LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

24 40 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 19:11

NGUYỄN NINH HẢI PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP Xà TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP Xà 01 CHỈ TIÊU QHSDĐ CẤP Xà 02 TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC LẬP QHSDĐ CẤP Xà 03 GIỚI THIỆU DỰ ÁN LẬP QHSDĐ CẤP Xà CỤ THỂ Hướng Hướngdẫn dẫnlập lậpbiểu biểu 1 CHỈ TIÊU LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT cẤP 13 CHỈ TIÊU CẤP QUỐC GIA CẤP TỈNH CẤP HUYỆN CẤP Xà 21 CHỈ TIÊU 26 CHỈ TIÊU 31 CHỈ TIÊU 2010 31 CHỈ TIÊU LẬP QUY HOẠCH SDĐ CẤP Xà ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ ĐẤT KHU BẢO TỒN TN ĐẤT KHU DU LỊCH ĐẤT KDC NƠNG THƠN 2 TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC LẬP QHSDĐ CẤP Xà Bước 1: Điều tra, phân tích, đánh giá ĐK tự nhiên, kinh tế xã hội Bước 2: Đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động đất đai,… Bước 3: Đánh giá tiềm đất đai phục vụ mục đích Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất Bước 5: Đánh giá tác động phương án đến KT, XH Bước 6: Phân kỳ quy hoạch Lập kế hoạch SDĐ kỳ đầu Bước 7: Đề xuất giải pháp thực quy hoạch TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU Điều tra, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước xây dựng đồ trạng sử dụng đất Đánh giá tiềm đất đai định hướng dài hạn sử dụng đất Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi trường Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu Đề xuất giải pháp thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất BƯỚC 1: ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, Xà HỘI ỀU I Đ Ệ KI N IN À T TỰ G N ÊN I H ÊN Y U ÔI M – C Ự H T BƯỚC T G N ƯỜ R T G N Ạ R THỰC K T INH Ế à HỘ X G N Ạ TR ĐÁNH GIÁ CHUNG I ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VỊ TRÍ ĐỊA LÝ ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO KHÍ HẬU THỦY VĂN ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN ĐẤT; NƯỚC TÀI NGUYÊN RỪNG TÀI NGUN KHỐNG SẢN TÀI NGUN NHÂN VĂN THỰC TRẠNG MƠI TRƯỜNG ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG KT & CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KT a Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm b Mức độ chuyển dịch cấu kinh tế (gđ năm; 10 năm) THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ a Khu vực kinh tế Nông nghiệp b Khu vực kinh tế Công nghiệp c Khu vực kinh tế Dịch vụ ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN Xà HỘI DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP THỰC TRẠNG P.TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KDC NÔNG THÔN THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG a Thực trạng hệ thống giao thông b Thực trạng hệ thống thủy lợi c Thực trạng hệ thống điện; Bưu viễn thơng e Thực trạng văn hóa; y tế; giáo dục; thể thao f Thực trạng sở NCKH, sở dịch vụ XH; Chợ ĐÁNH GIÁ CHUNG (ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, Xà HỘI) ĐIỀU KiỆN TỰ NHIÊN ĐIỀU KiỆN KINH TẾ ĐIỂM MẠNH ĐIỀU KiỆN Xà HỘI ĐiỂM YẾU SWOT CƠ HỘI THÁCH THỨC BƯỚC 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT; BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT; KẾT QUẢ QHSDĐ KỲ TRƯỚC TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (Đánh giá tình hình quản lý đất đai theo 13 nội dung quản lý Nhà nước đất đai) HIỆN TRẠNG SDĐ VÀ BIẾN ĐỘNG SDĐ -Hiện trạng năm lập quy hoạch; -Biến động giai đoạn năm, 10 năm KẾT QUẢ QH KỲ TRƯỚC -Tình hình thực tiêu SDĐ; -Nguyên nhân tồn XÂY DỰNG BĐHTSDĐ LẬP BIỂU 01/CX TRÌNH TỰ THỰC HIN CC NI DUNG NGHIấN CU Chơng trình đánh giá ®Êt X· A PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP ÐIỀU TRA, KHẢO ST Tỡnh hỡnh s dng t Ci tođấ t Mô hình sử dụng đất (LUTs) ALE S cu s dng đất cuả LUT Yêu ÐÁNH GIÁ ÐẤT ÐAI Môi trường tự nhiên (®ất, nuớc, khí hậu) GIS CÁC YẾU TỐ HẠN CHẾ CỦA ÐẤT GIS CÁC ÐƠN VỊ ÐẤT ÐAI (LMU) Tính chất, ®ặc diểm LMU Ðối chiếu, so sánh Yếu tố Kinh tế-Xã hội Thị truờng PHÂN LOẠI KHẢ NĂNG THÍCH NGHI ÐẤT ÐAI Chính HƯỚNG CHUYỂN ÐỔI sách (Cơ cấu mùa vụ, cấu trồng, cấu sử dụng đất M«i trêng BƯỚC 4: XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SDĐ CHỈ TIÊU KT-XH PHƯƠNG ÁN QH 1.Chỉ tiêu tăng trưởng 1.Tổng hợp dự báo nhu cầu 2.Chỉ tiêu PT ngành 2.Khả đáp ứng đất đai 3.Chỉ tiêu DS, việc làm,… 4.Chỉ tiêu PT đô thị&KDC 5.Chỉ tiêu sở hạ tầng 3.Phân bổ diện tích theo QH 3.1.DT cấp phân bổ 3.2.DT phân bổ theo nhu cầu a BiỂU 02/CX b BiỂU 03/CX c BiỂU 04/CX BƯỚC 5: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH ĐẾN KINH TẾ - Xà HỘI TÁC ĐỘNG KINH TẾ TÁC ĐỘNG Xà HỘI TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Thu nhập; -Hiệu sdđ; - Hiệu sản xuất đất; -Hệ số sdđ; CƠNG THỨC TÍNH - Việc làm; - Đền bù giải phóng mặt bằng&tái định cư; - Văn hóa; - Độ che phủ; - Mức độ ảnh hưởng; BƯỚC 6: PHÂN KỲ QHSDĐ VÀ LẬP KẾ HOẠCH SDĐ KỲ ĐẦU a BiỂU 05/CX b BiỂU 06/CX c BiỂU 07/CX d BiỂU 08/CX e BiỂU 09/CX g BiỂU 10/CX KỲ (ĐẦU), 2011-2015 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 PHÂN KỲ QHSDĐ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 KỲ (CUỐI), 2016-2020 BƯỚC 7: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUY HOẠCH GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH GIẢI PHÁP VỐN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP THỊ TRƯỜNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GIẢI PHÁP TỔ CHỨC 3 GIỚI THIỆU DỰ ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Xà IA SAO, HUYỆN IA GRAI GIAI ĐOẠN 2011-2020      CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA GRAI CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐẦU TƯ: ỦY BAN NHÂN DÂN Xà IA GRAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ỦY BAN NHÂN DÂN Xà IA GRAI ĐƠN VỊ TƯ VẤN: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ, LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay