Bài Tập Este Theo 4 Mức độ nhận thức

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 19:40

Bài tập este theo 4 mức độ nhận thức Biết – Hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao theo cấu trúc mới.Bài tập este theo 4 mức độ nhận thức Biết – Hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao theo cấu trúc mới.Bài tập este chuẩn từ dễ đến khó phù hợp với đối tượng học sinh Trung bình và Khá. Chủ đề: ESTE Câu (NB): Chất sau este? A CH3COOH B CH3COONa C CH3COOC2H5 D CH3COC2H5 Câu (NB): Etyl fomat tên gọi chất sau đây? A CH3COOC2H5 B CH3COC2H5 C HCOOCH3 D HCOOC2H5 Câu (NB): Tính chất vật lí sau este isoamyl axetat? A nhẹ nước B tan nhiều nước C có mùi dứa D chất lỏng Câu (NB): Este C4H8O2 có số đồng phân cấu tạo A B C D Câu (NB): HCOOC2H5 tác dụng với chất sau đây? A NaCl B H2 C Cu(OH)2 D KOH Câu (NB): Ứng dụng quan trọng poli(metyl metacrylat) A làm nước pha sơn B làm hương liệu sản xuất bánh kẹo C làm thủy tinh hữu D tạo mùi thơm cho mỹ phẩm Câu (TH): C3H6O2 có đồng phân tác dụng với dung dịch NaOH? A B C D Câu (TH): Cho chất KOH, H2SO4, H2, NaCl, NaOH, dung dịch Br2 tác dụng với CH3COOCH=CH2 Số phản ứng hóa học xảy A B C D Câu (TH): Cho chất CH3COOH, CH3COOC2H5, C2H5OH tác dụng với Na, NaOH, KHCO3 Số phản ứng hóa học xảy A B C D Câu 10 (TH): Cho 3,52 gam CH3COOC2H5 tác dụng với dung dịch KOH 0,8 M Thể tích dung dịch KOH đủ dùng cho phản ứng A 100 ml B 25 ml C 50 ml D 250 ml Câu 11 (TH): Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở, số mol CO sinh số mol O2 phản ứng tên gọi este A propyl axetat B etyl axetat C metyl fomat D metyl axetat Câu 12 (TH): Thủy phân vinyl axetat dung dịch NaOH dư thu dược sản phẩm hữu A Natri axetat etanal B Axit axetic etanol C Natri axetat etanol D Axit axetic etanal Câu 13 (VD): Cho tất đồng phân mạch hở, có cơng thức phân tử C2H4O2 tác dụng với Na, KOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy A B C D Câu 14 (VD): Có nhận định sau: (1) Este sản phẩm phản ứng axit cacboxylic ancol (2) Este hợp chất hữu phân tử có nhóm –COOH (3) Este no, đơn chức, mạch hở có cơng thức CnH2nO2, với n �2 (4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este Số nhận định A B C D Câu 15 (VD): Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu ancol etylic 9,6 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A C2H3COOC2H5 B C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 16 (VD): Thủy phân este Z môi trường axit thu hai chất hữu X Y (phân tử khối X bé Y) Bằng phản ứng chuyển hóa X thành Y Chất Z A Etyl axetat B Vinyl axetat C Metyl axetat D Metyl propionat Câu 17 (VDC): Hỗn hợp Z gồm hai este X Y tạo ancol hai axit cacboxylic đồng đẳng (phân tử khối X bé Y) Đốt hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít O2 (đktc), thu 5,6 lít CO2 (đktc) 4,5 gam H2O Giá trị m A 13,2 B 12,1 C 5,6 D 6,7 Câu 18 (VDC): Cho 0,1 mol este tạo axit cacboxylic hai chức ancol đơn chức tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu 6,4 gam ancol lượng muối có khối lượng nhiều 13,56% khối lượng este Công thức cấu tạo este A C2H5OOC-COOCH3 B C2H5OOC-COOC2H3 C CH3OOC-COOCH3 D C2H5OOC-CH2-COOCH3 Câu 19 (VDC): Cho hỗn hợp A gồm hai chất hữu mạch hở X,Y (chỉ chứa C, H, O MX < MY) tác dụng vừa đủ với 200 mi dung dịch NaOH 1M, thu 0,2 mol ancol đơn chức hai muối hai axit hữu đơn chức, dãy đồng đẳng Mặt khác, đốt cháy 20,56 gam A cần 1,26 mol O2 thu CO2 0,84 mol H2O Phần trăm số mol X A A 20% B 40% C 75% D 80% Câu 20 (VDC): X este đơn chức, Y este hai chức (X,Y mạch hở) Đốt cháy 21,2 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu x mol CO2 y mol H2O với x = y + 0,52 Mặt khác, đun nóng 21,2 gam E cần dùng 240 ml dung dịch KOH 1M thu muối hỗn hợp F chứa hai ancol no Dẫn tồn F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,48 gam Số nguyên tử H (hiđro) có este Y A 14 B 12 C 10 D Chủ đề: ESTE ĐÁP ÁN Câu : C Câu : D Câu : B Câu : A Câu : D Câu : C Câu : A C3H6O2 có đồng phân tác dụng với NaOH CH3CH2COOH ; HCOOC2H5 CH3COOCH3 Câu : A (5 phản ứng) CH3CH=CH2 tác dụng với KOH, H2SO4, H2, NaOH, dd Br2 Câu : A CH3COOH tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3 CH3COOC2H5 tác dụng với NaOH C2H5OH tác dụng với Na Câu 10 : C CH3COOC2H5 + KOH �� � CH3COOK + C2H5OH 0,04 mol 0,04 VKOH = 0,04 : 0,8 = 0,05 lít (50 ml) Câu 11 : C Câu 12 : A Câu 13 : D (có phản ứng) C2H4O2 có đồng phân CH3COOH tác dụng với K, NaOH, NaHCO3 HCOOCH3 tác dụng với NaOH HO-CH2-CHO tác dụng với K Câu 14 : C Nhận định (1), (3), (4) Câu 15 : C mancol = 0,1.46 = 4,6 gam BTKL : meste + 0,135.40 = 4,6 + 9,6 Suy : meste = 8,8 gam Suy Meste = 88 � CTCT este CH3COOC2H5 Câu 16 : Đáp án D H ,t ��� � CH3COOH + CH3OH A CH3COOCH3 + H2O ��� �  o o xt t CH3OH + CO ��� � CH3COOH H ,t ��� � CH3COOH + C2H5OH B CH3COOC2H5 + H2O ��� � men C2H3OH + O2 ��� CH3COOH + H2O H ,t ��� � CH3COOH + CH3CHO C CH3COOCH=CH2 + H2O ��� �  o  o o xt t 2CH3CHO + O2 ��� � CH3COOH H ,t ��� � CH3COOH + C3H7OH D CH3COOC3H7 + H2O ��� � Câu 17 : Đáp án D nO ( Z )  2nO  2nCO  nH O � nO ( Z ) = 0,2  ? 2 0,275 0,25 o 0,25 mZ = mC + MH + mO = 0,25.12 + 0,25.2 + 0,2.16 = 6,7 Câu 18 : Đáp án C R(COOR’)2 + 2NaOH � R(COONa)2 + 2R’OH � 0,1 � 0,2 0,1 mol � 0,2 6, = 32 0, BTKL : mR (COOR' ) M R'OH  � R’ = 15 (CH3-) m(gam) + mNaOH = mR ( COONa ) + mR 'OH � m = 11,8 0,2 x 40 m +13,56%m 6,4 � R = � CTCT este CH3OOC-COOCH3 Câu 19 : Đáp án D Từ giả thiết suy X, Y hai este đơn chức 1C BTKl suy mCO = 45,76 gam � nCO = 1,04 2 1, 04  5, 0, BTNT O suy n2este = 0,2 � Suy : CX = CY = � nX + ny = 0,2 nX + ny = 1,04 C = � nX = 0,16 (80%) nY = 0,04 Câu 20 : Đáp án C RCOOK : 0, 24 mol       � X RCOOCn H 2n 1   : a mol                     KOH :0,24 mol � � � Cn H 2n 1OH : a mol � ����� �� E gồm � � a  b  0,24   Y l RCOO C H :  b mol                � � m 2m    � Cm H 2m  OH  : b mol � � + Cn H 2n 1OH : a mol � � � Cm H 2m  OH  : b mol � Na ��� �  0,5a  b  mol H � (1a4 2 243b) gam H � 0,24 � � m1  mhìănh t ng  Hm  8, 72 gam � m  mKOH  mROOK  mF � { { �R  25 ( C �CH ) �{21,2E { 8,72 0,24.56 ?  25,92 � � + � kx  ; k y  � � �M RCOOK  108 nKOH  a  2b  0, 24 � � + � �( k  1)nhchc  nCO2  nH 2O  2a  5b  0,52 � � a  0,16 � � � b  0, 04 � + mE  0,16.(70  14n)  0,04.(138  14m)  21, � n  1; m  �X CH �C  COOCH � � � Y có 10 nguyên tử H Y (CH �C  COO) C4 H � ... (1) Este sản phẩm phản ứng axit cacboxylic ancol (2) Este hợp chất hữu phân tử có nhóm –COOH (3) Este no, đơn chức, mạch hở có cơng thức CnH2nO2, với n �2 (4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este. .. (1), (3), (4) Câu 15 : C mancol = 0,1.46 = 4,6 gam BTKL : meste + 0,135.40 = 4,6 + 9,6 Suy : meste = 8,8 gam Suy Meste = 88 � CTCT este CH3COOC2H5 Câu 16 : Đáp án D H ,t ��� � CH3COOH + CH3OH... 0,1 mol este tạo axit cacboxylic hai chức ancol đơn chức tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu 6,4 gam ancol lượng muối có khối lượng nhiều 13,56% khối lượng este Công thức cấu tạo este A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập Este Theo 4 Mức độ nhận thức, Bài Tập Este Theo 4 Mức độ nhận thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay