Bai tap NLKT2 2019

20 17 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 19:26

BÀI TẬP Bài tập 1: Tình hình vốn Cơng ty X ngày 31/12/N sau: Chỉ tiêu Nguyên vật liệu Hàng hóa Vay ngắn hạn Cộng cụ dụng cụ Quỹ đầu tư phát triển Nguồn vốn xây dựng Tạm ứng Phải thu khách hàng ngắn hạn Tài sản cố định hữu hình 10 LNST chưa phân phối 11 Hao mòn TSCĐ 12 Nguồn vốn kinh doanh (Đvt: 1.000 đ) Số tiền Chỉ tiêu 10 100 70 10 30 16 300 15 60 470 13 Tiền mặt 14 Phải thu khác dài hạn 15 Phải trả người bán 16 Tiền gửi ngân hàng 17 Chứng khoán kinh doanh 18 Vay dài hạn 19 Thành phẩm 20 Phải trả người lao động 21 Chi phí SXKD dở dang 22 Thuế khoản phải nộp NN 23 Ký quỹ ngắn hạn 24.Chi phí xây dựng Số tiền 30 30 20 10 30 150 50 10 10 20 Yêu cầu: 1.Phân biệt tài sản, nguồn vốn, tính tổng tài sản nguồn vốn 2.Lập Báo cáo tình hình tài cuối kỳ Bài tập 2: Tình hình vốn Cơng ty A ngày 31/10/N sau: Chỉ tiêu Nguyên vật liệu 2.Vay ngắn hạn 3.Công cụ dụng cụ 4.Phải thu khách hàng dài hạn 5.Tài sản cố định hữu hình 6.Hao mòn TSCĐ 7.Vốn đầu tư chủ sở hữu Số tiền 20 30 20 70 600 200 550 10 11 12 13 14 (Đvt: 1.000đ) Chỉ tiêu Tiền mặt Tiền gởi ngân hàng Tạm ứng Phải trả người bán Phải trả phải nộp khác Thành phẩm LNST chưa phân phối Số tiền 30 50 50 50 10 60 60 Yêu cầu: Lập Báo cáo tình hình tài Bài tập 3: Tình hình vốn doanh nghiệp vào ngày 01/10/N sau: (Đơn vị tính: 1.000.000đ) Chỉ tiêu Số tiền Chỉ tiêu Số tiền Nhà xưởng 12.000 Sản phẩm dở dang 4.200 Xe tải 18.000 Hàng hóa 1.500 Nguyên vật liệu 5.000 Tiền chuyển 700 Vay dài hạn 6.000 Phải trả người bán 2.300 Tiền mặt 2.100 Phải thu khách hàng 1.000 Nguồn vốn đầu tư XDCB 7.500 Tiền gửi ngân hàng 8.000 Bằng phát minh sáng chế 3.500 Vốn đầu tư chủ sở hữu Nhiên liệu 6.200 Lợi nhuận sau thuế chưa PP Cộng cụ dụng cụ Quỹ đầu tư phát triển Tạm ứng 800 1.300 900 85.000 X Hàng gửi bán 3.000 Chứng khoán kinh doanh 1.600 Xây dựng dd 7.900 Phải trả công nhân viên 1.000 Kho hàng 5.700 Quỹ khen thưởng 3.000 Máy móc 15.800 Vay ngắn hạn 1.400 Phải thu khác 4.500 Thành phẩm 2.800 Thuế phải nộp 4.400 Yêu cầu: Phân biệt tài sản nguồn vốn Tìm X Phân biệt tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn Phân biệt nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu Bài tập 4: Cho tình hình vốn doanh nghiệp ngày 30/06/N sau: Chỉ tiêu Số tiền Chỉ tiêu 1.Tài sản cố định 45.000 10.Vốn đầu tư chủ sở hữu 2.Nguyên vật liệu 5.000 11.Quỹ đầu tư phát triển 3.Hàng hóa 30.000 12.Nguồn vốn xây dựng 4.Công cụ dụng cụ 1.000 13.Quỹ khen thưởng phúc lợi 5.Tiền mặt 18.000 14.LNST chưa phân phối 6.Tiền gửi ngân hàng 14.000 15.Hao mòn TSCĐ 7.Tài sản thiếu chờ xử lý 2.000 16.Vay ngắn hạn ngân hàng 8.Phải thu người mua NH 3.000 17.Tài sản thừa chờ xử lý 9.Phải thu khác NH 3.000 18.Phải trả người bán Số tiền 50.000 15.000 6.000 4.000 18.000 5.000 9.000 1.500 12.500 Yêu cầu: Lập Báo cáo tình hình tài cuối tháng Bài tập 5: Tại doanh nghiệp có tình sau: (đvt:đồng) I.Số dư đầu kỳ tài khoản: TK Tiền mặt: 100.000.000; TK Tiền gửi ngân hàng: 60.000.000; TK phải thu khách hàng: 100.000.000; TK Phải trả người lao động: 60.000.000; TK Phải trả người bán: 50.000.000;TK hàng hóa: 10.000.000; TK Công cụ dụng cụ: 30.000.000; TK TSCĐHH: 200.000.000 Các tài khoản khác có số dư hợp lý II.Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Thanh toán nợ cho người bán tiền mặt 50.000.000 Chi tiền mặt trả lương cho cán công nhân viên: 30.000.000 Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 30.000.000 Khách hàng trả nợ tiền mặt 5.000.000 Chi tiền mặt mua hàng hoá nhập kho 40.000.000 Mua công cụ dụng cụ 10.000.000 tiền mặt Mua một xe ô tơ trị giá 600.000.000, chưa tốn cho người bán Yêu cầu: Phản ánh tình hình vào tài khoản liên quan Định khoản phản ánh vào sơ đồ tài khoản có liên quan Bài tập 6: Tại doanh nghiệp có tình hình vào ngày 30/6 sau: (Đvt:1.000đ) I Số dư đầu kỳ tài khoản: TK Phải trả người bán: 100.000; TK Tiền gửi ngân hàng: 100.000; TK phải thu khách hàng: 50.000; Các TK khác có số dư hợp lý II.Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Vay ngắn hạn trả nợ người bán 50.000 Mua chịu hàng hoá nhập kho 20.000 Trả nợ người bán tiền gửi ngân hàng 30.000 Khách hàng ứng trước 10.000 tiền mặt để kỳ sau lấy hàng Thanh toán tiền điện nợ kỳ trước 5.000 chuyển khoản ngân hàng Mua nguyên vật liệu chưa toán cho người bán 10.000 Thanh toán 50% số tiền nợ người mua nguyên vật liệu cho người bán TGNH Yêu cầu: Phản ánh tình hình vào tài khoản liên quan Định khoản phản ánh vào sơ đồ tài khoản có liên quan Bài tập 7: Chi phí quản lý doanh nghiệp công ty tháng sau: Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm sử dụng tháng trị giá 1.000.000 Phải trả cho dịch vụ bảo trì thiết bị làm việc văn phòng cơng ty 500.000 Tiền lương phải cho nhân viên quản lý công ty 7.000.000 Chi tiền mặt để tốn hố đơn tiếp khách cho cơng ty 2.000.000 Chi tiền mặt để toán tiền điện 1.000.000 Cuối tháng kết chuyển tồn chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết kinh doanh Yêu cầu: Hãy mở, ghi khoá tài khoản chữ T “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” Bài tập 8: Tình hình hoạt động cơng ty TH T6/N sau: (Đvt:1.000đ) Chi tiền mặt mua công cụ dụng cụ 1.650 thuế GTGT 150 Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 50.000 Trả lương kỳ tiền mặt 35.000 Vay ngắn hạn ngân hàng 500.000 chuyển khoản 70.000 lại tiền mặt Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm phục vụ chung cho công ty 40.000 Mua nguyên vật liệu có giá trị 90.000, thuế GTGT 10%, tiền chưa toán cho người cung cấp Được khách hàng trả tiền chuyển khoản 30.000 Mua TSCĐ có giá tốn 110.000, thuế GTGT 10%, tiền chưa toán Thanh toán tiền cho nhà cung cấp chuyển khoản 50.000 10 Giấy báo tiền điện nước 55.000 thuế GTGT 10%, phân bổ cho phận bán hàng 40%, lại cho phận quản lý doanh nghiệp 11 Đơn vị liên doanh góp thiết bị trị giá 150.000 12 Nộp thuế 24.000 chuyển khoản 13 Mua hàng hoá 100 đơn vị với đơn giá 12.000.000đ/đv, thuế GTGT 10%, toán 30% giá trị hàng hố tiền mặt, phần lại tốn sau 14 Tạm ứng cho phó giám đốc công tác 5.000 tiền mặt 15 Tạm ứng lương cho nhân viên 1.000 tiền mặt 16 Gởi tiền vào ngân hàng nhận giấy báo Có ngân hàng 50.000 17 Mua máy điều hòa máy trị giá 12.000, thuế GTGT 10% Thanh toán 50% tiền mặt, lại tốn sau 18 Người mua ứng trước 10.000 tiền mặt để kỳ sau lấy hàng 19 Được khách hàng trả nợ 25.000 tiền mặt sau dùng số tiền để toán cho người cung cấp Yêu cầu: Hãy định khoản nghiệp vụ phát sinh phản ánh vào tài khoản loại 1,2,3,4 Biết rằng: - Số dư đầu kì tài khoản sau: Tiền mặt: 100.000; Tiền gửi ngân hàng: 250.000; Phải trả người bán: 100.000; Thuế phải nộp: 50.000; Nguyên vật liệu : 50.000; Phải thu khách hàng: 100.000, Tiền lương: 100.000 - Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Bài tập 9: Tại doanh nghiệp có tình hình tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ) Tài sản thiếu chờ xử lí đơn vị doanh nghiệp xử lý cách ghi vào chi phí khác 10.000 Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 20.000 Nhận giấy báo Nợ số tiền phạt vi phạm hợp đồng 10.000 Tài sản thừa chờ xử lí đơn vị xử lí cách ghi vào thu nhập khác 20.000 Nhận giấy báo Có số tiền khách hàng A nộp tiền phạt vi phạm hợp đồng mua hàng trị giá 20.000 Nhập kho 40.000 nguyên vật liệu, chưa toán cho người bán, kiểm nhận nhập kho thấy thiếu 2.000, chưa rõ nguyên nhân, chờ giải Kiểm quỹ phát thiếu 2.000 Doanh nghiệp dùng quỹ đầu tư phát triển bổ sung vốn đầu tư chủ sở hữu 100.000 Nhân viên A toán tạm ứng lượng nguyên vật liệu trị giá 40.000 công cụ dụng cụ trị giá 20.000 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bài tập 10: Tại doanh nghiệp đầu tháng 01/201X có tài liệu sau:(đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu Nguồn vốn kinh doanh Tiền gửi ngân hàng Tài sản cố định hữu hình Phí phải trả CNV Tiền mặt Vay ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi Phải thu khách hàng NH Lợi nhuận chưa phân phối Số tiền 5.000 112 X 18 110 24 47 Chỉ tiêu Bằng phát minh sáng chế Nguyên vật liệu Thuế phải nộp Vay dài hạn ngân hàng Sản phẩm dở dang Thành phẩm Tạm ứng Phải trả cho người bán Số tiền 90 162 22 330 45 53 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 01/201X: (đơn vị tính: triệu đồng) Nhập kho công cụ dụng cụ chưa toán tiền cho người bán 25 Người mua trả nợ cho doanh nghiệp tiền gửi ngân hàng 32 Nhập kho thành phẩm cho sản phẩm vừa sản xuất xong, giá thành thực tế Tiền thưởng phải trả cho công nhân viên 10 (từ quỹ khen thưởng) Vay dài hạn ngân hàng mua thêm TSCĐ nguyên giá 70 Chi tiền mặt 3, ký quỹ để tham gia đấu thầu sản xuất lô sản phẩm X Chi tiền mặt để tốn tiền thưởng cho cơng nhân viên Thanh toán cho nhà nước 22 trả nợ người bán 40 chuyển khoản Tăng nguồn vốn kinh doanh cổ động đóng góp tiền gửi ngân hàng 60 Yêu cầu: Tìm x Lập định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 01/201X Mở sổ tài khoản, ghi số dư đầu kỳ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ Tính số dư cuối tháng 01/201X tài khoản Lập bảng cân đối tài khoản (bảng cân đố số phát sinh) tháng 01/201X Lập Báo cáo tình hình tài Bài tập 11: Có tình vốn kinh doanh công ty vào ngày 31/12/N sau: (Đvt:1.000đ) Chỉ tiêu Số tiền Chỉ tiêu Số tiền Tiền mặt 170.000 10 Vay ngắn hạn 160.000 Tiền gửi ngân hàng 300.000 11 Phải trả người bán 140.000 Thuế GTGT 6.000 12 Thuế phải trả 20.000 Khoản phải thu khách hàng 40.000 13 Lương phải trả 80.000 Tạm ứng 14.000 14 Vốn đầu tư CSH 520.000 Công cụ dụng cụ 30.000 15 Quỹ đầu tư phát triển 110.000 Hàng hóa 240.000 16 Lãi sau thuế chưa PP 90.000 TSCĐ hữu hình 470.000 17 Quỹ khen thưởng 80.000 Khấu hao TSCĐ (70.000) Trong tháng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (Đvt: 1.000đ) Mua nguyên vật liệu chưa tốn cho nhà cung cấp có trị giá 120.000, thuế GTGT 10%, tiền chưa toán Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 100.000 Được khách hàng trả nợ tiền mặt 40.000 Vay dài hạn ngân hàng 2.000 tiền mặt Chi tiền mặt nộp thuế 10.000 trả lương cho công nhân viên 30.000 Trả nợ người bán 100.000, 60% tiền mặt, lại chuyển khoản Nhân viên A nộp tiền tạm ứng thừa 4.000 tiền Mua công cụ dung cụ trị giá 10.000, thuế GTGT 10%, toán 50% tiền mặt Chi tạm ứng cho nhân viên công tác 5.000 tiền mặt 10 Chi trả lương cho nhân viên 10.000 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sơ đồ chữ T tài khoản có liên quan Lập bảng cân đối tài khoản cuối kỳ Lập Báo cáo tình hình tài lúc cuối kỳ Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Bài tập 12: Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp vào ngày 31/12/N sau: BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Ngày 31 tháng 12 năm N (Đvt: 1.000đ) Tài sản A.Tài sản ngắn hạn Tiền Khoản phải thu khách hàng Thuế GTGT 4.Phải thu ngắn hạn khác Hàng tồn kho B.Tài sản dài hạn TSCĐ 2.Hao mòn TSCĐ Tổng Số tiền 2.590.000 610.000 180.000 20.000 10.000 180.000 740.000 850.000 (110.000) 1.740.000 Nguồn vốn C Nợ phải trả Vay ngắn hạn Phải trả người bán Thuế phải trả Lương phải trả D Nguồn vốn CSH Vốn đầu tư CSH Lãi chưa phân phối Quỹ đầu tư phát triển Tổng Số tiền 800.000 240.000 180.000 60.000 320.000 940.000 720.000 130.000 90.000 1.740.000 Trong tháng phát sinh nghiệp vụ sau: Mua 200 đơn vị hàng hoá với đơn giá 100.000đ/đvị, thuế GTGT 10%, chưa toán cho nhà cung cấp Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên công tác 5.000 Được khách hàng trả nợ 100.000, 40.000 tiền mặt phần lại chuyển khoản Trả nợ vay ngắn hạn tiền mặt 50.000 Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 100.000 Dùng tiền mặt trả lương 80.000 cho cơng nhân viên nộp thuế 20.000 Trích lập quỹ khen thưởng 10.000 từ lãi chưa phân phối Mua nguyên vật liệu chưa toán cho người bán 100.000, thuế GTGT 10% Nhận vốn góp liên doanh thiết bị trị giá 100.000 10 Chi tiền mặt trả nợ người bán 30% số tiền nợ (NV1) Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ tài khoản Lập bảng cân đối tài khoản Lập Báo cáo tình hình tài vào cuối kỳ Tài liệu bổ sung: Chi tiết tiêu bảng cân đối kế tốn (31/12/N) - Tạm ứng: 10.000 - Cơng cụ dụng cụ: 50.000 - Hàng hóa:130.000 - Tiền mặt: 350.000 - Tiền gửi ngân hàng: 260.000 Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Bài tập 13 Có bảng đối chiếu số phát sinh tài khoản ngày 31/12/N doanh nghiệp sau: (Đvt: 1.000 đ) Ký hiệu TK Tên TK Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Số dư cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có 111 Tiền mặt ? - ? ? 1.200 - 112 Tiền gửi ngân hàng ? - ? ? 2.840 - 131 Phải thu khách hàng ? - ? ? 6.040 - 141 Tạm ứng 1.000 - ? ? 800 - 152 Nguyên vật liệu 500 - ? - ? - 211 TSCĐ hữu hình ? - ? - 37.000 - 214 Hao mòn TSCĐ - 300 - - - 300 311 Vay ngắn hạn - 3.000 ? ? - ? 331 Phải trả người bán - ? ? ? - 1.600 411 Nguồn vốn kinh doanh - ? - ? - ? 421 Lãi chưa phân phối - ? ? - - 15.000 ? ? ? ? ? Tổng cộng Yêu cầu: Điền số liệu vào chỗ dấu chấm hỏi (?) bảng Biết tháng 12/N phát sinh nghiệp vụ sau: (đvt: 1.000đ) Chi tiền mặt tạm ứng cho công nhân viên 500 Vay ngắn hạn trả nợ người bán 1.500 Khách hàng trả nợ cho Doanh nghiệp tiền mặt 1.800.000 đ chuyển khoản 3.200 Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận chưa phân phối 8.000 Mua nguyên vật liệu 8.200 trả tiền gửi ngân hàng 7.300 thiếu người bán 900 Căn vào báo cáo tốn tạm ứng cơng nhân viên: + Đã mua nguyên vật liệu nhập kho 700 + Số lại chưa hồn trả Chi tiền mặt mua tài sản cố định hữu hình trị giá 35.000 Chi trả tiền vay ngắn hạn cho ngân hàng chuyển khoản 1.000 Khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp khoản tiền mặt 960 cho hợp đồng cung cấp sản phẩm Bài tập 14: Bảng cân đối kế toán ngày 31/3/N Doanh nghiệp sau: (ĐVT: 1000đ) Tài sản A.Tài sản Tiền Khoản phải thu khách hàng 3.Phải thu ngắn hạn khác Hàng tồn kho B.Tài sản dài hạn 1.Tài sản cố định hữu hình 2.Hao mòn TSC Đ Số tiền 600.000 270.000 40.000 20.000 270.000 400.000 420.000 (20.000) Nguồn vốn C Nợ phải trả Vay ngắn hạn Phải trả người bán Lương phải trả D Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư CSH Quỹ đầu tư phát triển LNST chưa phân phối Số tiền 200.000 60.000 60.000 80.000 800.000 520.000 170.000 110.000 1.000.0 00 Toång TS 1.000.000 Toång NV Trong tháng phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: Mua nguyên vật liệu 20.000, thuế GTGT 10%, chưa toán cho nhà cung cấp Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 80.000 Khách hàng trả nợ tiền mặt 30.000 Chi tiền mặt trả lương cho công nhân 30.000 Dùng lãi để bổ sung quỹ đầu tư phát triển 10.000 Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 10.000 Được nhà nước cấp thêm cho TSCĐ hữu hình nguyên giá: 100.000 Chi tiền mặt để tạm ứng cho nhân viên công tác 5.000 Dùng lãi để bổ sung quỹ khen thưởng 5.000 10 Góp vốn liên doanh nguyên vật liệu với doanh nghiệp A trị giá 50.000 Yêu cầu: Định khoản phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sơ đồ chữ T Lập bảng Cân đối tài khoản vào ngày 30/04/N Lập bảng Cân đối kế toán vào ngày 30/04/N Tài liệu bổ sung: Chi tiết tiêu bảng cân đối kế toán (31/3/N): - Tiền gửi ngân hàng:100.000, - Tiền mặt:170.000 - Tạm ứng:20.000 - Nguyên vật liệu:230.000 - Công cụ dụng cụ: 40.000 Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Bài số 15: Tình hình tài sản đơn vị lúc đầu kỳ sau: (Đvt: 1000đ) Chỉ tiêu Số tiền Chỉ tiêu Số tiền Tài sản cố định 36.000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 50.000 Nguyên liệu, vật liệu 14.000 Nguồn vốn xây dựng 6.000 Sản phẩm dở dang 2.000 10 Quỹ đầu tư phát triển 4.000 Thành phẩm 8.000 11 LN sau thuế chưa phân phối 7.000 Tiền mặt 2.000 12 Phải trả người bán 7.000 Tiền gởi ngân hàng 15.000 13 Phải trả khác 2.000 Phải thu khác 3.000 14 Thuế khoản phải nộp 4.000 Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Dùng lợi nhuận bổ sung vốn đầu tư chủ sở hữu: 2.000 Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán 5.000 Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 6.000 Dùng tiền mặt mua vật liệu 3.000 Dùng tiền mặt trả khoản phải trả khác 1.000 Thu khoản phải thu khác tiền mặt 2.000 Dùng tiền mặt trả nợ cho người bán 1.000 Trích lợi nhuận bổ sung quỹ khen thưởng 500 Chi tiền mặt nộp thuế 1.000 Yêu cầu : Định khoản phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sơ đồ chữ T Lập bảng Cân đối tài khoản Lập Báo cáo tình hình tài Bài 16: Doanh nghiệp sản xuất A đầu tháng 4/N có tình sau: (đvt :1.000đ) I Vật liệu tồn đầu kỳ:  Vật liệu A: 17.000.000  Vật liệu B: 5.000.000 II Trong tháng phát sinh: Hóa đơn GTGT số 10 ngày 10 Mua nguyên vật liệu nhập kho, tiền chưa toán, thuế GTGT khấu trừ 3.200.000 gồm vật liệu A: 29.000.000, vật liệu B: 3.000.000 Chi phí vận chuyển vật liệu nhập kho trả tiền mặt 320.000, phân bổ chi phí nguyên vật liệu theo giá trị nguyên vật liệu nhập kho PXK số ngày 12 Xuất vật liệu A: 17.000.000, vật liệu B: 3.000.000 dùng cho trực tiếp sản xuất PXK số ngày 14, Xuất vật liệu B dùng cho quản lý phân xưởng 500.000, dùng cho quản lý doanh nghiệp 100.000 Hóa đơn GTGT số 11 ngày 15, Mua nguyên vật liệu trả tiền gửi ngân hàng, vật liệu A: 5.000.000, vật liệu B: 1.000.000, thuế GTGT khấu trừ 600.000 PXK số ngày 16, Xuất vật liệu A cho: sản xuất trực tiếp 13.000.000, quản lý phân xưởng 2.000.000, quản lý doanh nghiệp 200.000 Yêu cầu: Hãy định khoản phản ánh vào sơ đồ tài khoản nghiệp vụ phát sinh Biết rằng: - Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX - Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Bài 17: Có tài liệu loại vật liệu sau: Tồn kho đầu tháng 3/N: Vật liệu chính: 500kg x 3.000đ/kg Vật liệu phụ: 200kg x 1.000đ/kg Các nghiệp vụ nhập xuất tháng: PNK số Ngày 5/3 nhập kho: 1.000 kg VL 300kg VL phụ, giá mua 2.700đ/kg VL chính, 950đ/kg VL phụ PNK số 3, Ngày 8/3 nhập kho 500kg VL chính, giá mua 2.750đ/kg PXK số 5, Ngày 12/3 xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm: - Vật liệu chính: 1.400kg - Vật liệu phụ: 350kg Yêu cầu: Xác định giá trị vật liệu xuất dùng theo phương pháp: FIFO, bình quân gia quyền Bài 18: Có tài liệu vật liệu A sau: Tồn kho đầu tháng 4/N; 200kg, đơn giá 4.000đ/kg Trong tháng phát sinh: PNK số ngày 3/4 nhập kho 600kg, giá mua 3.800đ/kg PXK Số ngày 5/4 xuất kho 400kg, để sản xuất sản phẩm PNK số ngày 10/4 nhập kho 700kg, giá mua 3.920đ/kg PXK số 7,ngày 15/4 xuất kho 600kg để sản xuất sản phẩm Yêu cầu: Xác định trị giá xuất kho tháng theo phương pháp: FIFO, bình quân gia quyền Bài 19: Tại xưởng sản xuất đồ mộc Nam Sơn, có tài liệu sau (đvt: 1.000đ): I Tồn kho đầu tháng 1/N:  Gỗ xoan 2m3, đơn giá 4.500/ m3  Gỗ lim 3m3, đơn giá 9.600/ m3  Ván ép 10 tấm, đơn giá 400/tấm II Nhập xuất vật liệu tháng 1/N: 10 Hóa đơn GTGT số 10 ngày 10 Mua 5m3 gỗ xoan nhập kho, đơn giá mua chưa VAT 5.000, VAT 10%, chưa trả tiền người bán Hóa đơn GTGT số 11 ngày 12 Mua 8m3 gỗ lim nhập kho, đơn giá mua chưa VAT 5.000, VAT 10%, trả tiền mặt cho người bán Chi phí vận chuyển trả tiền mặt theo tổng giá tốn 105, có VAT 5% PXK Số ngày 16, Xuất kho 6m3 gỗ xoan, 5m3 gỗ lim để sản xuất đồ mộc Hóa đơn GTGT số 15 ngày 15, Mua ván ép nhập kho trả tiền mặt, số lượng 25 tấm, đơn giá chưa VAT 420, VAT 10% PXK Số ngày 18, Xuất kho 15 ván ép dùng để sản xuất đồ mộc 14 tấm, sửa lại trần xưởng Hóa đơn GTGT số 16 ngày 17Mua 10m gỗ xoan nhập kho, đơn giá chưa VAT 5.500, VAT 10%, trả người bán ½ tiền mặt PXK Số ngày 18, Xuất kho 6m3 gỗ xoan dùng để sản xuất đồ mộc 5,5m 3, thay cửa cho phòng kế hoạch 0,5m3 Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mở, ghi khoá sổ chi tiết vật liệu Biết rằng: - DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên - Nộp VAT theo phương pháp khấu trừ, tính giá xuất kho vật liệu theo phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) Bài tập 20: Tại doanh nghiệp tháng 5/N có tình sau (Đvt:1.000 đ) Chi tiền mặt trả lương đợt 1: 10.000 Cuối tháng tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp 20.000; nhân viên quản lý phân xưởng 10.000; nhân viên bán hàng 10.000; nhân viên quản lý doanh nghiệp 15.000 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo chế độ qui định Trừ thuế thu nhập nhân viên 1.000 Chi tiền mặt trả khoản lại cho công nhân viên sau khấu trừ tiền bồi thường vật chất (công nhân X) 200, tiền tạm ứng cơng tác chưa tốn (cán Y) 1.300 u cầu: Định khoản phản ánh nghiệp vụ kinh tế vào tài khoản liên quan Bài tập 21: Bảng tính lương tháng 6/N doanh nghiệp sau: (ĐVT: đồng) Bộ phận Lương Trực tiếp sản xuất 35.000.000 Quản lý sản xuất 15.000.000 Phục vụ bán hàng 20.000.000 Quản lý doanh nghiệp 30.000.000 Yêu cầu: Trích khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định Thanh tốn lương cơng nhân viên tiền mặt sau trừ khoản trích nộp Lập định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Biết : - Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX - Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Xuất kho theo phương pháp đích danh 11 Bài tập 22: Tình hình sản xuất vào tháng 10/N phân xưởng sản xuất sản phẩm A doanh nghiệp M có tài liệu sau: (đvt: 1.000đ) I Đầu kỳ: Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ: 600.000 II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh: PXK số ngày 7, Xuất vật liệu 1.000.000 vật liệu phụ 400.000 để sản xuất sản phẩm PXK số ngày 9, Xuất vật liệu phụ cho quản lý phân xưởng 200.000 PXK số ngày 11, Xuất số công cụ cho phân xưởng sản xuất trị giá 500.000 phân bổ cho kỳ kỳ Bảng toán tiền lương ngày 31,Tính tiền lương phải trả cho cơng nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 1.000.000, công nhân phục vụ nhân viên quản lý phân xưởng 600.000 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ ngày 31 Khấu hao phân xưởng sản xuất 350.000 PXK số ngày 12 Xuất vật liệu để sản xuất sản phẩm 800.000 Kết chuyển chi phí tính giá thành thực tế 500 sản phẩm A hoàn thành nhập kho kỳ Biết cuối kỳ kiểm kê xác định giá trị sản phẩm dở dang trị giá 400.000, phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 100.000 III.Yêu cầu : - Định khoản - Phản ánh tình hình vào tài khoản có liên quan IV Tài liệu bổ sung : - Các khoản trích theo lương tính vào chi phí theo tỷ lệ qui định - Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX - Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Sản phẩm thực tế sản xuất cao cơng suất bình thường Bài tập 23: Doanh nghiệp sản xuất M đầu tháng 4/N doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX , tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình sau: I Tình hình tài sản lúc đầu kỳ doanh nghiệp sau: (Đvt :1.000đ) Chỉ tiêu Tài sản cố định hữu hình Nguyên vật liệu Thành phẩm Tiền gửi ngân hàng Hao mòn TSCĐ Số tiền Chỉ tiêu 1.100.000 190.000 10.000 70.000 (200.000) Vốn đầu tư chủ sở hữu Vay dài hạn Phải trả người lao động Phải trả người bán 10.Sản phẩm dở dang Số tiền 880.000 220.000 20.000 60.000 10.000 - Giá trị dở dang sản phẩm A:6.000; sản phẩm B:4.000 - Thành phẩm sản phẩm A :6.000, sản phẩm B: 4.000 II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh:(Đvt :1.000đ) PXK số ngày Xuất vật liệu để sản xuất sản phẩm 20.000 Trong để sản xuất sản phẩm A: 12.000; sản phẩm B : 8.000 PXK số ngày Xuất liệu phụ cho phân xưởng sản xuất 2.000 Bảng tốn tiền lương ngày 30, Tính tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm A: 6.000; sản phẩm B: 4.000; nhân viên phục vụ phân xưởng 2.000 12 Hóa đơn giá trị gia tăng số 15 ngày 29 Tiền điện phải trả cho người cung cấp tính cho phân xưởng sản xuất 4000, thuế GTGT 10% Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ ngày 31 Khấu hao TSCĐ phép trích kỳ phân xưởng sản xuất 2.000 Bảng kê số ngày 30, khoản trích theo lương trích theo tỉ lệ qui định GBN số 10 ngày 25, rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 25.000 Phiếu chi số 30 ngày 28 chi tiền mặt trả cho người lao động : 11.240 Kết chuyển chi phí tính giá thành sản phẩm hoàn thành nhập kho biết rằng: - Giá trị dở dang cuối kỳ sản phẩm A: 1.584, sản phẩm B: 968 - Kết sản xuất thu 100 sản phẩm A 50 sản phẩm B III.Yêu cầu: Định khoản phản ánh tình hình vào tài khoản có liên quan Lập bảng cân đối tài khoản cuối kỳ Lập Báo cáo tình hình tài lúc cuối kỳ IV Tài liệu bổ sung: - Chi phí sản xuất chung phân bổ theo tỉ lệ tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất - Xuất kho phương pháp đích danh Bài 24: Doanh nghiệp sản xuất N có tình hình tài liệu tháng 11/N sau: (đvt :1.000đ) PXK số ngày Xuất kho thành phẩm 1.000 thành phẩm gởi bán giá xuất kho 10.000.đ/sp Hóa đơn giá trị gia tăng số 15 ngày Mua hàng hoá nhập kho giá tốn 11.000 thuế GTGT khấu trừ 1.000, chưa toán cho người bán PNK số 10 ngày 20 Nhập kho thành phẩm A:1000 sản phẩm giá thành thực tế 20.000đ/sản phẩm PXK số 19 ngày 27 Xuất kho 800 sản phẩm A bán, giá bán chưa thuế 25.000đ/sản phẩm, thuế GTGT đầu 10%, tiền chưa thu PXK số 19 ngày 27, PT số 20 Xuất kho hàng hóa bán thu tiền mặt 22.000, giá xuất kho 10.000; thuế GTGT đầu 10% Chi phí tập hợp tháng sau: a PC số 15 ngày 30 Chi tiền mặt 330 cho chi phí vận chuyển bán hàng, thuế GTGT 30 b GBN số 19 ngày 30 Chi tiền gởi ngân hàng trả tiền điện thoại, điện nước cho phận bán hàng 550, phận quản lý doanh nghiệp 440 thuế GTGT 90 c Hóa đơn giá trị gia tăng số 26 ngày 30 phải trả theo hóa đơn chi phí tiếp khách doanh nghiệp 220, thuế VAT 10% d GBN số 25 ngày 27 Chi tiền gởi ngân hàng trả cho chi phí quảng cáo bán hàng 1.100 phân bổ 10 tháng kể từ ngày này, thuế GTGT 100 e Bảng phân bổ KH ngày 30 Khấu hao TSCĐ cho phận bán hàng 100, phận quản lý doanh nghiệp 200 f Bảng toán tiền lương ngày 30 Phải trả tiền lương cho phận bán hàng 500, phận quản lý doanh nghiệp 800 g Bảng kê số ngày 30,Trích BHXH, BHYT, KPCĐ,BHTN theo chế độ qui định Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ tài khoản có liên quan 13 Xác định kết kinh doanh tháng Tài liệu bổ sung: - Doanh nghiệp toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX - Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Xuất kho theo phương pháp đích danh Bài tập 25: Một doanh nghiệp thương mại có tình mua bán tháng 4/N sau: (đvt:1.000đ) Hóa đơn giá trị gia tăng số 26 ngày 3, Mua hàng hoá nhập kho trị giá 10.000.000, thuế GTGT đầu vào 1.000.000, tất chưa tốn Hóa đơn giá trị gia tăng số 28 ngày 7, Mua hàng hoá nhập kho giá tốn 22.000.000, thuế GTGT đầu vào 2.000.000, trả tiền gởi ngân hàng 5.000.000, số lại chưa toán người bán PXK số 10 ngày 18, Xuất hàng hoá gởi bán, giá xuất 10.000.000 PXK số 10 , PT số 18 ngày 18 Xuất hàng hoá bán kho, giá bán 16.500.000 thuế GTGT đầu 1.500.000 Đã thu tiền mặt 5.000.000, số lại khách hàng chưa toán, giá xuất kho hàng hoá 12.000.000 PT số 20 ngày 20,Thu tiền mặt khách hàng nợ (NV4) PXK số 17 ngày Xuất lô hàng bán kho, giá bán chưa thuế 3.000.000, thuế GTGT tính 10%, giá xuất kho 2.000.000 tiền khách hàng chưa tốn Hóa đơn giá trị gia tăng số 35 ngày 30 Chi phí quảng cáo phải trả 200.000, thuế GTGT 10% Hóa đơn giá trị gia tăng số 40 ngày 30 Chi phí dịch vụ mua trả tiền mặt 300.000 phục vụ phận bán hàng Bảng toán tiền lương ngày 30 Phải trả tiền lương cho phận bán hàng 1.000.000, phận quản lý doanh nghiệp 1.200.000 10 Bảng kê số ngày 30Trích BHXH, BHYT, KPCĐ,BHTN theo chế độ qui định Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Xác định kết kinh doanh tháng Tài liệu bổ sung: Doanh nghiệp toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Xuất kho theo phương pháp đích danh Bài tập 26: Một doanh nghiệp tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xun, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình tài liệu sau: I.Số dư đầu kỳ số tài khoản sau:  Hàng hóa (A): 20.000.000 (Số lượng 100 sản phẩm)  Hàng gửi bán (M): 10.000.000 (Số lượng 100 sản phẩm) II Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Mua nguyên vật liệu nhập kho giá mua 30.000.000, thuế GTGT khấu trừ 10%, tiền chưa toán Nhập kho 100 sản phẩm (B) từ sản xuất kinh doanh chính, giá thành thực tế 250.000 đ/sp Chi phí quảng cáo 500.000, doanh nghiệp trả tiền mặt Xuất kho hàng hóa (A) 50 sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá bán 250.000đ/sp người mua trả tiền mặt, thuế GTGT đầu 10% Xuất kho 100 sản phẩm B gửi bán cho công ty M 14 Doanh nghiệp nhận giấy báo có ngân hàng cho biết thu toàn số tiền số sản phẩm (M) gửi bán kỳ trước với giá 15.000.000, thuế GTGT đầu 10% Công ty M chấp nhận mua số sản phẩm (B) gửi bán với giá 35.000.000, thuế GTGT 5%, khách hàng chưa tốn Tính tiền lương phải trả cho phân báng hàng: 1.000.000 phận quản lý doanh nghiệp 2.000.000 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo chế độ qui định 10 Khấu hao TSCĐ phận quản lý doanh nghiệp: 2.000.000 11 Khấu trừ thuế GTGT 12 Doanh nghiệp dùng tiền gửi ngân hàng để nộp thuế cho ngân sách III Yêu cầu: Định khoản phản ánh vào tài khoản nghiệp vụ kinh tế Xác định kết lãi lỗ Biết thuế suất thuế TNDN 22% IV Tài liệu bổ sung: Doanh nghiệp xuất kho theo phương pháp NT- XT Bài 27: Tại doanh nghiệp thương mại có tình hình sau: BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Ngày 31/5/N (đvt: đồng) TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn: - Tiền mặt Số tiền NGUỒN VỐN 200.000.000 C Nợ phải trả: 40.000.000 5.000.000 - Vay ngắn hạn 15.000.000 - TGNH 20.000.000 - Phải trả người bán - Phải thu khách hàng 80.000.000 - Nguyên vật liệu 3.000.000 - Công cụ dụng cụ 2.000.000 - Hàng hoá Số tiền 25.000.000 90.000.000 B Tài sản dài hạn: 100.000.000 D Nguồn vốn chủ sở hữu: 260.000.000 - TSCĐ hữu hình 110.000.000 - Vốn đầu tư chủ sở hữu 230.000.000 - Hao mòn TSCĐ (10.000.000) - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 30.000.000 Tổng TS 300.000.000 Tổng NV 300.000.000 Chi tiết hàng hoá tồn kho sau:  Mặt hàng A: 1.600 x 30.000đ/cái  Mặt hàng B: 2.000 x 21.000đ/cái Trong tháng 6/N có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Mua hàng hoá A nhập kho 2.400 cái, giá mua chưa thuế 30.500đ/cái, VAT 10%, chưa trả tiền người bán Khách hàng trả nợ tiền mặt 70.000.000đ 15 Mua hàng hoá B nhập kho 3.000 cái, giá mua chưa thuế 20.800đ/cái, VAT 10%, trả tiền mặt cho người bán Xuất hàng hoá A gửi đến cho khách hàng với số lượng 3.000 cái, giá bán chưa thuế 40.000đ/cái, VAT 10% Xuất hàng hoá B bán trực tiếp cho khách hàng 3.600 cái, giá bán chưa thuế 25.000đ/cái, VAT 10% Khách hàng chưa toán Nhận giấy báo: khách hàng nhận hàng chấp nhận tốn tồn số hàng A gửi bán NV4 Tính lương phải trả cho phận tháng: - Nhân viên bán hàng 2.000.000đ - Quản lý DN 8.000.000đ Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo qui định Khấu hao TSCĐ sử dụng cho phận: - Bán hàng 2.500.000đ - Quản lý DN 1.500.000đ 10 Chi phí khác trả tiền mặt tính cho phận: - Bán hàng 400.000đ - Quản lý DN 700.000đ 11 Xác định kết kinh doanh tháng Yêu cầu: Mở tài khoản đầu tháng Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng phản ánh vào tài khoản Lập bảng cân đối tài khoản cuối tháng Lập Báo cáo tình hình tài cuối tháng Tài liệu bổ sung: - Doanh nghiệp toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX - Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Hàng hố xuất kho tính theo phương pháp đơn giá bình quân cuối kì Bài tập 28: Tại doanh nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm A B Trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (đvt: 1.000đ) Xuất vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm A: 6.000; sản phẩm B: 4.000 Vật liệu phụ sử dụng 3.200 phân bổ: -Sản xuất sản phẩm A: 2.000; Sản xuất sản phẩm B: 1.000;Phục vụ phân xưởng 200 Tiền lương phải trả công nhân sản xuất sản phẩm A 8.000; sản xuất sản phẩm B 2.000; nhân viên phân xưởng 1.000 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo qui định Tính khấu hao TSCĐ phân xưởng sản xuất 2.000 Tiền điện phải trả cho người cung cấp dùng phân xưởng sản xuất 500 16 - Các chi phí khác phân xưởng sản xuất trả tiền mặt 1.000 Tính giá thành nhập kho thành phẩm, biết rằng: Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng: sản phẩm A 500; sản phẩm B: 240 Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A sản phẩm B theo tỷ lệ với tiền lương công nhân sản xuất - Số lượng thành phẩm:Sản phẩm A: 100 cái; Sản phẩm B: 50 Yêu cầu: Lập định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh tài khoản tính giá thành sản phẩm Bài tập 29 Tại doanh nghiệp sản xuất có tình hình sau đây: a)Số liệu đầu kỳ (Đvt: đồng) Tiền mặt 4.000.000 Tiền gửi ngân hàng 20.000.000 Phải thu khách hàng 16.000.000 Nguyên liệu, vật liệu 17.000.000 Chi phí sản xuất kinh doanh dỡ dang 3.000.000 Thành phẩm 10.000.000 Nguồn vốn kinh doanh 80.000.000 Quỹ đầu tư phát triển 6.000.000 Lợi nhuận chưa phân phối 10.000.000 Hao mòn TSCĐ 10.000.000 Vay ngắn hạn 9.000.000 Phải trả cho người bán 15.000.000 TSCĐ hữu hình 60.000.000 Chi tiết vật liệu:Vật liệu A: 9.000kg x 1.000 đ/kg; Vật liệu B: 1.600 lít x 5.000 đ/l Chi tiết thành phẩm: 400 SP x 25.000 đ/sp b) Trong kỳ: phát sinh nghiệp vụ sau: Mua vật liệu A nhập kho 10.000kg, giá mua chưa thuế 1.100 đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa trả tiền người bán, chi phí vận chuyển 100.000 trả tiền mặt 17 Mua vật liệu B nhập kho 2.500 lít, giá mua chưa thuế 5.100 đ/l, thuế GTGT 10%, chưa trả tiền người bán, chi phí vận chuyển 100.000đ trả tiền mặt Xuất kho vật liệu A: 15.000 kg để sản xuất sản phẩm Xuất kho vật liệu B: 3.000 lít để sản xuất sản phẩm Vay ngắn hạn để trả nợ người bán: 25.000.000 Tiền lương phải trả: - Công nhân sản xuất sản phẩm: 20.000.000 - Nhân viên quản lý phân xưởng: 1.000.000 - Nhân viên bán hàng: 1.000.000 - Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 3.000.000 Trích khấu hao TSCĐ: - Chuyên dùng để sản xuất sản phẩm: 1.800.000 - Dùng cho việc quản lý sản xuất: 200.000 - Dùng cho phận bán hàng: 400.000 - Dùng cho phận quản lý doanh nghiệp: 600.00 Chi phí khác trả tiền mặt 1.800.000đ, tính cho: - Phân xưởng sản xuất: 1.000.000 - Bộ phận bán hàng: 300.000 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 500.000 Nhập kho 2.500 sản phẩm, cho biết chi phí sản xuất dỡ dang cuối kỳ: 1.050.000 10 Xuất kho 2.400 sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá bán chưa thuế 30.000đ/sp, thuế GTGT 10%, khách hàng trả tiền mặt Yêu cầu: Mở tài khoản sổ chi tiết vào đầu kỳ; ghi số dư đầu kỳ vào tài khoản sổ chi tiết có liên quan Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào tài khoản, sổ chi tiết có liên quan Xác định kết kinh doanh Lập bảng cân đối tài khoản cuối kỳ Trị giá xuất kho loại hàng tồn kho tính theo phương pháp bình qn cố định Bài tập 30 Tại doanh nghiệp sản xuất có tài liệu sau:( đvt:1.000đ)  Số dư đầu tháng TK 154 300.000  Tình hình phát sinh tháng: Xuất kho vật liệu có trị giá 4.000.000đ sử dụng cho: - Trực tiếp sản xuất sản phẩm: 3.200.000 - Phục vụ phân xưởng sản xuất: 400.000 - Bộ phận bán hàng: 150.000 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 250.000 Tiền lương phải tốn cho cơng nhân 2.000.000, đó: - Công nhân trực tiếp sản xuất: 1.000.000 - Nhân viên phân xưởng: 300.000 - Nhân viên bán hàng: 200.000 - Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 500.000 Khấu hao TSCĐ 5.000.000đ phân bổ cho: - Phân xưởng sản xuất: 300.000 18 - Bộ phận bán hàng: 100.000 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 100.000 Trong tháng sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm nhập kho thành phẩm, cho biết chi phí sản xuất sản phẩm dỡ dang cuối tháng 120.000 Xuất kho 1.000 sản phẩm để bán trực tiếp cho khách hàng, giá bán chưa có thuế 8.000đ/sp, thuế GTGT thuế suất 10% Tiền bán hàng khách hàng chưa toán Khách hàng toán tiền mua sản phẩm cho doanh nghiệp tiền gửi ngân hàng u cầu: Tính tốn, định khoản phản ánh vào sơ đồ chữ T Tiến hành kết chuyển để xác định kết kinh doanh Bài tập 31 Tại doanh nghiệp thương mại có tài liệu sau: Nhập kho 500 hàng A chưa toán tiền cho đơn vị bán, giá mua chưa thuế ghi hóa đơn 3.000đ/ chiếc, thuế GTGT 10% Chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng trả tiền mặt 220.000đ thuế GTGT 20.000đ Nhập kho 800 hàng B, giá mua chưa có thuế ghi hóa đơn 5.000đ/cái, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển bốc dỡ 165.000đ thuế GTGT 15.000đ, khoản doanh nghiệp trả tiền gửi ngân hàng Nhập kho 300 hàng A, giá mua ghi hóa đơn 2.950đ/cái, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển bốc dỡ 80.000đ, khoản trả tiền tạm ứng Cho biết hàng tồn kho đầu tháng: - Hàng A: số lượng 200 chiếc, đơn giá 3.050đ/chiếc - Hàng B: số lượng 200 chiếc, đơn giá 5.200đ/chiếc u cầu: Tính tốn, định khoản phản ánh vào sơ đồ TK Bài tập 32 Tại doanh nghiệp thương mại có tài liệu sau (đvt: 1.000đ) Nhập kho số hàng hóa có giá mua chưa thuế 60.000, thuế GTGT 6.000, chưa tốn tiền người bán Chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng trả tiền gửi ngân hàng 3.300 thuế GTGT 300 Xuất hàng hóa để bán cho khách hàng: Trị giá xuất kho là: 50.000; Giá bán chưa có thuế 70.000, thuế GTGT tính theo thuế xuất 10%, thu tồn tiền gửi ngân hàng Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh bao gồm: - Tiền lương phải toán cho nhân viên bán hàng 800 nhân viên quản lý doanh nghiệp 1.200 - Khấu hao TSCĐ 2.500 phân bổ cho: Chi phí bán hàng: 1.000.000; Chi phí quản lý doanh nghiệp: 1.500.000 Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng bán ra: 2.500.000 Cuối kỳ kết chuyển khoản có liên quan để xác định kết kinh doanh u cầu: Tính tốn, định khoản phản ánh nội dung vào sơ đồ chữ T Bài tập 33 19 Tại doanh nghiệp thương mại kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (đvt: 1.000đ) Mua số hàng hóa nhập kho, giá mua chưa thuế 15.000, thuế GTGT 10%, tiền chưa toán với người bán Xuất số hàng hóa bán trực tiếp với khách hàng, giá xuất kho 10.000, giá bán chưa thuế 14.000, thuế GTGT 10%, người mua nhận hàng chưa toán tiền Xuất bán số hàng hóa, giá xuất kho 6.000, giá bán chưa thuế 6.000, thuế GTGT 10%, người mua nhận hàng toán tiền mặt Mua công cụ nhập kho, giá mua chưa thuế 1.000, thuế GTGT 10% trả tiền mặt Nhận giấy báo ngân hàng, thu tiền người mua hàng NV2 (thanh toán tiền gửi ngân hàng) Yêu cầu: Lập định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ chữ T Bài tập 34: Tại phòng kết tốn doanh nghiệp có tình sau: (đvt:1.000đ) I Số dư đầu tháng 11 tài khoản sau: - TK 111:10.000.000; TK 112:20.000.000; TK 141: 1.000.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II.Trong tháng có chứng từ sau đây: Ngày 1/11: Phiếu chi số 10, Chi tiền tạm ứng cho nhân viên công tác 10.000 Ngày 3/11: PNK số 11, mua công cụ dụng nhập kho trị gía 50.000, thuế VAT 10% Tiền chưa tốn Ngày 8/11: Phiếu chi số 11, Chi tiền trả lương cho công nhân: - Công nhân trực tiếp sản xuất: 150.000 - Công nhân quản lý sản xuất : 50.000 Ngày 10/11: Phiếu thu số 10, Thu tiền bán hàng 15.000.000 Ngày 14/11: Phiếu thu số 11, hồi tiền tạm ứng nhân viên A 500.000 Ngày 16/11: Phiếu chi số 14, chi tiền mua văn phòng phẩm 50.000 Ngày 20/11: Phiếu thu số 12, thu hồi khoản phải thu khác số tiền 30.000 Ngày 25/11: Phiếu thu số 12, thu lãi tiền cho vay tháng 2.000.000 Yêu cầu: Định khoản Lập chứng từ ghi sổ (định kỳ 10 ngày) Ghi vào sổ TK 111-Tiền mặt; TK 141- Tạm ứng Theo hình thức chứng từ ghi sổ Biết số chứng từ ghi số trước 50 Ghi vào sổ nhật ký chung ghi vào số TK 111-Tiền mặt; TK 141- Tạm ứng Theo hình thức nhật ký chung (định kỳ 10 ngày) Biết trang sổ NKC trước trang 30 Tài liệu bổ sung: Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap NLKT2 2019 , Bai tap NLKT2 2019 , II. Trong tháng 4 phát sinh:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay