ĐỀ THỬ sức TRƯỚC kì THI THPTQG 2019 môn hóa lần 19

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:28

facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ LUYỆN ĐỀ XUYÊN QUỐC GIA TEAM ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 40 câu, trình bày 05 trang) facebook.com/groups/hmm123/ ĐỀ THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QG 2019 BÀI THI: HÓA HỌC – ĐỀ SỐ 19 (Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề) Họ tên thí sinh:…………………… Số báo danh:…………… Mã Đề 113 ĐỀ THI ĐƯỢC BIÊN SOẠN BỞI: PHẠM TĂNG CÁT LƯỢNG ĐỀ THI ĐƯỢC PHẢN BIỆN BỞI: TEAM LĐXQG Thời gian thi: Thứ – 03/04/2019; thời gian làm bài: Từ 21h30p – 22h20p, nộp muộn lúc 22h30p Câu 1: Oxit sau lưỡng tính ? A Fe2O3 B CrO3 C CrO D Cr2O3 Câu 2: Dãy kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối chúng A Na, Cu B Ca, Zn C K, Al D Fe, Ag Câu 3: Chất sau trạng thái rắn điều kiện thường ? A Glyxin B Triolein C Etyl aminoaxetat D Anilin Câu 4: Chất X có cơng thức cấu tạo CH2 =CHCOOCH=CH2 Tên gọi X là: A Vinyl acrylat B Propyl metacrylat C Etyl axetat D Vinyl metacrylat Câu 5: Phèn Crom-Kali có màu: A Trắng B Vàng C Da cam Câu 6: Dung dịch chất không làm đổi màu quỳ tím A C6H5NH2 B NH3 C CH3CH2NH2 Câu 7: Thành phần phân supephốtphat kép A (NH2)2CO B Ca(H2PO4)2 C KCl D Xanh tím D CH3NHCH2CH3 D (NH4)2HPO4 Câu 8: Chất sau tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t0) thu ancol etylic? A OHC-CHO B CH3CHO Câu 9: Chất sau có phản ứng tráng bạc? C HCHO D CH2=CHCHO A CH3CHO B C2H5OH C CH3COOH D CH3NH2 Câu 10: Polime X dai, bền với nhiệt giữ nhiệt tốt nên để dệt vải, may quần áo ấm , X A Poliacrilonitrin B Poli (vinylclorua) C Polibutađien D Polietilen Câu 11: Dãy đồng đẳng ankin có cơng thức chung A CnH2n-2 (n  3) B CnH2n-6 (n  6) C CnH2n+2 (n  1) D CnH2n-2 (n  2) Câu 12: Trong phân tử axit cacboxylic X có số nguyên tử cacbon số nhóm chức Đốt cháy hoàn toàn lượng X thu số mol CO2 số mol H2O Tên gọi X A axit axetic B axit fomic C axit malonic D axit oxalic Câu 13: Các este thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat có mùi táo,…Este có mùi chuối chín có cơng thức cấu tạo thu gọn là: Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 1/ mã đề 113 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ A CH3COOCH2CH(CH3)2 B CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 C CH3COOCH2CH(CH3)CH2CH3 D CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3 Câu 14: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng tạo thành khí Z Các khí X, Y Z A SO2, O2 Cl2 B H2, NO2 Cl2 C H2, O2 Cl2 D Cl2, O2 H2S Câu 15: Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu Giá trị m A 32,50 B 48,75 C 29,25 D 20,80 Câu 16: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3; (3) Cho Na vào dung dịch CuSO4; (2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3; (4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng Các thí nghiệm có tạo thành kim loại A (1) (2) B (3) (4) C (1) (4) D (2) (3) Câu 17: Điện phân dung dịch sau đây, có khí điện cực (ngay từ lúc đầu bắt đầu điện phân) A Cu(NO3)2 B FeSO4 C FeCl2 D K2SO4 Câu 18: Amin X có phân tử khối nhỏ 80 Trong phân tử X, nitơ chiếm 19,18% khối lượng.Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO2 HCl thu ancol Y Oxi hóa khơng hồn tồn Y thu xeton Z Phát biểu sau ? A Tách nước Y thu anken B Tên thay Y propan-2-ol C Phân tử X có mạch cacbon khơng phân nhánh D Trong phân tử X có liên kết pi Câu 19: hực thí nghiệm sau: (1) Cho bột Fe đến dư vào dung dịch H2SO4 loãng (2) Cho bột Fe đến dư vào dung dịch CuCl2 (3) Cho bột Fe đến dư vào dung dịch FeCl3 (4) Cho bột Fe đến dư vào dung dịch AgNO3 (5) Đốt cháy bột Fe (dùng dư) khí Cl2 Số thí nghiệm thu muối Fe (II) A B C D Câu 20: Cho chất sau: HCl, AgNO3, Cl2, KMnO4/H2SO4 loãng, Cu Số chất tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 A Câu 21: Cho sơ đồ sau : B C D HCl (d­ ) CH3OH,HCl (khan) KOH NaOH,t  X2   X3   H2N-CH2 COOK  X1  X (C4H9O2N)  Vậy X2 A ClH3N-CH2COOH B H2N-CH2 -COONa C H2N-CH2-COOH D H2N-CH2COOC2H5 Câu 22: Cho m gam hỗn hợp X gồm HCOOC2H5 CH3COOCH3 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 21,6 gam Ag Mặt khác, m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 2/ mã đề 113 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ thu 9,4 gam hỗn hợp ancol Giá trị m A 25,9 B 14,8 facebook.com/groups/hmm123/ C 22,2 D 18,5 Câu 23: Cho hình vẽ thí nghiệm sau Hình vẽ mơ tả thí nghiệm để chứng minh A Tính bazơ NH3 B Tính axit HCl C Tính tan O2 D Tính tan Cl2 Câu 24: Cho hỗn X gồm Zn, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 Cu(NO3)2, sau phản ứng thu hỗn hợp Y gồm kim loại dung dịch Z Cho NaOH dư vào dung dịch Z thu kết tủa gồm hidroxit kim loại.Dung dịch Z chứa A Zn(NO3)2, AgNO3,Fe(NO3)3 B Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 C Zn(NO3)2,Cu(NO3)2, Fe(NO3 )3 D Zn(NO3)2 ,Fe(NO3)2 Câu 25: Aminoaxit X (CnH2n+1O2N), phần trăm khối lượng cacbon chiếm 51,28% Giá trị n A B C D Câu 26: Đun nóng triglyxerit X với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Y chứa muối natri axit stearic oleic Đem cô cạn dung dịch Y thu 54,84 gam muối Biết X làm màu vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol Br2 Phần Khối lượng phân tử X A 886 B 888 C 884 D 890 Câu 27: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X (gồm x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe2 O3, t mol Fe3O4) dung dịch HCl khơng thấy khí có khí bay khỏi khỏi bình, dung dịch thu chứa muối Mối quan hệ số mol chất có hỗn hợp X A x + y = 2z + 2t B x + y = z + t C x + y = 2z + 2t D x + y = 2z + 3t Câu 28: Cho phát biểu sau: (1) Fructozơ glucozơ có khả tham gia phản ứng tráng bạc; (2) Saccarozơ tinh bột không bị thủy phân có axit H2SO4 (lỗng) làm xúc tác; (3) Tinh bột tạo thành xanh nhờ trình quang hợp; (4) Mỗi mắc xích phân tử xenlulozơ có nhóm -OH tự do, nên hòa tan Cu(OH)2 (5) Amilozơ saccarozơ thuộc loại đisaccarit Phát biểu A B C Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! D Trang 3/ mã đề 113 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ Câu 29: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl Al2(SO4)3 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 sau: Giá trị m A 41,65 B 40,15 C 35,32 D 38,64 Câu 30: Cho vào ống nghiệm ml dung dịch lòng trắng trứng 10%, thêm tiếp ml dung dịch NaOH 30% giọt dung dịch CuSO4 2% Lắc nhẹ ống nghiệm, tượng quan sát A Có kết tủa xanh lam, sau tan tạo dung dịch xanh lam B Có kết tủa xanh lam, sau kết tủa chuyển sang màu đỏ gạch C Có kết tủa xanh lam, sau tan tạo dung dịch màu tím D Có kết tủa xanh lam, kết tủa khơng bị tan Câu 31: Cho sơ đồ phản ứng:  AgNO3 / NH , t t  NaOH, t  Y   C2H3O2Na Este X (C4HnO2) + NaOH  Z  0 Công thức cấu tạo X thỏa mãn sơ đồ cho A CH3COOCH2CH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH2CH2CH3 Câu 32: Hỗn hợp X gồm a mol Al b mol Na Hỗn hợp Y gồm b mol Al a mol Na Thực thí nghiệm sau Thí nghiệm 1: Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư thu 5,376 lít khí H2, dung dịch X1 m gam chất rắn khơng tan Thí nghiệm 2: Hòa tan hỗn hợp Y vào nước dư thu dung dịch Y1 khối lượng NaOH 1,2 gam Biết thể tích khí đo đktc Tổng khối lượng Al hỗn hợp X Y A 6,75 gam B 7,02 gam C 7,29 gam D 7,56 gam Câu 33: Cho 26,16 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2 Mg vào dung dịch chứa 1,22 mol NaHSO4 x mol HNO3 Sau phản ứng xảy hoàn tồn, thấy 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O H2; đồng thời thu dung dịch Z 1,68 gam kim loại không tan Tỉ khối Y so với H2 12,375 Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z (không có oxi), thu 38,0 gam kết tủa Lấy tồn lượng kết tủa đem nung ngồi khơng khí đến khối lượng không đổi thu 28,0 gam rắn khan Giá trị x A 0,10 B 0,12 C 0,09 D 0,16 Câu 34: Hòa tan hồn tồn 15,74 gam hỗn hợp X chứa Na, K, Ca Al nước dư thu dung dịch chứa 26,04 gam chất tan 9,632 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng Al X A 17,15% B 20,58% C 42,88% D 15,44% Câu 35: Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch NaCl 0,6M Cu(NO3)2 1M với cường độ dòng điện khơng đổi I = 5A thời gian t giây dừng điện phân Cho 0,2 mol bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu 7,32 gam rắn không tan Giá trị t Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 4/ mã đề 113 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2019/ facebook.com/groups/hmm123/ A 5790 giây B 6755 giây C 6948 giây D 6176 giây Câu 36: X este no, đơn chức, Y este đơn chức, không no chứa nối đôi C = C (X, Y mạch hở) Đốt chát 10,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 10,08 lít O2 (đktc) thu 6,48 gam nước Mặt khác, đun nóng 10,56 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu ancol hỗn hợp muối chứa a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Biết A, B muối axit cacboxylic Tỉ lệ a : b gần với giá trị sau ? A 0,9 B 1,2 C 1,0 D 1,5 Câu 37: X hợp chất hữu chứa vòng benzen có khối lượng phân tử nhỏ 160 đvC Đun nóng hồn tồn 18,24 gam X với dung dịch KOH 28% Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu phần rắn Y 63,6 gam chất lỏng Z gồm nước ancol đơn chức Đốt cháy hoàn toàn Y, thu sản phẩm gồm 28,16 gam CO2; 5,76 gam H2O 27,6 gam K2CO3 Dẫn tồn Z qua bình đựng Na dư, thu 38,528 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng muối Y có giá trị gần với A 74 B 76 C 72 D 78 Câu 38: Lấy 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH) H2NCH COOH cho vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y Y tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Z Làm bay Z thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 61,9 B 28,8 C 52,2 D 55,2 Câu 39: X, Y, Z ba peptit mạnh hở, tạo từ Ala, Val Khi đốt cháy X, Y với số mol lượng CO2 Đun nóng 37,72 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z với tỉ lệ mol tương ứng : : dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa muối D, E với số mol 0,11 mol 0,35 mol Biết tổng số mắt xích X, Y, Z 14 Phần trăm khối lượng Z M gần với ? A 14% B 8% C 12% D 18% Câu 40: Hòa tan hết 24,018 gam hỗn hợp rắn X gồm gồm FeCl3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 Fe3O4 dung dịch chứa 0,736 mol HCl, thu dung dịch Y chứa muối 0,024 mol khí NO Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, thu 115,738 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn tồn khí NO sản phẩm khử N+5 Phần trăm số mol FeCl3 có giá trị gần A 17,2% B 17,8% C 16,4% Tham gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! D 17,4% Trang 5/ mã đề 113 ... gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2 019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 2/ mã đề 113 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2 019/ thu 9,4 gam hỗn... gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2 019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! D Trang 3/ mã đề 113 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2 019/ facebook.com/groups/hmm123/... gia group Hướng đến kì thi THPT QG 2 019 để thi thử hàng tuần nhận tài liệu miễn phí học tập tốt nhất!!! Trang 4/ mã đề 113 facebook.com/ldxqgteam/ facebook.com/ldxqgteam2 019/ facebook.com/groups/hmm123/
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THỬ sức TRƯỚC kì THI THPTQG 2019 môn hóa lần 19 , ĐỀ THỬ sức TRƯỚC kì THI THPTQG 2019 môn hóa lần 19

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay