QUYỀN BÀO CHỮA VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 17:50

QUYỀN BÀO CHỮA VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰQUYỀN BÀO CHỮA VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰQUYỀN BÀO CHỮA VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰQUYỀN BÀO CHỮA VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ QUYỀN BÀO CHỮA VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ Ý nghĩa quyền bào chữa bị can, bị cáo Quyền người đề cập đạo luật quốc gia Qua lịch sử đấu tranh, tồn phát triển lồi người, quyền luôn ghi nhận bảo đảm Một hình thức để đảm bảo thực quyền người, ghi nhận cơng dân có quyền tự bảo vệ trước xâm phạm Trong quan hệ pháp luật hình sự, bên người bị buộc tội bên đại diện quan tiến hành tố tụng (CQTHTT), có nghĩa vụ chứng minh hành vi phạm tội người bị tình nghi có hành vi phạm tội, đó, người bị buộc tội coi khơng có tội họ chứng minh theo pháp luật Để chống lại xu hướng áp đặt CQTHTT, pháp luật dành cho người bị buộc tội quyền tự bảo vệ mình, chứng minh vơ tội trước cáo buộc CQTHTT, quyền bào chữa Việc ghi nhận quyền bào chữa người bị buộc tội nhằm khơng để người bị hạn chế hay tước quyền mà pháp luật dành cho họ Việc quy định quyền bào chữa có ý nghĩa vơ to lớn, thể hiện: - Ý nghĩa xã hội: + Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa Tố tụng hình (TTHS) thể tính nhân đạo pháp luật Việt Nam Tính nhân đạo thể chỗ, tất ngườiquyền tự bào chữa nhờ người bào chữa cho bị buộc tội, nhằm bảo vệ tốt quyền họ Mặt khác, trường hợp đặc biệt, CQTHTT bắt buộc phải định người bào chữa để bảo vệ cho bị can, bị cáo, dù họ người bị buộc tội, quyền lợi họ cần đảm bảo + Quyền bào chữa biểu tính dân chủ TTHS Việc ghi nhận nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa TTHS tạo sở pháp lý cho người bị buộc tội thực việc chứng minh vơ tội mình, bác bỏ nghi ngờ phạm tội, bác bỏ buộc tội quan có thẩm quyền làm giảm trách nhiệm hình tội phạm mà người thực Quyền bào chữa, bào chữa cho phép người có chỗ dựa pháp lý, tinh thần, kiến thức, niềm tin để cơng khai đứng bảo vệ chống lại cáo buộc có tội bên buộc tội - Ý nghĩa pháp lý: + Quyền bào chữa quyền lợi đặc thù, công dân Quyền bào chữa ghi nhận tất Hiến pháp nước ta, đồng thời, bảo đảm quyền bào chữa nguyên tắc hoạt động TTHS Điều có ý nghĩa to lớn mặt, biểu tư tưởng bảo vệ quyền người, quyền công dân Với tư cách nguyên tắc TTHS, việc bảo đảm quyền bào chữa tiêu chuẩn, yêu cầu hoạt động tố tụng; chế để người bị buộc tội tự bảo vệ bảo vệ tố tụng, hoạt động TTHS dân chủ khách quan + Là điều kiện bảo đảm cho hoạt động TTHS khách quan, công bằng, dân chủ, công khai Có buộc tội mà khơng có bào chữa hoạt động tố tụng mang tính chất kết buộc khơng phải tranh tụng Vì vậy, việc bào chữa cho người bị buộc tội giúp quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng xác định thật khách quan, giải vụ án cách đắn, làm giảm đến mức tối đa khả làm oan người khơng có tội bỏ lọt tội phạm Đồng thời, sở phát sinh trách nhiệm quan người tiến hành tố tụng việc bảo đảm quyền bào chữa suốt giai đoạn tố tụng, giúp họ nâng cao ý thức trách nhiệm trình thi hành công vụ Nội dung quyền bào chữa bị can, bị cáo Khoản Điều 31 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật người khác bào chữa” Trên sở cụ thể hóa nguyên tắc quy định Điều 31 Hiến pháp năm 2013, Điều 16 Bộ luật tố tụng hình (BLTTHS) năm 2015 quy định bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội sau: “Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật người khác bào chữa Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thơng báo, giải thích bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương thực đầy đủ quyền bào chữa, quyền lợi ích hợp pháp họ theo quy định Bộ luật này” Đây nguyên tắc BLTTHS, việc quy định nguyên tắc giúp định hướng cho việc xét xử thực cách khách quan xác Có thể hiểu, quyền bào chữa bị can, bị cáo TTHS tổng hoà hành vi tố tụng người bị buộc tội thực sở phù hợp với quy định pháp luật nhằm làm sáng tỏ tình tiết chứng minh cho vơ tội làm giảm nhẹ trách nhiệm hình tình tiết khác có lợi cho họ vụ án hình Như vậy, hành vi tố tụng hướng tới việc bác bỏ phần toàn buộc tội quan tiến hành tố tụng; nhằm đưa chứng nhằm làm giảm nhẹ trách nhiệm họ, điều đem đến cân hoạt động TTHS bên quan tiến hành tố tụng với chức buộc tội bên người bị buộc tội với chức bào chữa Nội dung quyền bào chữa người bị buộc tội thể sau: Thứ nhất: Chủ thể có quyền bào chữa Người bị giữ trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo chủ thể có quyền bào chữa Trước đây, người bào chữa tham gia bảo vệ quyền lợi cho người bị buộc tội từ bị tạm giữ, theo BLTTHS năm 2015, người bào chữa tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho người bị buộc tội từ bị giữ trường hợp khẩn cấp, bị bắt Việc mở rộng đối tượng bào chữa quy định thời gian bắt đầu bào chữa sớm không nhằm thực tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị buộc tội mà giải pháp để hạn chế oan, sai từ đầu Thứ hai: Các trường hợp bắt buộc quan tố tụng định bào chữa Các trường hợp mà bị can, bị cáo phạm tội mà mức cao khung hình phạt 20 năm tù, tù chung thân, tử hình; bị can, bị cáo người có nhược điểm thể chất mà tự bào chữa, người có nhược điểm tâm thần người 18 tuổi thuộc diện bắt buộc phải có người bào chữa Có thể thấy diện người thuộc trường hợp định bào chữa rộng ý nghĩa nhân văn mà có ý nghĩa to lớn thể nỗ lực bảo đảm quyền người, quyền công dân TTHS Thứ ba: Các quyền người bị buộc tội để đảm bảo thực tốt quyền bào chữa bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ Bị can, bị cáoquyền biết bị khởi tố tội gì; giải thích quyền nghĩa vụ, quyền giúp họ đưa chứng chứng minh vơ tội Quyền tự trình bày lời khai, trình bày ý kiến, khơng buộc phải đưa lời khai chống lại buộc phải nhận có tội; quyền nhận bào chữa người bào chữa; bị cáoquyền trực tiếp hỏi người tham gia tố tụng Chủ tọa phiên tòa đồng ý, quyền nhận định tố tụng, án, cáo trạng Đặc biệt có quy định bị can có quyền “Đọc, ghi chép tài liệu tài liệu số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa kể từ kết thúc điều tra có yêu cầu” Có thể thấy, quy định thể đề cao quyền người Nhà nước ta, hướng tới việc hạn chế tùy tiện thực thi pháp luật, vi phạm quyền người quan tiến hành tố tụng, giúp bị can, bị cáo chủ động hơn, chuẩn bị chứng yêu cầu cần thiết nhằm bào chữa cho Khi bị can, bị cáo hiểu sử dụng tốt quyền này, với việc tuân thủ quy định pháp luật điều kiện để bảo vệ thúc đẩy quyền người Thứ tư: Những vấn đề liên quan đến việc bào chữa Đó quy định đảm bảo quyền tự bào chữangười bào chữa bị can, bị cáo, bảo đảm khoảng thời gian hợp lý điều kiện thuận lợi cho việc bào chữa; quyền cung cấp người bào chữa miễn phí họ khơng có khả chi trả phí bào chữa nhu cầu lợi ích cơng; quy định trách nhiệm quan Điều tra việc thông báo thời điểm nơi chốn hỏi cung để người bào chữa tham gia; cấp giấy đăng ký bào chữa với thủ tục đơn giản với thời hạn cấp giấy ngắn tạo điều kiện để người bào gặp gỡ thân chủ bị tạm giữ, tạm giam, hay quy định trách nhiệm đảm bảo quyền tranh luận công phiên tòa xét xử v.v Pháp luật ngày có quy định để tạo điều kiện cho người bào chữa gặp gỡ trao đổi với thân chủ mình, phát huy quyềnngười bào chữa bị can, bị cáo Vì xuất sớm tốt người bào chữa giúp họ ổn định tâm lý, hạn chế việc đưa lời khai bất lợi cho giúp giảm thiểu tình trạng cung, mớm cung xảy phổ biến Tình thực tiễn Trương Hồ Phương Nga (1987) Hoa hậu người Việt Nga năm 2007 Cơ tốt nghiệp Đại học Nga sau trở nước tham gia hoạt động giải trí, quen biết với Cao Toàn Mỹ (1977), vị đại gia có tiếng Việt Nam vào năm 2009 Tháng 11/2013, Mỹ chuyển 16,5 tỷ đồng cho Nga để Nga mua nhà rẻ thị trường theo thỏa thuận từ năm 2012; nhiên Nga nhận tiền không giao nhà Tháng 4/2014, Mỹ viết đơn tố cáo Nga vay tiền sau khơng trả cho Mỹ, quan điều tra cho giao dịch dân không thụ lý Tháng 8/2014, Mỹ tiếp tục làm đơn tố cáo Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản việc mua nhà giá rẻ Sau đó, hai người đến quan điều tra để cung cấp lời khai với lời khai giống nhau: Nga dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền Mỹ Ngày 19/11/2014, quan điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can Ngày 19/3/2015 Trương Hồ Phương Nga Nguyễn Đức Thùy Dung bị bắt tạm giam Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần diễn vào ngày 21/9/2016 TAND TPHCM, HĐXX trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung phát có thêm tình tiết mới: bị cáo khai số tiền có hợp đồng tình bị cáo với bị hại việc làm hồ sơ mua nhà giá rẻ có hướng dẫn người phụ nữ tên Nguyễn Mai Phương Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần vào ngày 22/6/2017, Tòa án triệu tập thêm chứng cứ, phát thêm nhiều chứng cứ, tài liệu cần phải xác minh Tại phiên tòa sơ thẩm 29/6/2017, HĐXX định kí lệnh thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép Phương Nga đồng phạm Thùy Dung ngoại, tạm đình vụ án, trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung Trong vụ án này, quyền người, cụ thể quyền bào chữa Phương Nga bảo đảm Sự bảo đảm quyền bào chữa Phương Nga thực tốt xuất phát từ việc thiết chế đảm bảo quyền người thực thi thực tế Cụ thể: - Về pháp luật: Theo trình bày phần nội dung, thấy, pháp luật quyền bào chữa bị can, bị cáo tư pháp hình tương đối hồn thiện, bảo đảm quyền bào chữa nguyên tắc đặc thù tư pháp hình sự, quy định điều 11 BLTTHS 2003, điều 16 BLTTHS 2015 Bà Phương Nga xác định bị can, bị cáo vụ án theo quy định điều 60, 61 BLTTHS 2015 Mà theo quy định điểm h khoản điều 60, điểm g khoản điều 61 BLTTHS 2015, bị can,bị cáoquyền tự bào chữa nhờ người bào chữa Trong trình giải vụ án, quyền Phương Nga đảm bảo thep quy định pháp luật Đứng bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho Phương Nga có tham gia hợp sức vị luật sư, đáp ứng quy định điểm a khoản điều 72, khoản 17 điều 55 BLTTHS2015 Nguyễn Văn Dũ, Phạm Công Hùng Nguyễn Văn Quynh Và trình bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ mình, việc cung cấp, trình bày, tiếp cận tài liệu chứng đảm bảo - Về người: Cả chủ thể đại diện cho quan quyền lực nhà nước chủ thể đại diện cho bị can, bị cáo phát huy hết vai trò để đảm bảo quyền bào chữa + Đối với quan tiến hành tố tụng: Cơ quan điều tra tích cực phối hợp với Tòa án kiểm sát quan kiểm sát Tất nguyên tắc tranh tụng đề cao HĐXX chấp nhận tất chứng mà luật sư, đương trình tòa niêm phong để thẩm định Điều thể tôn trọng chứng giai đoạn trình điều tra Trong ngày diễn phiên xử, có nhiều tình tiết vụ án gây ý từ dư luận Trong đó, việc bị cáo Phương Nga thực quyền im lặng bên quyền trình bày quan điểm khơng giới hạn thời gian,… nhiều chuyên gia luật đánh giá tiến trình tố tụng Điểm rõ nét phiên tòa xét xử hoa hậu Phương Nga việc bên luật bên quyền trình bày ý kiến mà khơng bị hạn chế thời lượng nội dung Căn theo Điều 322, BLTTHS năm 2015 (đã áp dụng điều khoản có lợi cho bị can, bị cáo), chủ toạ phiên tòa khơng hạn chế thời gian tranh luận, phải tạo điều kiện cho người tham gia tố tụng tranh luận, trình bày kiến Chủ tọa có trách nhiệm điều khiển phiên tòa vào hướng tranh tụng để vấn đề xác định rõ, vấn đề lời khai, nguồn chứng cứ… phải trình bày tòa Đó sở để tòa đưa phán Khi phát tình tiết mới, có nhân chứng mới, có nhiều điều cần phải làm rõ, Tòa án định tạm đình giải vụ án để chờ kết điều tra Và thấy biện pháp ngăn chặn tạm giam khơng phù hợp với bị cáo, HĐXX định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép bị cáo ngoại + Đối với bị cáo người bào chữa: Bản thân bị cáo người vận dụng tương đối triệt để quyền bào chữa Có thể thấy, tranh luận phiên tòa, Phương Nga đưa câu trả lời, chất vấn, đối đáp dứt khoát để bảo vệ cho Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 21,22/6, Phương Nga dùng quyền im lặng để bảo vệ lời khai khai trước đó, khơng tin tưởng vào VKS CQĐT Bị cáo nói rằng: “Im lặng khơng có nghĩa đồng ý hay nhận tội, im lặng im lặng” Liên quan đến vấn đề này, pháp luật quy định, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc CQTHTT, người bị buộc tội có quyền khơng buộc phải chứng minh vơ tội Đến phiên xét xử ngày 27/6, luật ông Mỹ hỏi vấn đề bị cáo làm MC, Diễn viên, Phương Nga liền chất vấn: “Câu hỏi có liên quan đến vụ án?”, “Bị cáo trả lời, bị cáo muốn hiểu liên quan đến vụ án để trả lời”, “Có phải ý luật bị cáo diễn viên nên bị cáo diễn tốt không?” Sau đó, luật đưa chứng đoạn ghi âm, yêu cầu Phương Nga xác nhận giọng nói mình, ép trả lời không đúng, Phương Nga liền phản kháng: “Tơi nghe giải thích, có khuất tất Luật khơng thể bắt tơi nói hay khơng được” Chính ý kiến, lập luận mà Phương Nga đưa phiên xét xử góp phần khơng nhỏ vào thành cơng q trình bào chữa Trong vụ án này, bảo vệ quyền lợi Phương Nga có hợp sức vị Luật sư: Nguyễn Văn Dũ, Nguyễn Văn Quynh, Phạm Công Hùng Cả Luật bào chữa cho bị cáo Nga khai thác quyền bào chữa bị cáo vào quyền nghĩa vụ người bào chữa quy định BLTTHS hoạt động tích cực Luật sở quan trọng để đem lại kết HĐXX tạm đình giải vụ án, bị cáo Nga bị cáo Dung thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm khỏi nơi cư trú Kết cho thấy giá trị việc vận dụng quy định pháp luật quyền bào chữa bị can, bị cáo Các Luật phát huy quyền giai đoạn vụ án, đặc biệt giai đoạn xét xử Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2, ông Hùng công bố biên ghi lời khai Phương Nga vào ngày 29/9/2014 biên ghi lời khai ông Mỹ ngày 9/9/2014, xem chứng vụ án.Ông Hùng cho rằng, chứng liên quan đến hợp đồng mua bán nhà Cao Tồn Mỹ khơng phải hợp đồng "Điều quan trọng tất điều ông (Cao Tồn Mỹ) ghi tờ giấy đó, mà không coi tờ giấy hợp đồng, hợp đồng khơng phải Các bị cáo không phạm tội, tin vậy" Tại phiên tòa, Luật tham gia xét hỏi theo quy định pháp luật Khi xét hỏi, Toà án trực tiếp xác định tình tiết vụ án cách hỏi nghe ý kiến người tham gia tố tụng, xem xét vật chứng, nghe ý kiến KSV, người bào chữa… Bản án vào chứng xem xét phiên tồ Vì phiên tồ, vai trò người bào chữa thể rõ nét nhất, thể nhiều giá trị quyền bào chữa Người bào chữa hỏi bị hại ông Mỹ, người làm chứng bà Mai Phương vấn đề vụ án để có câu trả lời theo hướng có lợi cho bị cáo Luật Quynh phiên xét xử công bố số chứng quan trọng vụ án, có ảnh chụp thư viết nylon "bản dịch" thư bà Mai Phương gửi cho mẹ Phương Nga qua Viber Quyền đưa đồ vật, tài liệu, yêu cầu người bào chữa có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị cáo Luật Quynh làm đơn kiến nghị khẩn cấp đến TAND TP.HCM HĐXX vụ án để yêu cầu triệu tập điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng, bị cáo khai bị ép cung, dụ cung kêu oan nên việc có mặt điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng tòa cần thiết để làm rõ thật khách quan vụ án Ông Dũ luật gắn bó với bị cáo từ bước đầu vụ án Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2, ông bất ngờ cung cấp thêm chứng vụ án Theo lời ơng chứng mà ơng cung cấp cho HĐXX có liên quan trực tiếp đến danh dự uy tín đơn vị mà ơng xác minh Chính vậy, luật mong HĐXX giữ mật Quan trọng hết, luật Dũ có kiến nghị dài 58 trang kiến nghị quan tố tụng đình điều tra với Phương Nga Bản kiến nghị phân tích tình tiết khách quan vụ án thấy chất số tiền 16,5 tỷ đồng, lập luận từ hành vi hai bên để chứng minh khơng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ kiến nghị quan tố tụng đình vụ án, đình bị can bị cáo - Về sở vật chất: Mặc dù có nguồn chứng khó xác định chứng hay khơng, vụ án này, sở vật chất đảm bảo, vụ án đưa xét xử thời hạn luật định, đảm bảo hội trường xét xử, đáp ứng nhu cầu xét xử vụ án Dưới cách nhìn khách quan, khẳng định vụ án mà quyền bào chữa đảm bảo thực cách triệt để Tuy nhiên, thực tế, vụ án nào, người bị buộc tội thực tốt quyền bào chữa Mặc dù pháp luật có quy định rõ ràng liên quan đến vấn đề này, thân nhiều bị can, bị cáo không tiếp cận sử dụng tốt quyền này, có trường hợp, người tiến hành tố tụng cố tình làm sai lệch quy định pháp luật, dẫn đến quyền người bị buộc tội bị xâm phạm Đồng thời, số vụ án, sở vật chất không đảm bảo tốt để bảo vệ quyền bị can, bị cáo Tóm lại, người bị buộc tội, quyền họ bị hạn chế tước bỏ Việc quy định quyền bào chữa người bị buộc tội biện pháp giúp quyền người họ bảo vệ cách tốt Từ quy định pháp luật, cần có biện pháp thích hợp để bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội, rộng bảo vệ quyền người họ ... người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo chủ thể có quyền bào chữa Trước đây, người bào chữa tham gia bảo vệ quyền lợi cho người bị buộc tội từ bị tạm giữ, theo BLTTHS năm 2015, người bào chữa. .. hành tố tụng với chức buộc tội bên người bị buộc tội với chức bào chữa Nội dung quyền bào chữa người bị buộc tội thể sau: Thứ nhất: Chủ thể có quyền bào chữa Người bị giữ trường hợp khẩn cấp, người. .. tội; quyền nhận bào chữa người bào chữa; bị cáo có quyền trực tiếp hỏi người tham gia tố tụng Chủ tọa phiên tòa đồng ý, quyền nhận định tố tụng, án, cáo trạng Đặc biệt có quy định bị can có quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: QUYỀN BÀO CHỮA VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ, QUYỀN BÀO CHỮA VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay