ĐỀ THI THỬ môn SINH _TRƯỜNG đại học VINH lần 2 năm 2019

6 68 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 16:27

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: Khoa học Tự nhiên; Mơn: SINH HỌC (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi: 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Q trình nhân đơi ADN khơng có thành phần sau tham gia? A Axit amin B Các nuclêôtit tự C Enzim ligaza D ADN pôlimeraza Câu 82: Cấu tạo chi trước mèo, cánh dơi, tay người có cấu trúc tương tự Đây A chứng sinh học phân tử B chứng giải phẫu so sánh C chứng phôi sinh học D chứng tế bào học Câu 83: Đặc điểm khơng nói nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu cây? A Ngun tố mà thiếu khơng thể hồn thành chu trình sống B Có thể thay nguyên tố C Phải trực tiếp tham gia vào q trình chuyển hóa vật chất thể D Không thể thay nguyên tố Câu 84: Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể dạng sợi đơn gặp A kì kì sau B kì đầu kì C kì sau kì cuối D kì đầu kì sau Câu 85: Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền gen gồm hai alen A, a Alen A trội hoàn toàn so với alen a Tỉ lệ cá thể mang tính trạng trội quần thể 64% Tần số alen A, a là: A 0,5 0,5 B 0,6 0,4 C 0,4 0,6 D 0,7 0,3 Câu 86: Cho có kiểu gen AaBb tự thụ phấn qua nhiều hệ thu tối đa dòng cặp gen? A B C D Câu 87: Điều kiện quan trọng để diễn tiến hóa hóa học giai đoạn sơ khai hình thành Trái Đất A có nguồn lượng tự nhiên B có nước C có khí ơxi D có khí cacbonic Câu 88: Hiện tượng liền rễ thông nhựa mọc gần thể mối quan hệ A hỗ trợ khác loài B cộng sinh C hỗ trợ loài D cạnh tranh loài Câu 89: Có mười tế bào sinh tinh loài động vật lưỡng bội (2n) tiến hành giảm phân sinh tinh trùng, cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 240 nhiễm sắc thể đơn Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài A 2n = 24 B 2n = 12 C 2n = 48 D 2n = 36 Câu 90: Cơ thể sau giảm phân cho giao tử AB chiếm 25% Biết trình giảm phân diễn bình thường? A AABb B AaBB C AaBb D AABB Câu 91: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Theo lí thuyết, phép lai sau cho F1 có tỉ lệ kiểu hình đỏ : vàng? A Aa × AA B Aa × Aa C AA × aa D Aa × aa Hệ thống khóa học thầy Thịnh Nam có đầy đủ Hoc24h.vn Vì vậy, HS đăng ký khóa học thầy Hoc24h.vn khơng phải bỏ thêm khoản phí để học buổi livestream cho thầy Thịnh Nam thực Câu 92: Phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu gen nhất? A AabbDd × AaBbdd B AaBbDd × AaBbDd C Aabbdd × AaBbdd D aabbDd × AaBbdd Câu 93: Nhân giống trồng từ hạt trình sinh trưởng phát triển diễn bình thường Cây khơng có đặc điểm sau: A Cây khác phần so với mẹ B Cây mang đặc điểm tốt mẹ C Cây mang đặc điểm xấu mẹ D Cây mang toàn đặc điểm tốt xấu mẹ Câu 94: Ở ruồi giấm có 2n = 8, số nhóm gen liên kết ruồi bao nhiêu? Biết không xảy đột biến A B C D Câu 95: Động vật sau có hệ tuần hồn đơn? A Chim B Ếch C Cá D Hổ Câu 96: Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hai bên có lợi thể hai loài sau đây? A Chim mỏ đỏ linh dương B Phong lan gỗ C Chim sáo trâu rừng D Hải quỳ cua Câu 97: Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen trội lặn hồn tồn, phép lai P: AaBbDd × AabbDd cho tỉ lệ kiểu hình A- bbD- đời A 9/32 B 3/32 C 9/16 D 27/64 Câu 98: Ý sau nói chế điều hòa opêron Lac? A Prơtêin ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian ba chiều bị chức B Gen điều hòa khơng tổng hợp prôtêin ức chế C Prôtêin ức chế hoạt động có mặt đường lactơzơ D Enzim ARN pơlimeraza bị biến đổi cấu trúc bị bất hoạt Câu 99: Bộ phận sau coi dày thức động vật nhai lại? A Dạ tổ ong B Dạ múi khế C Dạ cỏ D Dạ sách Câu 100: Trong hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau thường có tổng sinh khối lớn nhất? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật phân giải C Sinh vật sản xuất D Sinh vật tiêu thụ bậc Câu 101: Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng A hàm lượng H2O tế bào khí khổng B hàm lượng N tế bào khí khổng C hàm lượng CO2 tế bào khí khổng D hàm lượng O2 tế bào khí khổng Câu 102: Theo Đacuyn, sơ đồ tiến hóa phân nhánh dạng cành hiểu A loài sinh vật bị tuyệt chủng khứ có nguồn gốc chung B lồi thực vật tiến hóa theo sơ đồ phân nhánh cành C lồi sinh vật tồn ngày có nguồn gốc chung D lồi sinh vật khác Trái Đất bắt nguồn từ tổ tiên chung Câu 103: Cá rô phi nước ta có giới hạn nhiệt độ từ 5,60C đến 420C, cá chép có giới hạn nhiệt độ từ 20C đến 440C Phát biểu sau đúng? A Cả hai loài sinh trưởng tốt vào mùa đơng B Cá chép có khả phân bố hẹp cá rô phi C Cả hai lồi có khả phân bố rộng Hệ thống khóa học thầy Thịnh Nam có đầy đủ Hoc24h.vn Vì vậy, HS đăng ký khóa học thầy Hoc24h.vn khơng phải bỏ thêm khoản phí để học buổi livestream cho thầy Thịnh Nam thực D Cá chép có khả phân bố rộng cá rô phi Câu 104: tARN xem “người phiên dịch” Vì: A tARN có đầu mang axit amin, đầu mang ba đối mã B tARN có khả chuyển đổi thơng tin C tARN có cấu trúc dạng thùy D tARN có khả vừa gắn vào mARN vừa gắn vào ribơxơm Câu 105: Một lồi thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định bầu dục Biết cặp gen nằm cặp NST liên kết hoàn toàn Phép lai sau thu đời có tỷ lệ kiểu gen kiểu hình 1:2:1? A AB/ab x AB/ab B AB/ab x Ab/aB C Ab/ab x Ab/aB D Ab/aB x Ab/aB Câu 106: Trong ao nuôi cá mè, thực vật nguồn thức ăn trực tiếp cho loài giáp xác Mè hoa nhiều cá tạp cá mương, cá thong đong, cân cấn coi giáp xác thức ăn yêu thích Vật đầu bảng ao cá chuyên ăn loài cá mương, thong đong, cân cấn số lượng ỏi Để nâng cao hiệu kinh tế ao biện pháp sinh học đơn giản A giảm cá mè hoa B thả thêm cá C thả thêm cá thong đong D thả thêm thực vật Câu 107: Hai quần thể rắn nước thuộc loài Quần thể gồm 3000 sống môi trường đất ngập nước, quần thể gồm 1000 sống hồ nước Biết rằng, alen A quy định có sọc thân trội hồn tồn so với alen a quy định khơng sọc Quần thể có tần số alen A 0,8; quần thể có tần số alen a 0,3 Hai khu vực sống cách mương đào Sau hệ nhận thấy quần thể có tần số alen A 0,794 Điều xảy hai quần thể rắn nước này? A Có tượng di cư từ quần thể sang quần thể B Trong quần thể xảy tượng đột biến lặn alen A thành alen a C Trong quần thể xảy tượng tự thụ tinh số cá thể D Có tượng di cư từ quần thể sang quần thể Câu 108: Các hình sau mơ tả tháp sinh khối hệ sinh thái nước hệ sinh thái cạn: Nhận xét sau đúng? A Hình tháp hình tháp biểu bậc dinh dưỡng hệ sinh thái cạn B Hình tháp hình tháp biểu bậc dinh dưỡng hệ sinh thái nước C Hình tháp hình tháp bền vững D Hình tháp biểu bền vững Câu 109: Một loài động vật, biết gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Xét phép lai P: ♀ Dd AB/ab× ♂ Dd AB/ab, thu F1 có kiểu hình A-B-dd chiếm tỉ lệ 11,25% Khoảng cách gen A gen B A 40cM B 20cM C 30cM D 18cM Câu 110: Một loài thực vật có NST 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể, xét gen có hai alen Quan sát nhóm cá thể có đột biến số lượng nhiễm sắc thể cặp số 1, thu 36 kiểu gen đột biến Đây dạng đột biến A thể B thể bốn C thể ba D thể kép Hệ thống khóa học thầy Thịnh Nam có đầy đủ Hoc24h.vn Vì vậy, HS đăng ký khóa học thầy Hoc24h.vn khơng phải bỏ thêm khoản phí để học buổi livestream cho thầy Thịnh Nam thực Câu 111: Cho P: ♂AaBb × ♀aabb Trong hợp tử tạo thành có hợp tử có kiểu gen AaaBb Giải thích sau hợp lí? A Ở số tế bào sinh tinh, cặp NST Aa rối loạn phân li giảm phân II B Ở số tế bào sinh trứng, cặp NST aa rối loạn phân li giảm phân II C Ở số tế bào sinh tinh, cặp NST Aa rối loạn phân li giảm phân I D Ở số tế bào sinh tinh, cặp NST Aa rối loạn phân li giảm phân I giảm phân II Câu 112: Trong phát biểu sau, phát biểu không nói quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật? A Quan hệ cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể B Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước quần thể C Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể D Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể cạnh tranh yếu bị đào thải khỏi quần thể Câu 113: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cho thân cao, đỏ chủng giao phấn với thân thấp, vàng chủng (P), thu F1 gồm 100% thân cao, đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, thân cao, vàng chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, có kết luận với phép lai trên? I Ở đời F2 có kiểu gen quy định thân cao, đỏ II Ở đời F2 số cá thể có kiểu gen giống F1 chiếm 32% III Tần số hoán vị gen 20% IV Ở F2 tỉ lệ thân cao, vàng chủng thân thấp, đỏ chủng 1% A B C D Câu 114: Ở loài thực vật giao phấn, có hai quần thể sống hai bên bờ sơng Quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa; quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa Theo chiều gió thổi, số hạt phấn từ quần thể phát tán sang quần thể cấu trúc di truyền quần thể không thay đổi Giả sử tỉ lệ hạt phấn phát tán từ quần thể sang quần thể qua hệ nhau; kích thước hai quần thể khơng đổi qua hệ Có nhận định sau đúng? I Tần số alen A quần thể có xu hướng giảm dần qua hệ II Tần số alen A quần thể giữ ngun khơng đổi kích thước quần thể gấp lần quần thể III Sau n hệ bị tạp giao quần thể bị biến đổi cấu trúc di truyền giống quần thể IV Tần số alen A quần thể tăng kích thước quần thể nhỏ nhiều so với quần thể A B C D Câu 115: Cho giao phối gà trống gà mái có kiểu hình chân cao, lơng xám Thu F1 có tỷ lệ kiểu hình: Giới đực: 75% chân cao, lông xám : 25% chân cao, lông vàng Giới cái: 30% chân cao, lông xám : 7,5% chân thấp, lông xám : 42,5% chân thấp, lông vàng : 20% chân cao, lông vàng Biết không xảy đột biến, có kết luận sau ? I Tính trạng màu lơng cặp gen nằm nhiễm sắc thể giới tính quy định II Tần số hoán vị gen 20% III Gà trống chân cao, lơng xám có kiểu gen chủng F1 chiếm 5% Hệ thống khóa học thầy Thịnh Nam có đầy đủ Hoc24h.vn Vì vậy, HS đăng ký khóa học thầy Hoc24h.vn khơng phải bỏ thêm khoản phí để học buổi livestream cho thầy Thịnh Nam thực V Có kiểu gen quy định gà mái chân cao, lông vàng A B C D DE Câu 116: Ba tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaX Yde giảm phân bình thường, có tế bào xảy hốn vị gen alen D alen d Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có nhận định sau đúng? I Tạo tối đa loại giao tử II Có thể tạo loại giao tử với tỉ lệ : : : III Có thể tạo giao tử chứa alen trội với tỉ lệ 1/2 IV Có thể tạo loại giao tử với tỉ lệ ngang A B C D Câu 117: Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho hoa màu đỏ, có mặt alen trội A cho hoa màu vàng, có mặt alen trội B cho hoa màu hồng khơng có alen trội cho hoa màu trắng Tính trạng chiều cao gen có alen quy định, alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp Cho hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ, thân cao : hoa đỏ, thân thấp : hoa vàng, thân cao : hoa vàng, thân thấp : hoa hồng, thân cao : hoa trắng, thân cao Biết không xảy đột biến, có phát biểu sau phù hợp với kết trên? I Kiểu gen (P) Aa Bd/bD II Khi cho hoa vàng, thân thấp hoa trắng, thân cao F1 lai với thu F2 100% hoa vàng, thân cao III Tần số hoán vị gen 20% IV Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen F1 25% A B C D Câu 118: Ở người, bệnh gặp gen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Nghiên cứu bệnh địa phương có số lượng dân cư lớn, có tỉ lệ người mắc bệnh 1% Theo dõi di truyền bệnh dòng họ, người ta vẽ phả hệ bên: Biết rằng, trai II3 mắc bệnh gặp Có nhận định sau đúng? I Xác suất sinh trai mắc bệnh cặp vợ chồng III1 III2 0,0176 II Nếu người chồng III1 kết với người vợ bình thường khơng huyết thống tỉ lệ sinh mắc bệnh gặp giảm kết hôn với người vợ III2 III Trong trường hợp xảy nhân cận huyết tỉ lệ mắc bệnh gặp quần thể tăng lên bé trai IV Nếu cặp vợ chồng III1 III2 sinh đầu lòng mắc bệnh xác suất sinh đứa thứ không mắc bệnh 75% A B C D Câu 119: Xét nhóm tế bào sinh dưỡng ruồi giấm, có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8, kí hiệu AaBbDdXY Nhóm tế bào nguyên phân số lần xảy rối loạn phân li cặp Hệ thống khóa học thầy Thịnh Nam có đầy đủ Hoc24h.vn Vì vậy, HS đăng ký khóa học thầy Hoc24h.vn khơng phải bỏ thêm khoản phí để học buổi livestream cho thầy Thịnh Nam thực nhiễm sắc thể giới tính số tế bào Nếu không xét đến khác hàm lượng ADN nhiễm sắc thể, loại tế bào có hàm lượng ADN tăng lên so với bình thường chiếm tỉ lệ A 3/9 B 6/8 C 1/4 D 1/8 Câu 120: Cho hoa đỏ tự thụ phấn, thu đời F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Lấy ngẫu nhiên F1 cho giao phấn với nhau, thu F2 có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Theo lý thuyết, có tối đa phép lai F1 phù hợp kết trên? A B 10 C D HẾT Hệ thống khóa học thầy Thịnh Nam có đầy đủ Hoc24h.vn Vì vậy, HS đăng ký khóa học thầy Hoc24h.vn khơng phải bỏ thêm khoản phí để học buổi livestream cho thầy Thịnh Nam thực ... D Dạ sách Câu 100: Trong hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau thường có tổng sinh khối lớn nhất? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật phân giải C Sinh vật sản xuất D Sinh vật tiêu thụ bậc Câu 101:... bào nguyên phân số lần xảy rối loạn phân li cặp Hệ thống khóa học thầy Thịnh Nam có đầy đủ Hoc24h.vn Vì vậy, HS đăng ký khóa học thầy Hoc24h.vn khơng phải bỏ thêm khoản phí để học buổi livestream... mô tả tháp sinh khối hệ sinh thái nước hệ sinh thái cạn: Nhận xét sau đúng? A Hình tháp hình tháp biểu bậc dinh dưỡng hệ sinh thái cạn B Hình tháp hình tháp biểu bậc dinh dưỡng hệ sinh thái nước
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ môn SINH _TRƯỜNG đại học VINH lần 2 năm 2019, ĐỀ THI THỬ môn SINH _TRƯỜNG đại học VINH lần 2 năm 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay