LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

416 17 0
  • Loading ...
1/416 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 19:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng HOÀNG PHƯƠNG ANH HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Ngành:Tài – Ngân hàng – Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 Họ tên: Hoàng Phương Anh Người hướng dẫn: TS Dương Thị Hồng Vân Hà Nội - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Đề tài Luận văn Thạc sỹ “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn Công ty ngành cơng nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận văn chưa người khác công bố cơng trình nghiên cứu Tơi xin cam đoan tồn nội dung Luận văn thực Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 Tác giả Hoàng Phương Anh ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực đề tài iii Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Phòng Đào tạo Khoa Sau đại học trường tập thể thầy giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn giáo TS Dương Thị Hồng Vân, người trược tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài iv Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi thể hoàn thiện luận nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến thầy giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Phương Anh v MỤC LỤC Trang CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM * Nâng cao hiệu kinh doanh công ty 296 * Nâng cao tính khoản công ty 301 Theo kết nghiên cứu, tính khoản ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ Nợ/ Tổng tài sản Nợ dài hạn/Tổng tài sản tác động theo hướng tỷ lệ nghịch .Tức là, cơng ty tính khoản cao sử dụng nợ cơng ty nhiều tài sản khoản sử dụng để tài trợ cho dự án đầu tư cơng ty .Như vậy, việc nâng cao tính khoản giúp cơng ty cấu vốn an tồn với tỷ lệ nợ vay .Sau số cách doanh nghiệp áp dụng để cải thiện tính khoản: 301 * Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp công ty 304 * Giải pháp sách cổ tức công ty 310 Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản AMD Group 360 HOSE 360 Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương .360 Công ty cổ phần Bamboo Capital 361 Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 361 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành 361 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 361 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 361 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 361 Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam 361 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi 361 HOSE 361 Công ty Cổ phần Chương Dương 361 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Phát triển đô thị 361 Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons .361 Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih 361 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Nhựa Đơng Á .361 vi Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 361 HOSE 361 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai .361 HOSE 361 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 361 HOSE 361 Công ty cổ phần điện Thủ Đức 361 HOSE 361 Công ty cổ phần FECON 361 HOSE 361 Công ty Cổ phần HACISCO .362 HOSE 362 Công ty cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Hồ Bình 362 HOSE 362 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hà Đô 362 HOSE 362 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy 362 HOSE 362 Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Hà Long 362 HOSE 362 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO .362 HOSE 362 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 362 HOSE 362 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD3 362 HOSE 362 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật .362 HOSE 362 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo .362 HOSE 362 Công ty cổ phần Lilama 10 362 HOSE 362 Công ty cổ phần LICOGI 16 362 HOSE 362 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII 362 366 84 VSC Cơng ty cổ phần Tập đồn Container Việt Nam HOSE 85 VTO Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO HOSE 86 APC Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú HOSE 87 ITD Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong HOSE 88 ST8 Công ty Cổ phần Siêu Thanh HOSE 89 TLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long HOSE 367 Phụ lục 2: Chạy hồi quy Pooled OLS, FEM, REM Hồi quy POOLED OLS Mơ hình LEV Dependent Variable: LEV Method: Pooled Least Squares Date: 04/15/17 Time: 14:46 Sample: 2012 2016 Included observations: 445 Cross-sections included: 89 Total pool (balanced) observations: 39605 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob C SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ 0.867336 -0.016341 0.035125 0.046872 0.009183 -0.012450 0.221852 -0.014344 0.082773 0.002598 0.021120 0.008783 0.002102 0.001922 0.022158 0.042446 10.47851 -6.290471 1.663101 5.336505 4.368689 -6.476397 10.01243 -0.337940 0.0000 0.0000 0.0963 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7354 R-squared Adjusted R-squared S.E .of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.005797 0.005621 0.210058 1747.189 5605.499 32.98257 0.000000 Mean dependent var S.D .dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter .Durbin-Watson stat 0.466237 0.210651 -0.282666 -0.280932 -0.282117 2.085782 Mơ hình LLEV Dependent Variable: LLEV Method: Pooled Least Squares Date: 04/15/17 Time: 14:47 Sample: 2012 2016 Included observations: 445 Cross-sections included: 89 Total pool (balanced) observations: 39605 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob C SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ 0.126943 -0.001835 -0.001501 -0.003148 -0.000976 0.000669 -0.012977 -0.028688 0.008979 0.000282 0.002291 0.000953 0.000228 0.000209 0.002404 0.004604 14.13784 -6.510918 -0.655139 -3.303810 -4.278553 3.207383 -5.398825 -6.230515 0.0000 0.0000 0.5124 0.0010 0.0000 0.0013 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E .of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.003997 0.003821 0.022786 20.55961 93576.82 22.70039 0.000000 Mean dependent var S.D .dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter .Durbin-Watson stat 0.044910 0.022830 -4.725101 -4.723367 -4.724552 1.906330 368 Hồi quy FEM Mơ hình LEV Dependent Variable: LEV Method: Panel Least Squares Date: 04/15/17 Time: 14:50 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ C 0.005022 0.290476 -0.002441 0.007576 -0.018236 0.174903 -0.016745 0.300808 0.028377 0.355404 0.095338 0.022560 0.020855 0.241537 0.465679 0.907852 0.176958 0.817312 -0.025601 0.335842 -0.874427 0.724125 -0.035959 0.331341 0.8596 0.4143 0.9796 0.7372 0.3825 0.4695 0.9713 0.7406 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E .of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.173337 -0.051686 0.216266 16.32313 104.0442 0.770306 0.935892 Mean dependent var S.D .dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter .Durbin-Watson stat 0.466237 0.210885 -0.036154 0.847925 0.312455 2.412928 Mơ hình LLEV Dependent Variable: LLEV Method: Panel Least Squares Date: 04/15/17 Time: 14:53 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ C -0.001340 -0.022335 -0.011104 -0.001085 0.000106 -0.002839 -0.017119 0.106303 0.002958 0.037052 0.009939 0.002352 0.002174 0.025181 0.048549 0.094647 -0.452877 -0.602799 -1.117199 -0.461269 0.048704 -0.112759 -0.352618 1.123158 0.6509 0.5470 0.2647 0.6449 0.9612 0.9103 0.7246 0.2621 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) 369 R-squared Adjusted R-squared S.E .of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.235073 0.026855 0.022547 0.177413 1110.158 1.128974 0.217706 Mean dependent var S.D .dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter .Durbin-Watson stat 0.044910 0.022855 -4.558014 -3.673935 -4.209406 2.361999 Hồi quy REM Mơ hình LEV Dependent Variable: LEV Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 04/15/17 Time: 14:51 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ C -0.016341 0.035125 0.046872 0.009183 -0.012450 0.221852 -0.014344 0.867336 0.025231 0.205138 0.085310 0.020415 0.018671 0.215213 0.412266 0.803958 -0.647646 0.171227 0.549429 0.449786 -0.666789 1.030847 -0.034793 1.078833 0.5176 0.8641 0.5830 0.6531 0.5053 0.3032 0.9723 0.2813 S.D Rho 0.000000 0.216266 0.0000 1.0000 Effects Specification Cross-section random Idiosyncratic random Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E .of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.005797 -0.010129 0.211950 0.364002 0.922890 Mean dependent var S.D .dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.466237 0.210885 19.63133 2.081148 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.005797 19.63133 Mean dependent var Durbin-Watson stat Mơ hình LLEV Dependent Variable: LLEV Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 04/15/17 Time: 14:54 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 0.466237 2.081148 370 Total panel (balanced) observations: 445 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ C -0.001770 -0.002860 -0.004394 -0.000981 0.000573 -0.011429 -0.026758 0.123839 0.002685 0.022882 0.009068 0.002165 0.001984 0.022882 0.043894 0.085605 -0.659181 -0.125003 -0.484545 -0.453194 0.288610 -0.499459 -0.609611 1.446629 0.5101 0.9006 0.6282 0.6506 0.7730 0.6177 0.5424 0.1487 S.D Rho 0.004928 0.022547 0.0456 0.9544 Effects Specification Cross-section random Idiosyncratic random Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E .of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.003881 -0.012076 0.022477 0.243203 0.974189 Mean dependent var S.D .dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.040348 0.022342 0.220777 1.971337 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.003922 0.231024 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.044910 1.900588 371 372 Phụ lục 3: Kiểm đinh Likelihood ratio test Mơ hình LEV Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f Prob Cross-section F Cross-section Chi-square 0.803770 82.122073 (88,349) 88 0.0209 0.1564 Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: LEV Method: Panel Least Squares Date: 04/15/17 Time: 15:09 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ C -0.016341 0.035125 0.046872 0.009183 -0.012450 0.221852 -0.014344 0.867336 0.024728 0.201045 0.083608 0.020008 0.018299 0.210918 0.404039 0.787914 -0.660835 0.174714 0.560617 0.458945 -0.680367 1.051838 -0.035502 1.100801 0.5091 0.8614 0.5753 0.6465 0.4966 0.2935 0.9717 0.2716 R-squared Adjusted R-squared S.E .of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.005797 -0.010129 0.211950 19.63133 62.98314 0.364002 0.922890 Mean dependent var S.D .dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter .Durbin-Watson stat 0.466237 0.210885 -0.247115 -0.173442 -0.218065 2.081148 373 Mơ hình LLEV Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test Cross-section F Cross-section Chi-square Statistic d.f Prob 1.198056 117.466464 (88,349) 88 0.0139 0.0196 Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: LLEV Method: Panel Least Squares Date: 04/15/17 Time: 15:14 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ C -0.001835 -0.001501 -0.003148 -0.000976 0.000669 -0.012977 -0.028688 0.126943 0.002682 0.021809 0.009070 0.002170 0.001985 0.022880 0.043829 0.085470 -0.683993 -0.068825 -0.347076 -0.449476 0.336946 -0.567164 -0.654536 1.485226 0.4943 0.9452 0.7287 0.6533 0.7363 0.5709 0.5131 0.1382 R-squared Adjusted R-squared S.E .of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.003997 -0.011957 0.022992 0.231007 1051.425 0.250526 0.971916 Mean dependent var S.D .dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter .Durbin-Watson stat 0.044910 0.022855 -4.689550 -4.615877 -4.660499 1.902094 374 Phụ lục 4: Kiểm định Hausman Test –LLEV Mơ hình LEV Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects ChiTest Summary Sq .Statistic Chi-Sq .d.f Prob 5.280512 0.6258 Cross-section random ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero Cross-section random effects test comparisons: Variable SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ Fixed Random Var(Diff.) Prob 0.005022 0.290476 -0.002441 0.007576 -0.018236 0.174903 -0.016745 -0.016341 0.035125 0.046872 0.009183 -0.012450 0.221852 -0.014344 0.000169 0.084230 0.001811 0.000092 0.000086 0.012023 0.046894 0.1000 0.3789 0.2466 0.8671 0.5334 0.6685 0.9912 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: LEV Method: Panel Least Squares Date: 04/15/17 Time: 18:22 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob C SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ 0.300808 0.005022 0.290476 -0.002441 0.007576 -0.018236 0.174903 -0.016745 0.907852 0.028377 0.355404 0.095338 0.022560 0.020855 0.241537 0.465679 0.331341 0.176958 0.817312 -0.025601 0.335842 -0.874427 0.724125 -0.035959 0.7406 0.8596 0.4143 0.9796 0.7372 0.3825 0.4695 0.9713 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E .of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.173337 -0.051686 0.216266 16.32313 104.0442 0.770306 0.935892 Mean dependent var S.D .dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter .Durbin-Watson stat 0.466237 0.210885 -0.036154 0.847925 0.312455 2.412928 375 Mơ hình LLEV Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects ChiTest Summary Sq .Statistic Chi-Sq .d.f Prob 4.305811 0.7440 Fixed Random Var(Diff.) Prob -0.001340 -0.022335 -0.011104 -0.001085 0.000106 -0.002839 -0.017119 -0.001770 -0.002860 -0.004394 -0.000981 0.000573 -0.011429 -0.026758 0.000002 0.000849 0.000017 0.000001 0.000001 0.000110 0.000430 0.7292 0.5040 0.0992 0.9102 0.5993 0.4138 0.6422 Cross-section random Cross-section random effects test comparisons: Variable SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: LLEV Method: Panel Least Squares Date: 04/15/17 Time: 18:24 Sample: 2012 2016 Periods included: Cross-sections included: 89 Total panel (balanced) observations: 445 Variable Coefficient Std .Error t-Statistic Prob C SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE_ 0.106303 -0.001340 -0.022335 -0.011104 -0.001085 0.000106 -0.002839 -0.017119 0.094647 0.002958 0.037052 0.009939 0.002352 0.002174 0.025181 0.048549 1.123158 -0.452877 -0.602799 -1.117199 -0.461269 0.048704 -0.112759 -0.352618 0.2621 0.6509 0.5470 0.2647 0.6449 0.9612 0.9103 0.7246 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E .of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.235073 0.026855 0.022547 0.177413 1110.158 1.128974 0.217706 Mean dependent var S.D .dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter .Durbin-Watson stat 0.044910 0.022855 -4.558014 -3.673935 -4.209406 2.361999 376 Phụ lục 5: Dùng nhân tử phóng đại phương sai (VIF) để kiểm tra tượng đa cộng tuyến mô hình LEV LLEV vif Variable | VIF 1/VIF -+ - TANG | 1.01 0.989741 ROA | 1.01 0.990298 TAX | 1.01 0.991245 LIQUID | 1.01 0.991668 SIZE | 1.01 0.992031 GROW | 1.01 0.993240 UNIQUE | 1.01 0.993794 -+ - Mean VIF | 1.01 vif Variable | VIF 1/VIF -+ - TANG | 1.01 0.989741 377 ROA | 1.01 0.990298 TAX | 1.01 0.991245 LIQUID | 1.01 0.991668 SIZE | 1.01 0.992031 GROW | 1.01 0.993240 UNIQUE | 1.01 0.993794 -+ - Mean VIF | 1.01 Phụ lục 6: Kiểm định phương sai thay đổi theo mơ hình REM Mơ hình LEV xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects LEV[congty1,t] = Xb + u[congty1] + e[congty1,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ - LEV | 0444725 2108851 e | 0467711 2162664 u | Test: Var(u) = chibar2(01) = 0.00 Prob > chibar2 = 0.0000 Mơ hình LLVEV 378 xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects LLEV[congty1,t] = Xb + u[congty1] + e[congty1,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ - LLEV | 0005224 0228555 e | 0005083 0225465 u | 0000243 0049285 Test: Var(u) = chibar2(01) = 1.19 Prob > chibar2 = 0.0376 Phụ lục 7: Kết phân tích tự tương quan mơ hình REM Mơ hình LEV xtserial LEV SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 88) = 0.460 Prob > F = 0.4993 Mô hình LLEV xtserial LLEV SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 88) = 0.167 Prob > F = 0.6841 379 Phụ lục 8: Kêt chạy hồi quy với biến phụ thuộc LEV xtreg LEV SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE i.nam, re robust Random-effects GLS regression Number of obs = 445 Group variable: congty1 Number of groups = 89 R-sq: within = 0.0037 Obs per group: = between = 0.0397 avg = 5.0 overall = 0.0071 max = Wald chi2(11) = 3.48 corr(u_i, X) = (assumed) Prob > chi2 = 0.9828 (Std .Err .adjusted for 89 clusters in congty1) - | Robust LEV | Coef .Std .Err .z P>|z| [95% Conf .Interval] -+ - SIZE | -.0153099 0243873 -0.63 0.030 -.063108 0324883 ROA | -.3309993 1942178 -0.16 0.003 -.3496606 4116592 TANG | 0485705 086799 0.56 0.016 -.1215523 2186933 GROW | -.0097436 0212722 -0.46 0.001 -.0319491 0514363 LIQUID | -.3120816 0171743 -0.70 0.042 -.0457426 0215794 TAX | 2316396 1978731 1.17 0.022 -.1561846 6194638 UNIQUE | -.0188836 4222242 -0.04 0.964 -.8464279 8086607 | nam | 2013 | -.0077264 0311738 -0.25 0.804 -.0688259 0533731 2014 | 0091868 0318116 0.29 0.773 -.0531628 0715364 2015 | 0003338 0328373 0.01 0.992 -.0640262 0646938 2016 | -.0132653 0342113 -0.39 0.698 -.0803181 0537875 | _cons | 8404082 8024108 1.05 0.295 -.732288 2.413104 -+ - sigma_u | sigma_e | 21735845 rho | (fraction of variance due to u_i) 380 Phụ lục 9: Kêt chạy hồi quy với biến phụ thuộc LLEV xtreg LLEV SIZE ROA TANG GROW LIQUID TAX UNIQUE i.nam, re robust Random-effects GLS regression Number of obs = 445 Group variable: congty1 Number of groups = 89 R-sq: within = 0.0118 Obs per group: = between = 0.0049 avg = 5.0 overall = 0.0102 max = Wald chi2(11) = 4.72 corr(u_i, X) = (assumed) Prob > chi2 = 0.9439 (Std .Err .adjusted for 89 clusters in congty1) - | Robust LLEV | Coef .Std .Err .z P>|z| [95% Conf .Interval] -+ - SIZE | -.0016004 0025074 -0.64 0.023 -.0065148 0033141 ROA | -.0076453 0213652 -0.08 0.039 -.0435204 0402298 TANG | 0044625 0096249 0.46 0.003 -.0233269 0144018 GROW | -.001152 0020446 -0.56 0.013 -.0051593 0028553 LIQUID | -.0060414 0020287 -0.51 0.008 -.0029347 0050175 TAX | 0053793 0233352 0.36 0.021 -.0541154 0373569 UNIQUE | -.0225088 0505584 -0.45 0.656 -.1216013 0765838 | nam | 2013 | 0053284 0036229 1.47 0.141 -.0017724 0124291 2014 | 0045912 0037953 1.21 0.226 -.0028474 0120298 2015 | 0028822 0031222 0.92 0.356 -.0032373 0090017 2016 | 0035546 0036723 0.97 0.333 -.003643 0107521 | _cons | 1105595 0847665 1.30 0.192 -.0555799 2766988 -+ - sigma_u | 00489425 sigma_e | 02258377 rho | 04485874 (fraction of variance due to u_i) ... ĐỒ DANH MỤC HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản AMD Group... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn công ty ngành công nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Ngành: Tài... TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Phương Anh v MỤC LỤC Trang CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CƠNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM *
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, Công .ty .cổ .phần .Đầu .tư .Hạ .tầng .Kỹ .thuật .T.P .Hồ .Chí .Minh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay