Dề cương chuyen dề

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:17

MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài: Trong kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp kinh doanh mong muốn đồng tiền họ bỏ mang lại lợi nhuận cao Vì vậy, để kinh doanh đạt hiệu mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra, doanh nghiệp cần phải phân tích hoạt động kinh doanh mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh thời gian tới vạch chiến lược phù hợp Việc thường xun tiến hành phân tích tính hình tài giúp cho nhà doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tài tại, xác định rõ đầy đủ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tình hình tài Từ có giải pháp hữu hiệu để ổn định tăng cường tình hình tài Chính vậy, phân tích tình hình tài doanh nghiệp công việc thiếu quản lí tài doanh nghiệp Chính tầm quan tọng đó, em định chọn đề tài Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Kim Thế Minh để làm chuyên đề tốt nghiệp II Mục đích nghiên cứu: Bất kì hoạt động kinh doanh tiềm ẩn khả tiền tàng chưa phát được, thơng qua phân tích tình hình tài doamnh nghiệp phát để kinh doanh hiệu Chính lẽ mà mục tiêu nghiên cứu đề tài Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Kim Thế Minh để đánh giá sức mạnh tài chính, hiệu hoạt động kinh doanh hạn chế tồn công ty Qua việc nghiên cứu đề tài em vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, tiến hành xem xét, tiến hành phân tích số liệu, báo cáo tài cơng ty cung cấp, từ sở đánh giá tình hình tài cơng ty III Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh Dựa vào báo cáo tài trên, tiến hành đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp, phân tích tình hình biến động mối quan hệ tiêu báo cáo tài chính, phân tích tình hình cơng nợ doanh nghiệp, phân tích khả sinh lời doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu đề tài: Các số liệu năm 2014,2015,2016 sử dụng để phân tích báo cáo tài cơng ty Từ đó, đánh giá thực trạng tài xu hướng phát triển công ty IV Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu qua báo cáo tài liệu quan thực tập - Phương pháp xử lí số liệu: Sau thu thập số liệu tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh số liệu để đạt mục tiêu nghiên cứu V Kết cấu đề tài: Cấu trúc chuyên đề tốt nghiệp gồm chương: Chương 1: Cơ sở lí luận phân tích tài Chương 2: Phân tích tình tài cơng ty TNHH Kim Thế Minh Chương 3: Phương hướng giải pháp để hồn thiện tình hình phân tích tài cơng ty TNHH Kim Thế Minh MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1: Cơ sở lí luận phân tích tài 1.1 Phân tích hoạt động tài ý nghĩa vai trò nó: 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Mục đích: 1.1.3 Ý nghĩa, vai trò: 1.2 Phương pháp phân tích hoạt động tài chính: 1.2.1 Phương pháp so sánh: 1.2.2 Phương pháp phân tích liên hồn tỷ số tài chính: 1.3 Nội dung phân tích tình hình tài chính: 1.3.1 Phân tích mức độ độc lập tài doanh nghiệp: 1.3.2 Phân tích mối quan hệ cân đối tổng tài sản với tổng nguồn vốn 1.3.3 Phân tích cấu trúc tài chính: 1.3.3.1 Ý nghĩa nhiệm vụ phân tích: 1.3.3.2 Phân tích cấu trúc tài chính: 1.3.3.2.1 Phân tích cấu trúc tài sản: 1.3.3.2.2 Phân tích cấu trúc nguồn vốn: 1.3.3.3 Phân tích cân tài chính: 1.3.4 Phân tích tỉ số cấu tài chính: 1.3.4.1 Tỷ số nợ: 1.3.4.2 Tỷ số toán lãi vay: 1.3.5 Phân tích khả luân chuyển vốn: 1.3.5.1 Luân chuyển hàng tồn kho: 1.3.5.2 Luân chuyển tài sản ngắn hạn: 1.3.5.3 Luân chuyển nợ phải thu: 1.3.5.4 Luân chuyển tài sản: 1.3.6 Phân tích khả sinh lời: 1.3.6.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu: 1.3.6.2 Tỷ suất lợi nhuận tài sản: 1.3.6.3 Tỷ suất lợi nhuận vồn chủ sở hữu: Chương 2: Phân tích tình tài cơng ty TNHH Kim Thế Minh 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Kim Thế Minh: 2.1.1 Chức nhiệm vụ công ty: 2.2.1.1 Chức năng: 2.2.1.2 Nhiệm vụ: 2.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh: 2.1.3 Tổ chức quản lí cơng ty TNHH Kim Thế Minh: 2.1.4 Tình hình tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Kim Thế Minh: 2.1.5 Thuận lợi khó khăn: 2.1.5.1 Thuận lợi: 2.1.5.2 Khó khăn: 2.2 Đánh giá khái quát tài sản, nguồn vốn báo cáo tài cơng ty TNHH Kim Thế Minh : 2.2.1 Đánh giá khái quát tài sản: 2.2.2 Đánh giá khái quát nguồn vốn: 2.3 Phân tích mối quan hệ cân đối tổng tài sản tổng nguồn vốn công ty TNHH Kim Thế Minh: 2.4 Đánh giá khái quát bảng kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Kim Thế Minh: 2.5 Phân tích tỉ lệ tốn công ty TNHH Kim Thế Minh: 2.5.1 Tỷ lệ toán ngắn hạn: 2.5.2 Tỷ lệ toán nhanh: 2.5.3 Tỷ lệ tốn tiền: 2.6 Phân tích tỉ số cấu tài cơng ty TNHH Kim Thế Minh: 2.6.1 Tỷ số nợ: 2.6.2 Tỷ số tốn lãi vay: 2.7 Phân tích khả ln chuyển vốn công ty TNHH Kim Thế Minh: 2.7.1 Luân chuyển hàng tồn kho: 2.7.2 Luân chuyển nợ phải thu: 2.7.3 Luân chuyển tài sản ngắn hạn: 2.7.4 Luân chuyển tài sản: 2.8 Phân tích khả sinh lời công ty TNHH Kim Thế Minh: 2.8.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu: 2.8.2 Tỷ suất lợi nhuận tài sản: 2.8.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu: Chương 3: Phương hướng giải pháp để hồn thiện tình hình phân tích tài cơng ty TNHH Kim Thế Minh 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lí tạo cơng ty TNHH Kim Thế Minh: 3.1.1 Về tình hình quản lí sử dụng vốn: 3.1.2 Về tình hình cơng nợ toán: 3.1.3 Về hiệu hoạt động kinh doanh: 3.1.4 Hạ thấp chi phí kinh doanh: 3.1.5 Quản trị tài chính: 3.1.5.1 Quản trị tiền mặt: 3.5.1.2 Quản trị hàng tồn kho: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KINH TẾ & KẾ TOÁN    ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ Đề tài: Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Kim Thế Minh Sinh viên thực : Trần Thị Ái Vân Lớp : Kế toán – K37A Giảng viên hướng dẫn : Th.S Trần Thu Vân Quy Nhơn, tháng 01/2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Dề cương chuyen dề , Dề cương chuyen dề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay