ANKIN TRINH CHIEU CHUONG TRINH LOP 11 HOC KI II

28 10 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 19:01

Chào mừng quý thầy cô em KIỂM TRA BÀI CŨ - Định nghĩa: Ankin hiđrocacbon không no mạch hở có liên kết ba phân tử (1 lk � lk �) HC≡CH H H - Công thức tổng quát: CnH2n-2 (n ≥ 2) KIỂM TRA BÀI CŨ - Gọi tên ankin sau: CH≡C–CH(CH3)–CH2–CH3 3-metylpent-1-in CH3–CH(CH3)–C ≡ C–CH(CH3)–CH3 2,5-đimetylhex-3-in Bài 32: ANKIN TÍNH CHẤT HĨA HỌC ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG III Tính chất hóa học - Phản ứng cộng, trùng hợp, oxi hóa, ion kim loại,… Phản ứng cộng a) Cộng H2 TQ: CnH2n-2 + 2H2 Ni, to   CnH2n-2 + H2 CnH2n   Pd/PbCO3, to CnH2n+2 III Tính chất hóa học Phản ứng cộng H-H a) Cộng H2 VD: HC≡CH + 2H2 Ni, to CH3-CH3 H-H etin etan H-H HC≡C-CH3 + H2 propin Pd/PbCO3, to CH2=CH-CH3 propen III Tính chất hóa học Phản ứng cộng BT1: CH3-C≡C-CH3 + H2 Pd/PbCO3, to X A CH2=CH-CH2-CH3 X là: B CH3-CH2-CH2-CH3 C CH3-CH2-CH=CH2 D CH3-CH=CH-CH3 III Tính chất hóa học Phản ứng cộng b) Cộng Br2, Cl2 Giai đoạn 1: Br-Br HC≡CH + Br2(dd) etin CHBr=CHBr 1,2-đibrometen Br-Br Giai đoạn 2: CHBr=CHBr + Br2(dd) CHBr2-CHBr2 1,1,2,2-tetrabrometan TQ: CnH2n-2 + 2Br2   ⇒ Nhận biết ankin CnH2n-2Br4 III Tính chất hóa học Phản ứng cộng BT2: CH3-C≡C-CH3 + 2Cl2 X là: X A CH2Cl-CHCl-CH2-CH3 B CH2Cl-CH2-CH2-CH2Cl C CH3-CCl2-CCl2-CH3 D CH3-CH2-CCl2-CHCl2 III Tính chất hóa học Phản ứng cộng c) Cộng HX (HOH,HCl, HBr, ) - Cộng HCl, HBr: H -Cl xt,to CH2=CHCl + Giai đoạn 1: HC≡CH + HCl xt,to + Giai đoạn 2: CH2=CHCl + HCl HC≡CH + HCl CH3-CHCl2 1,1- đicloetan H -Cl Xúc tác thích hợp: vinyl clorua HgCl2 150-200 C o CH2=CHCl III Tính chất hóa học Phản ứng ion kim loại H–C≡C–H + 2AgNO3 + 2NH3 → Linh động Ag–C≡C–Ag↓ + 2NH4NO3 vàng bạc axetilua ⇒ Chỉ xảy với ank-1-in Tổng quát: R−C≡C−H + AgNO3 + NH3 R−C≡C−Ag + NH4NO3 Kết tủa vàng nhạt ⇒Dùng phản ứng để phân biệt ank-1-in với anken ankin khác III Tính chất hóa học Phản ứng ion kim loại BT3: CH3–C≡C–H + AgNO3 + NH3 → X + Y X,Y là: A NH4NO3, CH3–C≡C–Ag B CH3–C≡C–Ag, NH4NO3 C Ag–C≡C–Ag, NH4NO3 D CH3–CH=CH–Ag, NH4NO3 III Tính chất hóa học Phản ứng oxi hóa a) Oxi hóa hồn tồn (cháy) Tổng qt: 2CnH2n-2 + (3n-1)O2 → 2nCO2 + 2(n-1)H2O VD: C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O Ta thấy: nCO2 > nH2O ⇒ nankin= nCO2 - nH2O III Tính chất hóa học Phản ứng oxi hóa b) Oxi hóa khơng hồn tồn Thí nghiệm: C2H2 + KMnO4 III Tính chất hóa học Phản ứng oxi hóa b) Oxi hóa khơng hồn tồn Thí nghiệm: C2H2 + KMnO4 Hiện tượng: Thuốc tím màu, xuất kết tủa đen (MnO2) Phương trình minh họa: 3C2H2 + 8KMnO4 → 3KOOC–COOK + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O IV Điều chế Trong phòng thí nghiệm: điều chế từ CaC2 CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 H2O C2H2 C2H2 CaC2 Dd NaOH hấp thụ tạp chất IV Điều chế Trong công nghiệp: Từ metan CH4 15000C C2H2 + 3H2 V Ứng dụng AXETILEN Câu hỏi củng cố Số đồng phân ankin ứng với công thức phân tử C5H8 A B C D Câu hỏi củng cố Gọi tên ankin có CTCT sau A 4-metylhex-1-in B 4-metylpent-1-en C 4-metylpent-1-in D 2-metylpent-4-in Câu hỏi củng cố Dùng chất để nhận biết hai bình nhãn đựng hai khí riêng biệt propen propin: A Dung dịch AgNO3/NH3 B Dung dịch KMnO4 C Dung dịch Br2 D Dung dịch HCl Câu hỏi củng cố Oxi hóa hồn tồn 0,68 gam hiđrocacbon khơng no mạch hở X thu 1,12 lít CO2 (đktc) 0,72 gam H2O Tìm cơng thức phân tử X A C4H6 B C5H8 C C4H8 D C5H10 Câu hỏi củng cố Một hỗn hợp X gồm ankin đồng đẳng Hóa hỗn hợp X 5,6 lít (đktc) dẫn qua bình dung dịch brom (lấy dư) thấy khối lượng bình tăng 8,6 gam Công thức phân tử an kin là: A C2H2 , C3H4 B C3H4 , C4H6 C.C4H6 , C5H8 D C5H8 ,C6H10 Các em ơi! Các em nhà học làm tập SGK trang 145, xem trước luyện tập ankin nhé! 4/4/19 XIN CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ THEO DÕI 28 ... anken ankin khác III Tính chất hóa học Phản ứng ion kim loại BT3: CH3–C≡C–H + AgNO3 + NH3 → X + Y X,Y là: A NH4NO3, CH3–C≡C–Ag B CH3–C≡C–Ag, NH4NO3 C Ag–C≡C–Ag, NH4NO3 D CH3–CH=CH–Ag, NH4NO3 III... Nhận biết ankin CnH2n-2Br4 III Tính chất hóa học Phản ứng cộng BT2: CH3-C≡C-CH3 + 2Cl2 X là: X A CH2Cl-CHCl-CH2-CH3 B CH2Cl-CH2-CH2-CH2Cl C CH3-CCl2-CCl2-CH3 D CH3-CH2-CCl2-CHCl2 III Tính chất.. .KI M TRA BÀI CŨ - Định nghĩa: Ankin hiđrocacbon khơng no mạch hở có liên kết ba phân tử (1 lk � lk �) HC≡CH H H - Công thức tổng quát: CnH2n-2 (n ≥ 2) KI M TRA BÀI CŨ - Gọi tên ankin sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: ANKIN TRINH CHIEU CHUONG TRINH LOP 11 HOC KI II, ANKIN TRINH CHIEU CHUONG TRINH LOP 11 HOC KI II, III. Tính chất hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay