LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH SỰ THAY ĐỔI CỦA THUẾ QUAN VIỆT NAM ĐỐI VỚI HÀNG Ô TÔ NHẬP KHẨU VÀ THÁCH THỨC VỚI NGÀNH Ô TÔ TRONG NƯỚC

76 9 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 16:25

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG o0o LUẬN VĂN THẠC PHÂN TÍCH SỰ THAY ĐỔI CỦA THUẾ QUAN VIỆT NAM ĐỐI VỚI HÀNG Ô NHẬP KHẨU THÁCH THỨC VỚI NGÀNH Ô TRONG NƢỚC Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế ĐÀO THU BÍCH Hà nội, 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG o0o LUẬN VĂN THẠC PHÂN TÍCH SỰ THAY ĐỔI CỦA THUẾ QUAN VIỆT NAM ĐỐI VỚI HÀNG Ô NHẬP KHẨU THÁCH THỨC VỚI NGÀNH Ô TRONG NƢỚC Ngành: Kinh Tế Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số: 60310106 Họ tên học viên: Đào Thu Bích Ngƣời hƣớng dẫn: TS Nguyễn Bình Dƣơng Hà nội, 2017 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU iii LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG Ô NHẬP KHẨU 1.1 Khái niệm thuế quan vai trò thuế quan thƣơng mại quốc tế 1.1.1 Khái niệm thuế quan 1.1.2 Vai trò Thuế quan thương mại quốc tế 1.2 Thuế quan ô nhập .8 1.2.1 Khái quát chung thuế nhập 1.2.2 Khái quát chung thuế giá tri gia tăng .14 1.2.3 Khái quát chung thuế tiêu thụ đặc biệt 16 1.3 Chính sách nhập số nƣớc khu vực học kinh nghiệm cho Việt Nam 17 1.3.1 Trung Quốc 17 1.3.2 Thái Lan 19 1.3.3 Bải học kinh nghiệm cho Việt Nam .20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG Ô NHẬP KHẨU VIỆT NAM THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH Ô TRONG NƢỚC 21 2.1 Thực trạng thuế quan hàng ô nhập Việt Nam 21 2.1.1 Thực trạng thuế nhập ô Việt Nam 21 2.1.2 Thực trạng thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng ô nhập Việt Nam 28 2.1.3 Thực trạng thuế giá trị gia tăng với hàng ô nhập Việt Nam 30 2.2 Thị trƣờng ô Việt Nam 30 2.2.1 Tổng cầu lượng ô tiêu thụ 30 2.2.2 Nguồn cung cấp nước nhập .31 2.3 Kiểm định mơ hình ảnh hƣởng thuế quan đến lƣợng tiêu thụ ô Việt Nam 32 2.3.2 Phân tích mơ hình 35 2.3.3 Kiểm định mơ hình 36 2.3.4 Kết luận 39 2.4 Phân tích khả cạnh tranh ngành công nghiệp ô Việt Nam 39 2.5 Tác động thuế quan hàng ô nhập thách thức với ngành ô nƣớc 40 2.5.1 Tác động đến người tiêu dùng đến nhà nhập .40 2.5.2 Tác động đến nhà sản xuất lắp ráp ô nước thách thức ngành ô nước 42 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THUẾ QUAN NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô VIỆT NAM 46 3.1 Chiến lƣợc phát triển ngành công nghiệp ô Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 .46 3.1.1 Chiến lược ngành công nghiệp ô 46 3.1.2 Dự báo nhu cầu ô Việt Nam 46 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện thuế quan ô nhập Việt Nam 48 3.3 Giải pháp khác nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô Việt Nam 58 3.3.1 Xúc tiến thương mại 58 3.3.2 Gắn nhu cầu nước với sản xuất nhập 59 3.3.3 Cơ chế, sách quảnnhập 60 3.3.4 Chính sách nguồn nhân lực .61 3.3.5 Giải pháp phía Nhà nước quan Bộ Ngành nhằm đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp ô Việt Nam 62 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng biểu, sơ đồ Bảng 2.1 Tổng hợp thay đổi thuế nhập với ô từ giai đoạn Bảng 2.2 Trang 21 từ năm 2006-2016 Các cam kết cắt giảm thuế WTO mặt hàng ô Bảng 2.3 22 nguyên phụ tùng ô nhập Các loại thuế ảnh hưởng đến ô 23 Bảng 2.4 Tỉ lệ xe nhập năm 2016 26 Bảng 2.5 Doanh số bán hàng thành viên tháng VAMA 29 Bảng 2.6 Cơ cấu nguồn cung cấp sản phẩm ô Việt Nam 30 Bảng 2.7 Tổng hợp lượng tiêu thụ ô Việt Nam giai đoạn 2006- 2016 32 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG VIẾT TẮT Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa NPR Tổ chức thương mại giới WTO Hiệp hội nhà sản xuất ô Việt VAMA Nam Đầu tư trực tiếp nước FDI Hiệp ước chung thuế quan mậu GATT dịch Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á Asean Cước phí bảo hiểm trả tới CIP LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế nước đà tăng trường Đồng hành với phát triển kinh tế đời sống người dân dần cải thiện nâng cao Thị trường ôtô Việt Nam nhận định thị trường đầy tiềm người tiêu dùng ưa chuộng loại ôtô nhập từ phân khúc xe cao cấp Rolls- Royce, Audi phân khúc xe bình dân Kia Morning, Toyota, Song, điều gây nhiều khó khăn cho ngành cơng nghiệp sản xuất ơtơ non trẻ Việt Nam Để bảo hộ ngành sản xuất ôtô non trẻ điều tiết thị trường, công cụ hữu hiệu thuế nhập ….Nhưng, xâm nhập mạnh mẽ dòng xe nhập khiến cho dòng xe xe láp ráp sản xuất nước nằm vị trí yếu Để điều tiết thị trường nhằm thực mục tiêu dài hạn để bảo hộ sản xuất non trẻ, để tiếp tục hỗ trợ việc phát triển ngành công nghiêp ô phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiêp ô Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035, thời gian qua Nhà nước sử dụng đến công cụ thuế quan để điều tiết thị trường bảo hộ sản xuất ơtơ non trẻ, thực mục tiêu dài hạn Hiện tại, vấn đề dư luận quan tâm sách thuế nhập áp dụng sách thuế có tác động to lớn đến thị trường ô tô, người tiêu dùng, doanh nghiệp nhập sản xuất lắp ráp ô nước ngành công nghiệp ô Việt Nam Chính phủ luôn khẳng định nhiệm vụ quan trọng chủ chốt ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ô nghiệp phát triển kinh tế đất nước luôn tạo điều kiện thuận lợi việc đưa nhiều sách ưu đãi để hỗ trợ doanh nghiệp nước đầu tư vào ngành sản xuất lắp ráp ô Song, sau 20 năm thiết lập phát triển, ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ô Việt Nam chưa có vị trí đứng vững Bên cạnh đó, Việt Nam phải thực việc mở cửa thị trường ô theo cam kết gia nhập trở thành thành viên tổ chức WTO, cơng ty sản xuất lắp ráp ô nước lại phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ hãng ô nước ngồi Vì việc nghiên cứu cách tổng thể tác động sách thuế nhập mặt hàng ô Việt Nam qua lần thay đổi năm gần phát triển thị trường ô quan trọng Do tính cấp thiết vấn đề, lựa chọn đề tài: “Phân tích thay đổi thuế quan Việt Nam hàng ô nhập thách thức với ngành ô nƣớc” Tình hình nghiên cứu - Khóa luận Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tác động sách nhập ô qua sử dụng ngành công nghiệp ô Việt Nam, Đại học ngoại thương Hà Nội, (2010): Khóa luận nêu lên thực trạng hoạt động nhập xe ô cũ tác động sách nhập xe ngành sản xuất Việt Nam Khóa luận tập trung phân tích sách nhập xe cũ mà chưa phân tích sách thuế với xe linh kiện nhập Ngồi ra, khóa luận phát hành năm 2010 nên tính thời khóa luận khơng - Khóa luận Nguyễn Văn Đông, Ngành công nghiệp ô Việt Nam thực trạng giải pháp phát triển, Đại học ngoại thương Hà Nội, (2007): Khóa luận phân tích thực trạng ngành cơng nghiệp sản xuất lắp ráp ô Việt Nam, từ trình hình thành phát triển, phân tích hội thách thức khó khăn tồn ngành cơng nghiệp Viêt Nam Do khóa luận phát hành từ năm 2007 nên khóa luận khơng tính thời Ngồi cơng trình nghiên cứu như: Đề tài “Chính sách thuế đối với việc phát triển ngành công nghiệp ô Việt Nam” đề tài cấp Bộ năm 2014, chủ nhiệm đề tài Ths Lưu Đức Tuyên; Hoặc luận văn thạc sỹ năm 2016 “Hồn thiện sách thuế nhập Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Hoàng Ngọc Tú; Hoặc đề tài NCKH sinh viên năm 2016 “Chính sách bảo hộ ngành công nghiệp ô Việt Nam” trường Đại học quốc gia; Hoặc đề tài “Đánh giá tác động sách thuế nhập ơtơ việt nam đề xuất số giải pháp” năm 2008 Đại học Ngoại Thương v.v… nghiên cứu vấn đề thuế nhập ô Nhưng hầu hết cơng trình nghiên cứu trên, phân tích theo nghĩa hẹp thuế quan hàng ô nhập tức phân tích ảnh hưởng thuế nhập mặt hàng ô nhập Bởi vậy, luận văn mình, muốn nghiên cứu theo nghĩa rộng thuế quan hàng ô nhập Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn: - Hệ thống hóa làm rõ thêm lí luận thuế quan thuế quan hàng ô nhập - Phân tích sách quan với hàng ô nhập Việt Nam đánh giá tác động sách thuế quan hàng ô nhập thách thức với ngành ô nước - Đưa giải pháp hoàn thiện thuế quan nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng : Chính sách thuế quan nhập Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Chủ yếu phân tích tác động thuế quan ô nhập Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích: Để hệ thống hóa liệu nhằm minh họa nội dung chủ yếu đề tài, phân tích số liệu thống kê từ nhiều nguồn để rút nhận xét, đánh giá mang tính khái quát cao làm bật nội dung luận văn Phương pháp tổng hợp: Từ số liệu so sánh, thống kê, phân tích tổng hợp lại làm cho vấn đề sáng tỏ rõ ràng Phương pháp định lượng: Sử dụng mơ hình kinh tế lượng để đưa mối quan hệ tương quan biến cần nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ngoài Lời mở đầu, Kết luận, kết cấu khóa luận chia làm chương: Chương 1: Những lý luận thuế quan hàng ô nhập Chương 2: Thực trạng thuế quan hàng ô nhập thách thức ngành ô Chương 3: Giải pháp hoàn thiện thuế quan nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô Việt Nam CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG Ô NHẬP KHẨU 1.1 Khái niệm thuế quan vai trò thuế quan thƣơng mại quốc tế 1.1.1 Khái niệm thuế quan * Thuế quan: loại thuế áp dụng cho mặt hàng nhập Được tính theo giá trị hàng hoá (theo tỷ lệ phần trăm giá trị hàng hoá) theo sở cố định (ví dụ la 100 kg) Thuế quan tạo lợi giá cho sản phẩm nội địa loại nguồn thu cho ngân sách nhà nước1 Như vậy, thuế quan thuế phủ đánh vào hàng hóa chun chở qua biên giới quốc gia lãnh thổ hải quan Thuế quan hiểu theo nghĩa rộng gồm thuế đánh vào hàng hóa nhập xuất (thuế nhập thuế xuất khẩu) Cụ thể với mặt hàng ô nhập khẩu, thuế quan gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng Thuế quan hiểu theo nghĩa hẹp bao gồm thuế xuất khẩu, thuế nhập Thuế xuất công cụ mà nước phát triển thường sử dụng để đánh vào số mặt hàng nhằm tăng lợi ích quốc gia Trái lại, nhiều nước phát triển người ta không sử dụng thuế xuất họ không đặt mục tiêu tăng nguồn thu ngân sách từ thuế xuất Vì vậy, nước đó, nói tới thuế quan người ta đồng với thuế nhập Để xác định mức độ chịu thuế hàng hóa khác nước xây dựng biểu thuế quan Biểu thuế quan bảng tổng hợp quy định cách có hệ thống mức thuế quan đánh vào loại hàng hóa chịu thuế xuất nhập Biểu thuế quan xây dựng dựa phương pháp tự định phương pháp thương lượng quốc gia Có hai biểu thuế quan biểu thuế quan đơn biểu thuế quan kép Biểu thuế quan đơn biểu thuế quan quy định mức thuế quan cho loại hàng hóa Hiện Khoa Kiểm tra giám sát & Thuế Hải quan, Sách Giáo trình Thuế & Chính sách thuế hàng hoá xuất nhập khẩu, Biên soạn Nguyễn Thành Nam, Trường Cao Đẳng Hải quan, tr.1 không cao so với mức thuế suất mà áp dụng cho linh kiện dạng CKD hành Khi gỡ bỏ sách thuế nhập theo linh kiện mà chuyển sang đánh thuế cho mức phân biệt loại phụ tùng, linh kiện khác theo hướng tất nhiên làm phát sinh nhiều vấn đề công tác giám sát thực kiểm tra, gây số vấn đề kỹ thuật với công tác giám sát hải quan Song, xem xét tồn diện gây tác động tích cực cho phát triển ngành cơng nghiệp Việt Nam Có thể khắc phục khó khăn cơng tác quản lý điều kiện ngành hải quan nói riêng ngành tài nói chung đã, đẩy mạnh cơng cải cách hành theo định hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, nhận khó khăn mình, có giải pháp phù hợp việc đổi công tác quản quan chức hữu quan Tổng kết lại, để phát triển ngành cơng nghiệp đích thực theo mục tiêu đề Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô Việt Nam đến năm 2020, sách thuế áp dụng cho ngành cơng nghiệp phụ tùng đóng vai trò quan trọng ngồi việc chấp hành giải pháp khác Song, cần hiểu rằng: áp dụng thuế cơng cụ đẻ hỗ trợ Chính sách thuế phát huy hiệu tốt xây dựng quy hoạch phương hướng phát triển ngành ô phù hợp Đúng vậy, cần tiến hành đồng giải pháp bên cạnh công cụ hỗ trợ thuế nhập để có ngành cơng nghiệp ơtơ: Đầu tiên, đề mục tiêu lộ trình phát triển cơng nghiệp ơ-tơ sản phẩm quốc gia, dựa trên sở thực tốt Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24/07/2014 Thủ tướng Chính phủ "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô-tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030" Quyết định định hướng chung tổng quát để phát triển ngành công nghiệp ô-tô nước Cần phải phân tích rõ vai trò, vị trí mức độ quan trọng ngành công nghiệp ô Việt Nam với tổng thể kinh tế toàn quốc giai đoạn 2020 - 2025 kế hoạch năm năm đến năm 2030 56 Tiếp theo, đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ Với trình độ cơng nghệ để sản xuất linh kiện ngành công nghiệp ô nước ta dừng mức đạt chất lượng cho dòng xe phổ thơng, hồn tồn khơng thể cung cấp phụ tùng cho công ty ô tiếng nước Ðể nâng cao chất lượng sản phẩm trình độ cơng nghệ mà doanh nghiệp nội địa cung cấp cho công ty ô nước ngồi danh tiếng, cần phải hợp tác chặt chẽ với hãng sản xuất phụ tùng linh kiện tiếng nhằm sử dụng điểm mạnh công ty thương hiệu sản phẩm trình độ cơng nghệ, từ cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa xuất Sau đó, thu hút tham gia cơng ty nước ngồi, tăng quy mơ sản xuất lên mức kinh tế Ngồi ra, công ty cần phải tập trung sản xuất danh mục phụ tùng mà lấy nguồn vật tư từ nước có khả nâng cao sức cạnh tranh thị trường quốc tế Ba là, nguồn vốn Hiện công ty sản xuất nội địa có nguồn vốn đầu tư thấp, lại manh mún phân tán, tiếp tục phát triển chắn thời gian tới, ngành cơng nghiệp ô lại xảy ngành cơng nghiệp xe máy Vì thế, cần phải tập trung dành thời gian xây dựng vài công ty sản xuất trọng điểm, có đủ sức cạnh tranh thị trường, tham gia thị trường chứng khốn, từ thu hút vốn qua kênh để từ đầu tư phát triển, thực mục tiêu đề Bốn là, tập trung phát triển mạng lưới giao thông đường Ðây giải pháp mang tính kích cầu Mạng lưới giao thông đường tốt phát triển rộng khắp nước có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển cơng nghiệp ơ-tơ Khi có hệ thống đường tốt, ngành vận chuyển khách hàng hóa phát triển nhanh kích thích nhu cầu mua sắm phương tiện ô-tô, giúp thị trường ô-tô tăng nhanh, từ ngành công nghiệp ô-tô tăng theo Vì vậy, để điều tiết thị trường xây dựng ngành công nghiệp ôtô thực hiệu phát triển ưu đãi thuế thơi chưa đủ mà Việt Nam cần thực nhiều nhóm giải pháp đồng nên coi thuế nhập ôtô công cụ hỗ trợ 57 3.3 Giải pháp khác nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô Việt Nam 3.3.1 Xúc tiến thương mại Hiện Việt Nam thiếu nhiều trung tâm tư vấn xuất nhập để cung cấp thông tin giá cả, thị trường loại hàng, nguồn nhập lượng thơng tin, thời gian, ngồi chất lượng thơng tin không đầy đủ kịp thời gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập Thời gian tới, việc đầu tư để nâng cấp hệ thống thông tin nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho định kinh tế doanh nghiệp, Chính phủ cần phải hình thành hệ thống đơn vị tư vấn nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương nước Dựa vào đó, tận dụng tất lực nhiều chuyên gia để giúp cho doanh nghiệp có thêm nguồn thơng tin chọn lựa phương án kinh doanh có hiệu Đồng thời Chính phủ cần phải giới thiệu hàng hố, thị trường, giá thị trường giới cách thường xuyên xây dựng thêm nguồn cung cấp thơng tin chun ngành, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thông tin cho kinh tế cho đơn vị xuất nhập Doanh nghiệp phải tổ chức tiếp cận khai thác, phân tích thơng tin, thường xuyên trực tiếp tiếp cận với thị trường giới thông qua Hội chợ triển lãm, Hội thảo khoa học, tiếp cận bám sát tiến giới sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiếp thị để kịp thời nắm bắt nhu cầu thị trường, chủ động tìm thị trường, bạn hàng, ký hợp đồng, tổ chức sản xuất xuất theo thị hiếu nhu cầu thị trường Trước định nhập phụ tùng linh kiện sản xuất ô tô, ô từ quốc gia, cần thực bước quan trọng bỏ qua đánh giá nghiêm túc thực lực doanh nghiệp, nghiên cứu kỹ thị trường tiềm lực tài Nếu lựa chọn hình thức nhập giúp cho doanh nghiệp giảm giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí, từ giảm giá bán thị trường Hoạt động xúc tiến thương mại để phát triển xuất sản xuất sở giảm chi phí tiền thời gian cho doanh nghiệp, gồm giải pháp cụ thể sau: 58 Một là, thành lập Quỹ xúc tiến thương mại doanh nghiệp Nhà nước đóng góp Quỹ khơng nằm ngân sách Bộ Tài mà lập tài khoản riêng, chuyên để dùng phục vụ cho mục đích xúc tiến thương mại Hai là, để đẩy mạnh nhập khẩu, ngồi biện pháp sách chung, phương diện thị trường cần lập hệ thống nhiều trung tâm thương mại thành phố lớn để giảm chi phí giao dịch tạo cầu nối cho cơng ty Việt Nam Những trung tâm Nhà nước ta bảo trợ kết hợp với Cơng ty nước ngồi, kết hợp với vài doanh nghiệp mạnh nước để sang mở phòng giao dịch , trưng bày, giới thiệu ký hợp đồng Ba là, xét vai trò Đại diện Thương mại nước ngồi, phương tiện quan trọng tạo điều kiện cho sở xuất tiếp cận với thông tin thương mại nước sở Việt Nam cần tập trung tìm cách tăng cường hệ thống 3.3.2 Gắn nhu cầu nước với sản xuất nhập Đây nhiệm vụ cần thiết, cấp bách tình hình nước ta Theo nói trên, nước ta nhập ô phụ tùng, linh kiện sản xuất mục đích bù đắp thiếu hụt sản xuất nước không kịp để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất Tuy nhiên thực trạng cho thấy Việt Nam nhập ô nguyên phụ tùng, linh kiện sản xuất, lắp ráp ô chưa theo kế hoạch dài hạn cụ thể Số lượng xe nhập khơng tính tốn chi tiết, kỹ lưỡng theo tầm nhìn tương lai dài nên gây tình trạng tồn đọng xe ô phụ tùng, linh kiện; gây lãng phí nguồn ngân sách giành cho việc nhập Ngồi ra, khơng có quy hoạch cụ thể gây tình trạng tràn lan đầu tư vào ngành cơng nghiệp dù số đó, có dự án khả thi đem lại kết tốt Do đó, cơng việc cần thiết cần theo kịp nhu cầu ô ngày tăng thị trường nội địa, gắn liền nhu cầu nước với việc sản xuất nhập dù cơng việc khó khăn Nhu cầu nước lớn ngày tăng mạnh Nhu cầu vận tải vận chuyển người dân cơng ty tăng lên nhanh chóng Nhu cầu mua xe ô ngày tăng cao đời sống người dân 59 cải thiện đáng kể, nên việc mua bình thường khơng khó khăn Thời gian tới dần dần, sản phẩm khơng bị coi loại mặt hàng xa xỉ Vì vậy, cần kết hợp cách hiệu sản xuất, nhu cầu nước với nhập nhằm tránh tồn đọng, lãng phí góp phần tích cực vào việc phát triển ngành công nghiệp ô nước nhà, từ biến ngành cơng nghiệp trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn đất nước vào năm 2030 3.3.3 Cơ chế, sách quảnnhập Cùng phát triển liên tục công nghiệp ô giới, thị trường ô nội địa chịu tác động lớn người dân có nhiều nhu cầu sử dụng loại xe có an tồn, tiện nghi, tính chun dụng cao để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế Đã có nhiều loại đời, có loại khó phân loại Châu Âu không riêng Việt Nam, để quy định xe khơng phép nhập khó khăn Việc điều hành xuất nhập phải đảm bảo ổn định thời kỳ dài, từ đến năm; công ty sản xuất ô lớn giới liên tục cho mẫu mã chủng loại xe nhằm đáp ứng nhu cầu ngày phong phú người tiêu dùng Điều dẫn đến vấn đề lớn cho quan quản lý nhà nước lẫn doanh nghiệp là: khó xác định xác chủng loại nhập thuộc vào loại khơng khuyến khích nhập (do chưa có tiêu chí rõ ràng chủng loại xe này) Các cá nhân, tổ chức nhập bên trực tiếp chịu thiệt hại không bán hàng họ phải vay vốn Ngân hàng để kinh doanh, sau người chịu thiệt hại gián tiếp Nhà nước Bên cạnh đó, thường đưa quy chế điều hành xuất nhập lại không theo thuật ngữ kỹ thuật, tiêu chí kỹ thuật hay tên gọi, từ dẫn tới giấy chứng nhận quan quản lý chất lượng khác thuật ngữ, tên gọi có danh mục chế điều hành nhập biểu thuế, điều gây mâu thuẫn quan quản 60 Vì vậy, quan quản lý Nhà nước cần có hợp tác cách chặt chẽ để có chế thống tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh đơn giản quản lý Nhà nước 3.3.4 Chính sách nguồn nhân lực Hạt nhân chủ thể điều chỉnh, đồng thời đối tượng điều chỉnh người Hiện nay, người có kiến thức, có kinh nghiệm, có tài quảntổ chức đóng vai trò định cho thắng lợi thương trường doanh nghiệp, sản phẩm Vì vậy, xây dựng đươc đội ngũ doanh nhân có đầu óc kinh doanh, nhà quản lý tài ba điều kiện cần thiết cho việc thực thi mục tiêu quản lý xuất nhập Về nhân lực cho việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu: Ngày nay, nhu cầu nhập ô phụ tùng linh kiện sản xuất ô ngày tăng lên Ngoài ra, xu hướng hội nhập vào kinh tế quốc tế mạnh, khối lượng giao dịch bn bán với cơng ty nước ngồi ngày lớn, đặc biệt bối cảnh gia nhập vào tổ chức thương mại quốc tế mười năm Do vậy, người phụ trách ngoại thương đóng vai trò nòng cốt hoạt động giao dịch thương mại với nước thời gian tới, để tăng chất lượng đội ngũ cán bộ, bên cạnh việc đào tạo bồi dưỡng thêm nhiều cử nhân kinh tế đối ngoại, cần đào tạo lại kỹ năng, nghiệp vụ cho cán làm việc ngành việc mở lớp chuyên ngành, chuyên tu, lớp học đào tạo chức, để nâng cao trình độ cách đào tạo cử nhân có lực lên thạc sỹ, tiến sỹ để đủ trình độ quảnngành Về nhân lực cho ngành công nghiệp ô tô: Ngày nhiều doanh nghiệp khí nội địa đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô ô tô, từ dẫn đến thiếu hụt cách trầm trọng nguồn nhân lực, nhân lực có trình độ cao kỹ thuật viên cao cấp, kỹ Nếu không phát triển cơng nghiệp năm ta phải bỏ 1,4 tỷ USD để nhập ô từ nước Ngược lại, phát triển cố gắng đạt tỷ lệ nội địa hoá 30% sau 10 năm nữa, ngành cơng nghiệp chế tạo Việt Nam thu giá trị 250 triệu USD, với giá trị xuất gạo 61 hàng triệu người nông dân làm nông nghiệp, ngành cơng nghiệp cần 10.000 nhân công Các sở đào tạo trường Đại học Công nghệ, ước tính khoảng 250 kỹ hệ quy 500 kỹ chức, 30 thạc sỹ 10 tiến sỹ kỹ thuật hàng năm đào tạo Nhăm xây dựng nguồn nhân lực đông đảo, có kỹ nghiên cứu cao trình độ học vấn, Chính phủ cần phải cân đối nguồn nhân lực theo giới tính, trình độ, ngành nghề; quy định cơng ty tham gia đóng góp vào việc đào tạo nhân lực cho ngành cơng nghiệp Để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, cần có phối hợp Bộ như: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương, Giáo dục Đào tạo lĩnh vực đào tạo mặt: phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, chương trình đào tạo, thư việc, thơng tin, việc làm Các Bộ cần có kế hoạch để đào tạo lại lực lương cán kỹ thuật có cho phù hợp với đòi hỏi tình hình 3.3.5 Giải pháp phía Nhà nước quan Bộ Ngành nhằm đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp ô Việt Nam Để tạo phát triển ngành cơng nghiệp có giá trị lớn ngành cơng nghiệp cần đòi hỏi phải có nỗ lực chung từ toàn xã hội mà đặc biệt từ phía doanh nghiệp ngành Chính phủ Sau nghiên cứu trình phát triển thực trạng ngành công nghiệp ô Việt Nam xin mạnh dạn kiến nghị số giải pháp mà theo hữu ích cho việc phát triển ngành a, Chính phủ cần cam kết phát triển ngành cơng nghiệp ô Chính phủ cần có phương hướng rõ ràng cho việc phát triển ngành công nghiệp ô dài hạn công bố rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng cho công ty sản xuất ô ngồi nước Khi cơng khai định hướng phát triển ngành cam kết khơng hỗ trợ Chính phủ có thể tập trung để thu hút nhà đầu tư nước ngồi nước mà có mong muốn đầu tư vào việc phát triển ngành mà việc giúp cho doanh nghiệp ngành thân Chính phủ đưa định kinh doanh đắn từ đưa ngành cơng nghiệp ô phát triển theo định 62 hướng đồng thời loại bỏ thiếu thống nhất, thiếu ổn định, thiếu đồng quản lý phát triển ngành b, Tổ chức xếp lại ngành công nghiệp ô + Không cấp thêm giấy phép đầu tư cho liên doanh sản xuất ô mới, lựa chọn kỹ đối tác đầu tư Chính phủ cần phải cân nhắc rút giấy phép chuyển đổi mục tiêu hoạt động liên doanh cấp giấy phép đầu tư song chưa tiến hành triển khai, liên doanh mà không tiến hành đầu tư công nghệ, thiết bị tiên tiến nêu luận chứng kinh tế kĩ thuật dự án đầu tư tiến hành đầu tư khơng có hiệu Chính phủ khơng nên cấp giấy phép kinh doanh cho công ty liên doanh hoạt động sản xuất xe cao cấp, trừ trường hợp sản xuất loại xe trọng tải nặng (trên 10 tấn) Trong trường hợp Chính phủ cấp giấy phép cho công ty liên doanh hoạt động sản xuất mặt hàng ô Việt Nam chưa sản xuất hay để liên kết với cơng ty nội địa sản xuất dòng xe phổ thơng, xe chun dụng, Chính phủ cần đưa tiêu chuẩn để lựa chọn kỹ đối tác đầu tư Cơng ty đối tác phải có tên tuổi ngành công nghiệp ô giới, sản xuất chế tạo nhiều loại xe phù hợp với điều kiện đường xá, khí hậu Việt Nam, tạo công ty liên doanh lắp ráp nước ngồi mà có điều kiện ban đầu tương tự Việt Nam Kinh nghiệm giúp họ tâm đến thành công gặp phải trở ngại khó khăn Đối tác phải đưa cam kết xây dựng liên doanh có sơn thiết bị, lắp ráp, hệ thống hàn vỏ hoàn thiện hơn, hồn chỉnh hơn, đại cơng ty liên doanh có mặt Việt Nam để đạt tỷ lệ nội địa hoá 30% trở lên Để đạt điều đòi hỏi thời gian thu hồi vốn lâu hơn, vốn đầu tư lớn Tuy nhiên đòi hỏi đương nhiên, hợp lý đối tác vào sau Công ty liên doanh phải có tỷ lệ xuất cao, thể khả cạnh tranh với sản phẩm loại nước ngoài, chất lượng sản phẩm Như buộc công ty liên doanh phải trọng vào chất lượng sản phẩm Giá nhân công Việt Nam thấp nhiều lần so với giới (bằng 5% so 63 với Nhật Bản) Do đó, Nhật liên doanh với Việt Nam sản xuất xe chất lượng tương đương Việt Nam mua lại xuất nước thứ ba Nhật có lợi mà cơng ty liên doanh Việt Nam lại yên tâm đầu Doanh nghiệp đối tác nước phải cam kết tỷ lệ phần trăm xuất định giấy phép xin giấy đăng ký kinh doanh Chính phủ cần đưa sách khuyến khích vấn đề này: phạt vi phạm cam kết, phạt theo phần trăm khơng hồn thành kế hoạch xuất Chính phủ đóng vai trò quan trọng việc tìm hiểu, nghiên cứu đối tác liên doanh với nước ngồi Sử dụng hệ thống thơng tin tồn cầu, quan phủ xác định xác độ tin cậy, khả tài đối tác nước để đưa định cấp phép cho liên doanh hoạt động Ngồi ra, cơng ty Việt Nam phải giỏi nghiệp vụ, chuyên môn, trình độ ngoại ngữ trình độ quản lí để bình đẳng hợp tác với cơng ty nước đại diện đảm bảo cho phát triển ngành công nghiệp ôtô theo phương hướng Chính phủ Việt Nam + Xây dựng Chính sách chuyển giao cơng nghệ với liên doanh hoạt động Bắt nguồn từ nhu cầu thiết công CNH-HĐH, Việt Nam muốn đẩy nhanh chuyển giao cơng nghệ, nâng cao trình độ phải xem xét đến hiệu kinh tế mà thiết bị mang lại cho công ty liên doanh đặt yêu cầu có tính khả thi Do cần phải tiến hành qui định rõ ràng cụ thể từ Tổng cục đo lường chất lượng cho giai đoạn chuyển giao công nghệ dựa vào lượng xe sản xuất tiêu thụ thị trường không nên vào thời gian làm mức để phân chia Thiết bị linh kiện chuyển giao phải đồng bộ, khơng để xảy tình trạng máy móc chuyển giao nhập từ nhiều nước khác hay không loại làm cho việc vận hành thiết bị máy móc khơng ăn nhập, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tiến độ sản xuất.Ví dụ sau: - Khi tiến hành lắp ráp CKD1 cần phải có dây chuyền sơn đồng bộ, đại, đảm bảo chất lượng sơn xe hãng nước ngồi 64 - Khi tiến hành lắp ráp CKD2 cần phải trang bị dây chuyền hàn dưới, hàn bấm, phận đồ gá chuẩn lớp bảo vệ bán tự động dòng để hàn ghép vỏ xe - Sau đạt sản lượng 50 xe /ngày, bắt buộc phải có thiết bị phun sơn bán tự động, thiết bị sơn tĩnh điện, lò hấp sấy chạy điện Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường cần phải nghiên cứu sớm trình lên văn qui định mức độ đại cần có với thiết bị phần trăm chất lượng lại, năm sản xuất, mác xe, thời gian bảo hành cần thiết, tính đồng hệ thống thiết bị, v.v Đồng thời cần phải triển khai việc thẩm định lại giá trị thiết bị góp vốn, nhằm tránh gặp phải tình trạng thiệt hại nhập thiết bị cũ với giá cao Để làm việc này, cần phải thuê công ty thẩm định có danh tiếng Việt Nam giới Làm Việt Nam hội u cầu phía đối tác nước ngồi chuyển giao sang cơng nghệ tiên tiến + Có phương án nội địa hố cụ thể Muốn giảm giá thành sản phẩm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm ô lắp ráp nước tiến tới sản xuất Việt Nam có đường thực nội địa hoá, yêu cầu khách quan kiểm nghiệm từ kinh nghiêm ngành công nghiệp trước Do đó, cơng ty liên doanh doanh nghiệp Nhà nước tư nhân mà khơng có vốn đầu tư nước ngồi cần phải chủ động nghiên cứu tìm hiểu thị trường cung cấp vật tư nước, nhà máy chế tạo khí để đặt hàng chế tạo thử Các công ty nên dành phần ngân sách công ty chi tiêu cho vấn đề pập tiểu ban chuyên hoạt động nội địa hoá Mỗi doanh nghiệp nên tập trung sản xuất hai dòng xe để tạo trình độ chun mơn hố cao, giảm thiểu tình trạng sản xuất chồng chéo loại xe bão hòa nhu cầu thị trường loại xe mà nước cần lại không doanh nghiệp trọng để sản xuất Ngoài ra, Bộ ban ngành cần phải tổ chức hội thảo ngành khí nước để nhà máy khí khác thuộc phận khác với liên doanh sản xuất ô thảo luận phương hướng phối hợp, cách thức 65 phân cơng lao động chương trình nội địa hố linh kiện, từ đẩy nhanh phát triển chung toàn ngành Về phía Chính phủ Nhà nước, cần phải đưa chế tổng thể giám sát, kiểm tra, định hướng hoạt động công ty liên doanh theo cam kết, phát triển việc nội địa hoá theo lộ trình quy định, giảm bớt liên doanh tập trung khai thác lỗ hổng thị trường, lợi dụng ưu đãi sách ban đầu Chính phủ phải thể chế hố sách tăng cường sản xuất đẩy mạnh nội địa hoá như: - Chính phủ lập danh mục sản phẩm bắt buộc phải sử dụng linh phụ kiện nước tưởng ứng với số lượng xe Danh mục lập dựa sở quy định loại hình lắp ráp IKD, CKD từ việc xem xét khả sản xuất chế tạo liên doanh khí, nhà máy hoạt động thời gian tới tính kinh tế đưa dây chuyền vào sản xuất - Nhà nước mặt cần trợ cấp tài cho vài viện nghiên cứu nhà máy khí nước để tiến hành sản xuất thử số phận, chi tiết cho dòng xe tơ, ngồi cần phải đưa sách khuyến khích, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngành công nghiệp phụ trợ để sản xuất phụ tùng, linh kiện Có lộ trình nội địa hố sản xuất rút ngắn Song, qúa trình nội địa hố sản phẩm đòi hỏi nhiều thời gian, khơng nóng vội Theo lộ trình, đến năm 2020, Việt Nam tăng tỷ lệ nội địa hoá thành 30-40% từ mức 10% nay, đến năm 2030, tỷ lệ đạt từ 60 đến 80% Áp dụng nội địa hóa cho cơng ty Nhà nước lắp ráp ô doanh nghiệp liên doanh điều kiện kinh tế nhiều khó khăn chưa thích hợp Chính phủ cần đề xuất biện pháp để khuyến khích cách ưu đãi thuế cho công ty bước đầu triển khai thực việc nội địa hoá cho dù tỷ lệ nội địa hố nhỏ Từ tiến tới Nhà nước ban hành triển khai sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá ngành sản xuất lắp ráp ô 66 + Tăng cường phát triển ngành sản xuất linh kiện, phụ tùng ô Cần từ 20.000 - 25.000 chi tiết khác để sản xuất ô hồn chỉnh Nếu để nhà sản xuất xe riêng sản xuất chi tiết sau lắp ráp tập hợp phận vào với cần phải đầu tư vốn lớn chắn hiệu sản xuất không cao Do vậy, doanh nghiệp sản xuất ô giới thường tập trung thực sản xuất phận chủ yếu vỏ máy, khung số phận quan trọng khác xe Những phần lại, cơng ty thường liên kết công ty sản xuất linh kiện, phụ tùng để mua phụ tùng linh kiện Các nhà sản xuất tiết kiệm thời gian, chia xẻ bớt gánh nặng rủi ro đầu tư, giảm chi phí mang lại hiệu kinh tế cao thực chun mơn hố sản xuất Tại Việt Nam dù xuất 11 hãng xe tiếng giới thị trường với 50 dòng xe khác chưa phát triển ngành sản xuất phụ tùng tương xứng Tất xe lắp ráp Việt Nam sử dụng linh kiện nhập từ nước làm cho giá xe ô Việt Nam cao nhiều so sanh với giá xe nước khác khu vực giới Trên thực tế, vài nhà cung cấp phụ tùng linh kiện xe có hoạt động Việt Nam hãng Takanichi (Nhật Bản) liên doanh với công ty xe đạp Xuân Hoà để sản xuất chế tạo đồ nội thất ghế ngồi cho xe Toyota, công ty Yokohama chuyên sản xuất săm lốp cung cấp cho thị trường Việt Nam, liên doanh khác công ty liên doanh Sumitomo (Nhật Bản) Hanel cung cấp linh kiện cho xe Toyota, Công ty Denso Nhật sản xuất số loại phụ tùng khác, cơng ty JBS tập đồn Misubishi (Nhật Bản) sản xuất ắc quy Bên cạnh đó, vài công ty cung cấp phụ tùng linh kiện khác thành lập quy mơ nhỏ, chất lượng thấp nên sản phẩm công ty chưa đáp ứng yêu cầu liên doanh Để nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm tận dụng lợi nguồn tài nguyên sẵn có nước ta, cơng việc Việt Nam cần làm phải xây dựng ngành công nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng Để làm vậy, Chính phủ cần phải đưa phương hướng để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ bắt đầu từ biện pháp khuyến khích đẩy mạnh đầu tư 67 nước ngồi cho ngành cơng nghiệp linh kiện, phụ tùng, u cầu công ty lắp ráp vàsản xuất ô phải ưu tiên sử dụng linh kiện, phụ tùng nội địa Hiện có vài cơng ty tư nhân đăng ký lắp đặt, sản xuất số linh kiện, phụ tùng đơn giản Chính phủ cần khuyến khích đẩy mạnh cơng ty tham gia vào lĩnh vực 68 KẾT LUẬN Việt Nam nước phát triển có kinh tế non trẻ Tầm ảnh hưởng sách thị trường nước trở nên to lớn Đặc biệt thị trường mẻ thị trường ảnh hưởng mạnh Thị trường thị trường nhỏ bé so với nhiều mặt hàng khác lại có nhiều tiềm phát triển Nền kinh tế đất nước ngày phát triển, đời sống người dân ngày cải thiện nâng cao Trong khứ, ô tài sản lớn gia đình phải tích cóp lâu để mua nay, người dân cần có mức thu nhập tính mua riêng Nhưng, Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế q trình tồn cầu hóa, điều đặt ngành công nghiệp ô đứng trước nhiều thách thức rủi ro gặp phải cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ thị trường nước nước Là thành viên tổ chức WTO, Việt Nam phải thực cam kết cắt giảm thuế theo cam kết gia nhập WTO, gặp phải áp lực cạnh tranh từ công ty ô lớn giới có bề dày kinh nghiệm vốn, sức mạnh thương hiệu Ngành công nghiệp ô Việt Nam muốn tự đứng vững đơi chân nhiều vấn đề cần giải quyết: trình độ cơng nghệ thấp, đội ngũ nhân vừa yếu vừa thiếu, lực sản xuất thấp, cơng tác nghiên cứu chưa có, quy mơ sản xuất nhỏ lẻ, … Có thể thấy ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ô Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn, khơng phải không giải Các quan chức cần phải có nhiều sách làm dung hòa lợi ích khu vực kinh tế, lành mạnh hóa thị trường họ thật phát triển ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ô Việt Nam, thật hướng đến người tiêu dùng, , Luận văn trình bày sách nhập xe Việt Nam thách thức mà sách nhập mang lại tới ngành công nghiệp ô nước với mong muốn đem lại cách tổng quát vấn đề có liên quan đóng góp ý kiến cho sách thuế nhập xe để hồn thiện vào đời sống 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Đinh Xn Trình (2002), Thanh tốn quốc tế ngoại thương, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 2.Vũ Hữu Tửu (2007), Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Đại học ngoại thương Hà Nội Nguyễn Thành Nam (2010), Giáo trình thuế sách thuế hàng hóa xuất nhập khẩu, Trường cao đẳng hải quan Đoàn Thị Thu Hà- Nguyễn Thị Ngọc Nguyền (2008), Chính sách kinh tế xã hội, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Từ Thúy Anh (2011), Giáo trình Kinh tế học quốc tế, NXB Tài chính, Hà Nội Các văn pháp lý: - Những điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2000 - UCP 600 2007 ICC – Các quy tắc thực hành thống Tín dụng chứng từ - ISBP 681 2007 ICC – Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng - Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 - Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quảnthuế hàng hoá xuất khẩu, nhập - Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 chế, sách thực Chiến lược Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô Việt Nam Website Tổng cục Hải quan: http://customs.gov.vn Website Hiệp hội nhà sản xuất ô Việt Nam http://vama.org.vn 70 ... quan thuế quan hàng ô tô nhập - Phân tích sách quan với hàng ô tô nhập Việt Nam đánh giá tác động sách thuế quan hàng tơ nhập thách thức với ngành ô tô nước. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG o0o LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH SỰ THAY ĐỔI CỦA THUẾ QUAN VIỆT NAM ĐỐI VỚI HÀNG Ô TÔ NHẬP KHẨU VÀ THÁCH THỨC VỚI ... xe ô tô cũ tác động sách nhập xe ô tô cũ ngành sản xuất tơ Việt Nam Khóa luận tập trung phân tích sách nhập xe ô tô cũ mà chưa phân tích sách thuế với xe ô tô linh kiện nhập Ngồi ra, khóa luận
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH SỰ THAY ĐỔI CỦA THUẾ QUAN VIỆT NAM ĐỐI VỚI HÀNG Ô TÔ NHẬP KHẨU VÀ THÁCH THỨC VỚI NGÀNH Ô TÔ TRONG NƯỚC, LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH SỰ THAY ĐỔI CỦA THUẾ QUAN VIỆT NAM ĐỐI VỚI HÀNG Ô TÔ NHẬP KHẨU VÀ THÁCH THỨC VỚI NGÀNH Ô TÔ TRONG NƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay