bao cao cố định protein enzym

18 7 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 16:30

Phương Phương pháp pháp cố cố định định Protein Protein Enzym Enzym Nhóm F5 : nguyễn ngọc vân nguyễn đình việt nguyễn văn tình nguyễn ngọc tuyến trương minh vũ I MỞ ĐẦU: Ngày nay, việc cố định Enzym thực cách phổ biến, đặc biệt lĩnh vực công nghệ thực phẩm, dược phẩm, hệ thống kiểm tra cảm biến sinh học miễn dịch học Enzym cố định khả tái sử dụng, thuận tiện điều khiển phục hồi lại Enzym cố định II NỘI DUNG: • Enzym tự hay Enzym tách khỏi tế bào, chúng có khả hòa tan môi trường nước và thực phản ứng ngoài tế bào • Trong trình tham gia phản ứng loại Enzym này thường lẫn vào sản phẩm Việc tách sản phẩm cuối khỏi Enzym hòa tan là công việc khó khăn và đòi hỏi chi phí cao, sau phản ứng tách Enzym khỏi phản ứng để thực phản ứng thì Enzym sẽ không giữ hoạt tính ban đầu => Việc tái sử dụng Enzym khơng hiệu Mục đích cuối việc cố định Enzym gắn Enzym vào chất mang để ta thực phản ứng Enzym nhiều lần • Cơng việc này thực bước sau : + Chọn chất mang phù hợp với Enzym cần gắn vào + Hoạt hóa chất mang cho khả gắn Enzym tốt + Tiến hành kỹ thuật phù hợp để gắn Enzym vào chất mang Chất mang dùng để cố định Enzym: • Chất mang Polymer hữu cơ: + Polymer tự nhiên: Cellulose, Agarose, Dextran, Sephadex, Gelatin, Keratin, Albumin… + Polymer tổng hợp: Polyacrylamide, Polyester, Polyvinylalcohol, Polyvinylacetare, Polyacrylic… • Các chất mang vơ cơ: Ngồi Polymer sử dụng làm chất mang còn số chất mang vơ sử dụng thương mại sợi thủy tinh Silicum Oxide, Alluminium Oxide, Mangesium Oxide Đây dạng Oxide cấu trúc lỗ khả hấp thụ tốt 2 Phương pháp hoạt hóa chất mang - Hoạt hóa chất mang Cyanogen Halogenur - Hoạt hóa Ethyl Chloroformate - Hoạt hóa phương pháp Azide - Hoạt hóa Glutaraldehyde - Hoạt hóa phản ứng Diazo - Hoạt hóa Carbodiimide - Hoạt hóa 3Aminopropyltriethoxysilane Các phương pháp cố định Enzym: • Trong tế bào sinh vật tồn sẵn Enzym dạng hòa tan Enzym không hòa tan a Phương pháp nhốt Enzym: Gồm phương pháp nhốt Enzym Gel và phương pháp nhốt Enzym hệ sợi • + Phương pháp nhốt Enzym Gel: • phương pháp dựa sở tạo màng bọc hay Polymel Các chất tham gia phản ứng sản phẩm phản ứng thẩm thấu vào ngồi thơng qua màng bọc Enzym sẽ giữ ngun khn Gel • + Phương pháp nhốt Enzym hệ sợi: Phương pháp nhốt Enzym hệ sợi khả xúc tác phản ứng tốt phương pháp nhốt Enzym Gel Các sợi sử dụng để nhốt Enzym thường sợi nhân tạo,các loại sợi độ bền với acid,kiềm,các loại Ion dung môi hữu hòa tan • + Phương pháp tạo vi nang nhốt Enzym ( phương pháp tạo màng bọc): • Các vi nang tạo để nhốt Enzym thường có kích thước 1100µm vi nang có tính chất là cho chất và sản phẩm phản ứng qua lại tự b Phương pháp tạo liên kết Enzym với chất mang • Đây phương pháp gắn Enzym vào chất mang,các vật liệu làm chất mang phương pháp phải tính chất đặc biệt sau: + Chất mang phải bền với Acid kiềm + Chất mang phải gắn với Enzym theo chế định + Chất mang không tham gia phản ứng với chất • Tùy theo tính chất chất mang người ta thực gắn Enzym vào chất mang theo phương pháp sau: + Phương pháp hấp phụ + Phương pháp tạo liên kết Ion +Phương pháp liên kết với kim loại +Phương pháp tạo liên kết đồng hóa trị THE AND ... phương pháp cố định Enzym: • Trong tế bào sinh vật tồn sẵn Enzym dạng hòa tan Enzym không hòa tan a Phương pháp nhốt Enzym: Gồm phương pháp nhốt Enzym Gel và phương pháp nhốt Enzym hệ sợi... tái sử dụng Enzym khơng hiệu Mục đích cuối việc cố định Enzym gắn Enzym vào chất mang để ta thực phản ứng Enzym nhiều lần • Cơng việc này thực bước sau : + Chọn chất mang phù hợp với Enzym cần...I MỞ ĐẦU: Ngày nay, việc cố định Enzym thực cách phổ biến, đặc biệt lĩnh vực công nghệ thực phẩm, dược phẩm, hệ thống kiểm tra cảm biến sinh học miễn dịch học Enzym cố định có khả tái sử dụng,
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao cố định protein enzym, bao cao cố định protein enzym, Các phương pháp cố định Enzym:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay