LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

124 23 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 19:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng HOÀNG PHƢƠNG ANH HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Ngành:Tài – Ngân hàng – Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 Họ tên: Hoàng Phương Anh Người hướng dẫn: TS Dương Thị Hồng Vân Hà Nội - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Đề tài Luận văn Thạc sỹ “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận văn chưa người khác cơng bố cơng trình nghiên cứu Tơi xin cam đoan tồn nội dung Luận văn thực Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 Tác giả Hoàng Phương Anh ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Phòng Đào tạo Khoa Sau đại học trường tập thể thầy giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, tơi xin trân trọng cảm ơn giáo TS Dương Thị Hồng Vân, người trược tiếp hướng dẫn suốt trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tơi hồn thiện luận nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn hoàn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến thầy giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Phương Anh iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẤU VỐNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP .8 1.1 cấu vốn doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm cấu vốn tác động cấu vốn đến doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm cấu vốn doanh nghiệp 1.1.1.2 Tác động cấu vốn đến doanh nghiệp .8 1.1.2 Các tiêu đo lường cấu vốn doanh nghiệp 11 1.1.3 Các nguyên tắc để hoạch định cấu vốn Công ty cổ phần 13 1.2 Các lý thuyết cấu vốn 15 1.2.1 Lý thuyết cấu vốn tối ưu (Optimal Capital Structure) .15 1.2.2 Lý thuyết thị trường hoàn hảo Modigliani – Miller (M&M) 17 1.2.3 Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory) 22 1.2.4 Lý thuyết đánh đổi cấu nguồn vốn (Trade-of Theory) 24 1.2.5 Lý thuyết định thời điểm thị trường (Market-Timing Theory) 26 1.2.6 Lý thuyết chi phí đại diện (Agency Costs) 27 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn Công ty cổ phần ngành công nghiệp 29 1.3.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp .29 1.3.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 36 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CẤU VỐNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 40 iv 2.1 Giới thiệu thị trường chứng khốn Việt Nam Cơng ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 40 2.1.1 Giới thiệu thị trường chứng khoán Việt Nam .40 2.1.2 Giới thiệu Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 43 2.2 Thực trạng cấu vốn Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam .49 2.2.1 cấu vốn Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 49 2.2.2 Phân tích tiêu đo lường cấu vốn Công ty ngành công nghiệp phạm vi mẫu nghiên cứu 50 2.2.2.1 Vốn chủ sở hữu 50 2.2.2.2 Nợ ngắn hạn .51 2.2.2.3 Nợ dài hạn 52 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 53 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu .53 2.3.1.1 Mơ hình nghiên cứu 53 2.3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu mơ hình thực nghiệm .54 2.3.1.3 Mô tả chọn mẫu, phương pháp phân tích liệu 58 2.3.2 Kết nghiên cứu 60 2.3.2.1 Thống kê 60 2.3.2.2 Phân tích tương quan biến .60 2.3.2.3 Lựa chọn mơ hình hồi quy 61 2.3.2.4 Kiểm định mơ hình 64 2.3.2.5 Kết mơ hình hồi quy điều chỉnh .66 2.3.3 Phân tích kết hồi quy .67 2.4 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 69 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 76 3.1 Hàm ý từ kết nghiên cứu 76 v 3.2 Một số giải pháp Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam nhằm hồn thiện công tác xác định cấu vốn 78 3.2.1 Giải pháp doanh nghiệp 78 3.2.1.1 Xác định cấu trúc vốn hợp lý 78 3.2.1.2 Nâng cao vai trò quản trị tài doanh nghiệp 79 3.2.2 Giải pháp thị trường vốn 84 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác xác định cấu vốn Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 86 3.3.1 Kiến nghị Bộ Tài .86 3.3.2 Kiến nghị Ủy ban chứng khoán nhà nước 86 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng .87 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 95 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ đầy đủ CTCP Công ty cổ phần LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động TTCK Thị trường chứng khoán TTS VCSH Tổng Tài sản Vốn chủ sở hữu vii DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Biểu đồ biểu diễn chi phí sử dụng vốn 16 Hình 1.2: Minh họa mệnh đề M & M số I môi trường khơng thuế 19 Hình 1.3 : Minh họa mệnh đề M&M số II môi trường thuế 19 Hình 1.4: Minh họa mệnh đề M&M số I trường hợp thuế .21 Hình 1.5: Minh họa mệnh đề M&M số II mơi trường thuế 21 Hình 1.6: Biểu đồ cấu nguồn vốn tối ưu lý thuyết đánh đổi 25 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: cấu CTCP phạm vi mẫu nghiên cứu phân theo nhóm nghành cơng nghiệp 47 Bảng 2.2: cấu CTCP phạm vi mẫu nghiên cứu theo quy mô VCSH năm 2016 47 Bảng 2.3: cấu vốn công ty ngành công nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam từ năm 2012-2016 49 Bảng 2.4: cấu CTCP phạm vi mẫu nghiên cứu theo hệ số Nợ Tổng tài sản giai đoạn 2012 - 2016 49 Bảng 2.5: cấu CTCP phạm vi mẫu nghiên cứu theo hệ số Nợ dài hạn tổng tài sản giai đoạn 2012 - 2016 50 Bảng 2.6: Bảng tổng hợp mô tả biến 56 Bảng 2.7: Bảng thống kê biến 60 Bảng 2.8: Kiểm tra tương quan biến độc lập 61 Bảng 2.9: Kết chạy hồi quy Pooled OLS, FEM, REM mơ hình LEV .61 Bảng 2.10: Kết chạy hồi quy Pooled OLS, FEM, REM mơ hình LLEV 63 Bảng 2.11: Kết mơ hình hồi quy điều chỉnh .66 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ VCSH tổng nguồn vốn công ty ngành công nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam 51 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ Nợ ngắn hạn tổng nguồn vốn công ty ngành công nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam 52 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ nợ dài hạn tổng nguồn vốn công ty ngành công nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam 53 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Luận văn với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” bao gồm 03 chương với nội dung sau: Chương 1: Luận văn trình bày sở lý luận chung cấu vốn bao gồm: Khái niệm cấu vốn tác động cấu vốn đến doanh nghiệp, tiêu đo lường cấu vốn doanh nghiệp nguyên tắc để hoạch định cấu vốn công ty cổ phần Trong Chương này, tác giả trình bày lý thuyết cấu vốn là: Lý thuyết cấu vốn tối ưu, Lý thuyết thị trường hoàn hảo, Lý thuyết trật tự phân hạng, Lý thuyết đánh đổi cấu nguồn vốn, Lý thuyết thời điểm thị trường đưa số nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn tác giả nước Dựa vào sở lý luận nghiên cứu trước, luận văn trình bày nhân tố tác động đến cấu vốn công ty ngành công nghiệp Chương 2: Luận văn giới thiệu thị trường chứng khoán Việt Nam Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam, luận văn trình bày tình hình hoạt động công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua Từ đó, luận văn trình bày thực trạng cấu vốn Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012 - 2016 Thông qua việc lựa chọn mơ hình hồi quy phù hợp chạy hồi quy phần mềm Stata, luận văn phân tích đánh giá nhân tố tác động đến cấu vốn Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Trên sở kết phân tích Chương 2, luận văn đưa giải pháp nhằm giúp công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam hồn thiện cơng tác xác định cấu vốn, bao gồm: Nhóm giải pháp doanh nghiệp nhóm giải pháp đề xuất với quan quản lý nhà nước liên quan 100 Phụ lục 2: Chạy hồi quy Pooled OLS, FEM, REM Hồi quy POOLED OLS Mơ hình LEV Dependent Variable: LEV Method: Pooled Least Squares Date: 04/15/17 Time: 14:46 Sample: 2012 2016 Included observations: 445 Cross-sections included: 89 Total pool (balanced) observations: 39605 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob C 0.867336 0.082773 10.47851 0.0000 SIZE -0.016341 0.002598 -6.290471 0.0000 ROA 0.035125 0.021120 1.663101 0.0963 TANG 0.046872 0.008783 5.336505 0.0000 GROW 0.009183 0.002102 4.368689 0.0000 LIQUID -0.012450 0.001922 -6.476397 0.0000 TAX 0.221852 0.022158 10.01243 0.0000 UNIQUE_ -0.014344 0.042446 -0.337940 0.7354 R-squared 0.005797 Mean dependent var 0.466237 Adjusted R-squared 0.005621 S.D .dependent var S.E .of regression 0.210058 Akaike info criterion -0.282666 Sum squared resid 1747.189 Schwarz criterion -0.280932 Log likelihood 5605.499 Hannan-Quinn criter -0.282117 F-statistic 32.98257 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.210651 2.085782 Mơ hình LLEV Dependent Variable: LLEV Method: Pooled Least Squares Date: 04/15/17 Time: 14:47 Sample: 2012 2016 Included observations: 445 Cross-sections included: 89 Total pool (balanced) observations: 39605 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob C 0.126943 0.008979 14.13784 0.0000 SIZE -0.001835 0.000282 -6.510918 0.0000 ROA -0.001501 0.002291 -0.655139 0.5124 101 TANG -0.003148 0.000953 -3.303810 0.0010 GROW -0.000976 0.000228 -4.278553 0.0000 LIQUID 0.000669 0.000209 3.207383 0.0013 TAX -0.012977 0.002404 -5.398825 0.0000 UNIQUE_ -0.028688 0.004604 -6.230515 0.0000 R-squared 0.003997 Mean dependent var 0.044910 Adjusted R-squared 0.003821 S.D .dependent var 0.022830 S.E .of regression 0.022786 Akaike info criterion -4.725101 Sum squared resid 20.55961 Schwarz criterion -4.723367 Log likelihood 93576.82 Hannan-Quinn criter -4.724552 F-statistic 22.70039 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 Hồi quy FEM 1.906330 Mơ hình LEV Dependent Variable: LEV Method: Panel Least Squares Date: 04/15/17 Time: 14:50 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob SIZE 0.005022 0.028377 0.176958 0.8596 ROA 0.290476 0.355404 0.817312 0.4143 TANG -0.002441 0.095338 -0.025601 0.9796 GROW 0.007576 0.022560 0.335842 0.7372 LIQUID -0.018236 0.020855 -0.874427 0.3825 TAX 0.174903 0.241537 0.724125 0.4695 UNIQUE_ -0.016745 0.465679 -0.035959 0.9713 C 0.300808 0.907852 0.331341 0.7406 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.173337 Mean dependent var 0.466237 -0.051686 S.D .dependent var 0.210885 S.E .of regression 0.216266 Akaike info criterion Sum squared resid 16.32313 Schwarz criterion 0.847925 Log likelihood 104.0442 Hannan-Quinn criter 0.312455 F-statistic Prob(F-statistic) 0.770306 0.935892 Durbin-Watson stat 2.412928 Adjusted R-squared -0.036154 102 Mơ hình LLEV Dependent Variable: LLEV Method: Panel Least Squares Date: 04/15/17 Time: 14:53 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob SIZE -0.001340 0.002958 -0.452877 0.6509 ROA -0.022335 0.037052 -0.602799 0.5470 TANG -0.011104 0.009939 -1.117199 0.2647 GROW -0.001085 0.002352 -0.461269 0.6449 LIQUID 0.000106 0.002174 0.048704 0.9612 TAX -0.002839 0.025181 -0.112759 0.9103 UNIQUE_ -0.017119 0.048549 -0.352618 0.7246 C 0.106303 0.094647 1.123158 0.2621 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.235073 Mean dependent var 0.044910 Adjusted R-squared 0.026855 S.D .dependent var 0.022855 S.E .of regression 0.022547 Akaike info criterion -4.558014 Sum squared resid 0.177413 Schwarz criterion -3.673935 Log likelihood 1110.158 Hannan-Quinn criter -4.209406 F-statistic 1.128974 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.217706 2.361999 Hồi quy REM Mơ hình LEV Dependent Variable: LEV Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 04/15/17 Time: 14:51 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob SIZE ROA -0.016341 0.035125 0.025231 0.205138 -0.647646 0.171227 0.5176 0.8641 103 TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ C 0.046872 0.009183 -0.012450 0.221852 -0.014344 0.867336 0.085310 0.020415 0.018671 0.215213 0.412266 0.803958 0.549429 0.449786 -0.666789 1.030847 -0.034793 1.078833 0.5830 0.6531 0.5053 0.3032 0.9723 0.2813 S.D Rho 0.000000 0.216266 0.0000 1.0000 Effects Specification Cross-section random Idiosyncratic random Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E .of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.005797 -0.010129 0.211950 0.364002 0.922890 Mean dependent var S.D .dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.466237 0.210885 19.63133 2.081148 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.005797 19.63133 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.466237 2.081148 Mơ hình LLEV Dependent Variable: LLEV Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 04/15/17 Time: 14:54 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob SIZE -0.001770 0.002685 -0.659181 0.5101 ROA -0.002860 0.022882 -0.125003 0.9006 TANG -0.004394 0.009068 -0.484545 0.6282 GROW -0.000981 0.002165 -0.453194 0.6506 LIQUID 0.000573 0.001984 0.288610 0.7730 TAX -0.011429 0.022882 -0.499459 0.6177 UNIQUE_ -0.026758 0.043894 -0.609611 0.5424 C 0.123839 0.085605 1.446629 0.1487 S.D Rho Cross-section random 0.004928 0.0456 Idiosyncratic random 0.022547 0.9544 Effects Specification 104 Weighted Statistics R-squared 0.003881 Mean dependent var 0.040348 -0.012076 S.D .dependent var 0.022342 S.E .of regression 0.022477 Sum squared resid 0.220777 F-statistic 0.243203 Durbin-Watson stat 1.971337 Prob(F-statistic) 0.974189 Adjusted R-squared Unweighted Statistics R-squared 0.003922 Mean dependent var 0.044910 Sum squared resid 0.231024 Durbin-Watson stat 1.900588 105 Phụ lục 3: Kiểm đinh Likelihood ratio test Mô hình LEV Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test Cross-section F Cross-section Chi-square Statistic d.f Prob 0.803770 (88,349) 0.0209 82.122073 88 0.1564 Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: LEV Method: Panel Least Squares Date: 04/15/17 Time: 15:09 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob SIZE -0.016341 0.024728 -0.660835 0.5091 ROA 0.035125 0.201045 0.174714 0.8614 TANG 0.046872 0.083608 0.560617 0.5753 GROW 0.009183 0.020008 0.458945 0.6465 LIQUID -0.012450 0.018299 -0.680367 0.4966 TAX 0.221852 0.210918 1.051838 0.2935 UNIQUE_ -0.014344 0.404039 -0.035502 0.9717 C 0.867336 0.787914 1.100801 0.2716 R-squared 0.005797 Mean dependent var 0.466237 -0.010129 S.D .dependent var 0.210885 S.E .of regression 0.211950 Akaike info criterion -0.247115 Sum squared resid 19.63133 Schwarz criterion -0.173442 Log likelihood 62.98314 Hannan-Quinn criter -0.218065 F-statistic 0.364002 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.922890 Adjusted R-squared 2.081148 106 Mô hình LLEV Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test Cross-section F Cross-section Chi-square Statistic d.f Prob 1.198056 (88,349) 0.0139 117.466464 88 0.0196 Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: LLEV Method: Panel Least Squares Date: 04/15/17 Time: 15:14 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob SIZE -0.001835 0.002682 -0.683993 0.4943 ROA -0.001501 0.021809 -0.068825 0.9452 TANG -0.003148 0.009070 -0.347076 0.7287 GROW -0.000976 0.002170 -0.449476 0.6533 LIQUID 0.000669 0.001985 0.336946 0.7363 TAX -0.012977 0.022880 -0.567164 0.5709 UNIQUE_ -0.028688 0.043829 -0.654536 0.5131 C 0.126943 0.085470 1.485226 0.1382 R-squared 0.003997 Mean dependent var 0.044910 -0.011957 S.D .dependent var 0.022855 S.E .of regression 0.022992 Akaike info criterion -4.689550 Sum squared resid 0.231007 Schwarz criterion -4.615877 Log likelihood 1051.425 Hannan-Quinn criter -4.660499 F-statistic 0.250526 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.971916 Adjusted R-squared 1.902094 107 Phụ lục 4: Kiểm định Hausman Test –LLEV Mơ hình LEV Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Test Summary Statistic Chi-Sq .d.f Prob 5.280512 0.6258 Cross-section random ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob SIZE 0.005022 -0.016341 0.000169 0.1000 ROA 0.290476 0.035125 0.084230 0.3789 TANG -0.002441 0.046872 0.001811 0.2466 GROW 0.007576 0.009183 0.000092 0.8671 LIQUID -0.018236 -0.012450 0.000086 0.5334 TAX 0.174903 0.221852 0.012023 0.6685 UNIQUE_ -0.016745 -0.014344 0.046894 0.9912 Coefficient Std .Error t-Statistic Prob C 0.300808 0.907852 0.331341 0.7406 SIZE 0.005022 0.028377 0.176958 0.8596 ROA 0.290476 0.355404 0.817312 0.4143 TANG -0.002441 0.095338 -0.025601 0.9796 GROW 0.007576 0.022560 0.335842 0.7372 LIQUID -0.018236 0.020855 -0.874427 0.3825 TAX 0.174903 0.241537 0.724125 0.4695 UNIQUE_ -0.016745 0.465679 -0.035959 0.9713 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: LEV Method: Panel Least Squares Date: 04/15/17 Time: 18:22 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Variable 108 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.173337 Mean dependent var 0.466237 -0.051686 S.D .dependent var 0.210885 S.E .of regression 0.216266 Akaike info criterion Sum squared resid 16.32313 Schwarz criterion 0.847925 Log likelihood 104.0442 Hannan-Quinn criter 0.312455 F-statistic 0.770306 Durbin-Watson stat 2.412928 Prob(F-statistic) 0.935892 Adjusted R-squared -0.036154 Mơ hình LLEV Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Test Summary Statistic Chi-Sq .d.f Prob 4.305811 0.7440 Fixed Random Var(Diff.) Prob SIZE -0.001340 -0.001770 0.000002 0.7292 Cross-section random Cross-section random effects test comparisons: Variable ROA -0.022335 -0.002860 0.000849 0.5040 TANG -0.011104 -0.004394 0.000017 0.0992 GROW -0.001085 -0.000981 0.000001 0.9102 LIQUID 0.000106 0.000573 0.000001 0.5993 TAX -0.002839 -0.011429 0.000110 0.4138 UNIQUE_ -0.017119 -0.026758 0.000430 0.6422 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: LLEV Method: Panel Least Squares Date: 04/15/17 Time: 18:24 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 109 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob C 0.106303 0.094647 1.123158 0.2621 SIZE -0.001340 0.002958 -0.452877 0.6509 ROA -0.022335 0.037052 -0.602799 0.5470 TANG -0.011104 0.009939 -1.117199 0.2647 GROW -0.001085 0.002352 -0.461269 0.6449 LIQUID 0.000106 0.002174 0.048704 0.9612 TAX -0.002839 0.025181 -0.112759 0.9103 UNIQUE_ -0.017119 0.048549 -0.352618 0.7246 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.235073 Mean dependent var 0.044910 Adjusted R-squared 0.026855 S.D .dependent var 0.022855 S.E .of regression 0.022547 Akaike info criterion -4.558014 Sum squared resid 0.177413 Schwarz criterion -3.673935 Log likelihood 1110.158 Hannan-Quinn criter -4.209406 F-statistic 1.128974 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.217706 2.361999 110 Phụ lục 5: Dùng nhân tử phóng đại phƣơng sai (VIF) để kiểm tra Variable | VIF 1/VIF -+ - TANG | 1.01 0.989741 ROA | 1.01 0.990298 TAX | 1.01 0.991245 LIQUID | 1.01 0.991668 SIZE | 1.01 0.992031 GROW | 1.01 0.993240 UNIQUE | 1.01 0.993794 -+ -Mean VIF | 1.01 vif Variable | VIF 1/VIF -+ - TANG | 1.01 0.989741 ROA | 1.01 0.990298 TAX | 1.01 0.991245 LIQUID | 1.01 0.991668 SIZE | 1.01 0.992031 GROW | 1.01 0.993240 UNIQUE | 1.01 0.993794 -+ -Mean VIF | 1.01 tƣợng đa cộng tuyến mơ hình LEV LLEV vif 111 Phụ lục 6: Kiểm định phƣơng sai thay đổi theo mơ hình REM Mơ hình LEV xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects LEV[congty1,t] = Xb + u[congty1] + e[congty1,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ - LEV | 0444725 2108851 e | 0467711 2162664 u | Test: Var(u) = chibar2(01) = 0.00 Prob > chibar2 = 0.0000 Mơ hình LLVEV xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects LLEV[congty1,t] = Xb + u[congty1] + e[congty1,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ - LLEV | 0005224 0228555 e | 0005083 0225465 u | 0000243 0049285 Test: Var(u) = chibar2(01) = 1.19 Prob > chibar2 = 0.0376 112 Phụ lục 7: Kết phân tích tự tƣơng quan mơ hình REM Mơ hình LEV xtserial LEV SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 88) = 0.460 Prob > F = 0.4993 Mơ hình LLEV xtserial LLEV SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 88) = 0.167 Prob > F = 0.6841 113 Phụ lục 8: Kêt chạy hồi quy với biến phụ thuộc LEV xtreg LEV SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE i.nam, re robust Random-effects GLS regression Number of obs = 445 Group variable: congty1 Number of groups = 89 R-sq: within = 0.0037 Obs per group: = between = 0.0397 avg = 5.0 overall = 0.0071 max = Wald chi2(11) = 3.48 corr(u_i, X) = (assumed) Prob > chi2 = 0.9828 (Std .Err .adjusted for 89 clusters in congty1) - | Robust LEV | Coef .Std .Err .z P>|z| [95% Conf .Interval] -+ - SIZE | -.0153099 0243873 -0.63 0.030 -.063108 0324883 ROA | -.3309993 1942178 -0.16 0.003 -.3496606 4116592 TANG | 0485705 086799 0.56 0.016 -.1215523 2186933 GROW | -.0097436 0212722 -0.46 0.001 -.0319491 0514363 LIQUID | -.3120816 0171743 -0.70 0.042 -.0457426 0215794 TAX | 2316396 1978731 1.17 0.022 -.1561846 6194638 UNIQUE | -.0188836 4222242 -0.04 0.964 -.8464279 8086607 | nam | 2013 | -.0077264 0311738 -0.25 0.804 -.0688259 0533731 2014 | 0091868 0318116 0.29 0.773 -.0531628 0715364 2015 | 0003338 0328373 0.01 0.992 -.0640262 0646938 2016 | -.0132653 0342113 -0.39 0.698 -.0803181 0537875 | _cons | 8404082 8024108 1.05 0.295 -.732288 2.413104 -+ - sigma_u | sigma_e | 21735845 rho | (fraction of variance due to u_i) 114 Phụ lục 9: Kêt chạy hồi quy với biến phụ thuộc LLEV xtreg LLEV SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE i.nam, re robust Random-effects GLS regression Number of obs = 445 Group variable: congty1 Number of groups = 89 R-sq: within = 0.0118 Obs per group: = between = 0.0049 avg = 5.0 overall = 0.0102 max = Wald chi2(11) = 4.72 corr(u_i, X) = (assumed) Prob > chi2 = 0.9439 (Std .Err .adjusted for 89 clusters in congty1) - | Robust LLEV | Coef .Std .Err .z P>|z| [95% Conf .Interval] -+ - SIZE | -.0016004 0025074 -0.64 0.023 -.0065148 0033141 ROA | -.0076453 0213652 -0.08 0.039 -.0435204 0402298 TANG | 0044625 0096249 0.46 0.003 -.0233269 0144018 GROW | -.001152 0020446 -0.56 0.013 -.0051593 0028553 LIQUID | -.0060414 0020287 -0.51 0.008 -.0029347 0050175 TAX | 0053793 0233352 0.36 0.021 -.0541154 0373569 UNIQUE | -.0225088 0505584 -0.45 0.656 -.1216013 0765838 | nam | 2013 | 0053284 0036229 1.47 0.141 -.0017724 0124291 2014 | 0045912 0037953 1.21 0.226 -.0028474 0120298 2015 | 0028822 0031222 0.92 0.356 -.0032373 0090017 2016 | 0035546 0036723 0.97 0.333 -.003643 0107521 | _cons | 1105595 0847665 1.30 0.192 -.0555799 2766988 -+ - sigma_u | 00489425 sigma_e | 02258377 rho | 04485874 (fraction of variance due to u_i) ... thị trường chứng khoán Việt Nam Công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam, luận văn có trình bày tình hình hoạt động công ty ngành công nghiệp niêm yết thị. .. cứu sở lý luận cấu vốn, lý thuyết cấu vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn Công ty ngành công nghiệp Đánh giá thực trạng cấu vốn Công ty ngành công nghiệp niêm yết ... cấu vốn Công ty ngành công nghiệp Chương 2: Thực trạng cấu vốn nhân tố ảnh hưởng đến thay đổi cấu vốn Công ty ngành cơng nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay