LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ NĂM 2008

100 17 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 16:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG *** LUẬN VĂN THẠC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ NĂM 2008 Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế DƢƠNG VĂN KHÔI HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG *** LUẬN VĂN THẠC Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế năm 2008 Chuyên ngành : Kinh tế quốc tế Mã số : 60310106 DƢƠNG VĂN KHÔI NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS NGUYỄN VĂN HỒNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học viết đề tài luận văn tác giả nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình q Thầy Cơ Trường Đại Học Ngoại Thương Trước hết, tác giả xin chân thành cảm ơn tới quý Thầy Cô Trường Đại Học Ngoại Thương, đặc biệt thầy cô tham gia giảng dạy lớp Cao học KTTG & QHKTQT 17B, tận tình dẫn suốt thời gian học tập trường Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Phó giáo sƣ – Tiến Nguyễn Văn Hồng dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tác giả hoàn thành luận văn tốt nghiệp Nhân đây, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học Ngoại Thương, tạo điều kiện để tác giả học tập hồn thành tốt khóa học Lời cảm ơn tiếp theo, tác giả xin cảm ơn tới cô chú, anh chị Bộ Kế hoạch Đầu tư giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả có liệu để hồn thành luận văn Tác giả cố gắng hoàn thiện luận văn tất nhiệt huyết lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp q báu q Thầy Cơ Hà Nội, tháng 09 năm 2017 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VỐN ODAHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ODA 1.1.1 Sự đời ODA 1.1.2 Khái niệm vốn ODA 1.1.3 Đặc điểm ODA 1.1.4 Nội dung viện trợ ODA: 13 1.1.5 Các hình thức viện trợ ODA 15 1.1.6 Nguồn cung cấp ODA 17 1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 17 1.2.1 Hiệu sử dụng vốn ODA 17 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn ODA 19 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA 24 1.3.1 Trình độ quản lý 24 1.3.2 Sự ổn định trị, kinh tế - xã hội 25 1.3.3 Môi trường đầu tư 25 1.3.4 Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM 27 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM 27 2.1.1 Tổng mức ký kết giải ngân 27 2.1.2 Cơ cấu sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản theo ngành lĩnh vực 31 2.1.3 Quá trình đàm phán sử dụng vốn ODA Nhật Bản: 32 2.2 TÁC ĐỘNG VĨ MÔ VIỆN TRỢ PHÁT TRIỂN CỦA NHẬT BẢN 33 2.2.1 Đóng góp cho tổng vốn đầu tư 33 2.2.2 Tác động viện trợ phát triển Nhật Bản đến tăng trưởng GDP: 36 2.2.3 Viện trợ phát triển Nhật Bản việc chuyển giao công nghệ 38 2.3 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VIỆN TRỢ PHÁT TRIỂN CỦA NHẬT BẢN TRONG CÁC LĨNH VỰC 39 2.3.1 Phát triển ngành công nghiệp lượng 39 2.3.2 Phát triển hạ tầng đô thị 44 2.3.3 Phát triển giao thông vận tải 47 2.3.4 Lĩnh vực xã hội xố đói giảm nghèo 51 2.4 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM 55 2.4.1 Tình hình giải ngân dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản: 55 2.4.2 Các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển thực 56 2.4.3 Chất lượng dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản 59 2.4.4 Vấn đề lãng phí, thất nạn tham nhũng việc sử dụng vốn ODA 60 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN 63 2.5.1.Thành tựu đạt việc sử dụng vốn ODA Nhật Bản 63 2.5.2 Hạn chế việc sử dụng vốn ODA Nhật Bản 64 2.5.3 Nguyên nhân 65 CHƢƠNG 3: TRIỂN VỌNG VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ NĂM 2008 66 3.1 TRIỂN VỌNG VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM 67 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ NĂM 2008 69 3.2.1 Chuẩn bị vốn đối ứng cho dự án xây dựng sở hạ tầng kinh tế quốc gia sử dụng vốn ODA Nhật Bản 69 3.2.2 Nâng cao chất lượng dự án, tập trung công tác xây dựng chuẩn bị dự án 70 3.2.3 Đẩy nhanh tốc độ giải ngân dự án 71 3.2.4 Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt với hợp tác Bộ, ngành địa phương 72 3.2.5 Tăng cường giám sát thi cơng, phòng chống thất thốt, lãng phí 74 3.2.6 Đào tạo nhân lực chuyển giao tiến kỹ thuật 75 3.2.7 Làm tốt công tác đấu thầu 77 3.2.8 Phát huy hiệu cơng trình đầu tư, tăng cường hiệu dự án xã hội 81 3.2.9 Lập đường dây nóng chống tiêu cực, tham nhũng 82 3.2.10 Giải pháp thu hút ODA Nhật Bản 83 3.2.11 Giải pháp trả nợ ODA Nhật Bản cam kết 85 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 910 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình cam kết, ký kết giải ngân ODA Việt Nam giai đoạn 1993 - 2015 28 Bảng 2.2: Cơ cấu viện trợ Nhật Bản dành cho Việt Nam giai đoạn 2010- 2015 32 Bảng 2.3: Đóng góp trực tiếp ODA Nhật Bản vào tăng trưởng GDP 37 Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015 37 Bảng 2.4: Kế hoạch phát triển nguồn điện mạng lưới truyền tải điện giai đoạn 2002 - 2020 42 Bảng 2.5: Nhu cầu vốn đầu tư cho toàn ngành điện giai đoạn 2002- 2020 42 Bảng 2.6: Viện trợ phát triển Nhật Bản cho phát triển hạ tầng đô thị 45 Bảng 2.7: Tỷ lệ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015 55 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau ba thập kỷ chuyển đổi từ kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường, Việt Nam tiến bước dài đường phát triển hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, nước ta đánh giá nước nông nghiệp, phát triển Việc lựa chọn đường lối phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện thực tế đất nước môi trường kinh tế quốc tế cần thiết Vì vậy, vấn đề đặt Việt Nam cần tiếp tục lựa chọn bước để thực mục tiêu phát triển bền vững điều kiện Là nước phát triển, trợ giúp, viện trợ phát triển yếu tố quan trọng để bước bước vững vàng đường hội nhập phát triển kinh tế Việt Nam trải qua 22 năm tiếp nhận nguồn vốn ODA kể từ thức nối lại quan hệ với cộng đồng nhà tài trợ quốc tế vào tháng 11 năm 1993 Nguồn vốn ODA 22 năm qua song hành đóng góp khơng nhỏ vào cơng phát triển xóa đói giảm nghèo Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam thực Chiến lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội Hiện nay, Việt Nam có quan hệ với 28 nhà tài trợ ODA song phương, đó, Nhật Bản nhà tài trợ lớn chiếm tới khoảng 40% tổng số vốn mà cộng đồng quốc tế cam kết Vốn ODA từ Nhật Bản góp phần khơng nhỏ thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt thực cơng đổi tồn diện đời sống kinh tế - xã hội đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo, Việt Nam đạt nhiều thành tựu phát triển quan trọng: Tình hình trị, xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân, người nghèo cải thiện rõ rệt, vai trò vị Việt Nam trường quốc tế khu vực không ngừng nâng cao Tuy nhiên, nguồn vốn viện trợ từ Nhật Bản thực sử dụng hiệu chưa, làm để nguồn vốn viện trợ quan trọng hoạt động thực hiệu tương xứng với tầm quan trọng Với lý trên, lựa chọn chủ đề: “Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế năm 2008” Làm đề tài luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Trong năm qua, có nhiều ấn phẩm báo thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA như:  Đỗ Đức Bình, Nguyễn Đơng Hải, Huy động sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản Việt Nam: Thực trạng giải pháp, Tạp chí nghiên cứu Nhật Bản Đơng Bắc Á, số (48)-2003, tr.65  Nguyễn Văn Hiếu, Khai thác sử dụnghiệu nguồn vốn ODA tiến trình cơng nghiệp hố, đại hố kinh tế nước ta, Tạp chí Ngân hàng, số 10-2003  Phạm Thị Tuý, Thu hút sử dụng ODA vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009  Phạm Thị Tuý, Kinh nghiệm chống tham nhũng sử dụng vốn ODA học rút cho Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, 78 + Gửi thư mời thầu thông báo mời thầu + Nhận quản lý hồ sơ dự thầu + Mở thầu + Đánh giá xếp hạng nhà thầu + Trình duyệt kết đấu thầu + Cơng bố trúng thầu, thương thảo hồn thiện hợp đồng + Trình duyệt nội dung hợp đồng - Thực tốt công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch để lựa chọn nhà thầu phù hợp, đảm bảo hiệu kinh tế dự án - Thực tốt phương thức đấu thầu túi hồ sơ áp dụng cho đấu thầu mua sắm hàng hóa xây lắp; đấu thầu hai túi hồ sơ áp dụng cho nhiều trường hợp có gói thầu mua sắm hàng hóa xây lắp có giá trị từ 500 tỷ đồng trở lên, gói thầu mua sắm hàng hóa có tính chất lựa chọn cơng nghệ thiết bị tồn bộ, phức tạp cơng nghệ kỹ thuật, gói thầu xây lắp đặc biệt phức tạp Thực tốt việc tra, kiểm tra đấu thầu nói chung, đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp nói riêng việc thực hợp đồng theo quy định quy chế đấu thầu Trong phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ (là phương thức nộp đề xuất kỹ thuật giá túi hồ sơ riêng vào thời điểm), túi hồ sơ kỹ thuật xem xét trước để đánh giá Các nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật từ 70% trở lên mở tiếp túi hồ sơ đề xuất giá gói thầu 79 xây lắp Cách lựa chọn nhà thầu có ưu điểm lựa chọn nhà thầu có lực thi cơng, nhiên nhiều thời gian chậm tiến độ dự án Các gói thầu có quy mơ nhỏ từ 3-15 tỷ đồng công nghệ thi công không q khó khơng cần áp dụng cách làm này, mà nên sử dụng phương thức đơn giản - Tăng cường tính pháp lý quy định hiệu lực văn hướng dẫn thực quy chế đấu thầu lực kinh nghiệm nhà thầu, đảm bảo dù hình thức đấu thầu cơng tác đảm bảo tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật đấu thầu tạo cạnh tranh lành mạnh Nếu tính pháp lý hiệu lực thực thi quy định đấu thầu không tuân thủ, lực kinh nghiệm nhà thầu không quy định rõ ràng hợp lý khó đảm bảo có kết đấu thầu hiệu quả, hạn chế hội tham gia nhà thầu, tức làm giảm cạnh tranh - Phải có tiêu chuẩn đánh giá trước quy trình đánh giá bắt đầu phải áp dụng tiêu chuẩn - Khi bỏ giá thầu thấp, nhà thầu khơng có biện pháp tổ chức thi cơng hợp lý, khơng có lực tài đủ mạnh khó đảm bảo chất lượng dự án Nhưng nhà thầu lớn, có uy tín, dù bỏ giá thầu thấp có khả đảm bảo chất lượng theo yêu cầu hồ sơ đề Vì gói thầu giá thấp phải xem xét kỹ để đảm bảo nhà thầu thực thi đầy đủ nghĩa vụ yêu cầu tiêu 80 chuẩn kỹ thuật quy định hợp đồng Phải thẩm định kỹ lực nhà thầu sơ tuyển, chung khảo - Chấn chỉnh khâu yếu hồ sơ mời thầu thời điểm Đối với nhà thầu xây dựng hồ sơ mời thầu, điều kiện hợp đồng cao chi phối điều khoản khác Vì vậy, hồ sơ mời thầu phải làm kỹ, hội tụ đủ u cầu chủ cơng trình quy định pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế Khi bán hồ sơ mời thầu phải tìm cách quản lý, vận dụng khai thác định giá theo tài liệu có hồ sơ, tránh việc hiểu khác áp dụng thiếu quán Mặt khác, cần lựa chọn nâng cao trình độ quan quản lý, tra, kiểm toán … để vấn đề xem xét mặt hồ sơ thầu quy định, từ xác định người, trách nhiệm, tạo môi trường cho doanh nghiệp phát huy tiềm - Đây lĩnh vực thường dễ dẫn đến tiêu cực tham nhũng, thất thoát vốn… Do đó, việc ban hành quy định mua sắm rõ ràng, minh bạch giảm thiểu tiêu chuẩn đánh giá định tính khơng tạo hiệu tính kinh tế mà giảm bớt nhu cầu phê duyệt qua nhiều cấp mặt hành chính, đặc biệt dự án phức tạp - Hướng tới thực cách nghiêm túc quy chế đấu thầu thực hình thức đấu thầu cơng khai mở rộng tất dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế sử dụng vốn ODA Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán xác định giá thầu để làm sở cho việc nâng cao chất lượng công tác đấu thầu 81 Để hồn tất tốt cơng tác đấu thầu cần phải có chuẩn bị tốt, chu đáo chủ thầu, môi trường đấu thầu lành mạnh, khối lượng cơng việc gói thầu phù hợp với nhà thầu, kinh nghiệm nhà thầu chủ thầu, nguồn lực sẵn có khả dự đốn lợi ích chi phí biên nhà thầu chủ thầu Xác định rõ yêu cầu đặc điểm dự án đem đấu thầu phải có tham gia đầy đủ để có phản ứng phù hợp nhằm mang lại lợi ích cho tổ chức Các nhà quản lý cần phải có kỹ đàm phán, cân lợi ích chủ đầu tư nhà thầu để từ thoả mãn tốt yêu cầu dự án, chuẩn bị tốt tài liệu hồ sơ dự thầu Cần phải biết khai thác điểm mạnh điểm yếu nhà thầu trình đấu thầu Từ đưa thoả thương phù hợp với hai phía 3.2.8 Phát huy hiệu công trình đầu tƣ, tăng cƣờng hiệu dự án xã hội Hiệu dự án xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu hàng đầu dự án sử dụng nguồn viện trợ phát triển Nhật Bản Để tăng cường hiệu dự án, ta cần phải có hệ thống tham gia xây dựng dự án, giám sát, đánh giá cơng trình đầy đủ khơng q trình thi cơng mà sau thi cơng bàn giao cơng trình cho đối tượng hưởng thụ lợi ích dự án mang lại, trình vận hành, quản lý dự án Tăng cường tham gia đối tượng thụ hưởng lợi ích từ dự án tham gia vào khâu khảo sát, lập dự án giám sát thi công, vận hành dự án 82 Trong phát triển phức tạp ngày nay, công tác giám sát thi công quan trọng giúp việc quản lý dự án, tăng cường hiệu dự án xã hội Đồng thời cần phải chuẩn bị đội ngũ cán có đủ trình độ khả tổ chức, quản lý, vận hành dự án cách suôn sẻ, phát huy cao lợi ích dự án đến đối tượng hưởng thụ lợi ích từ dự án 3.2.9 Lập đƣờng dây nóng chống tiêu cực, tham nhũng Nhìn lại thực tiễn Việt Nam thời gian qua cho thấy, tham nhũng sử dụng ODA trở thành vấn nạn mà Chính phủ cần thiết phải có biện pháp mạnh để chấn chỉnh kịp thời chưa muộn Lập đường dây nóng chống tham nhũng biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA nói chung ODA Nhật Bản nói riêng Xây dựng ý thức chống tham nhũng thành tư tưởng trị xã hội rộng rãi, vũ khí tinh thần chiến lược phòng ngừa ngăn chặn tham nhũng hiệu quốc gia Coi trọng việc phát triệt tiêu hội phát sinh tham nhũng Đồng thời, cần thiết lập chế pháp lý hiệu cho việc điều tra ngăn chặn biểu tham nhũng Chiến lược giảm thiểu tham nhũng hiệu nhiều xây dựng dựa chuẩn đoán trung thực thủ đoạn tham nhũng Cần phải minh bạch tất giao dịch từ Chính phủ địa phương xác nhận giám sát người dân công cụ để hạn chế tham nhũng hữu hiệu; chế mở cửa coi cơng cụ then chốt làm tăng tính minh bạch việc cung cấp dịch vụ hành Nhận biết chỗ cần linh hoạt thủ tục hành chính, chỗ cần nâng cao 83 tính minh bạch chìa khố để giảm thiểu hành vi tham nhũng cách hiệu Đồng thời tăng cường tham gia người dân công cụ quan trọng để chống tham nhũng cấp địa phương, sở để từ xác định sai phạm có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi tham nhũng Tự báo chí tham gia tích cực báo chí vào việc giám sát hoạt động công, dự án sử dụng ngân sách nhà nước nói chung, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế sử dụng vốn ODA nói riêng hữu ích cơng tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng tạo môi trường xã hội dân lành mạnh Thực tế cho thấy, tự báo chí cơng cụ phòng, chống tham nhũng hữu hiệu Đã có nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực lớn nhỏ phanh phui, tạo dư luận tích cực xã hội Cuối năm 2008, thủ tục liên quan đến viện trợ vốn vay Nhật Bản cho Việt Nam bị đình lại việc sử dụng bất vốn vay ODA nhà thầu tư vấn Châu Á Thái Bình Dương - PCI (Nhật Bản) Chính phủ hai nước thành lập Ủy ban hỗn hợp Việt - Nhật phòng chống tham nhũng thơng qua biện pháp phòng chống tham nhũng dự án tiếp nhận vốn vay từ Chính phủ Nhật Bản 3.2.10 Giải pháp thu hút ODA Nhật Bản Đứng trước biến động lớn kinh tế toàn cầu biến động tiêu cực kinh tế nước, tình trạng tham dự án ODA Nhật Bản năm qua cộm năm 2008 dẫn đến tình trạng phủ Nhật Bản ngừng viện trợ cho Việt Nam Tuy nối lại, song đòi hỏi phải xây dựng sách thu hút, quản lý sử dụng vốn ODA Nhật 84 Bản cho phù hợp với tình hình nhằm sử dụnghiệu nguồn vốn Trên đại thể, giai đoạn phát triển mới, Việt Nam tiếp tục thu hút sử dụng nguồn vốn ODA nói chung vốn ODA Nhật Bản nói riêng để hỗ trợ nghiệp phát triển kinh tế - xã hội song cách tiếp cận đến nguồn vốn này, sách lĩnh vực ưu tiên, công tác quản lý sử dụng nguồn vốn cần có điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, cụ thể: Các Bộ, ngành địa phương cần nỗ lực chuẩn bị chương trình dự án cam kết vốn để ký kết hiệp định, đẩy mạnh việc thực giải ngân chương trình, dự án ODA để đảm bảo đạt mục tiêu thực thời kỳ 2016-2020 tạo cơng trình gối đầu cho giai đoạn sau năm 2020 Sau năm 2020 ưu tiên sử dụng vốn ODA, ODA vốn vay ưu đãi cho chương trình, dự án có khả hồn vốn cao, tạo nguồn thu Mở rộng thành phần tiếp cận sử dụng nguồn vốn ODA, kể khu vực tư nhân nước sở quan hệ đối tác công - tư kết hợp đầu tư phát triển Giảm bớt khâu trung gian quản lý nguồn vốn ODA theo hướng chuyển trực tiếp nguồn vốn cho chủ sở hữu vốn với chế theo dõi giám sát chặt chẽ quan chức để bảo đảm hiệu sử dụng thực trả nợ vốn vay cho nhà tài trợ tránh tình trạng lãng phí, thất thốt, nạn tham ơ, tham nhũng Cần nâng cao nhận thức đắn chất nguồn vốn ODA với hai mặt trị kinh tế gắn kết chặt chẽ với để sở 85 khai thác tác động tích cực trị kinh tế ODA có lợi cho nghiệp phát triển đất nước Nhận thức đắn nguyên nhân thành công Việt Nam việc thu hút viện trợ mà không ảnh hưởng tới độc lập, tự chủ việc hoạch định vai trò lãnh đạo quốc gia q trình phát triển, nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế khu vực, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 3.2.11 Giải pháp trả nợ ODA Nhật Bản cam kết Theo kinh nghiệm quốc tế, ODA thực hiệu quốc gia vay xác định mức vay cần thiết biết sử dụng cách tiết kiệm, hợp lý nguồn vốn vay Khi xác định định mức vay, có nghĩa người vay biết cần vốn sử dụng vào đâu mức sử dụng bao nhiêu, từ tránh tình trạng lãng phí Mặt khác, người vay chủ động việc sử dụng vốn vay tự chủ việc lựa chọn nguồn vốn, có phương án trả nợ hạn Việt Nam, việc huy động vốn ODA tập trung vào việc thu hút nhiều vốn ODA tốt, nguồn lực khả trả nợ chưa quan tâm mức ODA vốn vay viện trợ thứ cho không, 80% vốn ODANhật Bản tài trợ cho Việt Nam nhà nước Chính phủ Việt Nam cam kết hoàn trả theo điều kiện điều ước quốc tế cụ thể ODA ký kết Để tiếp nhận vốn ODA khơng hồn lại, Chính phủ Việt Nam phải đóng góp vốn đối ứng vật giá trị Do vậy, việc sử dụng nguồn vốn ODA phải ln cân nhắc, tính tốn 86 hiệu - chi phí để bảo đảm khả trả nợ nước ngồi giữ gìn uy tín quốc gia Theo kinh nghiệm số nước, kinh nghiệm Singapore, việc hợp cơng tác quản lý điều phối ODA vào quy trình Chính phủ đảm bảo cho việc sử dụng nguồn vốn ODAhiệu Việc quản lý tập trung ODA đảm bảo cho dự án tài trợ phù hợp với ưu tiên Chính phủ, cho phép tính tốn đầy đủ chi phí đối ứng phát sinh tạo điều kiện thuận lợi cho nhà tài trợ Quản lý tập trung ODA cải thiện việc kiểm soát tài nội bộ, theo dõi kế hoạch vay nợ, hoàn trả nợ, thực cam kết toán, tránh tình trạng Bộ tự sử dụng tiền mà khơng có điều phối, gây nên cân đối ngân sách khó hạch tốn Sau 22 năm kể từ Nhật Bản nối lại viện trợ ODA, Việt Nam bước vào quy trình trả nợ hàng năm cho Nhật Bản năm tới Tuy nhiên, cá biệt phát số dự án ODA vốn vay cho vay lại khơng có khả trả nợ, mà nguyên nhân đơn vị sử dụng chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm trả nợ quan niệm sai lầm vốn Chính phủ vay Chính phủ có trách nhiệm trả nợ Để sử dụnghiệu nguồn vốn ODA Nhật Bản, Việt Nam cần có định hướng phân bổ ODA hợp lý, chẳng hạn: vốn ODA có ưu đãi cao cần ưu tiên sử dụng để phát triển sở hạ tầng kinh tế xã hội, vốn ODA ưu đãi vốn vay thương mại 87 phải sử dụng cho chương trình, dự án, ngành vùng có khả thu hồi vốn nhanh đảm bảo khả trả nợ cách bền vững Đồng thời, xây dựng chương trình dự án gối đầu có chất lượng hiệu cho giai đoạn sau năm 2020 88 KẾT LUẬN Việc thu hút sử dụng vốn Việt Nam giai đoạn vừa qua đem lại hiệu quả, góp phần thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nước ta nhiều lĩnh vực; góp phần thực thắng lợi sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế; bổ sung phần vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, sở hạ tầng kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo nước ta Để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh bền vững thời kỳ năm 2016-2020, Chính phủ chủ trương huy động nguồn lực phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nguồn vốn nước có tính chất định, nguồn vốn ODA tiếp tục đóng góp vị trí quan trọng Viện trợ phát triển thức nguồn lực bên ngồi, kết hợp với nguồn lực khác hợp lý mang lại hiệu thiết thực nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Viện trợ ODA xem động lực tạo điều kiện cất cánh cho kinh tế phát triển Để đạt mục tiêu trên, Việt Nam chủ trương tiếp tục đẩy mạnh bề rộng lẫn chiều sâu quan hệ đối tác với nhà tài trợ nói chung Chính phủ Nhật Bản nói riêng Việc sử dụng vốn ODA theo hướng đặt trọng tâm vào tính hợp lý hiệu viện trợ Đó tư tưởng đạo cho hoạt động ODA nước ta năm tới Nó thực bước quan trọng cơng cải cách q trình sử dụng vốn ODA Nhật Bản Việt Nam tương lai 89 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ODA: Official Development Assistance: Viện trợ phát triển thức FDI: Foreign Direct Investment: Đầu tư trực tiếp nước JBIC: Japan Bank for International Cooperation: Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA: Japan International Cooperation Agency: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JETRO: Japan External Trade Organization: Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản WB: World Bank: Ngân hàng Thế giới ADB: The Asian Development Bank: Ngân hàng phát triển Châu Á OECD: Organization for Economic Co-operation and Development: Tổ chức hợp tác Phát triển kinh tế GDP: Gross Domestic Product: Tổng sản phẩm quốc nội 10 GNP: Gross National Product: Tổng sản phẩm quốc dân 11 DAC: Development Assistance Committee: Ủy ban viện trợ phát triển 12 IMF: International Monetary Fund: Quỹ tiền tệ quốc tế 13 EU: European Union: Liên minh Châu Âu 14 WHO: World Health Organization: Tổ chức Y tế Thế giới 15 NGOs: Non-Governmental Organizations: Các tổ chức phi Chính 90 16 phủ UNDP: United Nations Development Programme: Chương trình phát triển Liên hợp quốc 17 WFP: World Food Programme: Chương trình lương thực Thế giới 18 UNICEF: United Nations Children’s Fund: Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc FAO: Food and Agriculture Organization of United Nations: Tổ 20 19 chức lương thực nông nghiệp Liên hợp quốc OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries:Tổ chức nước xuất dầu mỏ 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006 bối cảnh quốc tế mới, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2004 Đỗ Đức Bình, Nguyễn Đơng Hải, Huy động sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản Việt Nam: Thực trạng giải pháp, Tạp chí nghiên cứu Nhật Bản Đông Bắc Á, số (48)-2003, tr.65 Hoàng Thị Minh Hoa, Nhật Bản với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, Lào Campuchia giai đoạn nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2010 Nguyễn Văn Hiếu, Khai thác sử dụnghiệu nguồn vốn ODA tiến trình cơng nghiệp hố, đại hố kinh tế nước ta, Tạp chí Ngân hàng, số 10-2003 Phạm Thị Tuý, Thu hút sử dụng ODA vào phát triển kết cấu hạ Dương Phú Hiệp, Vũ Văn Hà, Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản Bộ Ngoại giao, Học viện quan hệ quốc tế, Giáo trình quan hệ kinh tế tầng kinh tế Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009 Phạm Thị Tuý, Kinh nghiệm chống tham nhũng sử dụng vốn ODA học rút cho Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 12 2006 Phạm Thị Tuý, Giải ngân vốn ODA Việt Nam mức thấp: Nguyên nhân biện pháp khắc phục, Tạp chí vấn đề kinh tế giới, số 5-2005 Trường Đại học kinh tế quốc dân, Khoa thương mại kinh tế quốc tế, Giáo trình kinh tế quốc tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà 92 Nội, 2010 10 http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/tinhhinhthuchien 11 http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1857109 12 Website Đại sứ quán Nhật Bản Việt Nam: 13 http://www.vn.emb-japan.go.jp/ 14 http://oda.mpi.gov.vn/odavn/ 15 http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt/ptktxh/2130038 ... lý luận thực tiễn nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế năm 2008 để đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản Việt Nam sau khủng hoảng. .. ODA cho Việt Nam năm đầu kỷ 21 sở nghiên cứu hiệu sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế năm 2008 đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản Việt Nam. .. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ NĂM 2008 66 3.1 TRIỂN VỌNG VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM 67
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ NĂM 2008, LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ NĂM 2008

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay