QUYỀN IM LẶNG CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 17:50

QUYỀN IM LẶNG CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015QUYỀN IM LẶNG CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015QUYỀN IM LẶNG CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015QUYỀN IM LẶNG CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015QUYỀN IM LẶNG CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 1 10 11 12 13 DANH SÁCH NHÓM Trần Thị Thu Hà Cao Thị Hồng Hạnh Lê Văn Tình Nguyễn Thị Ngọc Hồi Nguyễn Thị Xn Thu Tăng Thị Bích Hạnh Võ Thị Lan Lê Thị Lan Anh Trần Thị Huế Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Ngơ Thị Qun Phan Chí Tâm Hoàng Tấn Hùng QUYỀN IM LẶNG CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO VỚI VẤN ĐỀ QUY ỀN CON NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 I Những vấn đề lý luận quyền im lặng Lu ật tố tụng hình 1.1 Khái niệm ý nghĩa quyền im lặng Luật t ố t ụng hình 1.1.1 Khái niệm Quyền im lặng quyền hợp pháp công nhận cách rõ ràng theo quy ước, nhiều hệ thống pháp luật th ế giới Quyền im lặng quyền bị can, bị cáo, người bị bắt, người bị tạm giữ có quyền im lặng, khơng phải đưa lời khai ch ống l ại hay tự buộc có tội 1.1.2 Ý nghĩa quyền im lặngcủa bị can, bị cáo * Ý nghĩa mặt xã hội - Quyền im lặng góp phần tăng cường trách nhiệm c quan tiến hành tố tụng công tác điều tra, truy tố xét x - Quyền im lặng đáp ứng yêu cầu Nhà nước xã h ội đ ối v ới việc góp phần tơn trọng, bảo vệ quyền người; quyền lợi ích hợp pháp cơng dân; đảm bảo dân chủ, xét x công bằng, người, tội, pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội - Việc mở rộng quyền cho bị can, bị cáo xu h ướng tiến xã hội tiến tới dân chủ, công quyền người đề cập cao * Ý nghĩa mặt pháp lý - Để hạn chế việc cung, mớm cung nhục hình để tránh tình trạng oan sai - Quyền bị can, bị cáo mở rộng xu h ướng t ốt Họ có hội để tự bảo vệ mình, tránh nh ững sai sót t l ời khai ban đầu điều kiện bị hạn chế quyền công dân - Với việc ghi nhận thực quyền này, bị can, bị cáo đ ược b ảo đảm thực quyền bào chữa, tự bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp theo quy định Hiến Pháp pháp lu ật - Quy định quyền im lặng bị can, bị cáo nh ằm bảo đ ảm tính minh bạch pháp luật, tạo nhận th ức thống trình lấy lời khai, hỏi cung 1.2 Nội dung quyền im lặng bị can, bị cáo Quyền im lặng bị can, bị cáo không ghi nh ận tr ực tiếp chuyển hóa nhiều điều luật Bộ luật tố tụng hình (BLTTHS) năm 2015 Đây xem quy đ ịnh ti ến b ộ vượt bậc, giải nhiều bất cập tố tụng vụ án mà quan tiến hành tố tụng sử dụng lời khai bất lợi cho b ị can, b ị cáo sử dụng lời nhận tội họ để kết tội h ọ đưa truy tố, xét xử: + Khoản Điều 13 BLTTHS 2015 quy định “Người bị buộc tội coi khơng có tội ch ứng minh theo trình t ự, thủ tục Bộ luật quy định có án kết tội Tòa án có hiệu lực pháp luật” Quy định xuất phát từ tình hoạt đ ộng điều tra, truy tố, xét xử, có khơng rõ ràng việc xác định c ứ c trách nhiệm hình sự, tình tiết liên quan đến tội lỗi người bị buộc tội mà trình tố tụng nỗ lực c quan tiến hành tố tụng làm rõ, dẫn đến tình hồi nghi, có mâu thuẫn hướng giải mà quan khắc phục Để chống khuynh hướng buộc tội theo kiểu tư duy: “thà làm oan bỏ lọt”, BLTTHS năm 2015 kh ẳng định rõ: hồi nghi thiết phải giải quy ết theo hướng có lợi cho người bị buộc tội Đây nguyên tắc mà quy ền im lặng bị can, bị cáo thể cách gián tiếp đ ược tôn trọng + Điều 15 quy định: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng Người bị buộc tội có quyền khơng buộc phải chứng minh vô tội” + Điều 16 quy định "Người bị buộc tội có quyền tự bào ch ữa, nhờ luật người khác bào chữa" + Điểm e khoản Điều 58; điểm c khoản Đi ều 59; ểm d khoản Điều 60; điểm h khoản Điều 61 BLTTHS 2015 quy đ ịnh người bị bắt giữ trường hợp khẩn cấp, người bị tạm giữ, bị can bị cáoquyền trình bày ý kiến, trình bày lời khai, khơng buộc phải đưa lời khai chống lại buộc ph ải nh ận có tội + Điểm b khoản Điều 73 quy định người bào ch ữa có quy ền có mặt lấy lời khai người bị bắt, bị tạm giữ, hỏi cung b ị can người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý hỏi người bị bắt, người bị tạm gi ữ, bị can Sau lần lấy lời khai, hỏi cung người có thẩm quy ền kết thúc, ng ười bào chữa hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can + Khoản Điều 309 BLTTHS 2015 cho phép phiên toà, giai đoạn xét hỏi bị cáo khơng trả l ời câu h ỏi H ội đồng xét xử, Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quy ền lợi ích hợp pháp bị hại, đương tiếp tục hỏi người khác xem xét vật chứng, tài liệu có liên quan đến vụ án Khi đ ược ch ủ tọa phiên tòa đồng ý, bị cáo đặt câu hỏi với bị cáo khác v ề vấn đề có liên quan đến bị cáo Đây coi nội dung quyền im lặng, quy định nhằm bảo đảm tính minh bạch pháp luật, tạo s ự nh ận thức thống q trình lấy lời khai, hỏi cung Ngồi ra, BLTTHS có quy định gián tiếp thể số nội dung khác quyền im lặng, ví dụ quy định việc người bào chữa có quyền có mặt hỏi cung bị can; quy định phiên tòa, giai đoạn xét hỏi, hỏi, bị cáo khơng trả l ời HĐXX chuyển sang hỏi người khác Các quy định quy ền bào ch ữa, Bộ luật hình khơng coi hành vi từ chối khai báo khai báo không thật người bị tạm giữ, bị can, bị cáo t ội ph ạm Như vậy, lần "quyền im lặng" thể thành quyền quan trọng người bị buộc tội Đây xem bước tiến BLTTHS Việt Nam trình hội nh ập v ới luật pháp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, thành tựu quan trọng tư pháp nhân loại Tuy nhiên, cần biết quyền im lặng có tính hai mặt nó, phải sử dụng quyền m ột cách linh hoạt, khôn khéo, lúc im lặng t ốt, c ần s d ụng đối tượng, thời điểm để mang lại hiệu tốt nh ất II Thực tiễn đảm bảo quyền im lặng thơng qua tình hu ống c ụ thể 2.1 Tóm tắt nội dung vụ án hoa hậu Phương Nga Năm 2009, Phương Nga ơng Cao Tồn Mỹ quen biết qua mạng xã hội Facebook Năm 2012, Nga nói với ơng Mỹ mua nhà giá rẻ nên nói ơng Mỹ đưa tiền Nga mua giúp (Cao Toàn Mỹ doanh nhân, kinh doanh bất động sản Phương Nga Việt Nam đ ược vài năm) Sau nhiều lần giao dịch không thành công với nhiều lần chuy ển tiền ông Mỹ, đến tháng 11/2013, Nga viết giấy xác nhận nhận ông Mỹ 16.5 tỉ đồng (Việc chuyển nhận tiền từ ông Mỹ đ ược c ả hai xác nhận có thật Tuy nhiên mục đích việc chuy ển nh ận tiền theo lời khai hai bên khác Ông Mỹ cho đ ầy tiền chuyển để nhờ Nga mua nhà, Nga nói ti ền ơng Mỹ cho Nga trình quan hệ tình cảm) Ngày 1/4/2014, Mỹ tố Nga mượn tiền mở Spa không trả (Bản chất quan hệ dân tranh chấp m ột tranh chấp dân sự) Tháng 9/2014, Cao Toàn Mỹ thay đổi nội dung tố cáo Nga nh ận tiền từ Cao Toàn Mỹ để mua nhà Th ời ểm n ộp đ ơn t ố cáo Mỹ chưa có chứng chứng minh Nga dùng tiền để mua nhà Ngày 03/3/2015, Cao Tồn Mỹ thức cung cấp giấy tờ liên quan đến việc giả tạo, hồ sơ khống mua nhà Ngày 19/2/2015, Phương Nga bị bắt Sau Nguyễn Đức Thùy Dung, bạn Nga bị bắt tình nghi đồng phạm Ngày 21/9/2016, Tòa án nhân dân TP HCM đưa vụ án xét xử sơ thẩm 2.2 Đánh giá việc áp dụng pháp luật với vấn đề quy ền im l ặng thông qua vụ án 2.2.1 Về yếu tố pháp luật Qua vụ án hoa hâu Phương Nga thấy vai trò pháp luật quyền im lặng bị cáo trình gi ải vụ án, cụ thể sau: - Điều 15 quy định: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc c quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng Người bị buộc tội có quy ền khơng buộc phải chứng minh vơ tội”, c s pháp lý để quan tiến hành tố tụng thực đầy đủ trách nhiệm để đảm bảo quyền cho bị cáo Nga - Điểm e khoản Điều 58; điểm c khoản Điều 59; ểm d kho ản Điều 60; điểm h khoản Điều 61 BLTTHS 2015 quy đ ịnh ng ười b ị bắt giữ trường hợp khẩn cấp, người bị tạm giữ, bị can bị cáoquyền trình bày ý kiến, trình bày lời khai, không bu ộc phải đưa lời khai chống lại buộc phải nhận có tội, sở pháp lý để bị cáo Nga bảo vệ quy ền l ợi ích hợp pháp cho thân mình, có quy ền không trả l ời nh ững câu hỏi bất lợi cho Như vậy, Bộ luật tố tụng hình Việt Nam tôn trọng bảo vệ tuyệt đối quyền im lặng bị can, bị cáo từ giai đoạn điều tra, truy tố giai đoạn xét xử Điều thể bước phát tri ển hệ thống pháp luật Việt Nam 2.2.2 Yếu tố người * Đối với bị cáo Nga Tuy giai đoạn đầu trình điều tra bị cáo không s d ụng tốt quyền im lặng vụ án đ ược đ ưa xét xử ngày 22/6 bị cáo sử dụng cách triệt để quy ền c mình, cụ thể sau: - Bị cáo Nga xin chủ tọa dùng “quyền im lặng” giữ ngun lời khai phiên tòa trước đó, đồng thời khơng trình bày thêm - Bị cáo nhấn mạnh trước tòa, việc thực “quyền im lặng” chủ ý bị cáo, khơng bị ép buộc Tương tự, trước câu hỏi công tố viên, bị cáo Nga giữ “quyền im lặng” Phương Nga cho rằng: “Bị cáo không trả lời câu hỏi VKS phiên tòa hơm nay” - Bị cáo không tin tưởng Viện kiểm sát, không tin t ưởng c quan điều tra…”; “không phải bị cáo không hợp tác mà bị cáo giữ quy ền im lặng” Trước câu hỏi chất vất đại diện viện kiểm tra, Ph ương Nga đ ối đáp: “Bị cáo khơng tin tưởng vào bị cáo bị uy hiếp, ép buộc khai này, khai kia” Khi Viện kiểm sát hỏi bị cáo Nga lời khai người liên quan tòa, Nga khơng ý kiến nói với cơng tố: “Sự im lặng khơng có nghĩa nhận tội hay không nhận tội, im lặng s ự im l ặng” Đồng thời, Nga nói khơng có nghĩa vụ chứng minh vơ tội, bị oan Nghĩa vụ chứng minh tội phạm trách nhiệm quan tố tụngvới chứng ngụy tạo vụ án khơng thể kết tội bị cáo Thông qua câu trả lời bị cáo trước Tòa, cho thấy bị cáo sử dụng cách thục quyền im lặng mình, biết khai lúc, thời điểm mang lại hiệu cao Kết Tòa định trả hồ sơ điều tra bổ sung cho bị cáo ngoại * Đối với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Ở có dấu hiệu vi phạm không đảm bảo quy ền im lặng bị cáo Nga Thứ nhất, khơng có có mặt luật bào ch ữa cho bị cáo quan khơng giải thích quy ền nghĩa v ụ b ị cáo đặc biệt quyền im lặng mà lại tiến hành hỏi cung Thứ hai, vụ án có dấu hiệu ép cung, mớm cung lời khai bị cáo, chưa có kết luận ều tra Nhưng cho thấy quyền im lặng bị can, bị cáo ch ưa đ ược đảm bảo thực * Đối với Hội đồng xét xử Ở phiên tòa lần này, chủ tọa Vũ Thanh Lâm HĐXX làm luật làm tốt, đảm bảo quyền bị cáo, luật sư, HĐXX VKS, đảm bảo để người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng có hội làm rõ thật vụ án, th ể c ụ th ể sau: Tại tòa, chủ toạ tạo điều kiện cho người khai báo, trình bày kiến; quyền cung cấp giao nộp chứng cho HĐXX; người bào chữa qua việc xét hỏi bị cáo, người bị hại người làm chứng phát nhiều tình tiết mới, cụ thể: - Hồ sơ vụ án có ghi lời khai, bị cáo Ph ương Nga ơng Cao Tồn Mỹ vào thời điểm khác nội dung giống từ dấu chấm, dấu phẩy; lời khai người bị hại mâu thuẫn với diễn biến việc; vai trò người làm ch ứng Mai Phương nghi vấn tạo dựng tài liệu giả, sau người bị hại tố cáo Phương Nga với quan điều tra - Có dấu hiệu vi phạm hoạt động tư pháp điều tra viên qua l ời khai "thông cung" bị cáo Thùy Dung phiên tòa; vi ệc bị cáo Dung nhận thư bạn trai - nhân chứng Lữ Minh Nghĩa - có s ự chứng kiến người phòng giam… Đặc biệt HĐXX định thay đổi biện pháp ngăn ch ặn, trả h sơ để điều tra bổ sung Điều cho thấy Tòa khơng ch ỉ c ứ vào lời khai bị cáo mà vào nhiều yếu tố khác đề đảm bảo quyền im lặng bị cáo Nga cách tối đa * Đối với Luật Trong vụ án hai bên có Luật s bào ch ữa nên việc đảm bảo quyền im lặng đảm bảo hơn, nh ưng đối v ới vụ án khác Theo thống kê, nước có 62 Đồn luật với 6.250 luật 3.000 người tập hành nghề luật hoạt động 2.750 tổ chức hành nghề luật Nếu đ ối chiếu với khoảng 90 triệu dân mà có 6.250 luật hành ngh ề q - bình qn luật phải phục vụ 14.000 dân t ập trung chủ yếu hai thành phố lớn Hà Nội Thành ph ố Hồ Chí Minh Mà để đảm bảo thực quyền im lặng bị can, bị cáo vai trò luật lớn Vì để đảm bảo quyền im lặng bị can, bị cáo đảm bảo thực tiễn cần có đội ngũ lu ật đơng đảo, đáp ứng đủ nhu cầu xã hội 2.2.2 Yếu tố sở vật chất Thứ nhất, hệ thống ghi âm, ghi hình Tại khoản Điều 183 BLTTHS 2015 quy định việc hỏi cung b ị can phải ghi âm, ghi hình, thực tế chưa th ực hệ thống camera, ghi âm, ghi hình ch ưa đảm bảo Đó lý vụ án hoa hậu Ph ương Nga có nghi ng việc ép cung, mớm cung chưa thể xác định Vì việc ghi âm ghi hình đảm bảo thực tốt khơng có vi phạm lấy lời khai, hỏi cung, quy ền im l ặng bị can, bị cáo đảm bảo Thứ hai, hệ thống phương tiện, thiết bị điều tra Hiện hệ thống phương tiện, thiết bị điều tra ch ưa đáp ứng q trình phá án khơng có phối h ợp, khai báo b ị can, bị cáo Trong vụ án hoa hậu Phương Nga bị cáo khơng khai báo thời gian làm hợp đồng tình ái, việc ng ười gi ả chữ ký ông Mỹ 25 giấy tờ mua nhà, dấu doanh nghiệp Trâm Anh từ đâu vấn đề khác C quan ều tra khó để xác định vấn đề với thiết bị nh Đặc biệt với 05 tờ nilong ông Nghĩa cung cấp, theo chuyên gia khó để giám định chữ thư nilong Vì vậy, muốn đảm bảo quyền im lặng bị can, bị cáo không bỏ lọt tội phạm cần phải đồng bộ, đại trang thiết bị cho việc điều tra Ngoài cần phải đồng hệ thống nhà giam giữ, c s vật chất khác nhằm đảm bảo cho việc thực quyền im lặng c bị can, bị cáo theo tinh thần BLTTHS 2015 ...QUYỀN IM LẶNG CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO VỚI VẤN ĐỀ QUY ỀN CON NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 I Những vấn đề lý luận quyền im lặng Lu ật tố tụng hình 1.1 Khái niệm ý nghĩa quyền im lặng Luật. .. pháp luật, tạo nhận th ức thống trình lấy lời khai, hỏi cung 1.2 Nội dung quyền im lặng bị can, bị cáo Quyền im lặng bị can, bị cáo không ghi nh ận tr ực tiếp chuyển hóa nhiều điều luật Bộ luật tố. .. t ụng hình 1.1.1 Khái niệm Quyền im lặng quyền hợp pháp công nhận cách rõ ràng theo quy ước, nhiều hệ thống pháp luật th ế giới Quyền im lặng quyền bị can, bị cáo, người bị bắt, người bị tạm
- Xem thêm -

Xem thêm: QUYỀN IM LẶNG CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015, QUYỀN IM LẶNG CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay