Chuyên đề 2 Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ ở cơ sở (powerpont)

24 31 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:24

Bài 2 giáo án powerpoint Chuyên để Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở. Bài được soạn theo Chương trình mới nhất do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp Trung ương biên soạn. Xin mời các bạn tải về làm tài liệu giảng dạy. Chuyên đề 2: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM NỘI DUNG I- KHÁI QUÁT CHUNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM II- NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI I- KHÁI QUÁT CHUNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM Khái niệm “hệ thống trị” Đặc điểm hệ thống trị Việt Nam Các thành tố hệ thống trị Việt Nam Khái niệm “hệ thống trị” Là chỉnh thể tổ chức trị hợp pháp xã hội liên kết với hệ thống tổ chức nhằm tác động vào trình đời sống xã hội; củng cố, trì phát triển chế độ trị phù hợp với lợi ích giai cấp cầm quyền Hệ thống trị ở nước ta bao gồm: - Đảng Cộng sản Việt Nam; - Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam; - Hội Nơng dân Việt Nam; - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; - Hội Cựu chiến binh Việt Nam; - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 2 Đặc điểm hệ thống trị Việt Nam - Tính ngun trị: + Khơng đảng đối lập; + Nhất nguyên tổ chức; + Nhất nguyên tư tưởng - Tính thống nhất: + Sự lãnh đạo thống đảng nhất; + Thống mục tiêu trị tồn hệ thống; + Thống nguyên tắc tổ chức hoạt động; + Thống hệ thống tổ chức cấp - Gắn mật thiết với nhân dân, chịu kiểm tra, giám sát nhân dân: + Đây quy luật tồn tại, nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng cầm quyền; + Nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân; + Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị xã hội hình thức tập hợp, tổ chức tầng lớp nhân dân; + Hệ thống trị trường học dân chủ nhân dân - Sự kết hợp tính giai cấp tính dân tộc hệ thống trị: + Hệ thống trị đại diện cho nhiều giai cấp, tầng lớp + Mặt trận Tổ quốc tồn hệ thống trị yếu tố quan trọng tăng cường kết hợp giai cấp dân tộc + Sự kết hợp tính giai cấp tính dân tộc khẳng định chất tổ chức thuộc hệ thống trị 3 Các thành tố hệ thống trị Việt Nam a) Đảng Cộng sản Việt Nam * Vị trí, vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc Đảng lãnh đạo hệ thống trị, đồng thời phận hệ thống Nội dung lãnh đạo Đảng hệ thống trị vấn đề đất nước, lĩnh vực cụ thể; mối quan hệ với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân toàn thể xã hội Được thể nội dung cương lĩnh trị, đường lối, chủ trương, sách Đảng Phương thức lãnh đạo Đảng hệ thống trị xác định trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011: - Bằng cương lĩnh, chiến lược, định hướng sách chủ trương lớn - Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát hành động gương mẫu đảng viên - Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản đội ngũ cán bộ, giới thiệu đảng viên ưu tú đủ lực phẩm chất vào hoạt động quan lãnh đạo hệ thống trị - Thông qua tổ chức đảng đảng viên hoạt động tổ chức hệ thống trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu * Hệ thống tổ chức Được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành Nhà nước Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: - Hệ thống tổ chức đảng bộ, chi - quan lãnh đạo Đảng cấp - quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị nghiệp cấp ủy - Tổ chức đảng thành lập quan nhà nước tổ chức trị - xã hội, tổ chức khác theo quy định Trung ương b) Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * Vị trí, vai trò Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân; hoạt động theo nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức * Tổ chức Nhà nước: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Viện Kiểm sát Nhân dân, quyền địa phương c) Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị xã hội * Vị trí, vai trò MTTQ Việt Nam tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tơn giáo, người Việt Nam định cư nước ngồi.  * Tổ chức máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức từ Trung ương đến sở II- NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Những khó khăn, hạn chế hoạt động Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội Mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội Những khó khăn, hạn chế hoạt động Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội - Tổ chức máy hệ thống trị cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ - Tổ chức máy, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị xã hội chậm đổi mới, số nhiệm vụ trùng lắp, tình trạng "hành hố", "cơng chức hố" 2 Mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội a) Mục tiêu: Tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quản Nhà nước chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ nhân dân b) Nhiệm vụ, giải pháp - Tiếp tục hoàn thiện tổ chức máy Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội gắn với đổi nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho sở, gắn với đồn viên, hội viên, bước khắc phục "hành hố" hoạt động "cơng chức hố" cán bộ; - Kiện tồn, xếp tổ chức máy, tinh gọn đầu mối bên gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác tổ chức; kiên cắt giảm số lượng ban, phòng chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, chồng chéo, hoạt động hiệu quả; - Thực thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện nơi đủ điều kiện - Tiếp tục rà sốt, hồn thiện thể chế; xây dựng tổ chức máy, chế hoạt động, quản lý, sử dụng hiệu tài sản tổ chức cơng đồn phù hợp với điều kiện - Quy định chặt chẽ việc thành lập tổ chức hoạt động hội quần chúng; thực nghiêm túc quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động tuân thủ pháp luật; Nhà nước cấp kinh phí để thực nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao XIN CẢM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI! ... QUÁT CHUNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM Khái niệm “hệ thống trị Đặc điểm hệ thống trị Việt Nam Các thành tố hệ thống trị Việt Nam Khái niệm “hệ thống trị Là chỉnh thể tổ chức trị hợp pháp xã hội... QUÁT CHUNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM II- NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI I- KHÁI... công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu đảng viên ưu tú có đủ lực phẩm chất vào hoạt động quan lãnh đạo hệ thống trị - Thông qua tổ chức đảng đảng viên hoạt động tổ chức hệ thống trị, tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 2 Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ ở cơ sở (powerpont), Chuyên đề 2 Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ ở cơ sở (powerpont)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay