passive past simple

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 17:11

Tài liệu Tiếng Anh trong bộ bài tập Tiếng Anh theo chuyên đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ bài tập về Present perfect, passive voice và reported speech có đáp án và giải thích chi tiết“. Tài liệu chọn lọc các câu hỏi chuyên đề Present perfect, passive voice và reported speech. Các bài tập có đáp án và giải thích chi tiết từng câu hỏi giúp học sinh tự ôn luyện. www.perfect-english-grammar.com The Passive: Past Simple Make the sentences passive (past simple): Somebody lost the letter The letter was lost Somebody found the key _ Somebody made mistakes _ Somebody loved that woman _ Somebody cleaned the rooms _ Somebody fixed the computer _ Somebody built that house _ Somebody wrote ‘War and Peace’ _ Somebody painted The Mona Lisa _ 10 Somebody stole my wallet _ © 2008 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use 11 Somebody prepared lunch _ 12 Somebody drank a lot of coffee _ 13 Somebody forgot the papers _ 14 Somebody closed the windows _ 15 Somebody invited Julie and Luke to a party _ 16 Somebody built a website _ 17 Somebody ate all the cakes _ 18 Somebody told me to wait _ 19 Somebody employed a lot of new waiters _ 20 Somebody opened a shop _ © 2008 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use 1 The letter was lost The key was found Mistakes were made That woman was loved The rooms were cleaned The computer was fixed That house was built ‘War and Peace’ was written The Mona Lisa was painted 10 My wallet was stolen 11 Lunch was prepared 12 A lot of coffee was drunk 13 The papers were forgotten 14 The windows were closed 15 Julie and Luke were invited to a party 16 A website was built 17 All the cakes were eaten 18 I was told to wait 19 A lot of new waiters were employed 20 A shop was opened © 2008 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use
- Xem thêm -

Xem thêm: passive past simple, passive past simple

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay