Ly thuyết

18 6 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:17

CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI I II III IV V NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CHƯƠNG II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY………………………………… I II GỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔN TY CHƯƠNG III NHẬN XÉT- KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY I II III MỘT SỐ NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI I Những vấn đề chung phân tích tài Những vấn đề chung Một doanh nghiệp tồn phát triển nhiều mục tiêu khác như: tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá doanh thu ràng buộc tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hố hoạt động hữu ích nhà lãnh đạo doanh nghiệp v.v…song tất mục tiêu cụ thể nhằm mục tiêu bao trùm tối đa hoá giá trị tài sản cho chủ sở hữu Bởi lẽ, doanh nghiệp phải thuộc chủ sở hữu định: họ phải nhận thấy giá trị đầu tư họ tăng lên; doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu, doanh nghiệp tính tới biến động thị trường, rủi ro hoạt động kinh doanh.Quản tài doanh nghiệp nhằm thực mục tiêu Quản tài tác động nhà quản tới hoạt động tài doanh nghiệp, thực thông qua chế quản tài doanh nghiệp - hiểu tổng thể phương pháp, hình thức cơng cụ vận dụng để quản hoạt động tài doanh nghiệp điều kiện cụ thể nhằm mục tiêu định Trong đó, nghiên cứu phân tích tài khâu quan trọng quản tài Phân tích tài sử dụng phương pháp công cụ cho phép xử thơng tin kế tốn thơng tin khác quản nhằm đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ chất lượng hiệu hoạt động doanh nghiệp Hay nói cách khác, phân tích tài việc thu thập, phân tích thơng tin kế tốn thơng tin khác để đánh giá thực trạng xu hướng tài chính, khả tiềm lực doanh nghiệp nhằm mục đích đảm bảo an tồn vốn tín dụng u cầu phân tích tài đánh giá điểm mạnh điểm yếu tình hình tài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp qua đánh giá tổng qt tình hình hoạt động doanh nghiệp, dự báo bất ổn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2 Thơng tin sử dụng phân tích tài Trong phân tích tài chính, nhà phân tích phải thu thập, sử dụng nguồn thông tin: thông tin nội doanh nghiệp thơng tin bên ngồi doanh nghiệp; thơng tin số lượng thông tin giá trị Những thông tin giúp nhà phân tích đưa nhận xét, kết luận xác tinh tế Để đánh giá cách tình hình tài doanh nghiệp thơng tin kế toán nội doanh nghiệp quan trọng bậc Các thơng tin kế tốn phản ánh đầy đủ báo cáo tài kế tốn, bao gồm: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài ( chưa phổ biến ) a Bảng cân đối kế toán ( Bảng cân đối tài sản ) Bảng cân đối kế tốn báo cáo tài mơ tả tình trạng tài doanh nghiệp thời điểm định Đây báo cáo tài có ý nghĩa quan trọng đối tượng có quan hệ sở hữu, quan hệ kinh doanh quan hệ quản với doanh nghiệp Thơng thường, Bảng cân đối kế tốn trình bày dạng bảng cân đối số dư tài khoản kế toán: bên phản ánh tài sản va bên phản ánh nguồn vốn doanh nghiệp Bên tài sản phản ánh giá trị toàn tài sản có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản sử dụng doanh nghiệp: - Tài sản cố định Tài sản lưu động Bên nguồn vốn phản ánh số vốn để hình thành loại tài sản có doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo: Vốn chủ khoản nợ Các khoản mục Bảng cân đối kế toán xếp theo khả chuyển hố thành tiền – tính khoản – giảm dần từ xuống Về mặt kinh tế, bên tài sản phản ánh quy mô kết cấu loại tài sản; bên nguồn vốn phản ánh cấu tài trợ, cấu vốn khả độc lập tài doanh nghiệp Nhìn vào Bảng cân đối kế tốn, nhà phân tích nhận biết loại hình doanh nghiệp, quy mơ, mức độ tự chủ doanh nghiệp Bảng cân đối tài sản tài liệu quan trọng giúp cho nhà phân tích đánh giá khả cân tài chính, khả tốn khả cân đối vốn doanh nghiệp b Báo cáo kết kinh doanh ( Báo cáo thu nhập ) Báo cáo kết kinh doanh tài liệu quan trọng phân tích tài Báo cáo kết kinh doanh cho biết dịch chuyển tiền trình sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp cho phép dự tính khả hoạt động doanh nghiệp tương lai Báo cáo kết kinh doanh giúp nhà phân tích so sánh doanh thu với số tiền thực nhập quỹ bán hàng hoá, dịch vụ; so sánh tổng chi phí phát sinh với số tiền thực xuất quỹ để vận hành doanh nghiệp Trên sở doanh thu chi phí, xác định kết hoạt động kinh doanh lỗ hay lãi thời kỳ Như vậy, Báo cáo kêt kinh doanh phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh tình hình tài doanh nghiệp thời kỳ định Nó cung cấp thơng tin tổng hợp tình hình tài kết sử dụng tiềm vốn, lao động kỹ thuật trình độ quản sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp, có khoản mục chủ yếu: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh thu từ hoạt động tài chính; doanh thu tư hoạt động bất thường chi phí tương ứng c Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Báo cáo ngân quỹ ) Để đánh giá khả chi trả doanh nghiệp cần tìm hiểu tình hình ngân quỹ doanh nghiệp, bao gồm: - Xác định dự b dòng tiền thực nhập quỹ ( thu ngân quỹ ): dòng tiền nhập quỹ từ hoạt động kinh doanh; dòng tiền nhập quỹ từ hoạt động đầu tư tài chính; dòng tiền nhập quỹ từ hoạt động bất thường - Xác định dự báo dòng tiền thực xuất quỹ ( chi ngân quỹ ) : dòng tiền xuất quỹ thực sản xuất kinh doanh; dòng tiền xuất quỹ thực hoạt động đầu tư, tài chính; dòng tiền xuất quỹ thực hoạt động bất thường Trên sở dòng tiền nhập xuất quỹ, nhà phân tích thực cân đối ngân quỹ để xác định số dư ngân quỹ cuối kỳ Từ đó, thiết lập mức dự phòng tối thiểu cho doanh nghiệp nhằm mục tiêu đảm bảo chi trả d Thuyết minh báo cáo tài Thuyết minh báo cáo tài cung cấp bổ sung cho nhà quản thông tin chi tiết, cụ thể số tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh kỳ doanh nghiệp Tuy nhiên, ngày thuyết minh báo cáo tài chưa thực phổ biến, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa thường khơng áp dụng II Khái niệm phân tích tài Phân tích tài tập hợp khái niệm, phương pháp, công cụ theo hệ thống định cho phép thu thập xử thơng tin kế tốn thơng tin khác quản doanh nghiệp nhằm đưa đánh giá xác, đắn tình hình tài chính, khả tiềm lực doanh nghiệp, giúp nhà quản kiểm sốt tình hình kinh doanh doanh nghiệp, nâng cao hiệu sử dụng vốn dự đốn trước rủi ro xảy tương lai để đưa định xử phù hợp tuỳ theo mục tiêu theo đuổi Nội dung phân tích tài Phân tích tỷ số tài 1.1 Nhóm tiêu khả tốn Tình hình tài thể rõ nét qua tiêu tài III khả toán doanh nghiệp Khả toán doanh nghiệp phản ánh mối quan hệ tài khoản có khả tốn kỳ với khoản phải toán kỳ Sự thiếu hụt khả khoản đưa doanh nghiệp tới tình trạng khơng hồn thành nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn doanh nghiệp hạn phải ngừng hoạt động Do cần ý đến khả tốn doanh nghiệp Nhóm tiêu bao gồm tiêu sau : Tài sản lưu động Khả toán hành = Nợ ngắn hạn Tỷ số toán hành thể mối quan hệ tài sản lưu động với khoản nợ ngắn hạn TSLĐ bao gồm tiền, chứng khoán ngắn hạn dễ chuyển nhượng, khoản phải thu, khoản dự trữ Nợ ngắn hạn thường bao gồm khoản vay ngắn hạn ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng khác, khoản phỉa trả nhà cung cấp, khoản phải trả khoản phải nộp khác Cả TSLĐ nợ ngắn hạn có htời hạn năm Hệ số thể khả tốn ngắn hạncủa doanh nghiệp, cho biết mức độ khoản nợ chủ nợ ngắn hạn trang trải tài sản chuyển thành tiền giai đoạn tương đương với thời hạn khoản nợ Khi có hệ số ta tiến hành so sánh với tỷ số tham chiếukhác như: mức trung bình ngành, tỷ lệ kỳ trước để đánh giá tốt Tỷ số toán hành thể mối quan hệ tài sản lưu động với khoản nợ ngắn hạn TSLĐ bao gồm tiền, chứng khoán ngắn hạn dễ chuyển nhượng, khoản phải thu, khoản dự trữ Nợ ngắn hạn thường bao gồm khoản vay ngắn hạn ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng khác, khoản phỉa trả nhà cung cấp, khoản phải trả khoản phải nộp khác Cả TSLĐ nợ ngắn hạn có htời hạn năm Hệ số thể khả toán ngắn hạncủa doanh nghiệp, cho biết mức độ khoản nợ chủ nợ ngắn hạn trang trải tài sản chuyển thành tiền giai đoạn tương đương với thời hạn khoản nợ Khi có hệ số ta tiến hành so sánh với tỷ số tham chiếukhác như: mức trung bình ngành, tỷ lệ kỳ trước để đánh giá tốt Tài sản lưu động -Dự trữ Khả toán nhanh = Nợ ngắn hạn Tỷ số toán nhanh thể mối quan hệ tài sản quay vòng nhanh với nợ ngắn hạn Tài sản quay vòng nhanh tài sản nhanh chóng chuyển thành tiền, bao gồm: tiền, chứng khoán, ngắn hạn, khoản phải thu Tài sản dự trữlà tài sản khó chuyển đổi thành tiền tài sản lưu động dễ bị lỗ bán.Do, vậy, tỷ số khả tốn nhanh xho biết khả hồn trả khoản nợ ngắn hạn không phụ thuộc vào việc bán tài sản dự trữ Khả toán tức thời IV VI = Tiền Nợ đến hạn V Tỷ số toán tức thời thể mối quan hệ tiền (tiền mặt khoản tương đương tiền chứng khoán ngắn hạn dễ chuyển đổi )và khoản nợ đến hạn phải trả Nợ đến hạn phải trả bao gồm nợ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đến hạn trả Tỷ số toán nhanh chưa bộc lộ hết khả tốn doanh nghiệp tính đến khoản nợ ngắn hạn Nếu nợ dài hạn đến hạn trả doanh nghiệp phải xử khơng lập kế hoạch từ trước có khiến doanh nghiệp khả tốn khơng? Tỷ số toán tức thời cho biết rõ tình trạng nhiên hệ số nhạy cảm nên doanh nghiệp cần xác định phù hợp hệ số tốn tức thời thấp doanh nghiệp phải bán tài sản lưu động khác chứng khoán ngắn hạn để tốn, tỷ số tốn tức thời cao tức doanh nghiệp dự trữ nhiều tiền mặt doanh nghiệp bỏ lỡ hội sinh lời Các chủ nợ đánh giá mức trung bình hợp cho tỷ lệ 0.5 Khi tỷ lệ lớn 0.5 khả tốn tức thời doanh nghiệp khả quan ngược lại VII VIII IX Tỷ số dự trữ vốn lưu động dòng: X Tỷ số cho biết dự trữ chiến phần trăm vốn lưu động ròng Nó đượctính cáchlấy dự trữ chia cho vốn lưu động ròng Nếu dự trữ vốn lưu động ròng cao khơng tốt dự trữ khoản khonả khó chuyển đổi thành tiền vốn lưu động ròng Và chuyển đổi dự trữ thành tiền chi phí chuyển đổi cao doanh nghiệp bị thiệt hại, doanh nghiệp tính tốn mức dự trữ cho hợp tránh tình trạng tồn động vốn gây thiệt hại Sau tính tốn tiêu doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến XI hành phân tích cách chi tiết nhu cầu khả tốn nhằm đánh giá xác tình hình tốn doanh nghiệp cách đối chiếu so sánh với tỷ số toán năm trước số tham chiếu Không thể đưa tiêu chuẩn mực hệ số toán cho tất XII loại hình doanh nghiệp Nhưng thơng thường hệ số tốn 0.5 coi lành mạnh 0.5 dấu hiệu khơng lành mạnh XIII XIV 1.2 Các tỷ số khả cân đối vốn Tỷ số dùng để đo lường phần vốn góp chủ sở hữu doanh nghiệp so với phân ftài trợ chủ nợ doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trọng phân tích tài Bởi lẽ, chủ nợ nhìn vào số vốn chủ sở hữu công ty để thể mức độ tin tưởng vào đảm bảo an tồn cho nợ Nếu chủ sở hữu doanh nghiệp đóng góp tỷ lệ nhỏ tổng số vốn rủi ro sản xuất-kinh doanh chủ yếu chủ nợ gánh chịu Mặt khác cách tăng vốn thông qua vay nợ, chủ doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát, điều hành doanh nghiệp Ngoài ra, doanh nghiệp thu lợi nhuận từ tiền vay lợi nhuận dành cho chủ doanh nghiệp gia tăng đáng kể XV Nghiên cứu tiêu khả cân đối vốn nhằm mục đích doanh nghiệp có cấu vốn hợp hay chưa? Một nững mục tiêu doanh nghiệp đạt cấu vốn tối ưu nhằm tối đa hoá giá trị tài sản sở hữu Trong trình hoạt động kinh doanh cấu tài doanh nghiệp ln ln thay đổi, nghiên cứu nhóm tiêu xem xét số tiêu chủ yếu : hệ số nợ, khả toán lãi vay… Tổng nợ XVI Hệ số nợ = XVII Tổng tài sản XVIII XIX Hệ số xác định đồng doanh nghiệp sử dụng có bao XX nhiêu phần nợ vay Hệ số nợ tỷ số sử dụng để xác định nghĩa vụ chủ doanh nghiệp chủ nợ việc góp vốn Hệ số nợ chủ nợ chủ đầu tư góp vốn liên doanh quan tâm rộng rãi Thông thường chủ nợ thích tỷ số nợ tổng tài sản vừa phải tỷ số thấp khoản nợ đảm bảo truờng hợp doanh nghiệp bị phá sản Trong đó, chủ sở hữu doanh nghiệp ưa thích tỷ số cao họ muốn lợi nhuận gia tăng nhanh muốn toàn quyền kiểm soát doanh nghiệp Song tỷ số nợ cao, doanh nghiệp dễ bị rơi vào tình trạng khả toán XXI XXII XXIII XXIV Khả toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế lãi vay lãi vay XXV XXVI XXVII Tỷ số khả toán lãi vay cho biết mức độ lợi nhuận đảm bảo khả trả lãi hàng năm Việc không trả khoản nợ thể khả doanh nghiệp có nguy bị phá sản Lãi vay khoản chi phí, doanh nghiệp dùng thu nhập trước thuế để trả lãi Nó phản ánh doanh nghiệp sử dụng vốn vay có hiệu hay không cà tiêu người cho vay quan tâm XXVIII XXIX Tài sản cố định/ Tài sản lưu động XXX XXXI Tỷ số cấu tài sản= Tổng tài sản XXXII XXXIII Tỷ số phản ánh tương quan TSCĐ TSLĐ so với tổng tài sản Thông qua tỷ số này, ta thấy loại hình doanh nghiệp sản xuất hay kinh doanh thương mại XXXIV Vốn chủ sở hữu Tỷ số cấu nguồn vốn = Tổng nguồn vốn XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX Tỷ số xác định mức đóng góp của chủ sở hữu tổng nguồn vốn có doanh nghiệp Tỷ số cấu nguồn vốn có quan hệ mật thiết với hệ số nợ Tỷ số lớn vốn chủ sở hữu lớn doanh nghiệp có lợi tiếp cận số nguồn vốn vay mà yêu cầu vay phải có vốn chủ sở hữu lớn Và ngược lại, tỷ số thấp gây bất lợi cho doanh nghiệp vay cạnh tranh XL XLI 1.3 Tỷ số khả hoạt động Các tỷ số hoạt động sử dụng để đánh giá hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp Vốn doanh nghiệp dùng để đầu tư vào tài sản khác tài sản cố định, tài sản lưu động Do đó, nhà phân tích không quan tâm đến việc đo lường hiệu sử dụng tổng tài sản mà trọng đến hiệu sử dụng phận cấu thành tổng tài sản doanh nghiệp Chỉ tiêu doanh thu sử dụng chủ yếu tính tốn số để xem xét khả hoạt động doanh nghiệp XLIII XLIV XLVI Doanh thu XLVII XLV Vòng quay XLVIII tiền = XLIX Tiền chứng khoán dễ bán L Tỷ số cho biết vòng quay tiền năm Vòng quay tiền cao hiệu kinh doanh tốt LI LII Doanh thu LIII LIV Vòng quay dự trữ = LV Dự trữ LVI Vòng quay dự trữ tiêu quan trọng để đánh già hoạt động XLII sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vòng quay dự trữ xác định tỷ số doanh thu năm giá trị dự trữ (nguyên vật liệu,vật liệu phụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm) bình quân Chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu TSLĐ Nếu tiêu cao tức mức độ luân chuyển dự trữ nhanh, lượng dự trữ khơng lớn, bị ứ đọng vốn LVII LIX LVIII Các khoản phải thu LX LXI Kỳ thu tiền bình quân = Doanh thu bình quân ngày LXII Trong phân tích tài chính, kỳ thu tiền bình quân LXIII sử dụng để đánh giá khả thu tiền toán sở khoản phải thu doanh thu bình quân ngày Các khoản phải thu lớn hay nhỏ phụ thuộc vào chình sách thương mại doanh nghiệp khoản trả trước Trong kinh tế thị trường chủ kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với sử dụng vốn chiếm dụng vốn Chỉ tiêu quan trọng ví chu kỳ thu tiền bình quân lớn chứng tỏ khoản phải thu lớn, vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng, gây khó khăn cho việc huy động vốn, kỳ thu tiền bình quân nhỏ, khoản phải thu nhỏ giao dịch với khách hàng sách tín dụng thương mại bị hạn hẹp, quan hệ doanh nghiệp với doanh nghiệp khác giảm, thị trường giảm, việc để tiêu kỳ thu tiền bình quân cao hay thấp tuỳ thuộc vào mục tiêu doanh nghiệp Doanh thu LXIV LXV LXVI Vòng quay tiền = Tiền chứng khoán dễ bán LXVII LXVIII Tỷ số cho biết vòng quay tiền năm Vòng quay tiền cao hiệu kinh doanh tốt LXIX LXX LXXII Doa LXXI Vòng quay dự nh thu LXXIII trữ = LXXIV LXXV D ự trữ LXXVI LXXVII Vòng quay dự trữ tiêu quan trọng để đánh già hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vòng quay dự trữ xác định tỷ số doanh thu năm giá trị dự trữ (nguyên vật liệu,vật liệu phụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm) bình quân Chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu TSLĐ Nếu tiêu cao tức mức độ luân chuyển dự trữ nhanh, lượng dự trữ khơng lớn, bị ứ đọng vốn LXXVIII LXXIX Kỳ thu tiền bình LXXX quân = Các khoản phải thu LXXXII LXXXIII LXXXIV Doanh thu bình qn ngày LXXXI LXXXV Trong phân tích tài chính, kỳ thu tiền bình qn LXXXVI sử dụng để đánh giá khả thu tiền toán sở khoản phải thu doanh thu bình quân ngày Các khoản phải thu lớn hay nhỏ phụ thuộc vào chình sách thương mại doanh nghiệp khoản trả trước Trong kinh tế thị trường chủ kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với sử dụng vốn chiếm dụng vốn Chỉ tiêu quan trọng ví chu kỳ thu tiền bình quân lớn chứng tỏ khoản phải thu lớn, vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng, gây khó khăn cho việc huy động vốn, kỳ thu tiền bình quân nhỏ, khoản phải thu nhỏ giao dịch với khách hàng sách tín dụng thương mại bị hạn hẹp, quan hệ doanh nghiệp với doanh nghiệp khác giảm, thị trường giảm, việc để tiêu kỳ thu tiền bình quân cao hay thấp tuỳ thuộc vào mục tiêu doanh nghiệp LXXXVII Doanh thu XCI XCII XCIII Tài sản cố định Chỉ tiêu cho biết đồng tài sản cố định tạo đồng Hiệu suất sử dụng TSCĐ = LXXXIX LXXXVIII XCIV XC doanh thu năm Tài sản cố định xác định theo giá trị lại đến thời điểm lập báo cáo XCV XCVI XCVII XCVIII Hiệu sử dụng TSLĐ = CIII XCIX D oanh thu C CI CII Tài sản lưu động Chỉ tiêu cho biết đồng tài sản lưu động tạo đồng doanh thu năm Tài sản lưu động xác định theo giá trị lại đến thời điểm lập báo cáo CIV CV CVI Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = Doanh thu CVIII CIX CX Tổng tài sản Chỉ tiêu dược gọi vòng quay tồn tài sản, đo CXI CVII tỷ số doanh thu tổng tài sản cho biết đồng tài sản đem lại đồng doanh thu 1.4 Tỷ số khả sinh lời CXIII CXIV Với kinh doanh, lợi nhuận tiêu cuối để đánh giá hoạt CXII động sản xuất kinh doanh Chỉ hoạt động có lợi nhuận doanh nghiệp có khả tốn khoản nợ mà khơng ảnh hưởng tới nguồn vốn, có khả tái đầu mở rộng sản xuất, khẳng địnhvị trí kinh tế Tuy nhiên tiêu lợi nhuận chưa phản ánh đầy đủ tình hình kinh doanh, ta nhìn tiêu lợi nhuận để đánh giá hoạt động doanh nghiệp tốt hay xấu dễ dẫn đến sai lầm Bởi đánh giá lợi nhuận cần so sánh tương quan với chi phí, với lượng tài sản mà doanh nghiệp sử dụng phận vốn chủ sở hữu huy động vào sản xuất kinh doanh CXV Khả sinh lời sở quan trọng để đánh giá kết sản xuất kinh doanh, đáp số sau trình kinh doanh, tỷ số khả sinh lời phản ánh tổng hợp hiệu sản xuất kinh doanh hiệu quản doanh nghiệp Nó nhà đầu tư quan tâm sở để nhà quản trị hoạch định sách Nhóm tiêu bao gồm tiêu sau: CXVI CXVII CXVIII CXX Lợi nhuận CXIX Doanh lợi tiêu thụ sản sau thuế CXXI phẩm = CXXII CXXIII D oanh thu CXXIV Chỉ tiêu xác định cách chia lợi nhuận sau thuế (thu nhập sau thuế) cho doanh thu Nó phản ánh số lợi nhuận sau thuế trăm đồng doanh thu Chỉ tiêu nói chung cao tốt nhiên phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh cụ thể doanh nghiệp CXXV CXXVI CXXVIII Lợi nhuận CXXVII Doanh lợi vốn chủ sở sau thuế CXXIX hữu (ROE) = CXXX CXXXI Vốn CXXXII chủ sở hữu Chỉ tiêu doanh lợi vốn chủ sở hữu xác định cách chia thu nhập sau thuế cho vốn chủ sở hữu Nó phản ánh khả sinh lợi vốn chủ sở hữu nhà đầu tư đặc biệt quan tâm họ định bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp, tỷ số cho biết đồng vốn chủ sở hữu bỏ đem lại đồng lợi nhuận sau thuế Tăng mức doanh lợi vốn chủ sở hữu mục tiêu quan trọng hoạt động quản tài doanh nghiệp CXXXIII CXXXIV nhuận sau thuế (hoặc EBIT) CXXXVII CXXXVIII CXXXIX Tài sản EBIT lợi nhuận trước thuế lãi Doanh lợi tài sản (ROA) = CXXXV CXL CXXXVI Lợi CXLI Doanh lợi tài sản tiêu tổng hợp dùng để đánh giá CXLII khả sinh lợi đồng vốn đầu tư, cho thấy đồng tài sản bỏ tạo đồng lợi nhuận Tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể mà phân tích phạm vi so sánh mà người ta lựa chọn lợi nhuận sau thuế hay CXLIII CXLIV EBITđể so sánh với tổng tài sản CXLV CXLVI Sau xác định tỷ lệ tài trên, ta tiến hành phân tích so sánh với năm để đánh giá tình trạng doanh nghiệp Nếu thu thập tỷ lệ bình quân ngành ta đem so sánh với tiêu ngành để đánh giá tình hình doanh nghiệp so với doanh nghiệp khán ngành CXLVII Phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng vốn CXLVIII CXLIX Trong phân tích nguồn vốn sử dụng vốn, người ta thường xem xét thay đổi nguồn vốn cách thức sử dụng vốn doanh nghiệp thời kỳ theo số liệu hai thời điểm BCĐKT Một công cụ hữu hiệu nhà quản tài biểu kê nguồn vốn sử dụng vốn (bảng tài trợ) CL Bảng kê giúp cho việc xác định rõ nguồn cung ứng vốn mục đích sử dụng nguồn vốn Để lập bảng kê này, trước hết phải liệt kê thay đổi khoản mục BCĐKT từ đầu kỳ đến cuối kỳ Mỗi thay đổi phân biệt hai cột sử dụng vốn nguồn vốn theo nguyên tắc: CLI - Sử dụng vốn: tăng tài sản, giảm nguồn vốn CLIII - Nguồn vốn: giảm tài sản, tăng nguồn vốn CLV Trong nguồn vốn sử dụng vốn phải cân CLII CLIV CLVI Việc thiết lập bảng kê nguồn vốn sử dụng vốn sở để tiến hành CLVII phân tích nguồn vốn sử dụng vốn nhằm trọng điểm đầu tư vốn nguồn vốn chủ yếu hình thành để tài trợ cho đầu tư Q trình phân tích cho thấy nguồn vốn kỳ kinh doanh tăng, giảm bao nhiêu, tình hình sử dụng vốn sao, tiêu ảnh hưởng đến tăng giảm nguồn vốn sử dụng vốn doanh nghiệp Có vậy, nhà quản có giải pháp khai thác nguồn vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp CLVIII IV Mục tiêu phương pháp phân tích tài Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp CLIX Phân tích chung tình hình tài DN nhằm mục đích đánh giá kết trạng thái tài DN dự tính rủi ro tiềm tài tương lai CLX Đối với doanh nghiệp thực phân tích tài nhằm nhận dạng biểu không lành mạnh vấn đề tài ảnh hưởng tới tương lai phát triển doanh nghiệp để có sách giải pháp thích hợp nhằm thực mục tiêu phá triển doanh nghiệp CLXI Đối với tổ chức tài tiến hành phân tích tài nhằm mục đích tìm hiểu khả đầu tư khả sinh lời đòi cân nợ doanh nghiệp làm sở cho việc định tài trợ Phương pháp phân tích tài doanh nghiệp gồm CLXII Để phân tích tình hình tài doanh nghiệp, nhà phân tích cần phải đọc hiểu báo cáo tài chính, nhận biết tập trung vào tiêu tài liên quan trực tiếp tới mục tiêu phân tích Từ đó, sử dụng phương pháp phân tích để đánh giá nhận biết xu thay đổi tình hình tài doanh nghiệp CLXIII Một phương pháp phân tích áp dụng phổ biến phương pháp tỷ số - phương pháp tỷ số sử dụng để phân tích Đó tỷ số đơn thiết lập tiêu so với tiêu khác Đây phương pháp có tính thực cao với điều kiện áp dụng ngày bổ sung hoàn thiện Về nguyên tắc, phương pháp tỷ số cần phải xác định ngưỡng – tỷ số tham chiếu Để đánh giá tình hình tài doanh nghiệp cần kết hợp phương pháp tỷ số với phương pháp so sánh để so sánh tỷ số doanh nghiệp với tỷ số tham chiếu Khi phân tích, nhà phân tích thường so sánh theo thời gian ( so sánh kỳ với kỳ trước ) để nhận biết xu thay đổi tình hình tài doanh nghiệp, theo khơng gian ( so sánh với mức trung bình ngành ) để đánh giá vị doanh nghiệp ngành Ngồi ra, sử dụng phương pháp phân tích tài CLXIV DUPONT Bản chất phương pháp tách tỷ số tổng hợp phản ánh sức sinh lợi doanh nghiệp như: CLXV - Thu nhập tài sản ( ROA ) CLXVI - Thu nhập sau thuế vốn chủ sở hữu ( ROE ) thành tích số chuỗi tỷ số có mối quan hệ nhân với CLXVII Điều cho phép phân tích ảnh hưởng tỷ số tỷ số tổng hợp Như vậy, với phương pháp này, nhận biết nguyên nhân dẫn đến tượng tốt, xấu hoạt động doanh nghiệp CLXVIII V Ý nghĩa phân tích tài CLXIX CLXX Phân tích tài mục vơ quan trọng Chúng ta trình bày ý nghĩa nhóm đối tượng kể là: chủ doanh nghiệp, chủ nợ, nhà đầu tư quan quản lí CLXXI Để giúp bạn có nhìn rõ tồn diện nhóm đối tượng quy vào hai nhóm chính: - Nhóm đối tượng bên ngồi: Chủ đầu tư, Chủ nợ quan quản lí Nhóm đối tượng bên : Chủ doanh nghiệp, manager, nhân viên công ty CLXXII Đối với nhóm đối tượng thứ CLXXIII Những kết phân tích tài giúp họ có nhìn tồn diện bao qt doanh nghiệp, vốn, tỉ suất lãi, doanh thu hàng năm, nợ tồn đọng, ect Các số phân tích tài cung cấp cách xác, kịp thời thiết yếu cho nhà đầu tư có ý định tuơng lai đầu tư vào doanh nghiệp Chính kết phân tích cầu nối doanh nghiệp nhà đầu tư, nguồn thu hút vốn từ vào giúp cho doanh nghiệp phát triển tốt CLXXIV Còn chủ nợ, số bảng phân tích tài phục vụ u cầu khả tốn nợ tồn đọng doanh nghiệp họ Nhóm đối tượng thường quan tâm chủ yếu đến số kinh doanh, doanh thu, lưu lượng tiền mà doanh nghiệp có năm - thường không quan tâm đến nguồn tiền - để phục vụ chi trả tốn khoản nợ cơng ty Một số số phân tích tài khác mà họ quan tâm lưu lượng hàng hóa, hàng tồn kho, đầu tư phát triển sở hạ tầng, máy móc số tiêu khác CLXXV Riêng nhóm "cơ quan quản lí", nhóm quan tâm đến tốc độ phát triển doanh nghiệp mặt vĩ mô, ảnh hưởng doanh nghiệp ngành, lãnh vực phạm vi đất nước Những số giúp họ có nhìn bao quát trình phát triển thi phần doanh nghiệp phận, ngành, lãnh vực kinh kế CLXXVI Đối với nhóm thứ hai Họ cần có phân tích tài đầy đủ, xác, rõ ràng chi tiết Phục vụ cho mục đích điều hành, quản lí xây dựng doanh nghiệp ngày lớn mạnh, nhà quản lí thường yêu cầu số phân tích xác chi tiết mang tính thời cập nhật để họ đưa biện pháp chiến lược sách lược kế hoạch kinh doanh mình, khắc phục khuyết điểm, tồn đọng xúc tiến giải pháp kinh doanh Đối với nhân viên công ty, số phân tích tài giúp họ có nhìn xác, khả quan doanh nghiệp mà họ làm, tất nhiên điều hồn tồn xảy họ trở thành nhà đầu tư ưu doanh nghiệp Hiện có nhiều phuơng pháp phân tích tài doanh nghiệp, số phân tích rõ ràng, cụ thể chi tiết giúp cho tất đối tượng khai thác cách triệt để phục vụ mục đích CLXXVII CLXXVIII CLXXIX CLXXX CLXXXI CLXXXII CLXXXIII CLXXXIV CLXXXV CLXXXVI CLXXXVII CLXXXVIII CLXXXIX CXC CXCI CXCII CXCIII ... d Thuyết minh báo cáo tài Thuyết minh báo cáo tài cung cấp bổ sung cho nhà quản lý thông tin chi tiết, cụ thể số tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh kỳ doanh nghiệp Tuy nhiên, ngày thuyết. .. kế tốn, bao gồm: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài ( chưa phổ biến ) a Bảng cân đối kế toán ( Bảng cân đối tài sản ) Bảng cân
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly thuyết , Ly thuyết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay