Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở việt nam

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 17:14

Âm mưu của Pháp là chiếm Đà Nẵng làm căn cứ, rồi tấn công ra Huế, nhanh chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. Sáng 1 – 9 – 1858, địch gửi tối hậu thư, đòi Trấn thủ thành Đà Nẵng trả lời trong vòng 2 giờ. Nhưng không đợi hết hạn, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã nổ súng rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. Quân dân ta anh dũng chống trả quân xâm lược, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của chúng, sau đó lại tích cực thực hiện “ vườn không nhà trống ” gây cho quân Pháp nhiều khó khăn. Liên quân PhápTây Ban Nha bị cầm chân suốt 5 tháng ( từ cuối tháng 8 – 1958 đến đầu tháng 2 – 1859) trên bán đảo Sơn Trà. Về sau, quân Tây Ban Nha rút khỏi cuộc xâm lược. Khí thế kháng chiến sục sôi trong nhân dân cả nước. Cuộc kháng chiến của quân dân ta đã bước đầu làm thất bại âm mưu “ đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.1.2. Kháng chiến ở Gia Định: Thấy không thể chiếm được Đà Nẵng, Pháp quyết định đưa quân vào Gia Định. Ngày 9 – 2 1859, hạm đội Pháp tới Vũng Tàu rồi theo sông Cần Giờ lên Sài Gòn. Do vấp phải sức chống cự quyết liệt của quân dân ta nên mãi tới ngày 16 – 2 – 1859 quân Pháp mới đến được Gia Định. Ngày 17 – 2, chúng nổ súng đánh thành. Quân đội triều đình tan rã nhanh chóng. Trái lại, các đội dân binh chiến đấu rất dũng cảm, ngày đêm bám sát địch để quấy rối và tiêu diệt chúng. Cuối cùng, quân Pháp phải dùng thuốc nổ phá thành, đốt trụi mọi kho tàng và rút quân xuống các tàu chiến. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh ” bị thất bại, buộc địch phải chuyển sang kế hoạch “ chinh phục từng gói nhỏ”. Từ đầu năm 1860, cục diện chiến trường Nam kì có sự thay đổi. Nước Pháp đang sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Trung Quốc và I–ta–li– a, phải cho rút toàn bộ số quân ở Đà Nẵng vào Gia Định ( 23 – 3 – 1860 ). Vì phải chia sẻ lực lượng cho các chiến trường khác, số quân còn lại ở Gia Định chỉ có khoảng 1000 tên, lại phải rải ra trên một chiến tuyến dài tới 10 km. Trong khi đó, quân triều đình vẫn đóng trong phòng tuyến Chí Hòa mới được xây dựng, trong tư thế “ thủ hiểm”. Từ tháng 3 – 1860, Nguyễn Tri Phươ Tính tất yếu chủ nghĩa hội Việt Nam: - Hồ Chí Minh tiếp thu vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin phát triển tất yếu hội loài người theo hình thái kinh tế - hội Quan điểm Hồ Chí Minh là: Tiến lên chủ nghĩa hội bước phát triển tất vếu Việt Nam sau nước nhà giành độc lập theo đường cách mạng vơ sản - Mục tiêu giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản mà Hồ Chí Minh lựa chọn cho dân tộc Việt Nam nước nhà độc lập, nhân dân hưởng sống ấm no, tự do, hạnh phúc, tức sau giành độc lập dân tộc nhân dân ta xây dựng hội hội chủ nghĩa - Trong lịch sử cận đại đại, phát triển dân tộc Việt Nam trải nghiệm qua đấu tranh giành độc lập dân tộc Các đấu tranh giành độc lập dân tộc để xây dựng lại chế độ phong kiến (Cần Vương), để xây dựng chế độ cộng hòa đại nghị tư sản (theo hệ tư tưởng tư sản) bị bế tắc Với điều kiện lịch sử mới, đường phát triển dân tộc Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội Điều lựa chọn đắn Hồ Chí Minh thực tế chứng minh đường phát triển dân tộc Việt Nam tất yếu, đúng, hợp với điều kiện Việt Nam phù hợp với xu tất yếu thời đại - Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa hội theo quan điểm Mác Lênin từ lập trường người yêu nước tìm đường giải phóng dân tộc để xây dựng hội tốt đẹp tiếp thu quan điểm nhà sáng lập chủ nghĩa hội khoa học, đồng thời có bổ sung cách tiếp cận chủ nghĩa hội - Ngay từ đầu năm 20 kỷ XX, tin theo kết luận chủ nghĩa cộng sản khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định rằng: "chỉ có chủ nghĩa cộng sản cứu nhân loại, đem lại cho người không phân biệt chủng tộc nguồn gốc tự do, bình dân, bác đoàn kết, ấm no đất, việc làm cho người người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc, nói tóm lại cộng hòa giới chân chính, xóa bỏ biên giới tư chủ nghĩa vách tường dài ngăn cản người lao động giới hiểu yêu thương nhau": Nhân dân Việt Nam xây dựng hội vậy, theo quan điểm Hồ Chí Minh tức tuân theo quy luật phát triển dân tộc Việt Nam: Độc lập dân tộc chủ nghĩa hội gắn liền với Độc lập dân tộc tiền đề, điều kiện tiên để xây dựng chủ nghĩa hội, đồng thời mục tiêu cho độc lập dân tộc hướng tới Hồ Chí Minh thấy rõ tính tất yếu phát triển dân tộc Việt Nam lên chủ nghĩa hội trở thành người cộng sản năm 1920 khẳng định điều Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đầu năm 1930: Kiên trì, quán, bảo vệ phát triển quan điểm suốt bước đường phát triển cách mạng Việt Nam ...sản Việt Nam thành lập đầu năm 1930: Kiên trì, quán, bảo vệ phát triển quan điểm suốt bước đường phát triển cách mạng Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở việt nam, Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay