LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

115 18 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 16:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN: ĐỖ THÙY TRANG NGƢỜI HƢỚNG DẪN: TS PHẠM LONG Hà Nội 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung đƣợc trình bày luận văn hồn tồn hợp lệ nguồn gốc rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Tác giả Đỗ Thùy Trang ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU v TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN vi LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái quát doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm tài doanh nghiệp 1.1.3 Chức vai trò tài doanh nghiệp 1.1.4 Nội dung tài doanh nghiệp 1.1.5 Tổ chức tài doanh nghiệp 1.2 Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm mục tiêu phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 1.2.2 Quy trình phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 11 1.2.3 Thơng tin phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 13 1.2.4 Phƣơng pháp phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 15 1.2.5 Nội dung phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 21 1.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến phân tích báo cáo tài 42 1.3.1 Nhân tố chủ quan 42 1.3.2 Nhân tố khách quan 43 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 44 2.1 Khái quát chung Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 45 2.1.1 Giới thiệu công ty 45 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 45 2.1.3 Tổ chức máy tài Cơng ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 46 2.1.4 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 47 2.1.5 Tình hình HĐKD cơng ty thời gian gần 48 iii 2.2 Thực trạng phân tích báo cáo tài Cơng ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 49 2.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài cơng ty 49 2.2.2 Phân tích cấu trúc tài 53 2.2.3 Phân tích khả toán 61 2.2.4 Phân tích hiệu kinh doanh 63 2.3 Đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài Cơng ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 69 2.3.1 Kết đạt đƣợc 69 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 70 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 73 3.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 73 3.2 Giải pháp hồn thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 74 3.2.1 Hồn thiện quy trình tổ chức phân tích báo cáo tài 75 3.2.2 Hồn thiện phƣơng pháp phân tích báo cáo tài 76 3.2.3 Hồn thiện nội dung phân tích báo cáo tài 81 3.2.4 Một số giải pháp khác 90 3.3 Kiến nghị với nhà nƣớc 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 DANH MỤC PHỤ LỤC 97 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa STT Chữ viết tắt BCTC Báo cáo tài BQ Bình qn CĐKT Cân đối kế toán CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DTT Doanh thu LCTT Lƣu chuyển tiền tệ LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế 10 KQ HĐKD Kết hoạt động kinh doanh 11 NV Nguồn vốn 12 SXKD Sản xuất kinh doanh 13 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 14 TS Tài sản 15 TSCĐ Tài sản cố định 16 TSDN Tài sản dài hạn 17 TSNH Tài sản ngắn hạn 18 TSDH Tài sản dài hạn 19 TTTC Thuyết minh tài 20 VCSH Vốn chủ sở hữu 21 XDCB Xây dựng v DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Danh mục Bảng Bảng 1.1 Bảng đánh giá khái quát tình hình huy động vốn 23 Bảng 1.2 Bảng phân tích cấu biến động tài sản 26 Bảng 2.1: cấu vốn tổ chức phát hành sau đợt chào bán 46 Bảng 2.2: Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn Công ty 50 Bảng 2.3: Bảng chi tiêu tài dựa số liệu Bảng CĐKT 51 Bảng 2.4: Bảng phân tích cấu nguồn vốn năm 2015 54 Bảng 2.5 Chỉ tiêu phân tích cấu vốn năm 2015 54 Bảng 2.6 Bảng phân tích cấu nguồn vốn năm 2016 55 Bảng 2.7 Chỉ tiêu phân tích cấu vốn năm 2016 56 Bảng 2.8: Bảng phân tích cấu tài sản năm 2015 57 Bảng 2.9 Bảng phân tích cấu tài sản năm 2016 59 Bảng 2.10 Bảng phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn 60 Bảng 2.11 Bảng phân tích tình hình cân đối TS ngắn hạn nợ ngắn hạn 61 Bảng 2.12 Bảng phân tích tình hình biến động kinh doanh 64 Bảng 2.13 Bảng phân tích khái quát hiệu kinh doanh 66 Bảng 2.14 Bảng tiêu đánh giá hiệu tài sản 68 Bảng 3.1 Các hệ số cấu thành ROA phân tích Dupont giai đoạn 2014-201679 Bảng 3.2 Các hệ số cấu thành ROE phân tích Dupont giai đoạn 2014-2016 79 Bảng 3.3 Bảng phân tích tình hình ln chuyển vốn năm 2016 82 Bảng 3.4 Bảng phân tích tình hình đảm bảo vốn theo tính ổn định nguồn tài trợ năm 2016 83 Bảng 3.5 Phân tích khả tốn gốc vay nợ dài hạn 84 Bảng 3.6 Bảng hệ số khả toán lãi vay 85 Bảng 3.7 Bảng phân tích khả tạo tiền 86 Bảng 3.8 Bảng phân tích chu kỳ vận động vốn 87 Bảng 3.9 Bảng phân tích hiệu sử dụng vốn 89 Bảng 3.10 Phân tích hiệu sử dụng chi phí 90 Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1.1 Mơ hình phƣơng pháp Dupont 19 vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Trong giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế hội nhập quốc tế, việc nâng cao hiệu kinh doanh, lực tài cần thiết doanh nghiệp Việt Nam Vì vậy, việc nâng cao lực tài hiệu kinh doanh công ty trở thành mục tiêu xuyên suốt doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài cơng cụ quan trọng, ý nghĩa doanh nghiệp nhƣ đối tƣợng liên quan đến tài doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài giúp xác định đƣợc giá trị kinh tế, đánh giá đƣợc mặt mạnh yếu, tìm đƣợc nguyên nhân khách quan chủ quan nhân tố ảnh hƣởng nhƣ mức độ ảnh hƣởng đến hoạt động cơng ty từ giúp cho nhà quản lý đƣa đƣợc định đắn, hợp lý Trong bối cảnh tác giả lựa chọn đề tài “Hồn thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn” cần thiết ý nghĩa thực tiễn Dựa sở khái quát lý thuyết tài doanh nghiệp nghiên cứu thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn, hƣớng đến mục tiêu hồn thiện phân tích báo cáo tài công ty đề xuất giải pháp hoàn thiện Đầu tiên, tác giả trình bày khái quát tài doanh nghiệp nhƣ khái niệm, chức năng, vai trò nội dung tài doanh nghiệp Trên sở luận giải khái niệm, mục tiêu quy trình phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Đây nội dung giúp tác giả tiếp cận giải mục tiêu nghiên cứu Bên cạnh tác giả nhân tố ảnh hƣởng đến phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Trên sở giới thiệu khái quát trình hình thành phát triển cơng ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn, tác giả đƣa thực trạng phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2014-2016 Dựa thực trạng phân tích báo cáo tài công ty CP xi măng Bỉm Sơn, tác giả đƣa số giải pháp hoàn thiện, nhƣ bổ sung thêm phƣơng pháp phân tích phân tích tiêu quan trọng mà cơng ty khơng đề cập tới, nhƣ phƣơng pháp phân tích Dupont, vii Trong phần kiến nghị đƣa vài phƣơng pháp để doanh nghiệp tham khảo để hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Tuy nhiên, hạn chế trình thực nên kết nghiên cứu đạt đƣợc bƣớc đầu, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy để luận văn hồn thiện LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Công ty lớn đƣợc niêm yết cổ phiếu sàn chứng khốn nên thơng tin hoạt động tài chính, hiệu sản xuất kinh doanh Công ty ln đƣợc quan tâm Trong giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế hội nhập quốc tế, việc nâng cao hiệu kinh doanh, lực tài cần thiết doanh nghiệp Việt Nam Vì vậy, việc nâng cao lực tài hiệu kinh doanh công ty trở thành mục tiêu xuyên suốt doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài cơng cụ quan trọng, ý nghĩa doanh nghiệp nhƣ đối tƣợng liên quan đến tài doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài giúp xác định đƣợc giá trị kinh tế, đánh giá đƣợc mặt mạnh yếu, tìm đƣợc nguyên nhân khách quan chủ quan nhân tố ảnh hƣởng nhƣ mức độ ảnh hƣởng đến hoạt động cơng ty từ giúp cho nhà quản lý đƣa đƣợc định đắn, hợp lý Việc phân tích tình hình tài thơng qua báo cáo tài vai trò quan trọng nhƣ nhiên công tác phân tích báo cáo tài cơng ty CP xi măng Bỉm Sơn năm qua chƣa thật đƣợc trọng quan tâm mực chủ yếu dừng lại phân tích đơn giản chƣa phát huy đầy đủ tác dụng, chƣa thực trở thành công cụ đắc lực giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp việc điều hành hoạt động kinh doanh Xuất phát từ thực trạng đó, tơi lựa chọn đề tài: “Hồn thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn” cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu: Nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, phân tích thực trạng cơng tác phân tích báo cáo tài Cơng ty CP Xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2014-2016, phân tích tình hình tài doanh nghiệp, đề xuất số giải pháp hồn thiện phân tích BCTC công ty CP Xi măng Bỉm Sơn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác phân tích BCTC nội doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo tài Cơng ty CP Xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2014-2016 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Luận văn sử dụng phƣơng pháp luận: thu thập liệu, kết hợp với phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp tổng hợp phƣơng pháp thống kê so sánh Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn đƣợc chia thành 03 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn Chƣơng 3: Giải pháp nhằm hồn thiện phân tích báo cáo tài cơng ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn 93 tài cơng ty CP xi măng Bỉm Sơn cần thiết ý nghĩa quan trọng cần phải đƣợc thực tốt Một số giải pháp khác đƣa nhƣ sau: - Tổ chức tốt cơng tác kế tốn - Nâng cao nhận thức, trình độ chất lƣợng chuyên môn cho cán phân tích tài - Cung cấp sử dụng thơng tin xác phân tích báo cáo tài 3.3 Kiến nghị với nhà nƣớc Hồn thiện phân tích báo cáo tài chính: Bộ tài cần sách để thúc đẩy mạnh mẽ việc phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Nhà nƣớc nên sách kiểm tốn nhƣ khuyến khích bắt buộc loại hình doanh nghiệp quy định giá trị pháp lý BCTC kiểm toán Và cuối cần nghiên cứu khuyến khích doanh nghiệp đăng ký bổ sung mẫu BCTC mở khn khổ pháp luật chuẩn mực Ngồi cần tiếp thu ý kiến phản hồi từ phía doanh nghiệp q trình hồn thiện chế độ kế toán chuẩn mực kế toán Nhà nƣớc cần tổ chức cơng tác kiểm tốn, tạo môi trƣờng tài lành mạnh cho doanh nghiệp, tạo hệ thống thông tin chuẩn xác cung cấp cho đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp Đẩy nhanh trình đổi doanh nghiệm nhằm thay đổi phƣơng thức quản lý nói chung tăng cƣờng hiệu quản lý nói riêng, nâng cao vai trò phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Cần xây dựng hệ thống tiêu chung ngành, kinh tế để sở làm cứ, chuẩn mực đánh giá xác thực trạng tài doanh nghiệp tƣơng quan so sánh với doanh nghiệp ngành, với đà phát triển kinh tế nói chung cần thiết Đây việc lớn đòi hỏi phải phối hợp nhiều ngành, quan hữu quan thống từ trung ƣơng tới địa phƣơng Chính phủ ngành, tùy thuộc chức nhiệm vụ quyền hạn quan tâm, đầu tƣ thích đáng vật chất, ngƣời vào việc xây dựng hệ thống tiêu chung 94 KẾT LUẬN Phân tích tài hoạt động khơng thể thiếu doanh nghiệp kinh tế nay, đặc biệt với doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khốn việc thiếu nhằm thu hút vốn đầu tƣ Trên thực tế phân tích tài giúp doanh nghiệp đƣa đƣợc định hợp lý, xác Trong phân tích tài chính, phân tích báo cáo tài đóng vai trò then chốt, cung cấp đầy đủ thơng tin tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình vốn giúp nhà quản lý định đầu tƣ kịp thời Sau thời gian nghiên cứu lý luận Phân tích báo cáo tài tìm hiểu thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty CP xi măng Bỉm Sơn, tác giả hoàn thiện luận văn thạc sỹ kinh tế “Hồn thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn”, phạm vi nghiên cứu luận văn thực đƣợc nội dung sau: Trình bày khái qt phân tích báo cáo tài hệ thống sở lý luận phân tích báo cáo tài Giới thiệu sơ lƣợc công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn khái quát xu hƣớng phát triển ngành công ty Dựa thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty để đƣa giải pháp hồn thiện phân tích báo cáo tài Nội dung phân tích chủ yếu phân tích khái qt tình hình tài khả toán doanh nghiệp Trong phần kiến nghị đƣa vài phƣơng pháp cách tổ chức để doanh nghiệp tham khảo khắc phục Tuy nhiên, hạn chế trình thực nên kết nghiên cứu đạt đƣợc bƣớc đầu, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy để luận văn hồn thiện 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Bình, Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Thống kê, 2003 Nguyễn Văn Công, Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 2010 Phạm Thị Gái, Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 2004 Nguyễn Thị Hồ, Phân tích tài Cơng ty cổ phần xi măng Hồng Mai, Luận văn thạc 2014 Trần Thị Hòa, Giáo trình tài doanh nghiệp, NXB Đà Nẵng, 2014 Bùi Văn Hồng, Phân tích báo cáo tài cơng ty cổ phần Vinaconex 25, Luận văn thạc 2015 Lƣu Thị Hƣơng, Giáo trình tài doanh nghiệp, NXB Giáo dục, 2002 Nguyễn Minh Kiều, Tài doanh nghiệp bản, NXB Thống kê, 2009 PGS TS Nghiêm Văn Lợi, Giáo trình Kế tốn tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội 2007 10 Nguyễn Năng Phúc, Phân tích kinh tế doanh nghiệp, NXB Tài chính, 2003 11 Nguyễn Năng Phúc, Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân 2014 12 Nguyễn Ngọc Quang, Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Tài chính, 2010 13 Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, Báo cáo thường niên năm 2014, 2015, 2016 14 Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, Báo cáo tài kiểm toán năm 2014, 2015, 2016 15 Đinh Văn Sơn, Giáo trình tài doanh nghiệp thương mại, NXB Giáo dục, 1999 96 16 Phạm Thị Thùy, Nguyễn Thị Lan Anh, Báo Cáo Tài Chính - Phân Tích, NXB Kinh tế quốc dân, 2013 TRANG WEB Website tạp chí tài http://www.tapchitaichinh.vn/ Website công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn http://ximangbimson.com.vn/ Website finance.vietstock.vn Website Kiến thức kinh tế http://www.kienthuckinhte.com/ 97 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ năm 2015 Phụ lục 2: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ năm 2016 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... triển công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn, tác giả đƣa thực trạng phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn giai đoạn 2014-2016 Dựa thực trạng phân tích báo cáo tài cơng... GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 73 3.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ... phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn Chƣơng 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN, LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay