LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỔI MỚI CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (VIỆT NAM) TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) CÓ HIỆU LỰC

104 10 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 17:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC ĐỔI MỚI CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC (VIỆT NAM) TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƢƠNG (TPP) HIỆU LỰC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh HÀ THANH XUÂN HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC Đổi cạnh tranh doanh nghiệp nhà nƣớc (Việt Nam) điều kiện hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) hiệu lực Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 Họ tên học viên : Hà Thanh Xuân NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS, TS TĂNG VĂN NGHĨA HÀ NỘI - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi Các số liệu tài liệu trung thực Kết nghiên cứu luận văn chưa cơng bố cơng trình trước Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Hà Thanh Xuân ii LỜI CẢM ƠN Sau m t thời gian học tập v nghiên cứu đến t c giả đ ho n th nh luận văn th c s kinh tế quản trị kinh doanh với đề t i: “Đổi cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước (Việt Nam) điều kiện hiệp định đối tác xun Thái Bình Dương (TPP) hiệu lực” T c giả xin b y t l ng biết ơn sâu s c tới th y gi o PGS, TS Tăng Văn Ngh a người đ trực tiếp hướng dẫn v gi p đ suốt qu tr nh học tập v nghiên cứu đề t i T c giả xin chân th nh cảm ơn c c th y gi o đ tận t nh d y bảo gi p đ v định hướng cho t c giả qu tr nh học tập công t c v nghiên cứu khoa học T c giả xin b y t l ng biết ơn c c tập th nghiệp v người thân đ ch bảo gi p đ qu tr nh học tập v nghiên cứu c nhân, b n b đ ng đ ng viên, h ch lệ t c giả suốt iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN vii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH, DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA TPP VỀ DNNN 1.1 C nh tranh 1.1.1 Khái niệm c nh tranh 1.1.2 Vai trò c nh tranh 10 1.1.3 Phân lo i hành vi c nh tranh doanh nghiệp 11 1.1.4 Phương tiện c nh tranh 14 1.2 Doanh nghiệp nhà nước 18 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp nhà nước 19 1.2.2 Đặc m doanh nghiệp nhà nước 20 1.3 Hiệp định TPP quy định doanh nghiệp Nhà nước 23 1.3.1 Sơ lược Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP 23 1.3.2 Những quy định TPP doanh nghiệp Nhà nước 31 1.4 Những vấn đề đặt DNNN điều kiện TPP hiệu lực 36 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƢỜNG 39 2.1 Thực tr ng doanh nghiệp Nhà nước 39 2.1.1 Số lượng quy mô doanh nghiệp nhà nước 39 2.1.2 Hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước 39 2.1.3 Trình đ kỹ thuật công nghệ 41 2.1.4 Trình đ quản lý lực sản suất người lao đ ng 43 2.2 Thực tr ng c nh tranh doanh nghiệp nhà nước 44 2.2.1 Về giá hàng hóa/dịch vụ 44 iv 2.2.2 Về chất lượng hàng hóa/dịch vụ 46 2.2.3 Về dịch vụ kèm theo 47 2.2.4 Về truyền thông, quảng cáo 48 2.3 Tình hình c nh tranh m t số doanh nghiệp nhà nước tiêu bi u 50 2.3.1 Ngành giao thông vận tải: Tổng công ty đường s t Việt Nam 50 2.3.2 Ngành Bưu chính: Tổng cơng ty Bưu điện Việt Nam (VIETNAM POST) 59 2.4 Đ nh giá chung 64 CHƢƠNG III GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CẠNH TRANH CHO CÁC DNNN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƢƠNG (TPP)HIỆU LỰC 68 3.1 Bối cảnh chung 68 3.2 h i thách thức doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trước ngư ng cửa gia nhập TPP 70 3.1.1 Đi m m nh 70 3.1.2 Đi m yếu 71 3.1.3 Thách thức 72 3.1.4 h i 74 3.3 Giải pháp cụ th đổi c nh tranh DNNN TPP hiệu lực 76 3.3.1 Nâng cao lực c nh tranh thông qua đổi phương tiện c nh tranh hàng hóa/dịch vụ DNNN 76 3.3.2 Đổi chiến lược c nh tranh 80 3.3.3 Đổi quản trị doanh nghiệp Nhà nước 81 3.3.4 Xây dựng áp dụng sách c nh tranh trung lập (Competitive Neutrality) 83 3.3.5 Tăng cường minh b ch tính tự chịu trách nhiệm DNNN 84 3.3.6 Hoàn thiện sách đổi cơng nghệ 86 3.3.7 Đ o t o đ i ngũ nhà quản lý người lao đ ng 87 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ viết Tiếng Anh Tiếng Việt tắt ASEAN Association Of South East Asian Hiệp h i quốc gia Đông CIEM Nations Nam Á Central Institute For Economic Viện nghiên cứu Quản lý Kinh Managenment CPH DATC tế Trung ương Cổ ph n hóa Debt and Asset Trading Cơng ty TNHH Mua bán nợ Corporation Việt Nam DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNNN Doanh nghiệp nhà nước EVN Vietnam Electricity Tập đo n điện lực Việt Nam FDI Foreign Direct Investment Đ u tư trực tiếp nước FTA Foreign Trade Association Hiệp định thương m i tự GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc n i IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế ISO International Organization Standardization tế Tổ chức Hợp tác Phát tri n Cooperation And Development State Capital Investment Tổng công ty đ u tư kinh Corporation Kinh tế doanh vốn Nhà nước Tài Bưu Trans-Pacific Strategic Economic Hiệp định đối tác kinh tế chiến Partnership Agreement lược xuyên Thái Bình Dương Vietnam Chamber Of Commerce Phòng Thương m i Công VDB For Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc TCBC VCCI Organization For Economic TPP SCIC OECD And Industry The VietNam Development Bank World Bank WEF The World Economic Forum nghiệp Việt Nam Nam Ngân hàng giới Ngân hàng phát tri n Việt WB Diễn đ n Kinh tế Thế giới vi WTO Tổ chức thương m i giới World Trade Organization DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các nước thành viên Hiệp định TPP 24 Bảng 1.2: Tỷ trọng GDP nước TPP GDP giới 28 giai đo n 2011- 2016 28 Bảng 1.3: GDP gia tăng theo quốc gia vào năm 2025 với diễn biến TPP 29 Bảng 1.4: Tỷ trọng dân số nước TPP so với dân số giới 30 giai đo n 2010 - 2015 30 Bảng 2.1: Năng suất lao đ ng tốc đ tăng suất lao đ ng Việt Nam giai đo n 2006 - 2015 42 Bảng 2.2: Tỷ trọng khối lượng luân chuy n hàng hóa phương thức vận tải Việt Nam 51 Bảng 2.3: Tỷ trọng khối lượng luân chuy n hành khách phương tiện vận tải Việt Nam 52 Bảng 2.4: Sản lượng luân chuy n tính đổi giai đo n 2011 - 2015 54 Bảng 2.5: Kết kinh doanh dịch vụ bưu VNPost 61 Bảng 2.6: So sánh chất lượng dịch vụ VNPost TCBC Viettel 62 Bảng 2.7: So sánh giá dịch vụ VNPost TCBC Viettel 63 Bảng 2.8: So sánh công nghệ VNPost Vietteltelecom 64 Bảng 3.1: Kim ng ch xuất nhập Việt Nam với nước TPP 69 Bi u đ 2.1: Năng suất lao đ ng xã h i phân theo thành ph n kinh tế theo giá so sánh 2010 40 Bi u đ 2.2: Tốc đ tăng suất lao đ ng xã h i phân theo thành ph n kinh tế40 Bi u đ 2.3: Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ theo lo i hình doanh nghiệp giai đo n 2007 - 2014 41 Bi u đ 2.4: Xếp h ng lực c nh tranh nước TPP giai đo n 2015 - 2016 66 vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Trong ph n mở đ u, tác giả đ nêu tính cấp thiết đề tài dẫn đến định lựa chọn đề tài làm luận văn tốt nghiệp mình, với tác giả tìm hi u tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài năm g n Việt Nam, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, ph m vi, phương pháp nghiên cứu luận văn Ph n n i dung luận văn tác giả đ nghiên cứu m t số vấn đề lý luận c nh tranh, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) quy định TPP doanh nghiệp nhà nước chương 1; phân tích thực tr ng c nh tranh DNNN Việt Nam chương đưa giải pháp nhằm đổi c nh tranh DNNN Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương hiệu lực chương Cụ th : Chƣơng 1: Lý luận chung cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nƣớc quy định TPP doanh nghiệp nhà nƣớc Trong chương này, tác giả trình bày sở lý luận chung c nh tranh, vai trò, cách thức phân lo i hành vi c nh tranh phương tiện c nh tranh doanh nghiệp Tác giả dẫn chứng quan niệm DNNN nêu đặc m DNNN nói chung Luận văn giới thiệu Hiệp định TPP, vấn đề đặt doanh nghiệp nhà nước điều kiện TPP hiệu lực Trên sở lý luận, luận văn hướng tới phân tích thực tr ng chương Chƣơng 2: Thực trạng cạnh tranh doanh nghiệp nhà nƣớc Việt Nam thị trƣờng Trong chương 2, tác giả tiến hành phân tích thực tr ng DNNN Việt Nam Hiện nay, sau 25 năm cải cách, s p xếp số DNNN đ giảm đ ng k , tập trung vào 19 ngành, l nh vực quy mơ vừa lớn Số lượng DNNN chiếm tỷ trọng nh khu vực doanh nghiệp DNNN đóng góp vào GDP khoảng 28,8% Hiệu kinh doanh DNNN đ nâng lên nhìn chung yếu kém, chưa thực hiệu so với khu vực ngồi quốc doanh Trình đ công nghệ sản xuất kinh doanh DNNN l c viii hậu Trình đ quản lý t n t i nhiều vấn đề, lực sản xuất người lao đ ng nhiều h n chế Sau đ nh giá chung DNNN Việt Nam, luận văn tiến hành đ nh giá DNNN phương tiện c nh tranh giá cả, chất lượng hàng hóa/dịch vụ, dịch vụ kèm theo cuối truyền thông, quảng cáo Theo nhận định chung giá hàng hóa/dịch vụ thu c DNNN cao so với sản phẩm lo i, chất lượng hàng hóa chưa tốt, đa d ng; dịch vụ kèm chưa quan tâm đ ng mức Đặc biệt ho t đ ng truyền thơng, quảng cáo DNNN khiêm tốn Từ phân tích thực tr ng chung, luận văn tiến hành phân tích cụ th tình hình c nh tranh t i hai DNNN tiêu bi u Tổng công ty đường s t Việt Nam Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chƣơng 3: Giải pháp đổi cạnh tranh cho doanh nghiệp nhà nƣớc Việt Nam Việt Nam gia nhập TPP Trong chương 3, luận văn nêu h i thách thức DNNN Việt Nam trước ngư ng cửa gia nhập TPP Từ luận văn đ đề xuất giải pháp nhằm đổi c nh tranh cho doanh nghiệp nhà nước Sự đổi th việc DNNN c n nhận thức rõ phương tiện c nh tranh hiệu giá cả, chất lượng hàng hóa/dịch vụ, quảng cáo hay dịch vụ kèm Các DNNN c n đổi chiến lược c nh tranh, đổi cách thức quản trị tăng cường minh b ch hóa thơng tin tính tự chịu trách nhiệm Nhà nước c n xây dựng sách c nh tranh trung lập, xóa b ưu đ i hỗ trợ DNNN, giảm thi u can thiệp Nhà nước ho t đ ng kinh doanh doanh nghiệp Trên sơ lược kết nghiên cứu luận văn Đề tài nghiên cứu vấn đề chuyên sâu phức t p, trình đ thời gian h n nên luận văn khơng tránh kh i sai sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp th y giáo đ luận văn hồn ch nh 80 phải dựa quy trình phức t p c n vấn hiệu ch nh sát nhà sản xuất C nh tranh dịch vụ kèm theo mang ý ngh a môt đối tượng bổ sung làm tăng giá trị sản phẩm doanh nghiệp Cùng với phương tiện giá chất lượng quảng cáo, dịch vụ làm tăng c nh tranh hàng hóa/dịch vụ doanh nghiệp Như đ đổi c nh tranh doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược kinh doanh ổn định lâu dài thích ứng với điều iện thị trường nhiều biến đ ng giảm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận ng n h n mà nên đ u tư củng cố vị nhằm bước t o uy tín thị trường ngồi nước 3.3.2 Đổi chiến lược cạnh tranh Đ i đa số doanh nghiệp coi việc xây dựng chiến lược kinh doanh m t nhiệm vụ hàng đ u Lãnh đ o doanh nghiệp lớn hàng năm dùng đến 40% thời gian đ nghiên cứu nhằm đưa chiến lược kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp Ngày nay, kinh tế ngày phát tri n bối cảnh toàn c u hóa, m t doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường c n chiến lược kinh doanh phù hợp Và đ thành công nữa, đ đến lúc doanh nghiệp phải đổi chiến lược kinh doanh - đổiđịnh hướng l nh vực, địa bàn, cách thức ngu n lực kinh doanh đ c nh tranh, t n t i phát tri n Đổi sáng t o mối quan hệ biện chứng với Nếu m t doanh nghiệp khơng đổi ngh a doanh nghiệp đứng im dòng chảy thời đ i M t doanh nghiệp không chịu thay đổi, không đ u tư cho sáng t o ch c ch n bị tụt hậu so với doanh nghiệp khác so với nhu c u ngày cao xã h i Khi h i d n qua, doanh nghiệp chẳng chốc tụt hậu sớm bị đ o thải kh i thương trường khốc liệt Nhưng suốt thời gian qua, th nhận thấy doanh nghiệp đưa chiến lược rõ ràng đ g n kết nỗ lực đổi họ với chiến lược kinh doanh Kinh nghiệm đ u tiên rút cho doanh nghiệp Việt đổi chiến lược kinh doanh không th đơn thu n ch dựa vào học h i mà phải sáng t o M t chiến lược kinh doanh - xác định l nh vực địa bàn, cách thức kinh doanh 81 tốt đến đâu mà thiếu ngu n lực tài chính, người khơng phù hợp văn hóa khó tri n khai Đ ng thời chiến lược kinh doanh liên quan tới t m nhìn mục đ ch doanh nghiệp - chiến lược chất việc ho ch định hướng nh m đến mục tiêu đ đặt Về t m nhìn, mục tiêu doanh nghiệp l i khác biệt - doanh nghiệp coi mục tiêu trọng tâm tăng doanh thu, giành thị ph n thị trường doanh nghiệp l i lựa chọn tăng lợi nhuận Bởi chiến lược kinh doanh doanh nghiệp khác biệt M t doanh nghiệp lựa chọn lợi nhuận cao mục tiêu chiến lược tập trung vào phục vụ nhóm khách hàng hay phân khúc thị trường đem l i lợi nhuận cao sản phẩm giá trị gia tăng cao hiệu suất chi phí vượt tr i Ngược l i lựa chọn mục tiêu tăng trưởng thị ph n doanh nghiệp phải đa d ng hóa dòng sản phẩm đ thu hút khách hàng nhiều phân đo n thị trường khác Tuy nhiên qua th thấy đổi chiến lược kinh doanh phải theo định hướng t m nhìn, mục tiêu đặt trường hợp c n thiết th phải xem xét điều ch nh l i t m nhìn, mục tiêu cho phù hợp Theo nghiên cứu Boz, Allen Hamilton, yếu tố quan trọng đ đảm bảo thành công đổi chiến lược là: phải thích ứng với nhu c u thị trường lực riêng doanh nghiệp đ ng thời tính ưu việt ỹ thuật cam ết ủng h Ban lãnh đ o doanh nghiệp th DNNN phải đổi chiến lược kinh doanh đ hình thái tổ chức phương thức kinh doanh mẻ thích ứng với thời đ i mới; bối cảnh đ y biến đ ng nay, c n ý đến lực cốt lõi giá trị tảng bất biến doanh nghiệp Nếu khơng m t chiến lược đổi doanh nghiệp không th đưa định thương m i lựa chọn tất yếu tố hệ thống đổi Khơng m t hệ thống phù hợp tất doanh nghiệp với tính chất tốt th làm việc hoàn cảnh M t chiến lược đổi giúp doanh nghiệp thiết ế m t hệ thống đ đ p ứng c u c nh tranh cụ th 3.3.3 Đổi quản trị doanh nghiệp Nhà nước 82 Khác biệt lớn DNNN so với doanh nghiệp Nhà nước quyền lợi trách nhiệm người quản lý doanh nghiệp không g n với quyền sở hữu vốn tài sản t i DN, họ ch người đ i diện chủ sở hữu vốn Nhà nước Thực tế chế quản trị không giúp DNNN ho t đ ng hiệu mà khó c nh tranh với doanh nghiệp ngồi Nhà nước mơi trường c nh tranh bình đẳng Do quan quản lý ph n vốn nhà nước t i doanh nghiệp chủ yếu b chủ quản DNNN 100% vốn nhà nước tổng công ty quản lý kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) doanh nghiệp vốn Nhà nước sau CPH Cho nên, can thiệp trực tiếp mệnh lệnh hành vào ho t đ ng DNNN lớn thường xuyên Hơn b chủ quản SCIC mang tính chất quan quản lý nhà nước nên không th tránh tình tr ng "vừa đ bóng, vừa thổi còi", dành ưu tiên ưu đ i theo i u phân biệt đối xử cho DNNN hy sinh mục tiêu kinh doanh DNNN cho mục tiêu thực sách kinh tế - xã h i quan quản lý Bên c nh quan quản lý Nhà nước nên việc lựa chọn người đ i diện quản lý ph n vốn nhà nước t i doanh nghiệp, qua trực tiếp gián tiếp lựa chọn người quản lý điều hành doanh nghiệp thường khơng dựa tiêu chí tài kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, chủ yếu vào tiêu chí n chọn bổ nhiệm công chức viên chức khác xa so với tiêu chí người quản trị doanh nghiệp Vì quyền lợi trách nhiệm người đ i diện ph n vốn nhà nước t i doanh nghiệp khơng tương xứng vai trò vốn Nhà nước, dù toàn b hay m t ph n Trong khơng trường hợp người đ i diện ph n vốn nhà nước t i doanh nghiệp ch đơn thu n viên chức làm cơng ăn lương theo khó hy vọng đóng góp họ vào quản trị doanh nghiệp Mục tiêu thành lập ho t đ ng khơng DNNN khơng rõ ràng, chưa tách b ch mục tiêu sản xuất kinh doanh với công cụ thực thi sách kinh tế - xã h i nên khó xây dựng tiêu chí đ nh giá hiệu quản trị DNNN nói chung, hiệu ho t đ ng người đ i diện ph n vốn Nhà nước t i doanh nghiệp người quản lý doanh nghiệp nói riêng Tóm l i quản trị DNNN ch thật đổi hiệu tách b ch quản lý nhà nước với quản lý DNNN, với kinh doanh vốn nhà nước; 83 quản lý hành với quản lý kinh doanh; công chức viên chức nhà nước với người/tổ chức kinh doanh vốn nhà nước; quản lý vốn nhà nước với kinh doanh vốn nhà nước 3.3.4 Xây dựng áp dụng sách cạnh tranh trung lập (Competitive Neutrality) Tự hóa thương m i dẫn đến tham gia doanh nghiệp vào kinh tế giới, theo thiết lập m t sân chơi cho chung chủ th kinh doanh c nh tranh bình đẳng với thị trường m t nhu c u thực tế Sân chơi bình đẳng (A Level Playing Field) ý ngh a đặc biệt nên kinh tế thị trường đ i, nhiên, ý ngh a quan trọng nước phát tri n – nơi hệ thống pháp luật cho kinh tế thị trường chưa thật hoàn ch nh việc tuân thủ quy t c thị trường chưa triệt đ Ở Việt Nam, Luật C nh tranh sách c nh tranh trung lập khái niệm mẽ C nh tranh trung lập m t xu hướng phát tri n sách c nh tranh nhiều nước giới đặc biệt nghiên cứu ứng dụng nước phát tri n Đặc biệt, Việt Nam tham gia TPP hay FTAs hệ mới, đ trì mơi trường c nh tranh cơng bình đẳng cho chủ th tham gia thị trường, đ i h i tính trung lập c nh tranh phải trì thơng qua việc xây dựng sân chơi bình đẳng Theo OECD quy định: C nh tranh trung lập liên quan đến hai vấn đề: thứ việc thúc đẩy m t sân chơi c nh tranh bình đẳng doanh nghiệp thứ hai việc đảm bảo khơng doanh nghiệp trao riêng cho lợi bất lợi đơn thu n ch chủ sở hữu doanh nghiệp Nói cách khác, c nh tranh trung lập m t mơi trường luật pháp mà t i tất doanh nghiệp, từ doanh nghiệp tư nhân đến DNNN, phải tuân thủ pháp luật phủ khơng trao cho doanh nghiệp lợi bất hợp lí c nh tranh thị trường Trong bối cảnh tham gia Hiệp định TPP, việc xây dựng áp dụng sách c nh tranh trung lập t i DNNN c n thiết Quy định DNNN 84 TPP g n gũi với nguyên t c c nh tranh trung lập Thứ nhất, Các DNNN c n xác định đ ng vai trò kinh tế thị trường DNNN phải từ b ưu đ i nhà nước đ c nh tranh bình đẳng doanh nghiệp khác Các DNNN phải rà soát l i đ xác định vai trò c n nhà n m giữ 100% vốn, doanh nghiệp c n cổ phẩn hóa Các mục tiêu thương m i phi thương m i c n tách b ch mặt cấu trúc Thứ hai, DNNN c n đ t m t tỷ lệ lợi nhuận thương m i định Tỷ lệ lợi nhuận thị trường định so sánh với tỷ lệ lợi nhuận mà hãng tương tự đ t m t ngành công nghiệp Nếu DNNN không bị yêu c u đ t m t tỷ lệ lợi nhuận thương m i th thị trường c nh tranh bị c t xén đ doanh nghiệp định m t mức giá thấp cho sản phẩm Thứ ba, DNNN lúc vừa phải ho t đ ng thương m i môi trường c nh tranh, vừa phải đảm đương ho t đ ng phi thương m i phục vụ cho lợi ích cơng c ng Vì vậy, DNNN c n đền bù m t cách minh b ch th a đ ng đ đảm bảo sân chơi chung bình đẳng doanh nghiệp Thứ tư DNNN c n phải trung lập thuế, ngh a DNNN phải chịu gánh nặng thuế giống với doanh nghiệp tư nhân Tuy nhiên, việc áp dụng l i phụ thu c vào mục đ ch thành lập đối tượng điều hành doanh nghiệp Ngồi ra, DNNN phải trung lập pháp lý, trung lập nợ Ngh a là, đ trì tính trung lập c nh tranh, DNNN c n ho t đ ng với mức đ lớn th m t mơi trường pháp lý giống với doanh nghiệp tư nhân Thêm nữa, DNNN khoản nợ phải trả m t tỷ lệ lãi suất khoản nợ giống doanh nghiệp tư nhân tình giống th thấy, việc xây dựng m t mơi trường c nh tranh bình đẳng thành ph n kinh tế việc xây dựng áp dụng sách c nh tranh trung lập c n thiết C nh tranh yếu tố mang l i giá trị cho doanh nghiệp, giúp đổi công nghệ tiên tiến, phục vụ khách hàng tốt tìm kiếm lợi nhuận tối ưu 3.3.5 Tăng cường minh bạch tính tự chịu trách nhiệm DNNN 85 Minh b ch hóa thơng tin DNNN m t ph n quan trọng quy định Hiệp định TPP Cơng khai thơng tin xác kịp thời điều c n thiết nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình, giám sát hiệu ho t đ ng đảm bảo tuân thủ pháp luật quy định doanh nghiệp Điều khiến cho thị trường vận hành tốt cải thiện hiệu ho t đ ng doanh nghiệp Mặt khác, thiếu cơng khai thơng tin th dẫn đến hành vi mờ ám đem l i tác đ ng tiêu cực cho kinh tế Điều đ chứng minh qua cu c khủng hoảng kinh tế toàn c u Tăng cường minh b ch, công khai thông tin DNNN m t ưu tiên cao t i Việt Nam bối cảnh tham gia TPP hiệp định FTAs khác Việc công khai thông tin giúp cho nhà đ u tư hi u hiệu ho t đ ng DNNN, đem l i cho công chúng quyền thông tin việc sử dụng tài sản công, ho t đ ng sản xuất kinh doanh Các doanh nghiệp c n phải n m rõ trách nhiệm giải trình kết ho t đ ng Do nhu c u cải thiện tăng cường minh b ch thông tin không ch đ cơng khai mà đóng m t vai trò quan trọng việc phát huy hiệu chung khối DNNN, nhằm đem l i m t môi trường kinh doanh thuận lợi đ ng thời cải thiện hiệu sử dụng công quỹ ngu n lực khan đất đai vốn Điều góp ph n tránh thất thốt, tiêu cực, tham nhũng lãng phí ngu n lực nhà nước t i doanh nghiệp Đ ng thời cải thiện trách nhiệm DNNN việc minh b ch hóa ho t đ ng sản xuất kinh doanh đ u tư Là m t chủ th kinh tế thị trường định hướng xã h i chủ ngh a DNNN phải bảo đảm quyền tự chủ sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh, tránh tình tr ng DNNN thua lỗ hàng nghìn tỷ đ ng không xác định ai, quan chịu trách nhiệm DNNN làm ăn thua lỗ, tự ý vay, lãnh đ o chủ tịch h i đ ng quản trị l i b chủ quản bổ nhiệm, doanh nhân thu n túy Vậy nên, DNNN v nợ, làm ăn thua lỗ b chủ quản phải chịu trách nhiệm Đ giải vấn đề này, Nhà nước c n xác định rõ quyền nhà nước với tư cách chủ sở hữu vốn DNNN tách b ch quyền sở hữu tài sản, vốn nhà nước, chức quản lý nhà nước, xác định rõ vai trò, trách nhiệm DNNN Các 86 doanh nghiệp bị thua lỗ ngồi dự kiến kế ho ch, khơng đ t mục tiêu quan trọng kế ho ch giám đốc, tổng giám đốc bị bãi nhiệm, người khác bị giải trình, truy xét trách nhiệm, kh c phục tình tr ng l ng lẻo kỷ luật, kỷ cương 3.3.6 Hồn thiện sách đổi công nghệ Đ đổi công nghệ DNNN, trước hết Việt Nam c n m t chiến lược quốc gia đổi mưới công nghệ, đặt đổi công nghệ m t chiến lược tổng th chung Chiến lược phải th rõ: quan m, mục tiêu đổi công nghệ, định hướng ưu tiên phát tri n công nghệ, giải pháp chiến lược, l trình đổi cơng nghệ quốc gia Đ thúc đẩy đổi công nghệ DNNN, c n phải thực biện pháp sau: Hoàn thiện hệ thống pháp luật c n thiết đ phát tri n ngành khoa học công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào đời sống, sản xuất Cụ th là: Hồn thiện quy định sở hữu trí tuệ, nâng cao lực quan giải tranh chấp sở hữu trí tuệ, xử lý vi ph m quyền (đây m t yêu c u quan trọng Hiệp định TPP), làm rõ sở pháp lý chế sách đặc thù cho doanh nghiệp khoa học công nghệ ho t đ ng kinh doanh doanh nghiệp khoa học công nghệ Xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ cho chuy n giao đổi công nghệ như: thiết lập m ng lưới thông tin công nghệ, hệ thống tư vấn, hệ thống thẩm định, hệ thống đ o t o, hệ thống nghiên cứu phát tri n m ng lưới xúc tiến đ u tư nước Thúc đẩy liên kết đ u tư với doanh nghiệp nước đ th tận dụng lợi công nghệ công cao H n chế đ u tư trực tiếp cho ho t đ ng ứng dụng khoa học công nghệ theo chế xin cho, chuy n sang đ u tư gián tiếp t o điều kiện h t ng, hồn thiện khung pháp lý, hình thành quỹ khoa học công nghệ Công nghệ gia tăng với hàm số mũ Với tiến b khoa học công nghệ, đổi công nghệ cho phép nâng cao chất lượng sản phẩm, t o nhiều sản phẩm mới, đa d ng hóa sản phẩm, tăng sản lượng, tăng suất lao 87 đ ng, sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu,v.v Nhờ tăng khả c nh tranh, mở r ng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng nhanh nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Đổi công nghệ thực hướng đ ng đ n m t doanh nghiệp công nghiệp giàu tiềm 3.3.7 Đào tạo đội ngũ nhà quản lý người lao động Bên c nh yếu tố cơng nghệ yếu tố người định lớn thành công DNNN Con người vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Máy móc đ i đến đâu mà khơng trình đ đ sử dụng hiệu tác dụng h n chế Đ h i nhập thành công, đ i h i phải đ o t o đ i ngũ người lao đ ng tận tâm, trách nhiệm, trình đ nghiệp vụ cao Các nhà quản lý c n kiến thức tổng hợp đ điều hành doanh nghiệp, nghệ thuật kinh doanh đ đủ lực giải nhiệm vụ quản lý kinh doanh q trình h i nhập Trong mơi trường c nh tranh gay g t, DNNN c n phải chiến lược phát tri n ngu n nhân lực Như thực tế, ph n lớn giám đốc DNNN trưởng thành từ chế kế ho ch hóa tập trung, khơng đủ kiến thức thị trường pháp luật kinh doanh Việc thiếu m t t ng lớp nhà quản lý trình đ kinh nghiệm kinh doanh chế thị trường m t lực cản lớn cho phát tri n nâng cao hiệu ho t đ ng DNNN Tuy nhiên, vấn đề riêng khu vực DNNN mà vấn đề tồn b kinh tế quốc dân Nhà nước c n mở r ng quy mô đ o t o, nâng cao chất lượng giáo dục, sách thu hút nhà khoa học Việt Nam sống nước Việt Nam phục vụ đất nước Đ tránh tình tr ng thừa lao đ ng ngành nghề l i thiếu lao đ ng ngành nghề khác, Nhà nước c n thành lập Trung tâm dự báo Nhu c u nhân lực ngành nghề l nh vực, qua vừa thực vai trò hướng nghiệp cho niên vừa giúp trường định hướng phát tri n ngành nghề đ o t o Khi doanh nghiệp m t đ i ngũ cán b quản lý người lao đ ng gi i, trách nhiệm, nhiệt tình t o cho doanh nghiệp nhiều ưu phát tri n nâng cao sức c nh tranh Do doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề ngu n 88 nhân lực Đ m t đ i ngũ nhà quản lý người lao đ ng gi i, doanh nghiệp c n phải: Thu hút lao đ ng gi i vào doanh nghiệp H u hết DNNN quen với chế n chọn lao đ ng theo ki u “thân quen” “con ông cháu cha” chế “xin - cho” Nhưng đ gia nhập TPP chế không th t n t i Do đ h i nhập thành cơng, DNNN c n sách thu hút nhân tài vào doanh nghiệp Đ đơi ngũ nhân chất lượng cao doanh nghiệp c n phải nghiêm túc n dụng, phải đ nh giá họ sở tài khách quan Doanh nghiệp c n thường xuyên ki m tra, đ nh giá trình đ người lao đ ng đ sách đ o t o đ i ng tốt Doanh nghiệp c n ý đ o t o, b i dư ng cán b kinh doanh quốc tế mang tính tổng hợp, vừa am hi u sản xuất kinh doanh, am hi u thị trường nước ngoài, kỹ đ m phán, giao dịch, ký kết hợp đ ng Cán b am hi u pháp luật đ sách sản xuất kinh doanh m t cách hiệu Những lao đ ng c n phải vừa gi i trình đ chun mơn vừa phải gi i ngo i ngữ kỹ tin học Như vậy, đ i ngũ cán b quản lý, trước hết c n giúp họ nâng cao trình đ lực tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh thông qua hình thức đ o t o thích hợp Mặt khác, c n chế biện pháp tổ chức đ nâng cao phẩm chất, đ o đức đ i ngũ này, kh c phục xu hướng thái hóa, biến chất m t số b phận cán b doanh nghiệp thu c sở hữu Nhà nước Đối với b phận lao đ ng trực tiếp c n ý nâng cao tay nghề kỹ thuật lao đ ng, tác phong kỷ luật lao đ ng đ p ứng với kinh tế thị trường Bên c nh DNNN nên chế đ đ i ng th a đ ng nhân viên gi i, s p xếp vị trí thích hợp đ t o đ ng lực thúc đẩy họ cống hiến cho doanh nghiệp Bên c nh việc đ o t o kiến thức kỹ cho người lao đ ng, doanh nghiệp phải coi trọng việc giáo dục thái đ cho người lao đ ng Trước người ta thường nhấn m nh đến việc đ o t o kiến thức r i đến kỹ cuối thái đ Ngày nay, việc giáo dục thái đ đề cao trước đ o t o kiến 89 thức kỹ Người lao đ ng doanh nghiệp trước hết phải nhận thức đ ng mục tiêu doanh nghiệp, từ họ trách nhiệm tìm hi u kiến thức, kỹ phương thức hành đ ng đ đ t mục tiêu Nếu người lao đ ng khơng thái đ đ ng mục tiêu doanh nghiệp khó hướng đ ng Các DNNN c n phải t o dựng môi trường đ o t o t i nơi làm việc Việc đ o t o liên tục t i nơi làm việc chìa khóa đ phát tri n kiến thức, kỹ người lao đ ng điều kiện khoa học công nghệ thay đổi nhanh M t đ i ngũ cán b quản lý gi i, đ i ngũ công nhân viên lành nghề, chuyên nghiệp, tinh th n trách nhiệm, với kỹ thuật công nghệ đ i t o điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao lực c nh tranh vị doanh nghiệp thị trường 90 KẾT LUẬN Qua 30 năm đổi mới, DNNN đ bước phát tri n đ ng k , tốc đ tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng vào ngu n thu ngân sách tổng sản phẩm quốc n i, quy mô hiệu ho t đ ng nâng cao so với thời kỳ trước đổi M t số doanh nghiệp sau cổ ph n hóa đ cho thấy xu hướng ho t đ ng hiệu tốt Đặc biệt, DNNN m t b phận trưc tiếp khơng th thiếu q trình h i nhập kinh tế quốc tế Năng lực c nh tranh DNNN nước ta so với yêu c u h i nhập cụ th là: C nh tranh dựa vào ngu n lực hỗ trợ Nhà nước; quy mô nh , đ u tư dàn trải bất hợp lý; hiệu sản xuất kinh doanh thấp chưa xứng với mà nhà nước đ u tư; trình đ kỹ thuật - cơng nghệ l c hậu; trình đ quản ký lực sản xuất người lao đ ng nhiều h n chế; giá thành cao; chất lượng thấp; lực chiếm l nh thị trường n m b t thông tin yếu; khả chuy n đổi chậm Trong điều kiện h i nhập kinh tế quốc tế sâu r ng, DNNN đứng trước áp lực c nh tranh lớn c n phải đổi mới, nâng cao hiệu đ t n t i Các DNNN khơng ưu đ i ngu n lực, bu c phải thay đổi cách thức ho t đ ng hiệu đ c nh tranh với doanh nghiệp tư nhân nước nước tất l nh vực Đổi c nh tranh, đổi mơ hình quản trị phương thức sống DNNN Trong điều kiện TPP hiệu lực hay tham gia hiệp định FTAs hệ mới, sách c nh tranh trung lập m t n i đưa vào câm kết Xây dựng áp dụng sách c nh tranh trung lập t o nên m t sân chơi bình đẳng cho tất doanh nghiệp Đây điều kiện đ DNNN tự đổi mới, vươn lên áp lực c nh tranh thị trường yếu tố quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO B Công thương Báo cáo Xuất Nhập Việt Nam 2016, 2017, tr.14 B Công thương Kỷ yếu tọa đ m khoa học: Kinh nghiệm quốc tế chiến lược hội nhập kinh tế, 2012 B Tài chính, Báo cáo công văn số 331/BTC-TCDN, ngày 08/1/2016 Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Về doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước độc quyền định Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định TPP), tr.1-6 Bùi Tất Th ng tác giả, Hướng tới kinh tế bền vững, Nxb Khoa học xã h i, 2014, tr.13 Bùi Văn Dũng Ban Nghiên cứu cải cách phát triển doanh nghiệp - CIEM, Đổi doanh nghiệp nhà nước - Thực trạng thách thức, tr.3-7 Đ i học Kinh tế, Đ i học Quốc gia Hà N i, Kỷ yếu h i thảo khoa học: Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững Việt Nam, 2013 Đ i học Ngo i Thương Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: hội vấn đề đặt ra, Nxb Thông tin Truyền thông, 2012 Dự án hỗ trợ thương mại đa biên EU-VN (MUTRAP)/Kinh nghiệm quốc tế chiến lược hội nhập kinh tế/Kỷ yếu h i thảo, tháng 5/2012 10 H i đ ng quốc gia, Từ điển Bách Khoa Việt Nam tập 1,Nxb Từ n Bách khoa,2005,tr.56 11 Ian F.Fergusson Bruce Vaughn, Hiệp định hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement), Ban nghiên cứu quốc h i, Hoa Kỳ), 2011 12 Ki m toán nhà nước, Báo cáo Kiểm toán Nhà nước công văn số 382/KTNN-TH, ngày 01/9/2016 13 Lee Kang Woo, Quá trình đổi doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 1986 - 2000, Đ i học Khoa học xã h i nhân văn 2002, tr.20) 14 Nguyễn Anh Tuấn, T p chí Khoa học Cơng nghệ Việt Nam (B KH&CN), Báo cáo suất Việt Nam, 2015 15 Nguyễn Đức Tài, Nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ tài bưu VNPOST, Trường Đ i học Bách Khoa Hà N i, 2016, tr.43-46 16 Nguyễn M nh Quân, Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước - Một số vấn đề nguyên tắc phương pháp tiếp cận, T p chí Kinh tế phát tri n số 193, tháng 7/2013 17 Nguyễn Thanh Thảo, Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước sau Việt Nam gia nhập WTO, Đ i học quốc gia Hà N i, 2007, tr.92-100 18 Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, Đ i học quốc gia Hà N i, 2008, tr.10-15 19 Nguyễn V nh Thanh, Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam, Nxb Lao đ ng - Xã h i, 2005, tr.34-37 20 Peter A Petri, Michael G Plummer, Fan Zhai/ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương: Đánh giá định lượng 21 Ph m Đ nh So n, Tiếp tục đường đổi quản lý DNNN vốn nhà nước doanh nghiệp, Thời báo kinh tế ngày nay, 19/8/2016 22 Phòng Thương m i Công nghiệp Việt Nam (VCCI) (2012) Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam, 2014, 2015, tr.5-9 23 Tôn Thất Nguyễn Thiêm, Thị trường, chiến lược, cấu: Cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển DN, Nxb Tổng hợp, 2003, tr.118 24 Tr n Tiến Cường, Đổi vai trò, vị trí doanh nghiệp nhà nước ngành, lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp nhà nước 25 Trung tâm Đông - Tây (East - West Center), Hợp tác xuyên Thái Bình Dương hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương: Đánh giá định lượng (Trans-Pacific Partnership and Asia-Pacific integration: Quantitative Assessment), 2011 26 Viện nghiên cứu kinh tế Trung ương Các vấn đề pháp lý thể chế sách cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh, Nxb Giao thông vận tải, 2002, tr.68 27 Viện Phát tri n doanh nghiệp, Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt nam 2015, NXB Thông tin Truyền thông, 2016, tr.28 - 29 28 Báo điện tử phủ, Vào TPP, doanh nghiệp nhà nước tư nhân phải bình đẳng, t i địa ch : http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Vao-TPP-doanh-nghiep nha-nuoc-va-tu-nhan-phai-binh-dang-post166100.gd, truy cập ngày 27/3/2017 29 Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, t i địa ch : https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_% C4%90%E1%BB%91i_t%C3%A1c_xuy%C3%AAn_Th%C3%A1i_B%C3%A Cnh_D%C6%B0%C6%A1ng, truy cập ngày 5/3/2017 30 Ph m Tất Đ nh Gia nhập TPP, doanh nghiệp nhà nước sao, t i địa ch : http://baodauthau.vn/dau-tu/gia-nhap-tpp-doanh-nghiep-nha-nuoc-se-ra-sao- 19807.html, truy cập ngày 23/3/2017 31 Ph m Việt Dũng Nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước bảo đảm vai trò, t i địa ch : http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Danh-nhan-viet- nam/2011/13313/Nang-cao-hieu-qua-doanh-nghiep-nha-nuoc-bao-dam-vaitro.aspx, truy cập ngày 17/3/2017 32 Tổng công ty đường s t Việt Nam, Lịch sử phát triển, t i địa ch : http://www.vr.com.vn/lich-su-phat-trien.html, truy cập ngày 27/3/2017 33 Tổng công ty đường s t Việt Nam, t i địa ch : https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%C3%B4ng_ty_%C4%90% C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BA%AFt_Vi%E1%BB%87t_Nam, truy cập ngày 02/4/2017 34 Trịnh Duy Hoàng - Mai Thị Nhì, Doanh nghiệp nhà nước vào TPP minh bạch đến độ nào? T i địa ch :http://thitruongtudo.org.vn/detail/doanh-nghiep-nha nuoc-vao-tpp-minh-bach-den-do-nao.489, truy cập ngày 14/3/2017 35 Vũ Hân, Sức ép TPP vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước, t i địa ch : http://www.hoinhap.org.vn/tin-tuc/11641-suc-ep-cua-tpp-doi-voi-van de-cai-cach-doanh-nghiep-nha-nuoc.html, truy cập ngày 16/3/2017 36 Tradingeconomics, GDP 12 nước TPP, t i địa ch http://www.tradingeconomics.com/peru/gdp, truy cập ngày 24/3/2017 http://www.tradingeconomics.com/canada/gdp, truy cập ngày 24/3/2017 http://www.tradingeconomics.com/japan/gdp, truy cập ngày 24/3/2017 http://www.tradingeconomics.com/chile/gdp, truy cập ngày 24/3/2017 http://www.tradingeconomics.com/new-zealand/gdp, truy cập ngày 24/3/2017 http://www.tradingeconomics.com/singapore/gdp, truy cập ngày 24/3/2017 http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp, truy cập ngày 24/3/2017 http://www.tradingeconomics.com/australia/gdp, truy cập ngày 24/3/2017 http://www.tradingeconomics.com/vietnam/gdp, truy cập ngày 24/3/2017 http://www.tradingeconomics.com/malaysia/gdp, truy cập ngày 24/3/2017 http://www.tradingeconomics.com/mexico/gdp, truy cập ngày 24/3/2017 http://www.tradingeconomics.com/brunei/gdp, truy cập ngày 24/3/2017 ... THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Đổi cạnh tranh doanh nghiệp nhà nƣớc (Việt Nam) điều kiện hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) có hiệu lực Ngành: Kinh doanh Chuyên... nh luận văn th c s kinh tế quản trị kinh doanh với đề t i: Đổi cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước (Việt Nam) điều kiện hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực ... nghiệp nhà nước Việt Nam thị trường Chương 3: Giải pháp đổi cạnh tranh cho doanh nghiệp nhà nước Việt Nam điều kiện Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỔI MỚI CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (VIỆT NAM) TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) CÓ HIỆU LỰC, LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỔI MỚI CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (VIỆT NAM) TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) CÓ HIỆU LỰC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay