LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

127 10 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 16:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á Chuyên ngành: Tài ngân hàng ĐINH THỊ NGỌC ANH Hà Nội, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á Ngành: Tài ngân hàng bảo hiểm Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 Họ tên học viên: Đinh Thị Ngọc Anh Ngƣời hƣớng dẫn: TS Dƣơng Thị Hồng Vân Hà Nội, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin Tôi sâu s TS Dƣơng Thị Hồng Vân, xin chân s ố n i Ngân hàng TMCP B khoa vă – Á, Ban v thân v nghiên ứ T Đ T ịN Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam vă T s “Hồn thiện cơng tác Phân tích Báo cáo tài ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á” riêng C số n công Đ T nghiên ứ trung T ịN Anh ủ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .4 1.1 Báo cáo tài Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Những vấn đề Ngân hàng thương mại 1.1.2 Hệ thống báo cáo tài Ngân hàng thương mại 1.2.Hoạt động phân tích báo cáo tài Ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.2 Các phương pháp phân tích báo cáo tài Ngân hàng thương mại .13 1.2.3 Điểm khác biệt phân tích BCTC doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 18 1.2.4 Nội dung hoạt động phân tích báo cáo tài Ngân hàng thương mại 19 1.3.Vai trò cơng tác phân tích báo cáo tài đối tƣợng sử dụng thông tin 32 1.3.1 Với Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo NHTM 32 1.3.2 Với nhà đầu tư khách hàng 34 1.3.3 Với quan quản lý 34 1.4 Các tiêu chí phản ánh chất lƣợng cơng tác phân tích báo cáo tài .34 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng tác phân tích báo cáo tài Ngân hàng thƣơng mại 35 1.5.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng 35 1.5.2 Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi .37 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 38 2.1.Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Bắc Á 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 2.1.2 cấu máy tổ chức 40 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Bắc Á năm gần .43 2.2 Thực trạng cơng tác phân tích báo cáo tài Ngân hàng TMCP Bắc Á 45 2.2.1 Quy trình tổ chức phân tích BCTC Ngân hàng TMCP Bắc Á 45 2.2.2 Nguồn thơng tin sử dụng phân tích BCTC Ngân hàng TMCP Bắc Á 50 2.2.3 Các phương pháp nguyên tắc phân tích báo cáo tài Ngân hàng TMCP Bắc Á .50 2.2.4 Nội dung phân tích báo cáo tài Ngân hàng TMCP Bắc Á 51 2.3 Đánh giá chất lƣợng công tác phân tích báo cáo tài Ngân hàng TMCP Bắc Á 84 2.3.1 Những kết đạt 84 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 85 CHƢƠNG : GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á .92 3.1 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển Ngân hàng TMCP Bắc Á thời gian tới 92 3.1.1 Định hướng chiến lược phát triển chung 92 3.1.2 Định hướng thực cơng tác phân tích báo cáo tài Ngân hàng TMCP Bắc Á thời gian tới .94 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài Ngân hàng TMCP Bắc Á 95 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức phân tích báo cáo tài 96 3.2.2 Xây dựng hệ thống sở liệu phục vụ cho cơng tác phân tích báo cáo tài cách khoa học, đầy đủ đảm bảo chất lượng .98 3.2.3 Bổ sung phương pháp phân tích tiêu sử dụng phân tích báo cáo tài 99 3.2.4 Bổ sung hoạt động dự báo số tiêu quan trọng báo cáo tài 102 3.2.5 Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 104 3.2.6 Phát triển sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho công tác phân tích báo cáo tài .105 3.2.7 Sự hỗ trợ tạo điều kiện từ phía ban lãnh đạo 106 3.3 Một số kiến nghị .107 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ .107 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 108 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 DANH MỤC BẢNG BIỂU B Mộ số B 2.2 Tă B 2.3 Tă B 2.4 Kim B 2.5 : huy ộ B 2.6 : ộ trình ă B 2.7: tài s B 2.8: Quy ị B 2.9:Tình hình ă B 2.10: Nam 2011 - 2015 56 BacABank giai BacABank giai tín ụ n 2010-2015 62 cho NHTM 65 ủ BacABank giai 2010-2015 62 2010-2015 .64 ộ áp ụ 2016 44 2011 - 2015 (%) 55 Nam 2011 - 2015 (%) 56 BacABank giai BacABank ă V vố vố GDP CPI V GDP ủ kinh ỉ tiêu tài BacABank giai 2013-2015 .65 2010-2015 67 B 2.11 :Tỷ cho vay nông nông thôn BacABank giai 20132015 69 B 2.12: Tổ B 2.13 :Giá ị góp vố BacABank giai B B BacABank giai 2010-2015 72 2010-2015 73 2.14 :Mộ số ỉ tiêu ố liên sinh an toàn ủ BacABank giai 2013-2015 74 2.15 : Tổ doanh thu BacABank giai 2010-2015 76 B 16:Mộ số ỉ tiêu ánh kinh doanh ủ BacABank giai 2013-2015 77 B B 17:Mộ số ỉ tiêu tài ể ủ ro tín ụ ủ BacABank giai 2013-2015 82 18:Mộ số ể ố ă ỉ tiêu tài ể ủ ro ủ BacABank 2013-2015 83 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình ủ BacABank 40 Hình 2.2: Quy trình phân tích BCTC .47 Hình 2.3 Số doanh Hình 2.4 : Tổ Hình 2.6 : Tố Huy ộ ă ó vố giai BacABank giai BacABank giai 2011-2015 57 2011-2015 63 2010-2015 .68 2010-2015 .70 Hình 2.10 :ROE BacABank trung bình tồn 2011-2015 59 kinh doanh BacABank giai giai 2011-2015 BacABank 61 tín ụ tài s BacABank giai Hình 2.9 : K thành tín ụ g ề kinh ă Hình 2.8 : Tỷ Hình 2.7: Tố Hình 2.5: Tổ 2010-2015 77 ố ngân hàng V Nam ă 2013- 2015 79 Hình 2.11 :ROA BacABank trung bình tồn ố ngân hàng V Nam ă 2013-2015 80 Hình 12:H số CAR ủ BacABank trung bình tồn ố giai 20132015 81 Hình 2.13 :N ròng ủ BacABank giai 2013-2015 81 DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa BacABank Ngân hàng T BCĐKT B BCKQKD Báo cáo BCLCTT Báo cáo BCTC Báo cáo tài BKS Ban HĐQT Hộ NHNN Ngân hàng Nhà NHTM Ngân hàng TCTC Tổ tài TCTD Tổ ứ tín ụ TMCP T VCSH Vố VĐ Vố cân ố n ị ủ sở Cổ kinh doanh soát toán B Á 101 +V ă không ố ố lên qua ă s tài s + vố ngày xu ă ) N v ó danh ă cho nhà - Phân tích ủ ro cho bóc tách thành ủ ro báo cáo ủ ro BCTC v v ủ MCO ề ỉ ứ MCO MCO BacABank cho từ ể ể nhóm ỳ vấ tài pháp : ề : Rủ ro ổ sung thêm vào BCTC ể xem V bên v phân tích ý qua ê ă tài s tài s vố ủ vố hàng ngày (overnight), 2-7 ngày, 8-15 ngày, 16 ị hàng ngày báo ề hành ngân hàng Báo cáo MCO vố ề hành huy ộ ủ quan ủ ban khe ỳ ỉ cách ổ cho K ề ổ ể BacABank Mộ ngân hàng, ứ cho phép, giúp cho ban lãnh ố giúp cho ể ễ dàng phân tích ý, Báo cáo MCO cho phép ứ cam xác ị sau, BacABank công ủ ố MCO v tính linh huy ộ chi Đó báo cáo Maximum cash of flow (MCO), MCO so sánh v dòng ề vào theo ị H nhìn dòng ề báo cáo tính tốn dòng ề ngân hàng ộ cách ngân hàng ó v ngân hàng: xét tính tốn ể vào ă ủ ROE, cho ngân hàng vay (s + Bổ sung báo cáo MCO phân tích ủ ro góp pháp ể gia ă ă tài ể ROE Thông qua v ngân hàng +H lý chi phí 102 tháng, tháng, làm ể ó + Bổ sung chi chi khe cho ộ số ă … v , C ỉ số ngày ổ sung ể nhà ỉ tiêu khác : C ỉ số : Bên ộ số ứ cho phép nhìn tồn thái ề ủ , C ỉ số ề nóng, C ỉ số trúc ề + Bổ sung ộ dung phân tích ủ ro lãi s : V thơng tin tích khe s s theo y khe lãi s ngân hàng thu lãi nhóm ỳ ỹ Trên sở khe ro chi ể tính lãi s ó sung ộ dung phân tích ủ ro ề v ể tính lãi lãi công pháp phân lãi s tích xu ủ s thay ổ lãi s lên : Rủ ro ề pháp ể nâng cao tài s tài s ủ Để sót v ộ dung phân tích công tác phân tích BCTC ủ ngân hàng, v sứ 3.2.4 Bổ sung hoạt động dự báo số tiêu quan trọng báo cáo tài Mộ ộ quan ộ phân tích v báo phân tích ủ ro ề BCTC Trong ó ủ ro nên trình xây ộng ủ ngân hàng ộ dung - BacABank v BCTC ủ TCTD Do ó v ể sau ó tính khe lãi s tính tốn tài s s ể nên áp ụ + Bổ sung ộ dung phân tích ủ ro ề lãi s ngân hàng phân nay, BacABank lãi s ròng, ủ ngân hàng khốn ề hành sở ứ chênh ngày, ỉ tiêu phân tích ủ ro tình hình tiêu BCTC hay tình hình ngân hàng báo kinh doanh Đâ v ỉ tiêu tài chính, công ụ ể tính tốn ă ỉ tra, theo dõi ỉ tiêu tài mơi 103 kinh doanh ủ ngân hàng ể v kinh doanh khó ă mơi xác ộ ị hình tài BCTC nhu Để lai ể ă báo -P ánh ị số ủ -P ánh ủ doanh s thu tiêu ă vào ểs ă dài lai ể Để cơng tác phân tích vào v báo Hai ụ lai ơ lai pháp ễ thành pháp báo lai báo phù ỉ tiêu ánh v ỉ tiêu s vào ó nhà ố quan ỉ tiêu ỉ tiêu (ở ngân hàng lai ể tìm s phân tích tình giá ố n ánh s khó ởv báo t báo ứ nghiên ứ gian nhìn nâng cao : trình quy mà lý không lai ể ề vào báo, nhà Các nhà phân tích v ộ cách kinh doanh pháp giúp cho nhà lý, v ỉ tiêu Mố quan trình ể sở ngân hàng ễ theo pháp q ỉ tiêu tài xuyên ỉ tiêu tài chính, nhà phân tích ngân hàng Trên sở ó vào ổ sung báo báo ó ủ nhà báo ủ nhà D xác ngân hàng ủ lai D kinh doanh Rõ ràng nhu tàingân hàng ăngân hàng ứ ể pháp ể ểs thu báo số doanh lãi ) 104 thay ổ lai Sau ó nhà phân tích lãi ủ thu (thu )v lãi pháp vào ể xác ị ị số ủ ố Đặ ổ theo s doanh thu ỉ tiêu Đâ pháp viên báo phân số - Đề - Tă ă - Xây hồn thành, tránh sứ nhân D BacABank, ộ ổ lý K ố tài ố v nhân viên nhân làm v tốn cơng tác phân cho K ố tài nói cán ộ nhân viên không ỉ thông qua v Công ty Đ sau ó khóa h ứ chuyên môn, nâng cao ứ chuyên môn ổ sung chi công v nhân viên ể nhân ố then ỳ ể trách khích vấ vụ Ngân hàng BTC ổ thông tin quy ị công v phân tích, ổ ộ mà tham gia khóa vấ q ngân hàng nhóm trên, cơng ty gây nên riêng BacABank nói chung tham gia vấ ộ cán ộ nhân viên kinh sau: tích BCTC, ln góp ụ v nhân s phòng Thông tin Ngân hàng khác ụ vụ công tác phân tích BCTC v tiên nam nhân - Ư tiên ra, nhân ố ộ xác, cho phép ủ - Tă ă Đ ề rõ ràng giúp nâng cao nâng cao tích BCTC 3.2.5 Chú trọng phát triển nguồn nhân lực Bấ kì ộ ố nhân ố ố quan ỉ tiêu tài ỉ tiêu tài cho nhân viên chéo công v vị trí gây ứ danh, quy ị rõ ộ dung công v ộ 105 - ( giá v ỉ tiêu V T nâng cao pháp số ể riêng gian ă lý xây v pháp dài nhân s phù nhân viên V làm v ụ cán ộ ủ ể ă công nhân viên vấ …) giúp cho làm v nhân s cơng tác phân tích BCTC ụ tiêu ủ gi sót ă mang tính chun theo, dài ể lên BCTC án phù giá ỳ tháng thân, ộ cách quy ủ giám sát hành ị ủ phân tích BCTC ứ mơ hình tính tốn, th phân tích BCTC nên - Tă lý Thơng tin ể ổ ể tách riêng ộ Phòng Q cơng tác phân tích BCTC làm cơng tác phân tích nhân s Trong ó chi hành phân tích 3.2.6 Phát triển sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho cơng tác phân tích báo cáo tài Trong ă â ngân hàng ề ứ ụ Core Banking ( cung ứ dùng ề cho doanh dân hóa s nêu ố ể công sốt, phát thơng tin, giá ích ngân hàng hóa hình ứ tốn khơng hình ị ủ ro, toán, toán qua ngân hàng Đ ề trung) giúp cho vay, v toán toán, vố ề phát sinh Core Symbos ủ BacABank Tuy nhiên, ụ sở chính, Chi nhánh giúp TCTD khách hàng ; vấ ứ huy ộ ngân hàng ngân hàng Phòng, Ban tín ụ ố ộ ố v v 106 -T ứ BacABank ố v ổ sung thêm Phòng Cơng ngày tính cơng cáo phân tích Cơng Banking ể V pháp hóa ể ố Banking ể xây ổ ề công v phân tích phía Phòng ể G Core ộ ộ trình ụ s Core thơng tin ể cho ộ pháp toàn ủ BacABank v giúp cho trình nâng cao ễ nhanh chóng n s thông tin – Nhà s cơng tác phân tích BCTC pháp dài công v pháp vô quan G Core phù công tác nâng SBR thông tin ủ BacABank s khai thêm ộ phân tích cung báo 3.2.7 Sự hỗ trợ tạo điều kiện từ phía ban lãnh đạo Để nâng cao công tác phân tích BCTC, bên làm SBR Core Symbols ể Phòng Thơng tin v ụ ể sai sót v cơng tác phân tích BCTC gian s hóa Core Banking không mà khơng thơng quan Phòng Cơng s ụ ba bên K ố Tài – Phòng Cơng Phòng Cơng Core Banking phân tích BCTC hành trao ố s giám ố BacABank ể xin không ố v cho v Tổ hành v nghiên ứ v thông tin gian phân tích, ộ cách ị Đ ề giúp - T ứ ba, ề nhanh phân tích BCTC ể thơng tin ủ ộ - T ứ hai, Phòng thơng tin cho phân tích Core Banking, hành phân tích thay thơng tin BacABank Rõ ràng, thêm ộ SBR ể thông tin Bở ể phát cơng tác phân tích BCTC s ể : 107 - H K ố tài chuyên môn ủ K ố Nhân s ó ể BacABank cơng tác trình nâng cao trình v vấ chính: v Tổ riêng gây giúp nâng cao Đề xây ó v ộ ề này, hành vụ công tác K ố tài ể chuyên sâu kinh phí cao, phân giám ố hay Do ó Đ ề tránh lý K ố tài khác phân tích BCTC trung vào chuyên môn Tổ giám ố ý cơng tác phân tích BCTC chóng giám ố ộ máy Phòng Thơng tin cơng v thông qua Tổ trung làm v giúp công tác thu nhân s ý ủ Tổ lý Thông tin ể K ố phòng ban khác liên quan ị tách riêng ộ K ố tài K ố nhu lý cho cán ộ nhân viên hai phòng ban Hộ sở ề chéo v ộ Phòng Q cho ụ vụ phân tích BCTC Đ ề ủ trình phân tích ễ nhanh 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ NHNN quan lý s vụ này, tránh chia tách hay - Chỉ giám ố phê v ị nhân ộ K ố tài chính, BacABank chi ộ -Q hay khóa ề kiên giúp cán ộ nhân viên tác v ứ chuyên môn K ố tài vấ g cho cán ộ nhân viên mà tình ủ K ố tài Bên tích BCTC: K ố tài khơng ứ ủ K ố Tài chính, liên ụ ụ ổ sung kinh phí giúp cho K ố tài quy mơ yêu phân tích BCTC theo nhu K ố Nhân s ụ vụ cơng tác phân tích BCTC: T ể Chính ủ Trong kinh doanh khó ă ngân hàng cao nay, Chính 108 : - Kh ngân hàng thêm Đ ề giúp ngân hàng lý ủ ngoài, bao công tác phân tích BCTC Nam ộ môi bên, gây tình rõ ràng Chính -T - Xây khích ổ ơng ố tác nâng cao ề kinh ụ ổ kéo dài kinh ba ộ phá ề vă ủ s pháp lý gian, ể soát v ổ v ởV vụ sở mơ hình ă khơng phát, ă ề kinh ẽ: Đ ề chéo Q ề tranh ủ ổ sung cho phù v mơ, sứ tái 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng nhà (NHNN) quan ề hành sách ủ tồn ộ Chính v vấ hành s ngân hàng Các NHTM ị giá tình hình s chung ủ NHNN ể tránh tình vừ khoa ngân hàng thay ổ ộ BCTC ủ ỉ tiêu tài ổ ổ sung Tuy nhiên, v ộ BCTC ủ TCTD liên quan ộ ộ trình cơng tác phân tích BCTC sách ỉ tiêu : s ủ NHNN ngân hàng khó - Xây ổ nên tuân theo ố sách quy ị sứ hồn ể thay ổ quy ị ề liên quan v - Đẩ TCTD: ó sở v mơ, cơng tác phân tích BCTC ủ ị s chi ủ NHNN ể nâng cao BacABank Ngân hàng ý kinh doanh cho kinh ủ giúp ó làm thang tài ủ ố 109 ngành ỉ tiêu phù v ngân hàng khác Tùy tính Ngân hàng t ộ hay vă - Xác ị - Xây ủ toàn v niêm v ngân hàng vào v sàn môi sở giúp công ố thông tin ộ giúp ngân ngân hàng quan ngân hàng, cơng ố thơng tin tài khoán, ó v ngân hàng sứ bình kinh doanh nhóm tuân Xu v kinh ố e tài tính tham sức nên v ề ố phát ể quy ị ỉ tiêu tài quan CIC Đâ sở tham phân theo quy mơ, tính giá án Nam cho g kênh thông tin ộ V ỉ tiêu, cho Ngân hàng Ngân hàng, ủ BCTC, ố hàng ỉ tiêu Mứ cho Ngân hàng kinh ộ ố hoà ể giúp T lý cho ể công tác phân tích báo cáo tài rãi ố 110 111 KẾT LUẬN Ngân hàng ố gia Do ó hàng V khơng s vào tình Nam BCTC v H qua v ộ rõ quan ề phòng ể ổ Áv v quy ị công tác phân tích BCTC, ụ pháp nhóm tác phân tích BCTC Để áp ụ s tâm Nam, cao Chính lý nhà ngân hàng pháp ó mà khác Ngân BacABank, ố vào ề ngân hàng, nh nâng cao trình bày D BacABank, thân BacABank, bên sát ủ quan công tác nguyên nhân gây tình ủ NHNN, thông tin ủ ro, gia ă ,các ủ hàng B cơng tác phân tích Tuy nhiên, q trình phân tích, cơng tác phân tích BCTC N ể giúp ban lãnh Trong giai tàingân hàng nhiề khía ă phát ộ â ngành ngân cơng sứ khó e tài s ngân hàng ngân hàng vấ quan tâm cho ă ngân hàng ề kinh N ộ giai ó sứ báo trình bày BacABank ứ sai s suy thoái kinh Ngân hàng Nhà ộ ngành ỉ tiêu tài xem ể nhiên này, công s quan NHNN V 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ngân hàng, V khoa T ố Ngân hàng vụ Ngân hàng T Nhà Kinh T ố V nghiên ứ khoa Đ –– Trung tâm Ngân hàng PGS.TS., Nhà Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà Giao thông v ngân hàng Phan T ị Thu Hà (2009), Q Nam (1996), Phân tích tình hình hoạt động tài Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Tài Tài chính, Hà Nộ N ễ Nă Đ Q ố Kinh Phúc (2012), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, Nhà ố dân, Hà Nộ Cộ hòa xã ộ V Nam (2010), Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 10 Hộ nhà V Nam (1990), Pháp lệnh Hội đồng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 37-LCT/HDDNN8 11 C Q Nhà báo cáo tài ố v ứ tín ụ (ban hành kèm theo số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 ủ T ố Ngân hàng ) 12 Ngân hàng Nhà V Nam (2001), Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng số 1627/2001/QĐ-NHNN 13 Ngân hàng Nhà Q ố dân, Hà Nộ , Ngân hàng Nhà kê, Hà Nộ kê, Hà Nộ Lê T ị Xuân (2011), Phân tích tài doanh nghiệp, Nhà (2015), Giáo trình Q Lê Vă Tề (2007), N ngân hàng, Hà Nộ ễ Vă T Nhà Andre Barbier - Jacques Proutat (1993), Phân tích tài dành cho GS.TS N V Nam (2005), Quy định việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng 113 tổ chức tín dụng số 493/2005/QĐ-NHNN 14 Ngân hàng Nhà Nam (2009), Quy định việc điều chỉnh tỷ lệ dự V Nam (2011), Quy định việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ Tổ chức tín dụng số 1925/2011/QĐ-NHNN 16 Ngân hàng Nhà V trữ bắt buộc Tổ chức tín dụng số 379/2009/QĐ-NHNN 15 Ngân hàng Nhà V Nam (2010), Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động Tổ chức tín dụng số 13/2010/TT-NHNN 17 Ngân hàng Nhà V Nam (2009), Quy định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung hạn dài hạn Tổ chức tín dụng số 15/2009/TT-NHNN V Nam (2012), Quy định trạng thái ngoại tệ Tổ chức tín dụng số 07/2012/TT-NHNN 19 Ngân hàng TMCP B 18 Ngân hàng Nhà Á, Báo cáo tài kiểm tốn Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2013-2015 20 Ngân hàng TMCP B Á (2015), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015 Ngân hàng TMCP Bắc Á 21 Ngân hàng TMCP B Á (2014), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014 Ngân hàng TMCP Bắc Á 22 Ngân hàng TMCP B Á (2015), Nghị HĐQT Ngân hàng TMCP Bắc Á Á (2015), Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2015 24 Ngân hàng TMCP B 25 Ngân hàng TMCP B thông qua chiến lược hoạt động giai đoạn 2016-2020 23 Ngân hàng TMCP B Á (2012), Điều lệ Ngân hàng TMCP Bắc Á năm 2012 Á (2016), Bản tin nội Ngân hàng TMCP Bắc Á số 2, số 3, số 26 Ngân hàng TMCP B Á ( 2016), Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 2015 27 Ngân hàng TMCP B 28 Vă Á ( 2016), Báo cáo ALCO giai đoạn 2013-2015 ộ K ố tài Ngân hàng TMCP B ể K ố tài giai 2016-2020 Á h phát 114 29 Vă ă 30 K ộ ộ K ố tài Ngân hàng TMCP B Á quy ị vụ K ố tài sát ngành ngân hàng V Nam ă 2013 ủ KPMG 31 http://baodauthau.vn/tai-chinh/nam-2015-tin-dung-tang-truong-172917608.html Năm 2015, tín dụng tăng trưởng 17,29% 32 http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/lo-ngai-lai-vay-trung-dai-han20160118095205223.chn Lo ngại lãi vay trung dài hạn 33 https://vcbs.com.vn/vn/Communication/GetReport?reportId=4218 Báo cáo ngành ngân hàng 2016 34 http://sgtt.vn/Kinh-te/155217/%E2%80%9CThu-the%E2%80%9D-tren-thitruong-lien-ngan-hang.html Thủ thị trường liên ngân hàng 35 http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/diem-danh-cac-ngan-hang-co-no-xau-tu-3tro-len-201305230638214706ca34.chn Điểm danh ngân hàng nợ xấu từ trở lên 36 http://www.vnba.org.vn/?option=com_content&view=article&id=1451&catid= 43&Itemid=90 Nội dung an toàn hoạt động ngân hàng 37 http://m.vietstock.vn/2013/11/ngan-hang-9-thang-dau-nam-loi-nhuan-8211-noxau-trai-chieu-737-322348.htm Ngân hàng tháng đầu năm: Lợi nhuận – nợ xấu trái chiều 38 http://www.doko.vn/luan-van/dung-phuong-phap-dupont-de-phan-tich-roe-cuangan-hang-tmcp-a-chau-trong-3-nam-danh-gia-cac-nhan-to-anh-huong-toi-su-biendong-roe-205899 Vận dụng phương pháp Dupont để phân tích ROE Ngân hàng TMCP Á Châu năm đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới biến động ROE 39 http://fgate.com.vn/tin-tuc/2013/12/20/phan-tich-loi-nhuan-cua-ngan-hang-nhin-tu-chi-so-roe roa_111 Phân tích lợi nhuận ngân hàng nhìn từ số ROE, ROA 40 http://thoibaonganhang.vn/index.php/tin-tuc/4-chuyen-ve-eps-7913.html Chuyện EPS 41 http://www.slideshare.net/baovyhoang9/mc-p-ng-v-an-ton-vn-ca-cc-nhtm-ti-vit- 115 nam-theo-tiu-chun-ca-basel# Đánh giá mức độ đáp ứng quy định an toàn vốn (CAR) NHTM Việt Nam 42 http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/huyt-ca-thng-ngn-hng.html Tử huyệt hệ thống ngân hàng ... ngân ẩ nhanh q trình nâng cao ủ cơng tác phân tích báo cáo tài ể pháp có cơng tác phân tích báo cáo tài vă rút cơng tác phân tích báo cáo tài chính, ấ xúc tác, phía Ngân. .. Á cơng tác phân tích báo cáo tài Ngân hàng Chƣơng 3: G pháp hoàn Ngân hàng TMCP B cơng tác phân tích báo cáo tài Á CHƢƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI... ề tài: “Hồn thiện cơng tác Phân tích Báo cáo tài ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á cho phát Nam nói chung ủ Ngân hàng B giai ể ẩ V B Á mà công tác phân tích báo
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á, LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay