NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) (1) Nếu định xử phạt Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …, huyện, thành phố thuộc tỉnh …, xã … mà không cần ghi quan chủ quản (2) Ghi địa danh hành cấp tỉnh (3) Họ tên, chức vụ người lập biên (4) Họ tên người định xử phạt (5) Nếu tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm (6) Nếu có nhiều hành vi ghi cụ thể hành vi vi phạm (7) Ghi rõ lý (8) Ghi rõ tên, địa kho bạc (9) Ngày ký định ngày người có thẩm quyền xử phạt định ... ngày 17 tháng 10 năm 2011 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Những tình tiết liên quan đến việc giải vụ vi phạm: Điều Ông
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu quyết định xử phạt hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dụctrẻ em, Mẫu quyết định xử phạt hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dụctrẻ em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay