Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh lớp 3 chuản bộ giáo dục

56 5 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 16:15

BÀI TẬP BỔ TRỢNÂNG CAO SỐ GRADE I Khoanh vào từ khác nhóm a Lan b Mary c Hi a Hi a she’s b Thanks b she c Hello c she is a Hi b Hello c Miss Hien b Hi, Linda c Hi, I’m Linda a Hello, I’m Linda II Đọc nối Hello Hi, How I’m fine, Nice III.Nghe nối 1 a b c d e are you? thanks I’m Phong to meet you Mai I’m Tony IV Khoanh vào chữ thừa từ Niece Hie I’am V Chọn đáp án ………………………, Nam A Hello B Cat C Lan D Your Hi, my ……………………… Is Scott A This B Your C Name D I C My D Name Hello, I …………….Lisa A Is B Am …………………… your name? My name is John A What’s B What C Name D Hi What is this? ……………… a ruler A It B it isn’t C It’s D I C yours D yous C isn't D are I am fine, thank……… A You B your Is that Linda? – No, it A is B not Are they your friends? – Yes, they A are B aren't C am D is 10 How you spell name? – C-U-O-N-G A you B they C your D he C meet D this 11 Pleased to _you A it B old 12 How old are you? – I'm years old A fine B nine C friend D nice 13 Tony and Linda are my _ A friend B name C these D friends 14 She _ my friend A Am B is C are D it 15 _? – It's Nga A Who are they? B How are you? C Who's that? D How old are you? 16 Peter and Quan are my _ A friend B friends C best friend D name C girl D girls 17 That is Linda A boy B Boys VI Sắp xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh Nam / you / hi / are / how/./ ……………………………………………………… nine/ is/ years/ she/ old/./ ………………………………………………………… name/ is/ my /Phong/./ ……………………………………………………………… Linda/ this/ is/?/ …………………………………………………………………… Mai/ Nam/ your/ are/ and/ friends/?/ ……………………………………………… VII Điền chữ từ đề hoàn thành câu tạo từ có nghĩa EI _ HT 2 My name _ _ Peter SCHOOL-B _ G TH _ EE Hi, Alice I _ _ Tommy VIII Hoàn thành đoạn hội thoại sau từ cho sẵn Hello Bye I Nam Mai _, I’m Mai Hi, _ ’m Nam Goodbye, , Mai Spell my P-H-O-N-G name’s How PHONG Hi……………… name’s Phong LINDA Hello, Phong My ………………Linda …………… you spell your name? PHONG …………………… How you …………………your name? LINDA L-I-N-D-A BÀI TẬP BỔ TRỢNÂNG CAO SỐ GRADE I Nghe đánh số B A C D II Đọc nối Who’s that? a Yes, they are Is that your friend? b They’re Peter and Linda Who are They? c It’s Tony Are they your friends? d No, It isn’t III.Đọc hoàn thành đoạn văn từ hộp nine hello friends name (1)………………….! My (2)………….……….is Nam I’m eight years old These are my (3)………….Peter and Linda Peter is seven years old and Linda is (4)…………… IV Khoanh tròn vào đáp án are the children ? + They are in the bedroom A Who B How C Where D What How are you ? – I am six A many B old C fine D about There one chair near the bed A is B am C are D Linda got a black robot A have B can C has D is you have pets ? + Yes, I A Can B Do C Are D Got I am puzzles at break time A doing B playing C skipping D V Hãy cho dạng động từ To be( am, is, are) để hoàn thành câu This …………… his friend His name ………… Tony He ………….seven years old I………….Lan It……….my dog VI Dịch đoạn hội thoại sau sang tiếng Anh Peter : Xin chào, tên tớ Peter Quân : Chào Peter Tên tớ Quân Peter : Rất vui gặp bạn, Quân Bạn đánh vần tên ? Quân : Q - U - Â – N Linda : Tên bạn ? Phong : Tên tớ Phong Còn bạn tên ? Linda : Tên tớ Linda L – I – N – D – A VI Hoàn thành câu sau This _ _ my school What’s _ _ _ _ name ? How _ _ _ you ? Hi, Tony I _ _ Laura Nice to m _ et you Hi, _ _ name is Phong I am _ _ _ _, thank you Hi, _ _ _ is Peter My _ _ _ _ is Mary 10 Nice _ _ meet you BÀI TẬP BỔ TRỢNÂNG CAO SỐ GRADE I Đọc nối Hello, My name’s Peter a My name’s Linda What’s your name? b L-I-N-D-A How you spell Linda? c Hi, Peter I’m Nam II Nghe viết T (True) F (False) ví dụ T Look at this girl Her name is Lan Good bye See you later This is my Art room He’s my teacher - May I come in? - Yes, please Let’s play chess III Hoàn thành câu dùng từ gợi ý ( seven years friend friends name’s ) Hello, My (1)………………… Nam I’m eight (2)…………………old I’m in class 3A This is my best (3)………………………….Mai She is eight years old too Here are Peter and Linda Peter is (4)………………………………and Linda is nine They’re my (5)………………………….too IV Hoàn thành câu sau ell , Alan What’s yo r name? H w a e y u? I am ne Tha k you Nice meet you ….his …….Tony V Sắp xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh name/ my/ Phong/is ……………………………………………………………………… your/ what/is/ name ? ………………………………………………………………………? do/ spell/ name/you/how/your? …………………………………………………………………? N-/ A/ L-/D-/I-/ …………………………………………………………………… VI Khoanh vào đáp án Is this Linda? A: Yes, she is B: No, she not is Is that Mary? A: Yes, she is B: Yes, he is Is Peter your friend? A Yes, he is B Yes, she is Is Tony your friend? A yes, she is B No, he isn’t This is my friend name is Mary A my B His C Her I come in, Miss ? +Yes, you can A Can B May C Am 7.Pick your pen, John A on B away C down 8.“Close your books, please.” “ , Miss Hien” A Yes B Sure C No 9.Have you got a big family ? A yes, I have B No, I have C Yes, I 10 your name on your paper D its A read C write D brush C listen D brush B listen D How D up D Thank D Yes, I can 11 your teeth everyday A read B write 12 Give the crayon A I B my C me D he B to C in D with B man C girl D woman B Isn’t C Don’t D Can’t B flying C doing D riding 13.Go the door A on 14 The is my father A boy 15 make a mess A Not 16.He is a kite A fly VII Tìm lỗi sai sửa lại This is Minh It is my friend …………………………………………………………… Nice too meet you …………………………………………………………… Sit up, please ……………………………………………………………… Who is she? He is Lan …………………………………………………………… May I come out? …………………………………………………………… BÀI TẬP BỔ TRỢNÂNG CAO SỐ GRADE I Nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng Is this Linda? a Yes, they are Is that Tony? b They’re Peter and Mary Who are they? c Yes, it is Linda Are they your friends? II Sắp xếp từ sau để hoàn thành câu d No, It isn’t It is Peter is/ Peter/ this …………………………………………………………………… That/ Linda/ is ? …………………………………………………………………… Linda/ Tony/ your / are / and/ friends ? ………………………………………………………… aren’t / they/ No, ………………………………………………………………… III Gạch chân vào từ/ cụm từ Mai, This is my Friend/ Friends Who are They/ name ? Are Peter / Peter and Mary your friends? Yes / No, They are my friends No, They are / aren’t my friends IV Nghe đánh dấu tích Laura: How old are you? A B C Lilly: What’s that? A B C Mary: Which is your pencil? A B Jane: Have a break C A C B V Hoàn thành câu sau is she? - She friend morning Nice meet How are ? VI Hoàn thành hội thoại sau từ cho sẵn Old, that, no, are A: Is that Linda? B: (1) , it isn’t A: Who’s (2) ? B: It’s Mary A: How old (3) you? B: I’m ten years (4) VI Viết số đếm vào ô chữ phù hợp 0…………… students are there? 1……………….is your sister? 2…………… are the balls?- They are……….the room 3…………is his name?- He is John 4……………is that?- That is my dad VI Nhìn tranh khoanh tròn vào đáp án 1/ There is a …………in the room a table b desk c chair 2/ She is ……………… a playing football b flying kites c playing badminton 3/ It is ………… today a windy b cloudy c sunny 4/ This is the ………………in my house a living room b dining room c bedroom BÀI TẬP BỔ TRỢNÂNG CAO SỐ 17 GRADE I Nối A Hello My This is How are What’s its name? Is it big? II Nghe chọn tranh B a It’s Quang Trung School b Yes, it is c my friend, Li Li d Nam e you, Mai? Answer III Khoanh tròn từ khác nhóm với từ lại A And B But C Too D Or A One B Three C Four D Mum A There’s B They’re C I’m D He’s A Student B Worker C Work D Nurse A who B.That C What D.where IV Chọn đáp án (A, B, C, D) hoàn thành câu It is ………………… in Ha Noi today A sunny B rain C weather D clouds My brother …………… two big ships A there are B have C are D has Hi I am Tuan and this is my sister That is …………………… house It is big A me B his C her D our Do you have pets? ~ Yes, I have …………………… A one big cats B a robot C two pet D a ball nice There are twelve …………………… in his classroom A table B beds C students D old chair V Điền từ thiếu vào chỗ trống cho thích hợp Hi, my (36) …………………… is An I (37) …………………… a student in Minh Khai primary school This is my (38) ………………… ………… His name is Long He is (39) …………………… doctor And this is my mother (40) …………………… name is Thanh She's a doctor, too VI Đọc trả lời câu hỏi This is my living room There are many things in the room There are three windows and one door There is a sofa, a desk, six chairs There is two lamps on the desk and a TV on the cupboard There are five pictures and one fan on the wall How many windows are there? How many chairs are there? How many pictures are there? How many fans are there? VII Viết đoạn văn khoảng 120 từ để miêu tả nhà em VIII Sắp xếp câu hoàn chỉnh 1.we/ do/ going/ to/ what/ are? …………………………… 2.chair/ is/ on/ over there/ ,/ it/ the/ ………………………………………… 3.you/ all/ what/ do/ of/ now/ do/ I/ …………………………… 4.Lan/ for/ making/ her/ coats/ are/ sister/ dolls/ and/ ………………………………………… BÀI TẬP BỔ TRỢNÂNG CAO SỐ 18 GRADE I Tìm từ khác nhóm khoanh tròn từ puzzle kite car bread globe map door board forty study twenty fifty purple puddle brown orange TV doll toy kite II Sắp xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh Ball/ the/ is/ the/ bed/ on There/ bedroom/ in/ the/ is/ chair The/ behind/ desk/ chair/ the/ is Are/ there/ balls/ two/ the/ table/ near Garden/ pond/ the/ the/ in/ is sister/ eight/ old/ years/ my/ is five/ in/ there/ are/ rooms/ house/ my big/ tree/ there/ is/ next/ my/ to/ house/ a books/ my/ my/ school bag/ are/ in/ 10.old/ your/ is/ how/ grandfather/? III Nghe chọn đáp án How many maps are there in the living room? A There are two B there are three Are there any sofas in the room A.Yes, there are B No, there aren’t Do you have a robot? A No, I don’t B Yes, I Her father is ………………… A young B handsome What does your mother look like? B she is nice B she is young IV Điền từ thiếu vào chỗ trống Its dress is as white as ……… The sky is blue The sea is blue …… 2…………… are the balls?- They are……….your room What colour are sapodillas ? They are ………… Have you ……… any toys ? 5……………….old are they?-………….are 20 years old VI Đặt câu hỏi cho câu sau That is my friend, Hung There're eight clouds It's rainy in Thai Binh I'm nine Lan has two dogs and a cat VII.Choose the best answer (Where /What /Who ) is the book? On the table (There /These /This) bicycle is pink (Is /Are / Do) you eight years old ?Yes, I (are / is / am) This is a (table round / a round table / round table ) (What /Where /Who) is this ?Mr Brown Tony is (reading / flying / eating ) a kite How many dolls (are /is /am ) there in the box ? (Are /Do /Is ) she pretty? Yes,she is Those are our (a schoolbag/ schoolbag /schoolbags) 10.What is his name? (He / His / It )is Phong 11.How many tortoises (is / have / has) she got?- She’s got five tortoises VIII Điền vào chỗ trống near playing watching reading dog living room My family is in the (1) living room My father is (2)…………… a book My mother and I are (3) ………… TV My sister is (4) …………… with her cat (5)………… the TV My (6) ……………… is under the table IX Đặt dấu ( ) thông tin dấu (X) thông tin sai vào ô trống cho pù hợp This is pen They are skating It’s sunny BÀI TẬP BỔ TRỢNÂNG CAO SỐ 19 I Nghe tích vào tranh phù hợp GRADE 3 II Điền từ thiếu để hồn thành câu sau Pizza is _ _ favorite food Is _ _ _ _ Linda’s brother’s house ? _ _ _ _ brother’s ball is at the door _ _ _ _ are the books ? – They are on the table They _ _ _ listening _ _ music How is the _ _ _ _ _ _ _ ? + t’s sunny _ _ _ _ here, Peter Let’s play _ _ _ _ us What is the weather like _ _ _ _ _ ? + It’s rainy How _ _ _ _ months are there _ _ a year ? I _ _ _ _ my grandfather “ grandpa” 10.She sees _ giant tiger 11 _ _ the ball under the table ? 12.I _ _ a student in Ba Dinh _ _ _ _ _ _ _ school III Sắp xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh weather/ in / the / what/ like / London ? / is /./ are / eight / in / classroom / there / desks / my /./ favorite / is / food ? / what / your / / learning / her room / Mary’s / is / little sister / English / / sister / got / pens / has / My / two /./ is / my / hat / this / blue / / a/ pink / It / white / shirt / is / and /./ brother / in / 5A / My / class / is /./ IV Chọn đáp án How many students are there? a There is two b There are three c That is four Does the girl have a milkshake? a No, she doesn’t b Yes, he does c Yes, she is b a pizza c riding a bike b He can skate c He is hungry What is the boy eating? a skateboarding What does the boy have? a he has fries Is there the sun in the sky? a Yes, it is b Yes, she is c Yes, there is There is a bird singing…………… a in the tree b small c the basket b The dog c The banana …………… is running a The birds Where is the apple? It’s ………… a on the table b behind c big What color is Rosy’s hair? a curly b yellow c small 10.How many ……… Are there? a doll b dolls c a doll b This is a new hook c.yes, it’s a hen 11.What is this? a It’s a hook 12.Where is your classroom? a on b upstairs c under the floor 13.How many pictures are there … The front wall? a on b in c under 14.Are they happy? a Yes, he is b No, she doesn’t c Yes, they are 15.Can you ride a bike? Yes, …………… a he can b she does c I can 16.……… you have? - An ice cream a Where b Who c What 17.How many books …… in the shelf? a have b are there c is there 18.What is Kate ………… ? A banana a eating b doing c playing 19.How is your sister? a small b burger c skateboard 20.I can’t ……… a horse a play b ride c skate 21.Let’s ……… Soccer a play b ride c eat 22.The chair is …… The table and the desk a in front of b between c under 23.There … a dog in front of the table a has b are c is 24.The boy is hiding … the bedroom door a in front of b on c behind V Hoàn thành đoạn văn sau dựa vào tranh sau singing reading living room drawing Hello, I’m Quan My family is at home today We are in the My father is _ My mother is _ My sister is a book and I am listening to music We are a happy family BÀI TẬP BỔ TRỢNÂNG CAO SỐ 20GRADE I Khoanh tròn vào từ phát âm khác từ lại a) go a) brother a) balls a) name II Nghe nối b) open b) here b) dolls b) table c) close c) teacher c) ships c) have d) toy d) father d) pens d) way III Khoanh tròn vào từ khác loại large Big Small Nine sit Stand down Open 3.father teacher mother Brother her We they You IV Khoanh tròn đáp án I have five a rabbit b goldfish Do you have a any c dog parrots? b some c a The cats are next to the flower a cage c pot b tank are the parrots? - They’re in the cage a How many b What The dog is in of the fish tank a next b on I c Where c front two parrots and a rabbit a has b have c am Where is the goldfish? a They’re in the cage b It’s in the tank c They’re in the fish tank I love pets but my brother a doesn’t b don’t toys you like? – I like dolls a How many b What 10 The are in the playroom a boy b student 11 How many a parrots c isn’t c Where c children you have? b rabbit c two dogs 12 Mai four goldfish a have b has 13 What toys you a have 14 What c is ? - I have a parrot and two cats b like c play your children doing? a b is 15 My sister is the floor a clean b cleaning 16 Phong is playing a piano c are c drawing b guitar 17 Tony and Linda c the guitar a are cook b is singing 18 Today my family is c are skating home a at b in 19 My brother is to music and I am a singing / listening b listening /singing c listen / sing 20 What are they ? a b play 21 c on c doing the weather like today in Ha Noi? a What’s b What 22 It is today in Nha Trang a suny b windy 23 It is cloudy c What’s is c rain Da Nang today a in b at c near 24 Where is Linda? a She’s cooking b She’s in the parkc She in her room 25 Where’s Sa Pa? - It’s in a north b central 26 Where’s Can Tho? - It’s in Viet Nam c south Viet Nam a north b central 27 Where’s Hue? - It’s in a north b central 28 Ha Noi is Hai Phong a near b far from c south Viet Nam c south c far to V Đặt câu hỏi cho câu trả lời sau A: B: Yes, my ruler is new A: B: There is a television in the living room A: B: It is sunny in Thai Binh today A: B: I have a brother VI Sắp xếp từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh a) my, has, sister, new, doll, a b) toys, your, What, does, have, brother ? c) school, new, my, is, library VII Đọc đoạn văn chọn đáp án It is our break time We are playing in the schoolyard Many boys are playing football Some girls are playing skipping Three boys are running on the grass ground Two girls are sitting on a bench Some girls and boys are chatting The students are playing in A classroom B schoolyard C playground are playing football A boys B girls C boys and girls girls are sitting on a bench A three Some B some C two are chatting A girls B boys C boys and girls VIII Tìm sửa lỗi sai a) She doesn't has any pets → b) My brother and I am ten years old → ... cupboard near the door There are two posters (3) _ _ the wall There is a table and (4) _ chairs BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ GRADE I Khoanh vào từ khác loại A Book B Notebook C Pen D... 2.This is my brother Her name is Tung ……………… 3. Look up the board , please ……………… BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 11 GRADE I Hồn thành đoạn văn cách khoanh tròn đáp án This is my It’s Nguyen Trai... tranh điền từ thiếu This is my I have pens 3. It’s in Hanoi today I have a It’s big 10 How many are there in the jar ? VII Nghe đánh số B A C B BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh lớp 3 chuản bộ giáo dục, Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh lớp 3 chuản bộ giáo dục

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay