LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHUỖI CUNG ỨNG CHO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN

104 10 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 16:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC CHUỖI CUNG ỨNG CHO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN Chuyên ngành: Kinh doanh thƣơng mại ĐOÀN DIỆU LINH Hà Nội – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC CHUỖI CUNG ỨNG CHO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN Ngành: Kinh tế Chuyên ngành: Kinh doanh thƣơng mại Mã số: 60340121 Họ tên học viên: Đoàn Diệu Linh Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Thế Anh Hà Nội - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, tháng 04 năm 2017 Tác giả ĐOÀN DIỆU LINH ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc chân thành tới TS.Nguyễn Thế Anh, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo Khoa Sau đại học Khoa chuyên môn truyền đạt kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập thực Luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tập thể cán doanh nghiệp XNK Nam Sơn nhiệt tình giúp đỡ tơi thu thập thông tin, số liệu hoạt động Cơng ty để phục vụ cho q trình nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng, song hạn chế mặt kiến thức, tài liệu phương pháp nghiên cứu nên chắn Luận văn nhiều thiếu sót Tơi mong tiếp tục nhận ý kiến đánh giá, nhận xét, đóng góp thầy cô bạn đọc để Luận văn hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 04 năm 2017 Tác giả ĐOÀN DIỆU LINH iii MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU vii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC CHUỖI CUNG ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Chuỗi cung ứng vai trò chuỗi cung ứng hoạt động doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng .7 1.1.2 Vai trò chuỗi cung ứng doanh nghiệp 11 1.1.3 Các yếu tố tác động vào chuỗi cung ứng 12 1.2 Chiến lƣợc chuỗi cung ứng doanh nghiệp 18 1.2.1 Khái niệm chiến lược chuỗi cung ứng 18 1.2.2 Các loại chiến lược chuỗi cung ứng .19 1.2.3 Các giai đoạn quản trị chiến lược chuỗi cung ứng .25 1.3 Xây dựng chiến lƣợc chuỗi cung ứng doanh nghiệp 26 1.3.1 Bước 1: Xác định tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu 27 1.3.2 Bước 2: Phân tích mơi trường bên ngồi cơng ty 30 1.3.3 Bước 3: Phân tích yếu tố bên – Điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp 38 1.3.4 Bước 4: Lập ma trận mối quan hệ khách hàng, nhà cung cấp điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp .39 1.3.5 Bước 5: Lựa chọn chiến lược phù hợp .39 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN 41 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Xuất nhập Nam Sơn 41 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triểncông ty .41 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 42 iv 2.1.3 Tình hình kinh doanh cơng ty 45 2.2 Các yếu tố tác động đến việc xây dựng chiến lƣợc chuỗi cung ứng công ty Nam Sơn 53 2.2.1 Tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp 53 2.2.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 53 2.2.3 Các yếu tố bên doanh nghiệp .68 2.3 Ma trận quan hệ khách hàng, nhà cung cấp điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp 70 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ CHO CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN 75 3.1 Phƣơng hƣớng doanh nghiệp tƣơng lai năm tới 75 3.2 Đề xuất lựa chọn chiến lƣợc chuỗi cung ứng công ty Nam Sơn 78 3.2.1 Nhóm chiến lược 1: Nhóm chiến lược kết hợp điểm mạnh yếu tố khách hàng 78 3.2.2 Nhóm chiến lược 2: Nhóm chiến lược kết hợp điểm yếu yếu tố khách hàng .78 3.2.3 Nhóm chiến lược 3: Nhóm chiến lược kết hợp điểm mạnh yếu tố nhà cung cấp .79 3.2.4 Nhóm chiến lược 4: Nhóm chiến lược kết hợp điểm yếu yếu tố nhà cung cấp 80 3.3 Đề xuất số kiến nghị, giải pháp nhằm gia tăng lợi ích cho cơng ty Nam Sơn thực chiến lƣợc chuỗi cung ứng 80 3.3.1 Các giải pháp cho công ty Nam Sơn .80 3.3.2 Các kiến nghị với quan Nhà nước 86 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Nghĩa tiếng Anh Association of Southeast Asian Nations Thủ công mỹ nghệ - DN Doanh nghiệp - EU Liên minh châu Âu TCMN European Union R&D Nghiên cứu phát triển XNK Xuất nhập - USD Đồng Đô la Mỹ - VNĐ Đồng Việt Nam - WB Ngân hàng Thế giới WTO Bộ NNPTNT Research and Development Bộ Nông nghiệp phát triển nông Cục Xúc tiến thương mại – Bộ - Công Thương - Hiệp hội xuất hàng thủ công World Trade Organization thôn World Bank Tổ chức Thương mại Thế giới Vietcraft VIETRADE mỹ nghệ Việt Nam - vi DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Bảng 2.1: Doanh thu lợi nhuận công ty Nam Sơn giai đoạn 2013 – 2016 48 Bảng 2.2 Thị trường xuất sản phẩm mây, tre, cói năm 2016 60 Bảng 2.3: Ma trận quan hệ khách hàng, nhà cung cấp điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp .70 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu doanh thu công ty Nam Sơn năm 2016 46 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu mặt hàng xuất mây tre đan công ty Nam Sơn 49 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ mô tả kim ngạch xuất công ty Nam Sơn .50 năm 2013 – 2016 50 Biểu đồ 2.4: Các hình thức xuất công ty Nam Sơn năm 2016 51 Biểu đồ 2.5: Kim ngạch xuất nhập cán cân thương mại, 2005-2016 58 Biểu đồ 2.6: Kim ngạch xuất hàng mây tre, lá, cói thảm Việt Nam giai đoạn năm 2012 – 2016 59 Biểu đồ 2.7: Tình hình tăng trưởng GDP Việt Nam qua năm 61 Sơ đồ 1.1: Các giai đoạn chuỗi từ nguyên liệu thô tới khách hàng .20 Sơ đồ 1.3: Các bước xây dựng chiến lược chuỗi cung ứng 27 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty TNHH XNK Nam Sơn 43 Hình 1.1: Các mắt xích chuỗi cung ứng Hình 1.2: Các hoạt động chuỗi cung ứng Hình 1.3: Chuỗi cung ứng điển hình 10 Hình 1.4: Các yếu tố tác động vào chuỗi cung ứng .13 Hình 1.5:Mơ hình phân tích PEST 31 Hình 2.1: Một số sản phẩm cơng ty Nam Sơn 47 vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Việc cạnh tranh thành công môi trường kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải tham gia vào công việc kinh doanh nhà cung cấp khách hàng Điều yêu cầu doanh nghiệp cung cấp sản phẩm mà khách hàng cần phải quan tâm đến dòng dịch chuyển nguyên vật liệu, cách thức thiết kế đóng gói sản phẩm nhà cung cấp, cách thức vận chuyển phân phối sản phẩm điều mà khách hàng cuối thực u cầu Chính thế, ngày bối cảnh mở cửa hội nhập với Quốc tế, tình hình cạnh tranh ngày diễn khốc liệt, doanh nghiệp cần phải đầu tư tập trung nhiều nguồn lực vào việc xây dựng, hoàn thiện chuỗi cung ứng Bài nghiên cứu tập trung nêu lên phương pháp từ lý thuyết đến thực tiễn để đánh giá, phân tích doanh nghiệp xuất nhập khẩucác sản phẩm mây tre điển hình Việt Nam Nhờ phương pháp nghiên cứu lý thuyết tổng hợp, phân tích lý thuyết, phân tích trường hợp điển hình, phương pháp thu thập thông tin, người viết kết hợp kết nghiên cứu để xây dựng nên chiến lược chuỗi cung ứng phù hợp, hiệu cho doanh nghiệp Sau sử dụng ma trận kết hợp điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp với yếu tố khách hàng, nhà cung cấp, chiến lược phù hợp rút cho công ty Nam Sơn thực thi chiến lược hội nhập dọc ngược chiều – DN tận dụng vốn mạnh để sát nhập, chi phối công ty cung cấp nguyên vật liệu nhằm tăng tính chủ động cho yếu tố đầu vào tạo lợi cho DN so với DN khác ngành Sau lựa chọn chiến lược phù hợp, người viết đưa giải pháp cho công ty về: hoạt động nghiên cứu thị trường, Marketing sản phẩm, hoạt động R&D, hoạt động sản xuất – chế biến & nêu kiến nghị với quan Nhà nước việc phát triển vùng nguyên liệu, sách hỗ trợ DN vốn tài chính, mạng lưới thơng tin quốc gia Từ phân tích cách xây dựng chiến lược này, người viết mong muốn giúp doanh nghiệp khác tận dụng sở lý thuyết để áp dụng giải pháp cho riêng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam gia nhập WTO, hội nhập vào kinh tế giới, thực chất tham gia vào hệ thống kinh doanh toàn cầu, vào mạng lưới sản xuất toàn cầu hay chuỗi cung ứng tồn cầu.Vì thế, dù quốc gia hay doanh nghiệp tìm cách để nâng cao lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu khâu tạo giá trị gia tăng nhiều Hầu hết hoạt động thương mại ngày dựa hình thức hợp tác, hay nhiều tác nhân chuỗi cung ứng có quyền lực đưa số lượng, sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng, hình thức bn bán, trao đổi điều kiện tiên để bên đối tác thực Ở nước phát triển, doanh nghiệp xuất người phải đương đầu với thay đổi này.Chuỗi cung ứng vũ khí cạnh tranh doanh nghiệp Các doanh nghiệp dẫn đầu Wal-Mart, Dell hiểu chuỗi cung ứng khác biệt mang tính sống Họ liên tục tìm cách thức để tạo thêm giá trị, mở rộng ranh giới hiệu hoạt động ln phải hồn thiện chuỗi cung ứng để trước bước cạnh tranh Chính thế, quản lý chiến lược chuỗi cung ứng việc làm quan trọng tất doanh nghiệp kinh tế toàn cầu Ở Việt Nam, nghề mây tre đan gắn liền với đời sống người dân nông thơn nguồn sống phần lớn hộ gia đình vùng quê, dân tộc thiểu số Dù vậy, việc trồng khai thác chế biến sản phẩm từ mây tre đan nước ta chưa phát huy hết tiềm sẵn có Việt Nam quốc gia có lợi ngun liệu nhân cơng để phát triển sản phẩm mây tre đan Tuy nhiên, thị phần mây tre đan Việt Nam thị trường giới nhỏ.Hàng mây tre đan Việt Nam nằm rải rác khắp toàn quốc, chiếm khoảng 24% tổng số làng nghề Trong khu vực phía Bắc miền Trung tập trung nhiều sản phẩm mây tre cói, khu vực Tây Nam Bộ tập trung nhiều sản phẩm bèo tây, bng Ngành hàng khơng góp phần vào giá trị xuất mà góp phần tạo việc làm cho nhiều 81 xuất Theo nghiên cứu CBI, phân khúc thị truờng thấp nên ý đến chiến luợc giá Đối với phân khúc thị trường cao, chất lượng yếu tố định Riêng phân khúc thịtrường tầm trung, khó phân biệt giá chất lượng nên phân khúc dễ thâm nhập Hiện nay, dựa việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu Cơng ty, đề xuất hai chiến lược thâm nhập thị trường khả thi sau:  Về chiến lược chi phí thấp: để thực chiến lược đòi hỏi phải có thị phần lớn, suất cao, chi phí đơn vị thấp Trong cấu giá thành sản phẩm mây tre đan Việt Nam, tiền công lao động chiếm đến 65% Với lợi nguồn lao động dồi dào, chi phí nhân cơng rẻ, làng quê nghèo, có nghề truyền thống, phí lao động tính số tuyệt đối Việt Nam thấp so với quốc gia sản xuất lớn Hơn nữa, Cơng ty có sách đầu tư hợp lý, xây dựng sở hạ tầng, hệ thống kho hàng, sở vật chất phục vụ hoàn chỉnh… Cơng ty có điều kiện để tận dụng lợi theo quy mô, giảm giá thành đơn vị Đây chiến lược phù hợp cho thị trường nhập mặt hàng thủ công nghiệp với lô hàng số lượng lớn, mẫu mã đơn giản, tương tự  Về chiến lược khác biệt hóa sản phẩm: chất chiến lược tạo sản phẩm công nhận nhất, độc đáo khách hàng Khác biệt hóa biểu hình thức kiểu dáng, chất lượng sản phẩm, tính đặc trưng sản phẩm, cơng nghệ chế biến, dịch vụ khách hàng… Tuy nhiên việc xây dựng phát triển lực phân biệt nhằm tạo lợi khác biệt hóa thường tốn kém, đòi hỏi chi phí lớn phải có mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, bán hàng marketing Chiến lược hồn tồn có khả áp dụng cho sản phẩm hàng thủ cơng, trang trí tinh xảo, độc đáo, lạ mắt, khó có khả làm nhái sản xuất đồng loạt Tuy nhiên, đề thực chiến lược cách hiệu quả, Công ty cần có kế hoạch xây dựng thương hiệu đủ mạnh để độc lập phân phối – tạo uy tín cho sản phẩm này, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại quảng sản phẩm kèm với ý nghĩa hoa văn sáng tạo tính hữu 82 dụng Các sản phẩm thủ cơng đặc biệt tạo câu chuyện ý nghĩa để du khách quốc tế mang làm quà tặng 83 3.3.1.2 Đẩy mạnh công tác marketing, thâm nhập thị trường ngách tiềm Việc tìm kiếm thị trường ngách tiềm để hỗ trợ cho thị trường truyền thống yêu cầu quan trọng Công ty thời gian tới Để đảm bảo tính chủ động sản xuất lưu trữ hàng hóa, Cơng ty cần có chiến lược cụ thể để tiếp cận thị trường Một số thị trường ngách khả thi cho sản phẩm thủ công nghiệp mà Công ty tiếp cận thời gian tới là: Châu Phi (cụ thể quốc gia Nam Phi), Châu Mỹ La Tinh: Braxin, Mehico, châu Âu : Hà Lan, Thụy Điển, Nga, Ba Lan Đối với thị trường châu Âu, ngày có nhiều người già hưu có nhiều thời gian để chăm sóc trang hồng nhà cửa nên nhu cầu tiêu thụ sản phẩm TCMN để trang trí ngày tăng Tuy nhiên, phân khúc này, giá yếu tố cần quan tâm Nhu cầu mua sắm mặt hàng quà tặng, kỉ niệm nhân dịp lễ lạc, cưới hỏi tăng cao nên phân khúc thị truờng đầy hứa hẹn Bên cạnh đó, đối tuợng sống độc thân phân khúc cần quan tâm Tuy nhiên, sản phẩm dành cho đối tuợng cần phải có mẫu mã thiết kế, màu sắc độc đáo, chủng loại đa dạng độc đểthểhiện đuợc tính cách người tiêu dùng Các dịp lễ tết, giáng sinh, năm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng, mua sắm sản phẩm TCMN Ở nước Bắc Âu, vào mùa xuân, người tiêu dùng có nhu cầu mua sắm sản phẩm TCMN trời để phục vụ việc trang trí sân vườn Sản phẩm cần có nguồn gốc thân thiện mơi trường làm tăng chất lượng sống Tuỳ theo mục đích sử dụng mà sản phẩm cần có kích thước phù hợp, ví dụ, sản phẩm trang trí nội thất cần có kích thước nhỏ để trưng bày bàn, kệ Đồng thời, cần đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc Người châu Âu ngày có nhiều kỳ nghỉ nên dành nhiều thời gian cho nghệ thuật du lịch 3.3.1.3 Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu sản phẩm Thị trường châu Âu Bắc Mỹ hai thị trường nhập hàng thủ công mỹ nghệ lớn Việt Nam Tuy nhiên, hai thị trường ngày thắt chặt quy định tiêu chuẩn nhập 84 mặt hàng thủ công mỹ nghệ đến từ nước phát triển Việt Nam Những yêu cầu dựa vào vấn đề môi trường Cơng ty nghiên cứu áp dụng số gợi ý sau:  Kiểm soát nguyên vật liệu đảm bảo phẩm chất trước đưa vào sản xuất  Tổ chức đánh giá nội hàng tháng, nguyên tắc phải đánh giá chéo phận mua hàng, bán hàng, quản lý chất lượng, kế hoạch sản xuất để có tính khách quan  Khơng chế tình hình sử dụng hóa chất: Sử dụng loại hóa chất thân thiện với mơi trường, an tồn cho người lao động người sử dụng.Dưới nhà sản xuất lớn, có uy tín kinh nghiệm nhiều nhà sản xuất, nhà nhập tin tưởng khuyên dùng Tất nhà sản xuất ln có sẵn bảng MSDS (dữ liệu an toàn nguyên liệu) để cung cấp cho người mua, có chế độ bảo hành dịch vụ tốt, đồng thời cũngcó thể cung cấp kết kiểm nghiệm mà họ có sẵn chứng nhận  Về chất bảo quản chống mối mọt: Beckem Pháp, có kho hàng T.P Hồ Chí Minh - Về loại keo: sử dụng keo tập đoàn Casco Aczonobel keo SA Malaysia Tuy nhiên có Casco có trụ sở Việt Nam  Về chất sơn phủ: Có thể sử dụng sơn phủ gốc nước Berker Propan, sơn gốc dầu NC Inchem loại PU Inchem - Về keo sữa: Có thể sử dụng keo PVAC Casco Trên nhà sản xuất lớn, có uy tín kinh nghiệm nhiều nhà sản xuất, nhà nhập tin tưởng khuyên dùng Tất nhà sản xuất ln có sẵn bảng MSDS (dữ liệu an toàn nguyên liệu) để cung cấp cho người mua, có chế độ bảo hành dịch vụ tốt, đồng thời  Dán nhãn kiểm tra sản phẩm trước xuất Ví dụ: sản phẩm có tính chất tiếp xúc với thực phẩm loại bát tre, thìa tre, đũa, thớt phải trải qua “Food Contact Test” theo tiêu chuẩn LMBG Đức; sản phẩm 85 xuất vào thị trường Mỹ phải có giấy chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng “Quality Test” bao gồm phần kiểm nghiệm chì 3.3.1.4 Xây dựng quảng bá thương hiệu riêng cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam  Để có sở liệu xây dựng thương hiệu, Công ty cần phải tiến hành nghiên cứu khách hàng mục tiêu nhằm tìm hiểu cảm nhận họ sản phẩm, độ nhận biết thương hiệu, mức độ sử dụng trung thành thương hiệu; nghiên cứu yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định mua hàng; xác định hình ảnh cơng ty lý tưởng ngành hàng; xác định thật ngầm hiểu hay thấu hiểu khách hàng Đây sở tiền đề giúp Công ty xây dựng định vị thương hiệu nhằm tạo khác biệt phù hợp khách hàng phân khúc thị trường  Áp dụng hình thức quảng bá, xúc tiến thương hiệu theo quy định nước nhập nhằm tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khách hàng nét độc đáo sản phẩm thương hiệu Công ty 3.3.1.5 Đầu tư tài Nhằm giúp cơng ty Nam Sơn thực tốt chiến lược hội nhập theo chiều dọc, chiến lược phát triển thị trường, cơng ty cần có giải pháp tài sau: Giám đốc tài chính: Trong cấu tổ chức nhân sự, công ty Nam Sơn cần phải có vị Giám đốc tài để giúp cơng ty kiểm sốt dòng tiền tệ lưu thơng doanh nghiệp, điều phối nguồn tiền vào-ra doanh nghiệp, tổ chức hoạt động đầu tư nhận đầu tư, phát huy tốt vai trò tại công ty Đầu tư tài chính: Có sách đầu tư tài chính, mua bán sáp nhập cơng ty cách có hiệu nhất, qua khai thác dòng tiền nhàn rỗi mở rộng hoạt động thị trường tiềm Nam Sơn chưa sử dụng hết nguồn vốn có 86 Phân phối tài chính: Cần phải ln đảm bảo an tồn phân phối tài hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty giúp công ty chủ động kiểm sốt tài hiệu Thu hút vốn đầu tư: Cơng ty cần nâng cao lực tài chính: Phát hành cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán để thu hút nguồn vốn nhằm giúp công ty gia tăng nguồn vốn để nhập thêm máy móc công nghệ mở rộng quy mô sản xuất 3.3.1.6 Đầu tư vào hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) Để sản xuất ngày nhiều sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường dược, nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty, thực tốt chiến lược phát triển sản phẩm chiến lược phát triển thị trường, vai trò trách nhiệm phận nghiên cứu phát triển sản phẩm vô quan trọng: Công ty cần nâng thêm tỷ lệ % chi phí dành cho cơng tác nghiên cứu phát triển sản phẩm để phòng R&D có kinh phí đầu tư trang thiết bị nghiên cứu đại thu hút nhân tài cho phòng R&D nhằm phục vụ tốt cho việc nghiên cứu ứng dụng sản phẩm mới, qua đem lại thành cơng cho công ty 3.3.2 Các kiến nghị với quan Nhà nước 3.3.2.1 Tập trung quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao Để khắc phục khó khăn nguyên liệu, ngành Lâm nghiệp cần phải xây dựng chiến lược quy hoạch để bảo tồn khai thác có hiệu nguồn nguyên liệu mây tre Bên cạnh nguồn nguyên liệu mây tre phân bố sẵn rừng tự nhiên, cần phải nghiên cứu, tuyển chọn, lai tạo phát triển loài mây tre có giá trị kinh tế cao, quy hoạch phát triển thành vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn 3.3.2.2 Tăng cường sách hỗ trợ thủ tục, tài chínhcho doanh nghiệp Còn theo Tổng cục Lâm nghiệp, cần thiết xây dựng ban hành sách hỗ trợ đầu tư để khuyến khích phát triển mây tre; hồn thành giao đất, giao rừng 87 cho thành phần kinh tế, tổ chức xã hội, hộ gia đình để đảm bảo quyền sở hữu thực nhằm bảo tồn phát triển vùng nguyên liệu Cần có sách ưu đãi tạo điều kiện dễ dàng thủ tục, khuyến khích phát triển tổ chức làng nghề cụm sản xuất TCMN nơi có điều kiện phát triển sản xuất ngành TCMN: cụ thể nông thôn vùng ven đô thị để tận dụng nguyên liệu nguồn lao động chỗ, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất doanh nghiệp Có chủ trương tài trợ cho vay ưu đãi dự án phát triển ngành TCMN, tạo điều kiện cho đơn vị TCMN mở rộng phát triển sản xuất hàng TCMN Có vay tín chấp với đơn vị có hợp đồng xuất khẩu, tạo nguồn vốn cho doanh nghiệp thu mua nguyên liệu thực hợp đồng (có thể thơng qua giới thiệu hội) Có chế độ thuế riêng nguyên liệu đầu vào ngành TCMN, ý đến tính đặc thù loại nguyên liệu, đặc biệt khơng bắt buộc phải có hố đơn tài đốivớicác nguyên liệu thuộc phế liệu, thứ liệu, chất thải từ nông sản sau thu hoạch chế biến thu mua thu gom từ nông dân Nếu sợ thất thu thuế nên có chế độ cho phép đơn vị sản xuất hàng TCMN thu mua nguyên liệu nộp thuế thay người bán, để doanh nghiệp yên tâm thu mua nguyên liệu tập trung sản xuất tránh để doanh nghiệp vừa làm vừa sợ bị xuất tốn chi phí giá thành ngun liệu, ảnh hưởng kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Có quy định cụ thể việc sử dụng laođộng nhàn rỗi không thường xuyên nông thôn, lao động gia cơng hàng TCMN, để chi phí tiền gia cơng chấp nhận chi phí hợp lý Có chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại cho ngành TCMN thường xuyên nước đặc biệt doanh nghiệp nhỏ để mở rộng thị trường xuất trực tiếp đến nhà phân phối, nâng cao hiệu sản xuất 3.3.2.3 Tổ chức, phát triển mạng lưới thông tin thương mại quốc gia Hỗ trợ Hiệp hội chuyên ngành, hỗ trợ mạng lưới mây tre đan Việt Nam cách: Thường xuyên cung cấp thông tin dự báo diễn biến thị trường, giá 88 thay đổi quy định pháp luật nhập hàng TCMN nước, để tăng tính liên kết để giải vấn đề liên quan đến lao động, thị trường, tránh rủi ro cho doanh nghiệp định hướng mở rộng thị trường 89 3.3.2.4 Đào tạo, khuyến khích nâng cao trình độ Hỗ trợ cho hội ngành nghề tổ chức lớp dạy nghề, nâng cao trình độ sản xuất, quản lý, thiết kế sang tác mẫu sản phẩm TCMN Tài trợ cho giải sáng tác mẫu mã kiểu dáng sản phẩm TCMN, để khuyến khích thiết kế sáng tạo, phát triển mẫu mã sản phẩm TCMN mới, phù hợp với nhu cầu thị trường để khẳng định tăng cường khả cạnh tranh sản phẩm TCMN Việt Nam thị trường giới Nếu có sách khuyến khích phù hợp giúp doanh nghiệp ngành TCMN có điều kiện đầu tư phát triển, tăng cường khả sản xuất, tạo sản phẩm có mẫu mã riêng, kiểu dáng đẹp, chất lượng phù hợp, hữu ích với giá hợp lý có khả tiếp nhận đơn hàng lớn, mở rộng thị trường xuất 90 KẾT LUẬN Thủ công mỹ nghệ coi lĩnh vực ưu tiên khuyến khích phát triển nhằm khôi phục làng nghề truyền thống, tạo công ăn việc làm cho lao động miền quê vùng núi Ngoài ra, TCMN ngành hàng đặc trưng, mang dấu ấn văn hóa rõ nét Việt Nam, có lợi cạnh tranh trường Quốc tế nên coi Hiệp định Thương mại tồn cầu cánh cửa mở hội phát triển cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng Chọn hướng kinh doanh xuất mặt hàng mây tre lá, công ty Xuất nhập Nam Sơn xác định thuận lợi khó khăn nói chung Tuy có nhiều mạnh hội với vận động không ngừng nghỉ kinh tế giới xu hướng tự hóa thương mại, cơng ty ln phải chuẩn bị chiến lược để sẵn sàng đối mặt với thách thức đặt tham gia vào chuỗi cung ứng thủ cơng mỹ nghệ tồn cầu Mặt hàng mây tre đan công ty xuất vào thị trường giới gặp rào cản nguồn cung nguyên vật liệu ổn định, tiêu chuẩn chất lượng nghiên cứu, đổi mẫu mã sản phẩm Do việc kiểm soát nguồn cung nguyên liệu đổi công nghệ sản xuất, thiết kế sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu yêu cầu cấp thiết đặt nhằm giúp hàng mây tre đan Nam Sơnchỗ đứng vững thị trường Người viết hi vọng ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam tăng cường mối liên kết dọc từ Chính phủ, Các ban ngành đến doanh nghiệp xuất sau người nơng dân Cần thiết phải có sợi dây vững để truyền tải thơng tin – sách, trợ giúp kỹ thuật xúc tiến thương mại bên liên quan Xuất mây tre đan Cơng ty nói riêng Việt Nam nói chung đặt kỳ vọng lớn vào thị trường tiềm Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản việc hồn chỉnh từ yếu tố điều chỉnh thương mại vĩ mô đến yếu tố vi mô doanh nghiệp xuất quan trọng Luận văn với đề tài “Xây dựng chiến lược chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Xuất nhập Nam Sơn” đạt mục tiêu nghiên cứu đề Cơng ty tìm hướng thực thi chiến lược hội nhập dọc phù hợp 91 cho người viết có đề xuất số giải pháp giúp thân Công ty phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng hội môi trường bên đem lại để gia tăng vị tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thời gian tới; đồng thời đưa số kiến nghị với quan Nhà nước để cải thiện mơi trường kinh doanh, tăng tính hiệu minh bạch sách hỗ trợ doanh nghiệp Do hạn chế kiến thức dung lượng, luận văn chưa bao quát hết khía cạnh vấn đề, song hy vọng đem đến cho bạn đọc nhìn rõ nét hoạt động doanh nghiệp xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam điển hình chuỗi cung ứng Từ đây, viết mở hướng nghiên cứu doanh nghiệp xuất với chiến lược kinh doanh khác, chiến lược hội nhập dọc 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO (i) Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Kim Anh, Quản lý chuỗi cung ứng, Tài liệu hướng dẫn học tập, ĐH Mở Tp Hồ Chí Minh, 2006 Nguyễn Cơng Bình, Quản lý chuỗi cung ứng, NXB Thống kê, 2008 Bộ Công thương, Báo cáo xuất nhập Việt Nam năm 2016, Hà Nội, 2017 Hoàng Văn Châu, Logistics Vận tải Quốc tế, NXB Thông tin Truyền thông, 2009 Dự án Xúc tiến thương mại công Việt Nam, Báo cáo hội thảo: Đánh giá tiềm phát triển thương mại công ngành chè, cà phê, ca cao, gia vị thủ công mỹ nghệ Việt Nam, 2015 Trần Lê Đoài, Luận văn tiến sĩ:“Hồn thiện sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất Nam Định đến năm 2020”, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014 Nguyễn Văn Đức, “Cách thức cho doanh nghiệp Việt Nam xây dựng chiến lược chuỗi cung ứng thời kỳ hậu suy thoái kinh tế”, Kinh tế Dự báo số 13/2011 ITPC, Sơ lược ngành hàng thủ công mỹ nghệ - mây, tre, lá, 2012 Phòng Thương mại cơng nghiệp Việt Nam – VCCI, Báo cáo điều tra cộng đồng doanh nghiệp vấn đề hội nhập ngành thủ công mỹ nghệ, 2011 10 Tập thể tác giả, Quản trị chuỗi cung ứng, Trường ĐH kinh tế - ĐH Đà Nẵng, 2007 11 Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2010 12 Viettrade, Báo cáo xúc tiến thương mại, 2016 (ii) Tài liệu tiếng Anh 13 APICS Insights and Innovation, Supply chain Stategy Report: Make the most of supply chain strategy, APICS Supply chain council, 2011 14 Chopra Sunil & Peter Meindl, Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation, 2001 93 15 Cohen, S., & Rousell, J , Strategic Supply chain Management, McGrawHill/Irwin Publisher, 2005 16 David Ketchen and Tomas Hult, Bridging organization theory and supply chain management: The case of best value supply chains, Journal of Operations Management 25, 2007 17 David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, and Edith Simchi-Levi, Designing and Managing the Supply Chain, 2nd edition, McGraw-Hill/Irwin, 2002 18 Douglas M Lambert, James R Stock, Lisa M Ellram, Fundamentals of Logistics, 1998 19 Fredendall, Lawrence D., and Ed Hill, Basics of Supply Chain Management, Boca Raton, FL: St Lucie Press, 2001 20 Ganeshan and Harrison, An Introduction to Supply Chain Management, 1995 21 Hau Lee, Aligning supply chain strategies with product uncertainties, California Management Review 44, no 3, 2002 22 Marshall Fisher, What Is the Right Supply Chain for Your Product?, Harvard Business Review, March-April, 1997 23 Michael E Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York: Free Press, 1980) 24 Roberta S.Russell, Bernard W.Taylor III, Operations Management, Prentice Hall, 4th edition, 2003 25 Sunil Chopra, Peter Meindl,Supply chain management: strategy, planning and operation, 6th edition, Pearson Education, 2016 26 Tony Hines, Supply chain Strategies: Customer Driven and Customer Focused, Elsevier, 2004 27 UPS, Supply Chain Strategy The Importance of Aligning Your Strategies, United Parcel Service of America, Inc, 2005 28 S Venkataramanaiah, N Ganesh Kumar, Building Competitiveness: A Case of Handicrafts Manufacturing Cluster Units, 2011 94 (iii) Tài liệu từ Internet 29 Agro, Hà Tây đẩy mạnh xuất mặt hàng mây tre đan, http://agro.gov.vn/news/tID4963_Ha-Tay-day-manh-xuat-khau-cac-mat-hang- may-tre-dan.html, truy cập ngày 10 tháng 03 năm 2017 30 Artex Saigon,Xuất mây, tre: Năng lực nhỏ cản tiềm lớn, http://www.artexsaigon.com.vn/vn/tin-tuc-su-kien/xuat-khau-may-tre-nang-luc- nho-can-tiem-nang-lon.html, truy cập ngày 15 tháng 02 năm 2017 31 Báo Công thương, Ngành mây tre đan: Thị trường lớn, khai thác nhỏ, http://baocongthuong.com.vn/nganh-may-tre -dan-thi-truong-lon-khai-thac- nho.html, truy cập ngày 02 tháng 02 năm 2017 32 Bộ Cơng thương, Tình hình xuất Ngành mây tre đan năm 2013 thực trạng, http://nhanhieuviet.gov.vn/vn/tin-tuc-xnk/tinh-hinh-xuat-khau-cua nganh-may-tre-dan-nam-2013-va-thuc-trang-50637.phtml, truy cập ngày 03 tháng 02 năm 2017 33 Ispard, Thực trạng doanh nghiệp ngành mây tre đan giải pháp thúc đẩy phát triển,http://ipsard.gov.vn/news/tID2792_Thuc-trang-cac-doanh- nghiep-nganh-may-tre-dan-va-cac-giai-phap-thuc-day-phat-trien.html, truy cập ngày 15 tháng 04 năm 2017 34 Marketing box, http://marketingbox.vn/Mo-hinh-5-ap-luc-canh-tranh-cua- Michael-Porter.html, truy cập ngày 15 tháng 03 năm 2017 35 Saga, Phân tích PEST – Bức tranh tồn cảnh mơi trường kinh doanh, http://www.saga.vn/phan-tich-pest-buc-tranh-toan-canh-ve-moi-truong-kinh- doanh~34462, truy cập ngày 10 tháng 02 năm 2017 36 Sở Cơng thương Thành phố Hồ Chí Minh, Tình hình giải pháp tăng cường xuất hàng mây, tre, cói, http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/ttsk/ /asset_publisher/Jeo2E7hZA4Gm/content/id/690189, truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2016 37 Supply chain insight, Hoạch định chiến lược chuỗi cung ứng: bắc cấu qua dòng nước xốy,http://gscom.vn/portal/chuyende-scm/hoach-dinh-chien-luoc 95 chuoi-cung-ung-bac-cau-qua-dong-nuoc-xoay.html, truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2016 38 Tổng cục thống kê Việt Nam, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=720, truy cập ngày 01 tháng 04 năm 2017 39 Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, Tình hình xuất khẩu, nhập hàng hóa Việt Nam tháng 12 12 tháng năm 2016, https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID=103 8&Category=Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20%C4%91%E1%BB%8Bnh% 20k%E1%BB%B3&Group=Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch, truy cập ngày 15 tháng 02 năm 2017 40 Vietabroader, Quản lý chuỗi cung ứng, http://insider.vietabroader.org/supply chain/, truy cập 05 tháng 02 năm 2017 41 VNP, Vietcraft - cầu nối xuất hàng thủ công mỹ nghệ, http://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/vietcraft-cau-noi-xuat-khau-hang-thu- cong-my-nghe/201094.html, truy cập 25 tháng 03 năm 2017 42 Xúc tiến thương mại công Việt Nam, Thương mại công – phát thủ công mỹ nghệ Việt http://fairtrade.org.vn/thuong-mai-cong-bang-phat-trien-ben-vung-nong-san-va- sản nông triển vững bền Nam, thu-cong-my-nghe-viet.html, truy cập ngày 01 tháng 03 năm 2017 43 Xúc tiến thương mại công Việt Nam, http://fairtrade.org.vn/ha-noi xuc-tien-xuat-khau-hang-thu-cong-my-nghe-sang-bac-au.html, truy cập ngày 01 tháng 03 năm 2017 ... xây dựng chiến lược chuỗi cung ứng hiệu cho công ty TNHH Xuất nhập Nam Sơn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC CHUỖI CUNG ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Chuỗi. .. 1.2 Chiến lƣợc chuỗi cung ứng doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm chiến lược chuỗi cung ứng Tất định dài hạn chuỗi cung ứng hình thành nên chiến lược chuỗi cung ứng .Chiến. .. THƢƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC CHUỖI CUNG ỨNG CHO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN Ngành: Kinh tế Chuyên ngành: Kinh doanh thƣơng mại Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHUỖI CUNG ỨNG CHO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN, LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHUỖI CUNG ỨNG CHO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay