BAI 20 HIEN PHAP NUOC CHXHCNVN

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 17:01

Giáo án : Ngữ văn Năm học 2006- 2007 Ngày soạn : 25/3/2007 Ngày dạy : 26/3/2007 Tiết 28 - 29 Bài 20 Hiến pháp nớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam A Mục tiêu học Kiến thức HS nhận biết đợc hiến pháp đạo luật nhà nớc Hiểu vị trí, vai trò Hiến pháp hệ thống pháp luật Việt Nam Nắm đợc nội dung Hiến pháp năm 1992 Thái độ Hình thành HS ý thøc “sèng vµ lµm viƯc theo HiÕn pháp pháp luật Kỹ HS có nếp sèng vµ thãi quen “sèng vµ lµm viƯc theo HiÕn pháp pháp luật B Hoạt động dậy học ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ Hãy kể tên chuyên mục công dân tham gia đóng góp ý kiến thắc mắc, phản ánh ngun väng (cho mét vµi vÝ dơ) Bµi míi Hoạt động Giới thiệu Chúng ta vừa nghiên cứu xong số quyền nghĩa vụ công dân, nội dung qui định hiến pháp nớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vậy hiến pháp gì? Vị trí ý nghĩa hiến pháp nh nào? Chúng ta nghiên cứu hôm Hoạt động Tìm hiểu nội dung đặt vấn đề Hoạt động GV HS GV: Tổ chức HS lớp thảo luận HS: Đọc điều 65 (hiến pháp 1992) Điều 146 (hiến pháp 1992) Nội dung cần đạt I Đặt vấn đề Sái Thị Loan Trờng trung học sở Tràn Can Giáo án : Ngữ văn Năm học 2006- 2007 Điều (luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em) Điều (luật hôn nhân gia đình) GV: Ghi điều lên bảng phụ chiếu lên máy GV: Đặt câu hỏi Câu hỏi 1: Ngoài điều nêu theo em điều luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em đợc cụ thể hóa điều 65 Hiến pháp Câu hỏi 2: Trừ điều 65, 146 Hiến pháp điều luật, em có nhận xét Hiến pháp Luật hôn nhân gia đình, luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em HS: Làm việc độc lập HS: Phát biểu ý kiến cá Câu hỏi 1: nhân Điều luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em: Trẻ em đHS: Cả lớp thảo luận, nhận ợc nhà nớc xã hội tôn trọng, xét bảo vệ tính mạng, thân GV: Giải đáp thể, nhân phẩm danh dự, GV: Dựa ý kiến hs để đợc bày tỏ ý kiến, nguyện chốt lại nội dung vọng vấn đề có liên quan Câu hỏi 2: Giữa hiến pháp điều luật có mối quan hệ với nhau, văn pháp luật điều phải phù hợp hiến pháp cụ thể hóa hiến pháp GV: Cho học sinh lấy thêm ví dụ học để chứng minh Bài 12: Hiến pháp năm 1992: Điều 64 Luật hôn nhân gia đình: Điều Sái Thị Loan Trờng trung học sở Tràn Can Giáo án : Ngữ văn Năm học 2006- 2007 Bài 16: Hiến pháp năm 1992: Điều 58 Bộ luật dân sự: Điều 175 Bài 17: Hiến pháp năm 1992: Điều 17,18 Bộ luật hình sự: Điều 144 Bài 18: Hiến pháp năm 1992: Điều 74 Luật khiếu nại, tố cáo: Điều 4, 30, 31, 33, Bài 19: Hiến pháp năm 1992: Điều 69 Luật báo chí: Điều GV: Đánh giá, kết luận, hs rút học Bài học: Khẳng định Hiến pháp sở, tảng hệ thống pháp luật GV: Chuyển ý Từ thành lập nớc(1945) đến nay, nhà nớc ta ban hành hiến pháp vào năm nào? Để nắm rõ vấn để xÐt néi dung sau Gv : Tæ chø c cho HS chơi trò chơi Hoạt động 3:Tìm hiểu hiến pháp việt nam GV: Đàm thoại hs lớp trao đổi giới thiệu sơ lợc đời hiến pháp GV: Đặt câu hỏi 1) Hiến pháp nhà nớc ta đời từ năm nào? Có kiện lịch sử gì? Sái Thị Loan Trờng trung học sở Tràn Can Giáo án : Ngữ văn Năm học 2006- 2007 2) Vì có Hiến pháp 1959, 1980 1992 3) Hiến pháp 1959, 1980, 1992 gọi đời hay sửa đổi hiến pháp HS: Trả lời cá nhân GV: Tóm tắt: Nhà nớc ta ban hành hiến pháp vào năm: 1946, 1959, 1980 vµ 1992 GV: Lu ý häc sinh HiÕn pháp 1959, 1980 1992 sửa đổi, bổ xung hiÕn ph¸p GV: KÕt ln, chun ý HiÕn ph¸p ViƯt Nam thể chế hóa đờng lối trị Đảng cộng sản việt nam thời kỳ, giai đoạn cách mạng Hiến pháp 1946: Sau cách mạng tháng thành công nhà nớc ban hành hiến pháp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Hiến pháp 1929: Hiến pháp thời kỳ xây dựng XHCN Miền Bắc đấu tranh thống nớc nhà Hiến pháp 1980: Hiến pháp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội phạm vi nớc Hiến pháp 1992: Hiến pháp thời kỳ đổi Hoạt động 4: Tìm hiểu nội dung học GV: Từ nội dung học II Nội dung học em trả lời câu hỏi: ? Hiến pháp gì? HS: Phát biểu ý kiến cá nhân Sái Thị Loan Trờng trung học sở Tràn Can Giáo án : Ngữ văn Năm học 2006- 2007 HS: Cả lớp tranh luận GV: Nhận xét, kết luận nội dung, ghi lên bảng HS: Ghi bµi GV: Chun ý, giíi thiƯu néi dung Hiến pháp 1992 GV: Phô tô cho hs em mét tê vÒ néi dung (sgk 108, 109, 110, 111) HS: Nghiên cứu, tìm hiểu nội dung định Hiến pháp 1992 GV: Đa câu hỏi Câu hỏi 1: Hiến Pháp 1992 đợc thông qua ngày nào? Gồm chơng? Bao nhiêu điều? Tên chơng? Câu hỏi 2: Bản chất nhà nớc gì? Câu hỏi 3: Nội dung Hiến pháp 1992 qui định vấn đề gì? HS: Về nhà nghiên cứu cho tiết GV: Chốt lại phần học tiết 1, nhắc nhở công việc sau Tiết GV: Cho hs c¶ líp th¶o ln HS: Chia làm nhóm GV: Hứớng dẫn học sinh thảo luận HS: Các nhóm trình bày 1) Hiến pháp đạo luật nhà nớc, có hiệu lực pháp lý cao nhÊt hƯ thèng ph¸p lt ViƯt Nam Mọi văn pháp luật khác điều đợc xây dựng, ban hành sở quy định Hiến pháp, không đợc trái với hiến pháp Nội dung hiến pháp 1992 1) Bản chất nhà nớc ta nhà nớc dân, dân dân 2) Nội dung qui định chế độ Sái Thị Loan Trờng trung học sở Tràn Can Giáo án : Ngữ văn Năm học 2006- 2007 HS: Cả lớp thảo luận GV: Nhận xét, giải đáp GV: Tổng kết ý kiến HS, chốt lại nội dung HS: Ghi GV: Cho hs đọc lại nội dung lần cho líp nghe GV: Cho hs lÊy vÝ dơ - ChÕ ®é chÝnh trÞ - ChÕ ®é kinh tÕ - ChÝnh sách xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ - Bảo vệ tổ quốc - Quyền nghĩa vụ công dân - Tổ chức máy nhà nớc GV: Chốt lại ý kiến chuyển ý Hiến pháp đạo luật quan trọng nhà nớc Hiến pháp điều chỉnh quan hệ quốc gia, định hớng cho đờng lối phát triển kinh tế, xã hội đất nớc Hoạt động 5: Tìm hiểu việc ban hành, sửa đổi hiến pháp GV: Tỉ chøc cho hs trao ®ỉi GV: Híng dÉn hs nghiên cứu tài liệu HS: Đọc điều 83, 147 Hiến pháp 1992 GV: Đa câu hỏi 1) Cơ quan có quyền lập Hiến pháp, pháp luật? 2) Cơ quan có quyền sửa đổi hiến pháp vµ thđ tơc lµm nh thÕ nµo? HS: Suy nghÜ tr¶ lêi - Qc héi cã qun lËp HiÕn pháp, pháp luật - Quốc hội có quyền sửa đổi Hiến Pháp - Đợc thông qua đại biểu Quốc hội với 2/3 số đại biểu trí GV: Nhận xét, chốt lại ý kiến Hiến pháp đạo luật nhà nớc, có hiệu lực pháp lý cao Củng cố Sái Thị Loan Trờng trung học sở Tràn Can Giáo án : Ngữ văn Năm học 2006- 2007 GV: Kết luận toàn Hiến pháp 1992 - Đạo luật Nhà nớc xã hội Việt Nam Cơ sở pháp lý cho hoạt động máy nhà nớc tổ chức xã hội cho công dân Trách nhiệm công dân nói chung hs nói riêng tìm hiểu sâu sắc nội dung, ý nghĩa qui định Hiến pháp thực qui định sống hàng ngày Đó Sống làm việc theo hiến pháp pháp luật Dặn dò Xem trớc 21 Tài liệu tham khảo - Hiến pháp 1992 - Bộ luật hình 1999 Sái Thị Loan Trờng trung học sở Tràn Can ...Giáo án : Ngữ văn Năm học 200 6- 200 7 Điều (luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em) Điều (luật hôn nhân gia đình) GV: Ghi điều... hôn nhân gia đình: Điều Sái Thị Loan Trờng trung học sở Tràn Can Giáo án : Ngữ văn Năm học 200 6- 200 7 Bài 16: Hiến pháp năm 1992: Điều 58 Bộ luật dân sự: Điều 175 Bài 17: Hiến pháp năm 1992:... nào? Có kiện lịch sử gì? Sái Thị Loan Trờng trung học sở Tràn Can Giáo án : Ngữ văn Năm học 200 6- 200 7 2) Vì có Hiến pháp 1959, 1980 1992 3) Hiến pháp 1959, 1980, 1992 gọi đời hay sửa đổi hiến
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 20 HIEN PHAP NUOC CHXHCNVN, BAI 20 HIEN PHAP NUOC CHXHCNVN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay