kỹ thuật xây dựng văm bản pháp luật Lệnh và Quyết định của Chủ tịch nước

25 7 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 17:07

Lệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nướcLệnh và Quyết định của Chủ tịch nước Sơ đồ 1: Quy trình xây dựng luật, nghị Quốc hội LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội định - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bao gồm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT - Dự án pháp lệnh, dự thảo nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội Ban soạn thảo tiến hành soạn thảo - Ban soạn thảo tuỳ trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội; quan ngang thuộc Chính phủ; Tồ án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên thành lập THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT - Dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội trước trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến phải Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban hữu quan Quốc hội thẩm tra UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT - Tuỳ theo tính chất nội dung dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần nhiều lần - Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Uỷ ban thường vụ Quốc hội QUỐC HỘI THẢO LUẬN, THÔNG QUA LUẬT, NGHỊ QUYẾT - Quốc hội thảo luận, thông qua dự án luật, dự thảo nghị hai kỳ họp Quốc hội CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ LUẬT, NGHỊ QUYẾT - Chủ tịch nước ban hành lệnh để công bố luật, nghị Quốc hội chậm 15 ngày kể từ ngày luật, nghị thông qua Sơ đồ 2: Tổng quan quy trình xây dựng pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội định - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bao gồm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm SOẠN THẢO DỰ ÁN PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT - Dự án pháp lệnh, dự thảo nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội Ban soạn thảo tiến hành soạn thảo - Ban soạn thảo tuỳ trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội; quan ngang thuộc Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên thành lập THẨM TRA DỰ ÁN PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT - Dự án pháp lệnh, dự thảo nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội trước trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua phải Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban hữu quan Quốc hội thẩm tra UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, THÔNG QUA DỰ ÁN PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT - Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị hai phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT - Chủ tịch nước ban hành lệnh để công bố pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội chậm 15 ngày kể từ ngày pháp lệnh, nghị thơng qua MỤC 1: LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH Chủ thể ban hành: Theo khoản 2, Điều 31: Quốc hội định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh  Quy trình xây dựng luật, pháp lệnh Chính phủ trình Lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh - - Theo khoản 1, Điều 38, Bộ, quan ngang lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh Trong bước này, quan lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải tiến hành hoạt động sau: Thứ nhất, trước lâp đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội tiến hành yêu cầu quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành hoạt động khoản 1, Điều 34 Điểm nhấn quan trọng khâu trách nhiệm đánh giá tác động sách (Điều 35): Bộ, quan ngang quan đề xuất sách trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, xem xét, cho ý kiến dự án luật, pháp lệnh có trách nhiệm đánh giá tác động sách Nội dung đánh giá tác động phải nêu rõ: vấn đề cần giải quyết; mục tiêu sách; giải pháp để thực sách; tác động tích cực, tiêu cực sách; chi phí, lợi ích giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích giải pháp; lựa chọn giải pháp quan, tổ chức lý việc lựa chọn; đánh giá tác động thủ tục hành chính, tác động giới (nếu có) - - Thứ hai, tổ chức lấy ý kiến quan, tổ chức có liên quan đề nghị, kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh ( quy định khoản 1, Điều 36): Đăng tải báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá tác động sách Cổng thơng tin điện tử Chính phủ, Cổng thơng tin điện tử bộ, quan ngang có đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh (thời gian đăng tải 30 ngày) Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; đăng tải báo cáo tiếp thu, giải trình cổng thơng tin điện tử bộ, quan ngang lập đề nghị Bên cạnh đó, để bảo đảm tính hợp lý nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên, tính hợp hiến, hợp pháp, thống đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh với hệ thống pháp luật, Khoản 2, Điều 36 quy định bắt buộc lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp Thứ ba, chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh quy định Điều 37, hồ sơ gồm: - Tờ trình đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, phải nêu rõ: cần thiết ban hành luật, pháp lệnh; mục đích, quan điểm xây dựng luật, pháp lệnh; đối tượng, phạm vi điều chỉnh luật, pháp lệnh; mục tiêu, nội dung sách đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, giải pháp để thực sách lựa chọn lý việc lựa chọn; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành luật, pháp lệnh sau Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thơng qua; thời gian dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh; - Báo cáo đánh giá tác động sách đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; - Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; - Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp ý kiến quan, tổ chức khác; chụp ý kiến góp ý; - Đề cương dự thảo luật, pháp lệnh Thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp Cơ quan phối hợp, hỗ trợ: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao quan, tổ chức có liên quan thẩm định trước trình Chính phủ Thời hạn: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh Nội dung thẩm định: quy định rõ khoản 3, Điều 39 luật 3 Trình Chính phủ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh Cơ quan lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh có trách nhiệm trình Chính phủ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh chậm 20 ngày, trước ngày tổ chức phiên họp Chính phủ Hồ sơ trình gồm tài liệu quy định Điều 37 Luật; Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định tài liệu khác (nếu có) Chính phủ xem xét, thơng qua đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh ( Điều 41) Chính phủ tổ chức phiên họp để xem xét đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh nghị đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh với sách thơng qua Trên sở nghị Chính phủ, bộ, quan ngang đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh gửi Bộ Tư pháp để lập đề nghị Chính phủ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Theo khoản 1, Điều 46, thời hạn gửi hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội: Chậm vào ngày 01 tháng năm trước, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội để lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm Quốc hội, đồng thời gửi đến Ủy ban pháp luật để thẩm tra Thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh ( Điều 47) Cơ quan chủ trì: Ủy ban pháp luật Cơ quan phối hợp, hỗ trợ: Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội Nội dung thẩm tra: tập trung vào cần thiết ban hành, phạm vi, đối tượng điều chỉnh, sách văn bản, tính thống nhất, tính khả thi, thứ tự ưu tiên, thời điểm trình, điều kiện bảo đảm để xây dựng thi hành văn Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ( Điều 48) Căn vào đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội, kiến nghị luật, pháp lệnh đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra Ủy ban pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Quốc hội xem xét, định 8 Quốc hội xem xét, thông qua dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ( Điều 49) Quốc hội xem xét, thông qua nghị Quốc hội chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; nghị nêu rõ tên dự án luật, pháp lệnh thời gian dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án  Quy trình xây dựng luật, pháp lệnh khơng Chính phủ trình - - - - Đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không Chính phủ trình Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam người đứng đầu quan trung ương tổ chức thành viên Mặt trận đạo việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; phân công quan, đơn vị chủ trì lập đề nghị ( Khoản 1, Điều 45) Quy trình lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trường hợp thực sau: Cơ quan, đơn vị phân công lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh tiến hành hoạt động bước quy trình đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan trung ương tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức phiên họp để xem xét, thông qua đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đề nghị thuộc thẩm quyền mình; Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, thông qua đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền mình; Đại biểu Quốc hội tự đề nghị quan có thẩm quyền hỗ trợ để lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; trường hợp đề nghị quan có thẩm quyền hỗ trợ đại biểu Quốc hội xem xét, định việc trình đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh Các hoạt động tuân thủ theo bước 5, 6, 7, quy trình đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh Chính phủ trình MỤC 2: SOẠN THẢO LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT Thành lập ban soạn thảo a) Chủ thể thành lập: Uỷ ban thường vụ quốc hội có thẩm quyền thành lập bạn soạn thảo phân cơng quan chủ trì soạn thảo trường hợp quy định khoản điều 52, là:  Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị có nội dung liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực  Dự án luật, dự thảo nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội trình;  Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị đại biểu Quốc hội trình, thành phần Ban soạn thảo Ủy ban thường vụ Quốc hội định theo đề nghị đại biểu Quốc hội b) Thành phần ban soạn thảo: Ban soạn thảo gồm: Trưởng ban thành viên  Trưởng ban người đứng đầu quan, tổ chức chủ trì soạn thảo Ngồi ra, trưởng ban thành viên khác người đại diện quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học Lưu ý: Đối với ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị Chính phủ trình thành phần Ban soạn thảo phải có thành viên đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp Văn phòng Chính phủ Ban soạn thảo phải có chín người Thành viên chuyên gia, nhà khoa học phải người am hiểu vấn đề chuyên môn liên quan đến dự án, dự thảo có điều kiện tham gia đầy đủ hoạt động ban soạn thảo Nhiệm vụ Ban soạn thảo, Trưởng ban soạn thảo, thành viên ban soạn thảo quy định rõ điều 54 luật 80/2015/QH13 Nhiệm vụ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị quy định điều 55 luật Nhiệm vụ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quy điều 56 Trong đó, nêu rõ: Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị có nhiệm vụ sau đây: a) Chỉ đạo quan chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo trình soạn thảo Đối với dự án, dự thảo đại biểu Quốc hội tự soạn thảo đại biểu đề nghị Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp, quan, tổ chức có liên quan hỗ trợ trình soạn thảo; b) Xem xét, định việc trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án, dự thảo; trường hợp đặc biệt chưa thể trình dự án, dự thảo theo tiến độ phải kịp thời báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, định nêu rõ lý Trường hợp dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị khơng Chính phủ trình chậm 40 ngày trước ngày khai mạc phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị phải gửi hồ sơ dự án, dự thảo đến Chính phủ để Chính phủ cho ý kiến Lấy ý kiến dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị Được quy định rõ điều 57 luật Trong nêu rõ thời gian xây dựng dự thảo là: Toàn văn dự thảo văn tờ trình thực thời gian 60 ngày, trừ văn ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, để quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến Trong thời gian dự thảo lấy ý kiến, quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại dự thảo văn khác với dự thảo đăng tải trước đó, phải đăng lại dự thảo văn chỉnh lý Đối với trường hợp lấy ý kiến văn bản, quan, tổ chức lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời văn thời hạn 20 ngày kể tù ngày nhận đề nghị góp ý kiến Thẩm định dự án luật, pháp lệnh, nghị Chính phủ trình • Được quy định Điều 58 luật Nêu rõ: Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị trước trình Chính phủ Đối với dự án, dự thảo có nội dung phức tạp hay liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập hội đồng thẩm định, bao gồm đại diện quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học • Trong đó: - Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm điểm quy định khoản 2, điều 58 - Nội dung thẩm định quy định khoản 3, điều 58 luật - Báo cáo thẩm định phải thể rõ ý kiến quan thẩm định nội dung thẩm định quy định khoản Điều ý kiến việc dự án, dự thảo đủ điều kiện chưa đủ điều kiện trình Chính phủ Trong trường hợp Bộ Tư pháp kết luận dự án, dự thảo chưa đủ điều kiện trình Chính phủ trả lại hồ sơ cho quan chủ trì soạn thảo để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự thảo Báo cáo thẩm định phải gửi đến quan chủ trì soạn thảo chậm 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định - Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự thảo đồng thời gửi báo cáo giải trình tiếp thu kèm theo dự thảo văn chỉnh lý đến quan thẩm định trình Chính phủ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị Hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị trình Chính phủ bao gồm khoản mục quy định rõ điều 59, luật 80/2015/QH13 Chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị trước trình Chính phủ Trong trường hợp có ý kiến khác bộ, quan ngang dự án, dự thảo nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ triệu tập họp gồm đại diện lãnh đạo quan chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp, bộ, quan ngang có liên quan để thống ý kiến trước trình Chính phủ xem xét, định Căn vào ý kiến họp này, quan chủ trì soạn thảo phối hợp với quan có liên quan tiếp tục chỉnh lý, hồn thiện dự án, dự thảo để trình Chính phủ Chính phủ xem xét, định việc trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quy định diều 61, luật 80/2015/QH13 Trong đó: Chính phủ xem xét, thảo luận tập thể, biểu theo đa số để định việc trình dự án, dự thảo phiên họp Chính phủ theo trình tự, thủ tục sau đây: a) Đại diện quan chủ trì soạn thảo thuyết trình dự án, dự thảo; việc giải trình, tiếp thu ý kiến quan thẩm định; b) Đại diện quan thẩm định phát biểu ý kiến việc quan chủ trì soạn thảo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; d) Đại diện Văn phòng Chính phủ trình bày vấn đề có ý kiến khác dự án, dự thảo; d) Chính phủ thảo luận; đ) Chính phủ biểu việc trình dự án, dự thảo Trong trường hợp Chính phủ khơng thơng qua việc trình dự án, dự thảo Thủ tướng Chính phủ ấn định thời gian xem xét lại dự án, dự thảo 10 Chính phủ cho ý kiến dự án Luật, pháp lệnh, dự thảo nghị không Chính phủ trình quy định điều 62, luật Đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị khơng Chính phủ trình, trước trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị phải gửi tài liệu sau để Chính phủ cho ý kiến: a) Tờ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án, dự thảo; b) Dự thảo văn bản; c) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; chụp ý kiến góp ý; d) Tài liệu khác (nếu có) Tài liệu quy định điểm a điểm b khoản gửi giấy, tài liệu lại gửi điện tử Chính phủ có trách nhiệm xem xét, trả lời văn thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị thể rõ ý kiến Chính phủ dự án, dự thảo đủ điều kiện chưa đủ điều kiện trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội Bộ, quan ngang Thủ tướng Chính phủ phân cơng chuẩn bị ý kiến, chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp dự kiến nội dung cần cho ý kiến, trình Chính phủ xem xét, định MỤC 3: THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT a Chủ thể thẩm tra :Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc Hội.điều 63 Luật số: 80/2015/QH13 luật ban hành văn quy phạm Pháp luật 2015 b Trách nhiệm quan thẩm tra : Điều 63 Luật số: 80/2015/QH13 luật ban hành văn quy phạm Pháp luật 2015 + Mời đại diện quan phân công tham gia thẩm tra dự phiên họp thẩm tra + Mời đại diện quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học đại diện đối tượng chịu tác động trực tiếp văn tham dự họp tổ chức +Yêu cầu quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo báo cáo vấn đề liên quan đến nội dung dự án, dự thảo; tự quan, tổ chức chủ trì soạn thảo tổ chức hội thảo, khảo sát thực tế vấn đề thuộc nội dung dự án, dự thảo c.Thời hạn gửi hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị để thẩm tra (Điều 64 Luật số: 80/2015/QH13 luật ban hành văn quy phạm Pháp luật 2015 + Đối với dự án, dự thảo trình Ủy ban thường vụ Quốc hội chậm 20 ngày, trước ngày bắt đầu phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội + Đối với dự án, dự thảo trình Quốc hội chậm 30 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, + Cơ quan thẩm tra không tiện hành thẩm tra dự án, dự thảo chưa đủ tài liệu hồ sơ hồ sơ gửi không thời hạn theo quy định khoản khoản Điều d Nội dung thẩm tra : Điều 66 Luật số: 80/2015/QH13 luật ban hành văn quy phạm Pháp luật 2015 Việc thẩm tra xem xét hình thức nội dung dự án, xem xét phù hợp, quán nội dung dự thảo với chủ trương, chính sách Đảng Nhà nước đ) Phương thức thẩm tra Điều 66 Luật số: 80/2015/QH13 luật ban hành văn quy phạm Pháp luật 2015 Cơ quan chủ trì thẩm tra phải tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra; dự án luật, dự thảo trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước trình Quốc hội tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban để thẩm tra sơ Trong trường hợp dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị giao cho nhiều quan phối hợp thẩm tra việc thẩm tra tiến hành phương thức sau đây: - Cơ quan chủ trì thẩm tra tổ chức phiên họp thẩm tra với tham gia đại diện quan tham gia thẩm tra; - Cơ quan chủ trì thẩm tra tổ chức phiên họp thẩm tra với Thường trực quan tham gia thẩm tra e) Báo cáo thẩm tra : Điều 67 Luật số: 80/2015/QH13 luật ban hành văn quy phạm Pháp luật 2015 Báo cáo thẩm tra phải thể rõ quan điểm quan thẩm tra vấn đề thuộc nội dung thẩm tra quy định Điều 65 Luật này, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung Báo cáo thẩm tra phải phản ánh đầy đủ ý kiến thành viên quan chủ trì thẩm tra, đồng thời phải phản ánh ý kiến quan tham gia thẩm tra g) Trách nhiệm Ủy ban pháp luật việc thẩm tra để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị với hệ thống pháp luật : Điều 68 Luật số: 80/2015/QH13 luật ban hành văn quy phạm Pháp luật 2015 +Uỷ ban pháp luật: tham gia thẩm tra để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị với hệ thống pháp luật quan khác Quốc hội chủ trì thẩm tra +Ủy ban pháp luật: tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban phiên họp toàn thể Ủy ban để chuẩn bị ý kiến tham gia thẩm tra cử đại diện Ủy ban tham dự phiên họp thẩm tra quan chủ trì thẩm tra h) Trách nhiệm Ủy ban vấn đề xã hội việc thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết: Điều 69 Luật số: 80/2015/QH13 luật ban hành văn quy phạm Pháp luật 2015 Ủy ban vấn đề xã hội có trách nhiệm tham gia thẩm tra dự án, dự thảo quan khác Quốc hội chủ trì thẩm tra để bảo đảm việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới dự án, dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới Ủy ban vấn đề xã hội tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban phiên họp toàn thể Ủy ban để chuẩn bị ý kiến tham gia thẩm tra cử đại diện Ủy ban tham dự phiên họp thẩm tra quan chủ trì thẩm tra QUY TRÌNH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Quy trình thẩm tra dự án luật Chuẩn bị thẩm tra dự án luật Tiến hành thẩm tra dự án luật Soạn thảo báo cáo thẩm tra a.Về chuẩn bị thẩm tra dự án luật: Thực tế cho thấy khâu chuẩn bị thẩm tra dự án luật có ý nghĩa quan trọng Gồm: + HĐDT, Ủy ban phân cơng thành viên làm việc với Ban soạn thảo để nắm tiến độ soạn thảo, nội dung dự án luật yêu cầu trình bày vấn đề liên quan đến dự án luật +Yêu cầu quan hữu quan cung cấp thơng tin, trình bày vấn đề liên quan đến dự án luật + Tổ chức lấy ý kiến quan, tổ chức có liên quan, khảo sát thực tế, khảo sát học tập kinh nghiệm nước Tổng hợp gửi tới thành viên HĐDT, Ủy ban để tham khảo +Phân công thành viên thường thực giao cho tiểu ban nghiên cứu dự án luật chuẩn bị ý kiến để báo cáo phiên họp thẩm tra để thành viên tham khảo +Gửi dự án luật tới thành viên để nghiên cứu chuẩn bị ý kiến Các thành viên tự lấy ý kiến chun gia, ý kiến cử tri đối tượng chịu tác động để tham khảo chuẩn bị ý kiến b.Về tiến hành thẩm tra dự án luật: Thẩm tra dự án luật tiến hành theo hình thức: Thẩm tra sơ thẩm tra thức Thẩm tra sơ tiến hành phiên họp thường trực HĐDT, Ủy ban chủ trì thẩm tra giai đoạn UBTVQH xem xét cho ý kiến dự án luật Thẩm tra thức tiến hành phiên họp tồn thể HĐDT, Ủy ban chủ trì thẩm tra dự án luật trình QH xem xét, thông qua Việc thẩm tra tiến hành theo trình tự: Đại diện quan trình dự án luật trình bày dự án luật; Các đại biểu tham dự phiên họp nêu câu hỏi đại diện quan trình dự án trình bày bổ sung vấn đề đại biểu nêu ra; Thành viên HĐDT Ủy ban chủ trì thẩm tra dự án luật (gọi quan chủ trì thẩm tra) phân cơng nghiên cứu chuẩn bị ý kiến phát biểu dự án để đại biểu tham khảo; Thành viên quan chủ trì thẩm tra đại biểu tham dự phiên họp phát biểu ý kiến thảo luận Trong trình thảo luận đại diện quan trình dự án có luật để trình bày, giải trình để làm rõ vấn đề mà đại biểu nêu yêu cầu; Chủ tọa phiên họp kết luận, vấn đề quan trọng cần thiết chủ tọa phiên họp lấy biểu thành viên quan chủ trì thẩm tra c.Về soạn thảo báo cáo thẩm tra dự án luật: Báo cáo thẩm tra dự án luật văn có tính bắt buộc phải có quy trình xây dựng luật Chủ tịch HĐDT, Chủ nhiệm Ủy ban chủ trì thẩm tra trình bày trước QH, UBTVQH Trường hợp Chủ nhiệm HĐDT, Chủ nhiệm Ủy ban ủy nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban người trình bày Nội dung báo cáo thẩm tra HĐDT phải phải ánh đầy đủ ý kiến thành viên Hội đồng, Ủy ban chủ trì thẩm tra ý kiến quan tham gia thẩm tra, Ủy ban Pháp luật QH, trường hợp có nội dung biểu phải nêu rõ Việc soạn thảo báo cáo thẩm tra HĐDT thông thường Thường trực HĐDT, Thường trực Ủy ban chủ trì thẩm tra đạo phận giúp việc soạn thảo ý kiến, hoàn thiện, số trường hợp gửi dự thảo báo cáo có thẩm tra xin ý kiến thành viên Hội đồng, Ủy ban sau tiếp thu, hoàn thiện MỤC 4: ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI Cách thức thực nhiệm vụ quyền hạn cho ý kiến dự án Luật, dự thảo Nghị Quốc hội UBTVQH quy định Điều 70: Thời hạn gửi tài liệu cho Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội - Chậm 07 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội phải gửi hồ sơ quy định khoản Điều 64 Luật đến Ủy ban thường vụ Quốc hội ý kiến Dự thảo văn bản, tờ trình báo cáo thẩm tra dự án, dự thảo đăng tải Cổng thông tin điện tử Quốc hội Trình tự Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội (Điều 71) 1.Tùy theo tính chất nội dung dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần nhiều lần Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến theo trình tự sau đây: a) Đại diện quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo thuyết trình nội dung dự án, dự thảo Đại diện Chính phủ phát biểu ý kiến dự án, dự thảo khơng Chính phủ trình; b) Đại diện quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra, kiến nghị vấn đề trình Quốc hội tập trung thảo luận; c) Đại diện quan, tổ chức, cá nhân tham dự phiên họp phát biểu ý kiến; d) Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận; đ) Chủ tọa phiên họp kết luận Tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội theo ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội (Điều 72) Trên sở ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự án, dự thảo Đối với dự án, dự thảo Chính phủ trình người Thủ tướng Chính phủ ủy quyền trình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự án, dự thảo, trừ trường hợp cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, định Trong trường hợp quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị có ý kiến khác với ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, định Tất dự án Luật trước trình Quốc hội UBTVQH cho ý kiến Nếu dự án Luật thông qua kỳ họp Quốc hội, sau Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, UBTVQH đạo, tổ chức việc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án Đối với dự án Luật thông qua hai kỳ họp Quốc hội thời gian hai kỳ họp Quốc hội, UBTVQH xem xét thảo luận báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo văn chỉnh lý Tại kỳ họp thứ hai, sau đại diện UBTVQH trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, Quốc hội thảo luận nội - dung có ý kiến khác dự án Luật, UBTVQH đạo, tổ chức việc nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Như dự án Luật thông qua kỳ họp Quốc hội, UBTVQH xem xét cho ý kiến hai lần: Lần đầu trước kỳ họp Quốc hội lần hai sau Quốc hội thảo luận cho ý kiến Đối với dự án Luật thơng qua hai kỳ họp Quốc hội, UBTVQH hội xem xét cho ý kiến ba lần: Lần đầu cho ý kiến trước trình dự án Luật kỳ họp thứ nhất; lần hai xem xét, thảo luận báo váo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật chỉnh lý thời gian hai kỳ họp; lần thứ ba xem xét, thảo luận báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật chỉnh lý sau Quốc hội thảo luận kỳ họp thứ hai Từ quy định đây, rút số nhận xét sau: • Một là: cho ý kiến dự án Luật, dự thảo Nghị Quốc hội nhiệm vụ, quyền hạn UBTVQH Luật TCQH Luật BHVBQPPL quy định, không xác định nội dung nhiệm vụ quyền hạn này, hay nói cách khác khơng xác định phạm vi cho ý kiến Điều có nghĩa UBTVQH có quyền cho ý kiến vấn đề dự án Luật, dự thảo Nghị Quốc hội, từ việc cho ý kiến nội dung lẫn hình thức dự án, dự thảo đến việc chuẩn bị, soạn thảo dự án, dự thảo… Việc không quy định phạm vi cho ý kiến dẫn đến số bất hợp lý sau đây: o UBTVQH cho ý kiến nội dung dự án Luật, dự thảo Nghị Quốc hội có giá trị pháp lý bắt buộc quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án Luật, dự thảo Nghị phải có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự án, dự thảo, biến UBTVQH thành “Quốc hội nhỏ” trước trình “Quốc hội lớn” Nếu vậy, nhiệm vụ quyền hạn UBTVQH không xuất phát từ nhiệm vụ, quyền hạn Hiến pháp quy định o Nếu UBTVQH cho ý kiến nội dung dự án Luật, dự thảo Nghị Quốc hội, nhiều thời gian vào việc nghiên cứu nội dung dự án Luật, dự thảo Nghị Quốc hội mà chưa góp phần nâng cao chất lượng chúng Bởi vì, thành viên UBTVQH người am hiểu sâu sắc tất lĩnh vực để • • cho ý kiến nội dung dự án Luật hay dự thảo Nghị Quốc hội Hai là: trình tự UBTVQH xem xét, cho ý kiến dự án Luật, dự thảo Nghị Quốc hội tương tự với trình tự xem xét, thơng qua dự án Luật, dự thảo Nghị kỳ họp Quốc hội Theo đó, UBTVQH cho ý kiến Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật, dự thảo Nghị kỳ họp phải nghe đại diện quan, tổ chức, trình dự án, dự thảo thuyết trình nội dung dự án, dự thảo; nghe đại diện quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra; nghe đại diện quan tổ chức, cá nhân trình dự án Luật, dự thảo Nghị giải trình tiến hành thảo luận Quy định không phù hợp rõ trách nhiệm quyền hạn quan Ba là: số quy định pháp luật việc UBTVQH cho ý kiến dự án Luật, dự thảo Nghị Quốc hội chưa rõ ràng, minh bạch đủ cụ thể Mục THẢO LUẬN, TIẾP THU, CHỈNH LÝ THÔNG QUA DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Điều 73: Cơ quan tổ chức xem xét Quốc hội Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội Đối tượng thông qua dự án luật, dự thảo nghị Thời gian thông qua Trong kì họp Quốc hội, kì họp dự án luật lớn có nhiều ý kiến trái chiều Dự án pháp lệnh, dự Trong lì thảo nghị họp UBTVQH Thời gian trình lên Chậm 20 ngày trước ngày khai mạc kì họp Quốc hội Chậm 20 ngày trước ngày khai mạc kì họp UBTVQH Các tài liệu liên quan quy định khoản điều 64 luật Tờ trình, dự thảo văn báo cáo thẩm tra dự án, dự thảo gửi giấy, tài liệu lại gửi điện tử 1.Trình tự xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị kỳ họp Quốc hội (Điều 74) Người trình Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, định Các quan, tổ chức, đại biểu quốc hội muốn thông qua luật hay nghị Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ (nếu dự án, dự thảo khơng phải Chính hủ đề ra), Bộ tư pháp, Uỷ ban pháp luật, quan, tổ chức có liên quan… Đại diện quan, tổ chức, đại biểu quốc hội trình thuyết trình dự án, dự thảo Đại diện quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra Quốc hội thảo luận nội dung phiên họp toàn thể Đại diện quan, tổ chức giải trình vấn đè có liên quan dự án, dự thảo mà đại biểu quốc hội nêu Với vấn đề quan trọng, có nhiều ý kiến khác QH tiến hành biểu theo đề nghị UBTVQH Sauk hi dự án, dự thảo thảo luận cho ý kiến, UBTVQH đạo việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu chỉnh lí dự án, dự thảo Các quan có thẩm quyền - Cơ quan chủ trì thẩm tra chủ trì Đại biểu quốc hội, quan, tổ chức trình dự án, dự thảo Uỷ ban pháp luật Bộ tư pháp Các quan có liên quan Nhiệm vụ nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Đối tượng trình lên Trình lên UBTVQH a) Thời gian: ngày trước nhày QH biểu thông qua , Dự thảo gửi tới UB thường trực pháp luật để rà soát, kiểm tra mặt kĩ thuật văn UBTVQH báo cáo với QH Nếu có ý kiến khác Chính phủ (nếu dự án, dự thảo CP đưa lên), quan, tổ chức, đại biểu QH báo cáo QH xem xét QH biểu thơng qua dự thảo Nếu có ý kiến khác QH biểu theo đề nghị UBTVQH Chủ tịch QH kí chứng thực luật, nghị QH Trong trường hợp dự thảo chưa thơng qua thơng qua phần QH xem xét định việc trình lại thơng qua kì họp theo đề nghị UBTVQH 2 Trình tự xem xét, thơng qua dự án luật, dự thảo nghị hai kỳ họp Quốc hội (Điều 75) - GIỐNG: Tại kì họp thứ kì họp thứ hai , trình tự xem xét thơng qua dự án giống điều 74 luật - KHÁC: hai kì họp, ngồi việc quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lí dự án, dự thảo trình lên Qc hội UBTVQH xem xét thì: Điểm c, khoản 2, điều 75 luật : Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi dự thảo chỉnh lý báo cáo giải trình, tiếp thụ, chỉnh lý dự thảo đến Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội chậm 45 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban Quốc hội có trách nhiệm tổ chức thảo luận, góp ý kiến gửi báo cáo tổng hợp ý kiến đến quan chủ trì thẩm tra chậm 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội; Trình tự xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị ba kỳ họp Quốc hội (Điều 76) - GIỐNG: Các kì họp thứ nhất, thứ hai, thứ ba đầu giống điều 74,75 luật - KHÁC: kì họp thứ 2, điểm a, khoản 3, có kết lấy ý kiến Nhân dân dự án luật (nếu có) Trình tự xem xét, thơng qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội (Điều 77) Kì họp thứ Người trình Đối tượng cần xem xét Đại diện Dự án Các quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét pháp UBTVQH, Nhiệm vụ tổ chức, quan có thẩm quyền xem xét Thời gian nghiên cứu, giải Trong quan, tổ chức, lệnh, dự thảo thường trực đại biểu quốc nghị quan chủ trì hội thẩm tra chủ trì; quan, tổ chức, đại biểu quốc hội trình dự án, dự thảo; UB pháp luật; tư pháp trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo đạo Ủy ban thường vụ Quốc hội kì họp UBTVQH, Dự thảo văn chỉnh lý, chậm 07 ngày trước ngày biểu thông qua, dự thảo gửi đến Thường trực Ủy ban pháp luật để rà sốt, hồn thiện mặt kỹ thuật văn Kì họp thứ hai: - Giữa hai kì họp, quan chủ trì thẩm tra chủ trì, phối hợp với quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo, Thường trực Ủy ban pháp luật, Bộ Tư pháp quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo đạo Ủy ban thường vụ Quốc hội - Tiếp tục phiên họp thứ hai giống phiên họp thứ Dự thảo văn chỉnh lý, chậm 05 ngày trước ngày biểu thông qua, dự thảo gửi đến Thường trực Ủy ban pháp luật để rà soát, hoàn thiện mặt kỹ thuật văn Hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thơng qua (Điều 78) Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Dự thảo chỉnh lý 6 Ngày thông qua luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội (Điều 79) Ngày thông qua luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu thông qua luật, pháp lệnh, nghị PHẦN 6: CƠNG BỐ LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT ĐIỀU 80 Luật Cơ quan tổ chức thông qua Quốc hội Cơ quan tổ chức công bố Thời gian lệnh công bố Chủ tịch nước - Chậm 15 ngày kể từ ngày thông qua - Chậm 05 ngày kể từ ngày thông qua (đối với luật xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn) Pháp Uỷ ban lệnh Thường vụ Quốc hội Chủ tịch nước Nghị quyế t Tổng thư Quốc hội - Chậm 15 ngày kể từ ngày pháp lệnh thông qua - Chậm 10 ngày kể từ ngày thông qua ( Đối với pháp lệnh Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua mà Chủ tịch nước đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại theo quy định khoản Điều 88 Hiến pháp) - Chậm 05 ngày kể từ ngày thông qua (đối với pháp lệnh xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn) -Chậm 15 ngày kể từ ngày nghị thông qua - Chậm 05 ngày kể từ ngày nghị thông qua (đối với nghị xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn) Hiệu lực: - Pháp lệnh phải đăng cơng bố, pháp lệnh khơng đăng cơng bố khơng có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp nêu điều luật (Điều 78 luật ban hành văn quy phạm pháp luật 2008) - “Thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật quy định văn không sớm 45 ngày, kể từ ngày công bố ban hành ” (Điều 78 Luật ban hành Văn qui phạm pháp luật 2008) MỤC 2: XÂY DỰNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC Trình tự xây dựng ban hành lệnh, định chủ tịch nước (Điều 81)  Ai có quyền lập? o Chủ tịch nước o Chủ tịch nước tự theo đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao định quan soạn thảo dự thảo lệnh, định  Hoạt động: Gồm xây dựng, soạn thảo, xem xét ban hành lệnh, nghị  Do tiến hành: Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức soạn thảo lệnh, địnhXây dựng dự thảo: o Chủ tịch nước yêu cầu quan chủ trì soạn thảo thảo luận vấn đề quan trọng dự thảo lệnh, định Chủ tịch nước o Chủ tịch nước định việc đăng tải tồn văn cổng thơng tin điện tử quan chủ trì soạn thảo o Việc đăng tải dự thảo lệnh, định phải đảm bảo thời gian 60 ngày, trừ trường hợp văn ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến  Trách nhiệm quan chủ trì soạn thảo o Nghiên cứu tiếp thu ý kiến quan, tổ chức,cá nhân để chỉnh lý dự thảo lệnh,quyết định báo cáo Chủ tịch nướcBan hành o Chủ tịch nước xem xét, ban hành lệnh, định ... trình xây dựng pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội định - Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. .. nghị xây dựng luật, pháp lệnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh gửi Bộ Tư pháp để lập đề nghị Chính phủ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp. .. nghị xây dựng luật, pháp lệnh quy định Điều 37, hồ sơ gồm: - Tờ trình đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, phải nêu rõ: cần thiết ban hành luật, pháp lệnh; mục đích, quan điểm xây dựng luật, pháp lệnh;
- Xem thêm -

Xem thêm: kỹ thuật xây dựng văm bản pháp luật Lệnh và Quyết định của Chủ tịch nước, kỹ thuật xây dựng văm bản pháp luật Lệnh và Quyết định của Chủ tịch nước, Quốc hội xem xét, thông qua dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ( Điều 49)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay