PHA CHẾ DUNG DỊCH POWERPOINT LƯƠNG

14 23 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:06

Phòng GD & ĐT Huyện Kim Bảng Lớp GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ LƯƠNG KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: - Viết cơng thức tính nồng độ phần trăm dung dịch, từ suy cơnhg thức tình khối lượng chất tan khối lượng dung dịch - Áp dụng : Tính khối lượng (số gam ) chất tan cần dùng để pha chế 50 g dung dịch MgCl2 4% ( Biết Mg : 24 , Cl : 35,5) Câu : -Viết công thức tính nồng độ mol dung dịch, từ suy cơng thức tình số mol chất tan thể tích dung dịch - Áp dụng : Tính số mol khối lượng (số gam ) chất tan 500ml dung dịch KNO3 2M ( Biết K : 39, N : 14, O :16) Câu 3: - Điền kí hiệu thích hợp vào dấu ? để hồn thành cơng thức tính m tốn sau: ?  M n � n  ? � ?  n ?  mdm  mct � mct  ? ? � mdm  ? ? - Áp dụng : Hoà tan 0,5 mol NaOH vào 180g nước Hãy tính khồi lượng dung dịch thu KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: - Viết cơng thức tính nồng độ phần trăm dung dịch, từ suy cơnhg thức tình khối lượng chất tan khối lượng dung dịch - Áp dụng : Tính khối lượng (số gam ) chất tan cần dùng để pha chế 50 g dung dịch MgCl2 4% ( Biết Mg : 24 , Cl : 35,5) Đáp án m C % mct  Công thức: Áp dụng: dd � mMgCl2  50.4%  2( g ) 100% mct 100% mdd C % mct 100% C%  100% � mct  � mdd  mdd 100% C% KIỂM TRA BÀI CŨ Câu : -Viết cơng thức tính nồng độ mol dung dịch, từ suy cơng thức tình số mol chất tan thể tích dung dịch - Áp dụng : Tính số mol khối lượng (số gam ) chất tan 500ml dung dịch KNO3 2M ( Biết K : 39, N : 14, O :16) Đáp án Công thức: Áp dụng: nct n � nct  CM Vdd � Vdd  ct Vdd CM 500 nct  CM V � nKNO3   1(mol ) 1000 m  n.M � mKNO3  1.101  101( g ) CM  KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3: - Điền kí hiệu thích hợp vào dấu ? để hồn thành cơng thức tính tốn sau: m ?  M n � n  ? � ?  n ?  mdm  mct � mct  ? ? � mdm  ? ? - Áp dụng : Hồ tan 0,5 mol NaOH vào 180g nước Hãy tính khồi lượng dung dịch thu Đáp án Công thức: m m m  M n � n  �M  M n mdd  mdm  mct � mct  mdd  mdm � mdm  mdd  mct m  n.M � mNaOH  0,5.40  20( g ) mdd  mct  mdm � mddNaOH  20  180  200( g ) Áp dụng Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH TÍNH TỐN PHA CHẾ DUNG DỊCH CÁCH PHA CHẾ DỤNG CỤ CHUẨN BỊ HOÁ CHẤT PHA CHẾ TIẾN HÀNH Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH I PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC Cách pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước PHA CHẾ DUNG DỊCH Cách pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH I PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC Pha chế dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước cho trước Vi dụ 1: Từ muối CuSO4, nước cất dụng cụ cần thiết, tính tốn giới thiệu cách pha chế: 50 gam dung dịch CuSO4 có nồng độ 10% Để pha chế dung dich theo yêu cầu ta phải tính tốn đại lượng ? sử dụng cơng thức tính tốn nào? - Ta phải tính khối lượng chất tan : CuSO4 cần dùng khối lượng nước (dung môi) cần dùng - Sử dụng công thức : C%.mdd mct  100% mdm = mdd – mct Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH I PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC Pha chế dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước cho trước Vi dụ 1: Từ muối CuSO4, nước cất dụng cụ cần thiết, tính toán giới thiệu cách pha chế: 50 gam dung dịch CuSO4 có nồng độ 10% Tính tốn: Cách pha chế - Tính khối lượng chất tan Cân lấy 5g CuSO4 khan (màu trắng) C%.mdd 10.50 cho vào cốc có dung tích 100ml Cân mCuSO4    5(g) lấy 45g ( đong 45 ml) nước cất, 100% 100 - Tính khối lượng dung mơi ( nước) rối đổ vào cốc khuấy nhẹ Được 50 g dung dịch CuSO4 10% m = m – m = 50 – = 45(g) dm dd ct Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH I PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC Pha chế dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước cho trước Pha chế dung dịch theo nồng độ mol cho trước cho trước Ví dụ 2: Từ muối CuSO4, nước cất dụng cụ cần thiết, tính toán nêu cách pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 1M Để pha chế dung dich theo yêu cầu ta phải tính tốn đại lượng ? sử dụng cơng thức tính tốn nào? - Ta phải tính số mol chất tan : CuSO4 cần dùng khối lượng chất tan cần dùng: CuSO4 - Sử dụng công thức : nct  CM V m = n.M Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH I PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC Pha chế dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước cho trước Pha chế dung dịch theo nồng độ mol cho trước cho trước Ví dụ 2: Từ muối CuSO4, nước cất dụng cụ cần thiết, tính tốn nêu cách pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 1M Tính tốn: Tính số mol chất tan : CuSO4 nCuSO  CM V  1.50  0,05(mol) 1000 Khối lượng 0,05 mol CuSO4 mCuSO4 = n.M = 0,05.160 = 8(g) Cách pha chế Cân lấy 8g CuSO4 khan ( màu trắng) cho vào cốc có dung tích 100ml, rối đổ nước cất vào cốc khuấy nhẹ cho đủ 50ml Ta Được 50 ml dung dịch CuSO4 1M Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH Bài tập Hãy điền giá trị chưa biết vào ô để trống bảng, cách thực tính tốn theo cột Dd Đại lượng mct mH 2O NaCl (a) 30g 170g Ca(OH)2 BaCl2 (b) 0,148g (c) m 150g m mct+ +170 m m ==30 200g = 200 dd dd dm dd � Vdd 200ml mdd/Ddd0,182lit Vdd = 200/1,1 182ml = 0,182 lit Ddd (g/ml) 1,1 1,2 C%==(30/200).100%=15% 20% C% C% (mct/m15% dd).100% = CC 2.8M � 2,8M M n30/58,5)/0,182 ct/Vdd=m/(M.V) M =( KOH (d) 300ml 1,04 2,5 CuSO4 (e) 3g 1,15 15% Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH Các bước pha chế dung dịch Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH Hướng dẫn nhà - Về nhà ôn - Làm tập 2, 4b, d, e SGK/149 - Nghiên cứu trước phần II: pha loãng dung dich theo nồng độ cho trước + Tính tốn theo u cầu ví dụ sgk/ tr 148 + Nêu cách pha chế dung dịch ... 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH TÍNH TỐN PHA CHẾ DUNG DỊCH CÁCH PHA CHẾ DỤNG CỤ CHUẨN BỊ HOÁ CHẤT PHA CHẾ TIẾN HÀNH Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH I PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC Cách pha chế dung. .. dung dịch theo nồng độ cho trước PHA CHẾ DUNG DỊCH Cách pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH I PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC Pha chế dung dịch theo... nct  CM V m = n.M Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH I PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC Pha chế dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước cho trước Pha chế dung dịch theo nồng độ mol cho
- Xem thêm -

Xem thêm: PHA CHẾ DUNG DỊCH POWERPOINT LƯƠNG, PHA CHẾ DUNG DỊCH POWERPOINT LƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay