Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Các phương pháp trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh và thực nghiệm

23 12 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 16:09

Đề tài Các phương pháp trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh và thực nghiệm với kết cấu nội dung được chia thành 3 phần nội dung: Chương 1. Tổng quan về trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh; chương 2. Một số phương pháp trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh; và cuối cùng chương 3. Mô hình bài toán trừu tượng hóa mô hình kinh doanh và thực nghiệm. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CÁC PHƢƠNG PHÁP TRỪU TƢỢNG HĨA HÌNH QUY TRÌNH KINH DOANH THỰC NGHIỆM DƢƠNG THỊ THẢO Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.01.04 Hà Nội – 2016 MỤC LỤC CHƢƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ TRỪU TƢỢNG HĨA HÌNH QUY TRÌNH KINH DOANH 1.1 Quản lý quy trình kinh doanh 1.2 hình hóa quy trình kinh doanh 1.3 Trừu tƣợng hóa hình quy trình kinh doanh 1.4 Bài toán trừu tƣợng hóa quy trình kinh doanh luận văn CHƢƠNG 2: MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP TRỪU TƢỢNG HĨA HÌNH QUY TRÌNH KINH DOANH 2.1 Giới thiệu chung 2.2 Cây phân tích thành phần quy trình 2.3 Quy tắc trừu tƣợng 2.4 Chuyển đổi hình quy trình 2.5 Một số phƣơng pháp trừu tƣợng 2.6 Thuật tốn Cấu trúc hóa hình quy trình phi chu trình 11 2.7 Ý tƣởng hình giải tốn luận văn 12 CHƢƠNG 3: HÌNH BÀI TỐN TRỪU TƢỢNG HĨA HÌNH KINH DOANH THỰC NGHIỆM 12 3.1 Bài tốn trừu tƣợng hóa hình kinh doanh 12 3.2 Nhập liệu 12 3.3 Tiền xử lý liệu 13 3.4 Chuyển hình quy trình sang Lƣới tiền tố đầy đủ 14 3.5 Chuyển Lƣới tiền tố đầy đủ sang Đồ thị quan hệ thứ tự 15 3.6 Chuyển Đồ thị quan hệ thứ tự sang hình quy trình cấu trúc tốt 15 3.7 Thực nghiệm 16 KẾT LUẬN 21 Những vấn đề đƣợc giải luận văn 21 Hƣớng hay hƣớng áp dụng cho đề tài luận văn 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa SESE Single-Entry-Single-Exit TTG Two-terminal graph (Đồ thị hai phía) RPST Refined Process Structure Tree (Phân tích đồ thị luồng công việc thành tập hợp đồ thi con, đồ thị đầu vào đầu nhất) SPQR Cây phân tích đa đồ thị vô hƣớng đem lại kết tách cặp nhằm xác định thành thành phần triconnected BPM Business Process Management (Quản lý quy trình kinh doanh) BPMN Business Process Modeling Notation (Ký hiệu hình hóa quy trình kinh doanh) DANH MỤC TỪ KHĨA Từ khóa Ngữ nghĩa Triconnected Đồ thị liên thông mà bỏ cạnh liên thơng Phi chu trình Khơng có chu trình, khơng khép kín CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRỪU TƢỢNG HĨA HÌNH QUY TRÌNH KINH DOANH 1.1 Quản lý quy trình kinh doanh Một quy trình kinh doanh cấu trúc, tập hợp hoạt động đƣợc thiết kế để sản xuất sản phẩm cung cấp dịch vụ đầu cụ thể cho khách hàng hay thị trƣờng[1] Các hoạt động suốt trình quản lý quy trình nghiệp vụ đƣợc chia thành giai đoạn Hình 1.1 Vòng đời Quản lý Quy trình BPM [5] Có ba tốn khai phá quy trình: Phát quy trình, Kiểm tra phù hợp Tăng cƣờng quy trình 1.2 hình hóa quy trình kinh doanh Ngày nay, đổi máy tính truyền thơng dẫn dắt, thúc đẩy thay đổi quy trình nghiệp vụ Nhƣ vậy, quy trình nghiệp vụ trở nên phức tạp hơn, chủ yếu dựa vào HTTT đƣợc mở rộng cho nhiều tổ chức Hình 1.2 Quan niệm cổ điển hình hóa [13] Các thuật tốn tự động hóa tự động sinh hình quy trình nhƣ , +, ++ Đầu phát quy trình hình quy trình thể dƣới số ngơn ngữ hình điển hình: Petri Net, EPCs, UML hay gần ngôn ngữ YAWL hay BPMN 1.3 Trừu tƣợng hóa hình quy trình kinh doanh Quy trình kinh doanh thứ tự cụ thể hoạt động làm việc toàn thời gian không gian, xác định rõ ràng đầu vào đầu [7] hình quy trình kinh doanh đƣợc sử dụng để phân tích quy trình làm việc, đề xuất cải tiến Các phƣơng pháp trừu tƣợng quy trình kinh doanh điển hình: phƣơng pháp cấu trúc, phƣơng pháp phát hành động có liên quan, phƣơng pháp kiểm tra thiếu vắng dòng điều khiển đƣợc quan tâm Trong phạm vi luận văn tập trung phƣơng pháp cấu trúc 1.4 Bài tốn trừu tƣợng hóa quy trình kinh doanh luận văn Bài tốn trừu tƣợng hóa hình kinh doanh đƣợc phát biểu nhƣ sau: đầu vào hình quy trình, đƣợc hình hóa dƣới ngơn ngữ hình hóa quy trình kinh doanh hình quy trình đầu vào chƣa có cấu trúc cấu trúc chƣa tối ƣu Bài toán đặt làm để có hình quy trình (đầu ra) với mức độ trừu tƣợng cao (rút gọn so với hình quy trình ban đầu), ngữ nghĩa quy trình đầu tƣơng đƣơng với quy trình ban đầu (mơ hình quy trình tƣơng đƣơng có họat động tƣơng đƣơng tính theo thể hiện) CHƢƠNG 2: MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP TRỪU TƢỢNG HĨA HÌNH QUY TRÌNH KINH DOANH 2.1 Giới thiệu chung Các cơng ty sử dụng hình quy trình kinh doanh để tả cho thủ tục làm việc để triển khai dịch vụ thị trƣờng, phân tích chúng, để cải thiện chúng Trừu tƣợng kết tổng quát hóa loại bỏ thuộc tính thực thể tƣợng để giảm thành tập hợp đặc điểm thiết yếu - Tiêu chí trừu tƣợng: giúp trả trả lời câu hỏi đƣợc trừu tƣợng - Thanh trƣợt trừu tƣợng hóa: Thanh trƣợt kiểm soát quy định số lƣợng cấu phần lƣu hình quy trình trừu tƣợng hóa 2.2 Cây phân tích thành phần quy trình Cây phân tích SPQR phân tích đa đồ thị vô hƣớng đem lại kết tách cặp nhằm xác định thành thành phần triconnected Các kết phân hủy thành phần nối kết triconnected loại cấu trúc, sau sử dụng thuật ngữ SPQR, S, P, Q, loại R Hình 2.1 Phân rã hình quy trình SPQR [9] 2.3 Quy tắc trừu tƣợng Mỗi quy tắc trừu tƣợng lấy nút nhiệm vụ hình hành vi làm đầu vào định nghĩa: Một phân mảnh SESE phải đƣợc trừu tƣợng Chuyển đổi đƣợc áp dụng hình hành vi nhằm thực bƣớc trừu tƣợng 2.3.1 Trừu tƣợng quan trọng Một nhiệm vụ hình hành vi đứng trƣớc và/hoặc sau công việc khác Thực trừu tƣợng nhiệm vụ nhƣ cách tập hợp với nhiệm vụ láng giềng Hình 2.2 Trừu tƣợng quan trọng Các thành phần đa giác triconnected tối đa bên phải Hình 2.2 kết bƣớc trừu tƣợng quan trọng 2.3.2 Trừu tƣợng đa giác Trong thành phần triconnected kết (bên phải hình 2.3), nhiệm vụ a liên kết tối đa B1 đƣợc tổng hợp thành nhiệm vụ P1, mà ngữ nghĩa tƣơng ứng với nhiệm vụ a đƣợc thực sau hồn thành tồn đoạn B1 Hình 2.3 Trừu tƣợng đa giác 2.3.3 Trừu tƣợng liên kết Trừu tƣợng hóa quan trọng đa giác hƣớng đến tập hợp tối đa thành phần đa giác triconnected thành thành phần tam giác Một thành phần tam giác triconnected thành phần tam giác hình hành vi bao gồm nhiệm vụ hai nút cổng kết nối biên, xem kết trừu tƣợng đa giác với nút ranh giới w, z nhiệm vụ P1 Hình 2.4 Trừu tƣợng liên kết 2.3.4 Trừu tƣợng cứng nhắc Trong hoàn cảnh thành phần cha thành phần tam giác lớp cứng nhắc, công việc thành phần tam giác đƣợc coi khơng đáng kể với mục đích hình, nói trừu tƣợng cứng nhắc Trong trừu tƣợng cứng nhắc, nhiệm vụ không đáng kể kết hợp với toàn thành phần cứng nhắc cha và, đó, trừu tƣợng đƣợc thực bên cạnh (R, P) RPST Hình 2.5 Trừu tƣợng cứng nhắc Thành phần tam giác phía bên phải hình 2.5 kết bƣớc trừu tƣợng cứng nhắc Trong thành phần tam giác kết quả, nhiệm vụ a R1 kết hợp thành nhiệm vụ R1, mà ngữ nghĩa tƣơng ứng với nhiệm vụ thực toàn thành phần cứng nhắc 2.4 Chuyển đổi hình quy trình Căn giải pháp nguyên tắc chuyển đổi/biến đổi hình quy trình Theo đó, hai lớp nguyên tắc trừu tƣợng hóa đƣợc giới thiệu: Sự loại trừ kết hợp Loại trừ: nghĩa cấu phần hình quy trình đƣợc bỏ qua hình quy trình trừu tƣợng hóa Kết hợp: Tập hợp cấu phần không quan trọng hình quy trình đƣợc nhóm vào cấu phần khác Các yêu cầu chuyển đổi: Sự bảo tồn logic thực quy trình u cầu trừu tƣợng hóa cần thiết 2.5 Một số phƣơng pháp trừu tƣợng 2.5.1 Trừu tƣợng hóa Kỹ thuật trừu tƣợng hóa đƣợc phác họa hình 2.6 Chức f1, f2 kiện e1 cấu thành nên chuỗi Chức tổng hợp/tập hợp fs thay chuỗi Về mặt ngữ nghĩa, chức tập hợp tƣơng ứng với thực thi chức f1 f2 Hình 2.6 Trừu tƣợng hóa 2.5.2 Trừu tƣợng hóa khối Để định nghĩa trừu tƣợng hóa khối, chúng tơi sử dụng phần ký hiệu EPC – chuỗi nút mà thay nút tồn kết nối nút chuỗi Hình 2.7 Trừu tƣợng hóa khối 2.5.3 Trừu tƣợng hóa lặp Trong hình quy trình, phân mảnh đƣợc lặp lại kèm vòng lặp Ứng dụng rộng rãi vòng lặp đƣợc nhà xây dựng hình dùng để hỗ trợ trừu tƣợng hóa vòng lặp phần thiết yếu phƣơng pháp trừu tƣợng hóa Nhƣ giới thiệu hình 2.8, chức tập hợp fL thay cho toàn phân mảnh phù hợp với vòng lặp Một trạng thái chức tổng hợp chức f1 f2 đƣợc thực lặp lặp lại Hình 2.8 Trừu tƣợng hóa lặp 10 2.5.4 Trừu tƣợng hóa bế tắc Hình 2.9 Trừu tƣợng hóa bế tắc 2.6 Thuật tốn Cấu trúc hóa hình quy trình phi chu trình Đầu vào: hình quy trình phi chu trình PM Đầu ra: Một trình quy trình cấu trúc tốt tƣơng đƣơng Các bước thực hiện: Xây dựng lƣới dòng cơng việc N tƣơng ứng với hình quy trình PM Xây dựng lƣới tiền tố đầy đủ β N Xây dựng đồ thị quan hệ thứ tự G β Tính tốn M – Cây phân rã modun G // Xây dựng hình quy trình PM ′ cách duyệt M từ dƣới lên (in postorder) Với module m M thực Xét lớp m Trƣờng hợp m quan trọng Xây dựng nhiệm vụ Trƣờng hợp m hợp kết thúc 10 Xây dựng thành phần hợp liên kết (and bond) 11 Trƣờng hợp m tách kết thúc 12 Xây dựng thành phần tách liên kết (xor bond) 13 Trƣờng hợp m tuyến tính (linear) 14 Xây dựng thành phần quan trọng đa giác 15 Trƣờng hợp m không đồng thời nguyên thủy (non11 concurrent primitive) 16 Xây dựng hình quy trình cấu trúc tốt sử dụng kỹ thuật trình biên dịch (compiler) 17 Ngƣợc lại 18 FAIL 19 Trả PM ′ 2.7 Ý tƣởng hình giải tốn luận văn Một hình quy trình có cấu trúc tốt phân tích luồng công việc (RPST) không chứa thành phần cứng nhắc Do đó, hình quy trình khơng cấu trúc đƣợc cấu trúc cách duyệt phân tích luồng công việc từ dƣới lên thay thành phần cứng nhắc thành phần cấu trúc tốt tƣơng đƣơng CHƢƠNG 3: HÌNH BÀI TỐN TRỪU TƢỢNG HĨA HÌNH KINH DOANH THỰC NGHIỆM 3.1 Bài tốn trừu tƣợng hóa hình kinh doanh Bài tốn trừu tƣợng hóa hình kinh doanh đƣợc giới thiệu sơ mục 1.5 (Chƣơng I) Theo toán đặt xây dựng phƣơng pháp cấu trúc hóa để biến hình quy trình chƣa có cấu trúc cấu trúc chƣa tối ƣu thành hình quy trình có cấu trúc tốt hơn, tƣơng đƣơng với hình quy trình ban đầu hình giải tốn nhƣ sau: Hình 3.1 hình giải tốn cấu trúc hóa 3.2 Nhập liệu Bƣớc tiếp nhận hình quy trình đầu vào 12 3.3 Tiền xử lý liệu Bƣớc kiểm tra hình quy trình đầu vào có cấu trúc khơng tìm thành phần khơng cấu trúc Cây phân tích luồng cơng việc hình quy trình đầu vào cho kết thành phần Các phân mảnh khơng quan trọng, đa giác, liên kết có cấu trúc, phân mảnh cứng nhắc phân mảnh không cấu trúc hình quy trình đầu vào hình không cấu trúc (chứa thành phần cứng nhắc R1) Nhƣ để cấu trúc hóa quy trình đầu vào, cần thay thành phần có cấu trúc tƣơng đƣơng với phân mảnh cứng nhắc R1 Hình 3.2 hình quy trình đầu vào RPST tƣơng ứng hình quy trình thành phần R1 hình quy trình ban đầu đƣợc thể dƣới dạng lƣới dòng công việc trƣớc chuyển sang Lƣới tiền tố đầy đủ 13 Hình 3.3 Thành phần hình quy trình dƣới dạng lƣới dòng cơng việc 3.4 Chuyển hình quy trình sang Lƣới tiền tố đầy đủ Hình 3.4 Chuyển đổi hình quy trình sang lƣới tiền tố đủ 14 3.5 Chuyển Lƣới tiền tố đầy đủ sang Đồ thị quan hệ thứ tự Quan hệ thứ tự: gồm quan hệ Nhân (A>B), đối lập/mâu thuẫn (A#B), đồng thời (A||B) Hình 3.5 Chuyển đổi từ lƣới tiền tố đầy đủ sang đồ thị quan hệ thứ tự 3.6 Chuyển Đồ thị quan hệ thứ tự sang hình quy trình cấu trúc tốt - Một module quan trọng (T) nút độc lập đồ thị - Một module tuyến tính (L) tổng thể thứ tự tập hợp nút đồ thị - Một module đầy đủ (C) đồ thị đầy đủ Hình 3.6 Đồ thị quan hệ thứ tự sang hình quy trình cấu trúc tốt 15 3.7 Thực nghiệm 3.7.1 Công cụ thực nghiệm Công cụ thực thực nghiệm luận văn phần mềm mã nguồn mở BPStruct đƣờng dẫn https://code.google.com/archive/p/bpstruct/ BPStruct cơng cụ chuyển đổi thành phần quy trình/chƣơng trình/dịch vụ khơng có cấu trúc thành thành phần có cấu trúc tốt Một hình có cấu trúc tốt với nút có nhiều cung (tách) tƣơng ứng với nút có nhiều cung vào (hợp), ngƣợc lại, phân mảnh hình nút hợp nút tách dƣới dạng SESE (một nút vào, nút ra); khơng hình khơng cấu trúc Yêu cầu: Máy tính cài phần mềm Java, Netbeans, Graphviz 3.7.2 Thực nghiệm Sử dụng Netbeans để mở trực tiếp dự án mã nguồn chƣơng trình, có dạng nhƣ sau: Hình 3.7 Màn hình mở mã nguồn mở 16 Chọn menu File > Project Properties (bpstruct) để tùy chỉnh tham số đầu vào chạy chƣơng trình: Hình 3.8 Màn hình tùy chỉnh tham số đầu vào Tệp kết đƣợc tạo "a.s00000029 s00001158.tpn_0.struct.json", nằm thƣ mục output Điều chỉnh tham số đầu vào để tạo định dạng dot cho tệp ".struct.json" vừa Hình 3.9 Màn hình điều chỉnh tham số đầu vào để tạo định dạng dot 17 Ta thu đƣợc tệp định dạng dot Sử dụng phần mềm Graphviz/dot để kết xuất lƣợc đồ dƣới dạng PDF ảnh (PNG, JPG, PS, ) 3.7.3 Kết thực nghiệm hình đầu vào Đễ dàng nhận thấy hình đầu vào khơng có cấu trúc - Nhiều nút tách khơng có nút hợp tƣơng ứng: nút AND trƣớc NODE_65, NODE_65, NODE_17, NODE_76, NODE_27, NODE_54 - Nhiều nút hợp khơng có nút tách tƣơng ứng: nút XOR sau NODE_50, NODE_27, NODE_54 - Cấu trúc lặp nút XOR trƣớc NODE_83 - Cấu trúc lặp nút XOR trƣớc NODE_50 hình đầu - hình đầu có cấu trúc tốt so với hình quy trình ban đầu: Tất nút tách có nút hợp tƣơng ứng cặp tƣơng ứng xác định thành phần SESE, Khơng cấu trúc lặp, hình đầu giữ ngun ngữ nghĩa so với hình quy trình ban đầu 18 Hình 3.10 hình quy trình ban đầu Kết đầu 19 20 KẾT LUẬN Những vấn đề đƣợc giải luận văn Trong trình tìm hiểu để đƣa cách giải cho toán ứng dụng Luận văn đề cập đến nhu cầu quản lý, trừu tƣợng hóa hình quy trình kinh doanh doanh nghiệp, nêu lại mảng kiến thức tổng quan trừu tƣợng hóa hình quy trình kinh doanh số phƣơng pháp trừu tƣợng hóa hình quy trình kinh doanh Từ đƣa hình giải cho toán luận văn Cụ thể là: Sử dụng thuật tốn Cấu trúc hóa hình quy trình phi chu trình để cấu trúc hóa hình quy trình đầu vào nhằm đạt hình quy trình có cấu trúc tốt Bài toán nhận định rõ đầu ra, đầu vào phƣơng pháp thực Áp dụng cho hình đầu vào hình hành vi, đƣợc thể dƣới dạng hệ thống lƣới dòng cơng việc, từ xây dựng lƣới tiền tố đầy đủ tƣơng ứng với thành phần không cấu trúc thành phần có cấu trúc Kết đầu nhận đƣợc hình quy trình có cấu cấu trúc hình quy trình ban đầu Hƣớng hay hƣớng áp dụng cho đề tài luận văn Thực tế doanh nghiệp Việt Nam nay, nhu cầu quy trình hóa tác nghiệp thƣờng xuyên cải tiến, tối ƣu quy trình lớn Các công ty hàng đầu lĩnh vực CNTT (nhƣ FPT) thực việc tối ƣu, rút gọn quy trình việc thực rà sốt, xem xét, chỉnh sửa tay mà chƣa áp dụng hệ thống ứng dụng để thực cách tự động Theo đánh giá học viên, toán giải luận văn có tính ứng dụng cao cho tổ chức có hình hóa quy trình tác nghiệp Trong phạm vi luận văn, phần thực nghiệm sử dụng chƣơng trình ứng dụng mã nguồn mở, chƣa thực nghiệm đƣợc với mức độ trừu tƣợng cao Vì hƣớng nghiên cứu Cấu trúc phi quy trình tối đa, liên quan đến thực nghiệm chƣơng trình BpStruct với mức độ trừu tƣợng cao (tối đa) nghiên cứu Cấu trúc hóa tuần hồn (Cyclic Structuring) 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [Hammer15] Michael Hammer (2015) What is Business Process Management? Handbooks on business process management (2nd edition): 3-16 [2] [Ko09] Ryan K L Ko, Stephen Siang Guan Lee, Eng Wah Lee (2009) Business process management (BPM) standards: a survey Business Proc Manag Journal 15(5): 744-791 [Smirnov10] Sergey Smirnov, Matthias Weidlich, Jan Mendling (2010) Business Process Model Abstraction Based on Behavioral Profiles ICSOC 2010: 1-16 [3] [4] [Mans15] Ronny Mans, Wil M P van der Aalst, Rob J B Vanwersch (2015) Process Mining in Healthcare Evaluating and Exploiting Operational Healthcare Processes Springer [5] [Aalst16] WMP Van der Aalst (2016) Process Mining: Data Science in Action (2nd edition) Springer [6] [Aalst99] Wil M P van der Aalst (1999) Formalization and verification of event-driven process chains Information & Software Technology 41(10): 639-650 [7] [Smirnov11]- Sergey Smirnov (2011) Business Process Model Abstraction, PhD Thesis, University of Potsdam, Potsdam, Germany [8] [Smirnov12]- Sergey Smirnov, Hajo A Reijers, Mathias Weske, Thijs Nugteren (2012) Business process model abstraction: a definition, catalog, and survey Distributed and Parallel Databases 30(1): 63-99 [9] [Polyvyanyy09] Artem Polyvyanyy, Sergey Smirnov, Mathias Weske (2009) The Triconnected Abstraction of Process Models BPM 2009: 229-244 22 [10] [Polyvyanyy12] Artem Polyvyanyy (2012) Structuring process models PhD Thesis, University of Potsdam, Potsdam, Germany [11] [Polyvyanyy15] Artem Polyvyanyy, Sergey Smirnov, Mathias Weske (2015) Business Process Model Abstraction Handbook on business process management 1: Introduction, Methods, and Information Systems (2nd edition): 147-165 [12] [Döhring14] Markus Döhring, Hajo A Reijers, Sergey Smirnov (2014) Configuration vs adaptation for business process variant maintenance: An empirical study Inf Syst 39: 108-133 [13] [Aalst11] WMP Van der Aalst (2011) Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes, Springer, 23 ... VỀ TRỪU TƢỢNG HĨA MƠ HÌNH QUY TRÌNH KINH DOANH 1.1 Quản lý quy trình kinh doanh 1.2 Mơ hình hóa quy trình kinh doanh 1.3 Trừu tƣợng hóa mơ hình quy trình kinh doanh. .. kinh doanh luận văn Bài tốn trừu tƣợng hóa mơ hình kinh doanh đƣợc phát biểu nhƣ sau: đầu vào mơ hình quy trình, đƣợc mơ hình hóa dƣới ngơn ngữ mơ hình hóa quy trình kinh doanh Mơ hình quy trình. .. lý, trừu tƣợng hóa mơ hình quy trình kinh doanh doanh nghiệp, nêu lại mảng kiến thức tổng quan trừu tƣợng hóa mơ hình quy trình kinh doanh số phƣơng pháp trừu tƣợng hóa mơ hình quy trình kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Các phương pháp trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh và thực nghiệm, Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Các phương pháp trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh và thực nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay