Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản luật lao đông

12 21 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 16:08

Luật Lao động là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương và người sử dụng lao động thuê mướn có trả công lao động và những quan hệ xã hội khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Chứng minh Luật Lao động ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam Để xác định ngành luật độc lập ngành luật phải đối tượng điều chỉnh riêng, phương pháp điều chỉnh riêng, nguyên tắc hoạt động riêng, nguồn luật riêng Luật Lao động không ngoại lệ Như để khẳng định Luật Lao động ngành luật độc lập ta phải vào yếu tố sau: I Đối tượng điều chỉnh Luật Lao động Đối tượng điều chỉnh ngành luật một nhóm quan hệ loại đặc điểm, tính chất quy phạm pháp luật ngành luật điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh Luật Lao động bao gồm quan hệ lao động quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động Quan hệ lao động – Trong kinh tế thị trường Việt Nam tồn nhiều quan hệ lao động Luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động làm công ăn lương sở thuê mướn trả công sức lao động người lao động với người sủ dụng lao động thuộc thành phần kinh tế + Về chất mối quan hệ bên người lao động để thỏa mãn mục tiêu lợi nhuận với bên người lao động nhu cầu việc làm để đảm bảo thu nhập trình sử dụng sức lao động này, tính ổn định hồn tồn phụ thuộc vào bên + sở pháp lý làm phát sinh quan hệ lao động việc giao kết hợp đồng bên Người lao động cam kết làm việc cho người sử dụng lao động để trả lương người sử dụng lao động trả lương để trì quan hệ lao động mục tiêu lợi nhuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác đảm bảo quyền nghĩa vụcủa bên mà khơng can thiệp bên thứ + Trong quan hệ lao động xảy xung đột quyền, nghĩa vụ việc giải tranh chấp thực thơng qua phương thức thương lượng, hòa giải, trọng tài, tòa án theo thủ tục giải tranh chấp lao động Luật Lao động điều chỉnhCác quan hệ lao động gần gũi với Luật Lao động Các quan hệ lao động gần gũi với Luật Lao động bao gồm quan hệ lao động cán bộ, công chức với nhà nước máy nhà nước đơn vị hành nghiệp; Quan hệ lao động xã viên hợp tác xã hợp tác xã; Quan hệ lao động người lao động người thuê mướn lao động nhằm hoàn thành cơng việc tính kết việc + Quan hệ lao động cán bộ, công chức với nhà nước máy nhà nước đơn vị hành nghiệp * Người lao động công chức người lao động máy nhà nước hưởng lương từ ngân sách nhà nước Vừa người lao động làm công ăn lương vừa người đại diện cho quyền lực Nhà nước nên phải tuân thủ kỷ luật, mệnh lệnh cấp trên, bảo vệ hình ảnh quan * sở pháp lý xác định mối quan hệ công chức với Nhà nước định tuyển dụng tính chất hành thỏa thuận bên trê sở giao kết hợp đồng * Trường hợp xảy xung đột quyền nghĩa vụ bên quan hệ phải thực thông qua đường hành mang nặng tính chất mệnh lệnh, quyền lực nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh ngành luật hành + Quan hệ lao động xã viên hợp tác xã hợp tác xã * Quan hệ xã viên vừa người lao động vừa quản lý sở hữu tư liệu sản xuất hợp tác xã * sở pháp lý xác lập quan hệ việc xác lập kết nạp xã viên vào hợp tác xã khơng phải hình thức tuyển dụng theo quy định nhà nước hay theo thỏa thuận giao kết hợp đồng Nên việc xác lập thực quan hệ kết nạp, khen thưởng, quản lý, điều hành trực tiếp hợp tác xã định theo điều lệ hợp tác xã quy định pháp luật hợp tác xã * Trường hợp xảy mâu thuẫn, xung đột chủ thể hợp tác xã giải nội hợp tác xã thông qua quan tài phán kinh tế,theo thủ tục giải tranh chấp kinh doanh + Quan hệ lao động người lao động người th mướn lao động nhằm hồn thành cơng việc tính kết cơng việc * Đây quan hệ lao động người thuê mướn tính đến kết cơng việc mà khơng quan tâm q trình tạo kết đó, người lao động trả cơng thực cơng việc theo sản phẩm hay theo hình thức cơng nhận * sở pháp lý để xác định qua hệ thỏa thuận chủ thể thông qua việc giao kết hợp đồng dân điều chỉnh pháp luật dân * Trong quan hệ pháp luật xảy xung đột việc giải tranh chấp sở quy định pháp luật dân luật dân điều chỉnh Các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động Luật Lao động Việt Nam không điều chỉnh quan hệ lao động mà ngồi ra, điều chỉnh số quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động Đó quan hệ phát sinh từ quan hệ lao động, gắn liền với việc sử dụng lao động làm ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ lao động Theo pháp luật hành, quan hệ liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Lao động bao gồm: a Quan hệ việc làm Quan hệ việc làm quan hệ xã hội hình thành để thiết lập quan hệ lao động khơng việc làm khơng làm việc, khơng yếu tố trả lương quan hệ việc làm thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Lao động Quan hệ việc làm quan hệ xã hội hình thành người lao động nhu cầu việc làm với người sử dụng lao động nhu cầu nhân cơng để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận Quan hệ việc làm thể ba loại chủ yếu sau đây: * Quan hệ Nhà nước người lao động: quan hệ thể chỗ nhà nước người tổ chức, xác lập, thực sách việc làm, nhà nước trách nhiệmtham gia với người sử dụng lao động giải việc làm cho người lao động, nhà nước ban hành quy định pháp luật, chế độ sách giám sát việc thực quan hệ * Quan hệ người sử dụng lao động người lao động việc giải đảm bảo việc làm cho người lao động theo cam kết bên quy định pháp Luật Lao động Theo pháp luật quy định người lao động hưởng quyền tự lựa chọn việc làm,nơi làm việc,công việc để làm…Người sử dụng lao động quyền tuyển dụng, sử dụng phân bổ người lao động theo yêu cầu, tính chất công việc * Quan hệ trung tâm giới thiệu việc làm,các sở dịch vụ việc làm với người lao động, người sử dụng lao động tổ chức,cá nhân khác nhu cầu b Quan hệ học nghề Học nghề, đào tạo bồi dưỡng,nâng cao kĩ nghề nghiệp tạo điều kiện cho người lao động việc làm trì ổn định cơng việc đó,do vấn đề học nghề thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Lao động Quan hệ học nghề quan hệ xã hội hình thành người học nghề nhu cầu với sở dạy nghề nhằm mục đích nâng cao kiến thức nghề định Quan hệ học nghề vừa quan hệ ảnh hưởng trực tiếp với quan hệ lao động thường đan xen với quan hệ lao động nhiều phát sinh trước tạo điều kiện cho quan hệ lao động hình thành nghĩa số trường hợp họ tham gia học nghề trước để trau dồi tay nghề cao tham gia làm việc hội tìm kiếm việc làm tốt Nhưng số trường hợp quan hệ việc làm xuất sau quan hệ lao động hình thành nhằm nâng cao trình độ nghề nghiệp để giữ việc làm thăng tiến công việc,đồng thời chất lượng quan hệ học nghề ảnh hưởng trực tiếp đến hội tính bền vững việc làm, đến trình độ chuyên môn mức thu nhập người lao động quan hệ lao động.Mặt khác ta nhìn thấy khía cạnh nhiều người tham gia học nghề mang tính chất đào tạo, giáo dục mà không tham gia làm việc, việc học họ khơng phục vụ cho việc làm.Chính nói quan hệ học nghề vừa quan hệ phát sinh từ quan hệ lao động vừa quan hệ độc lập c Quan hệ bồi thường thiệt hại Trong quan hệ lao động khác địa vị chủ thể xung đột quyền nghĩa vụ, thực nghĩa vụ phải nghĩa vụ bồi thường bồi thường thiệt hại thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Lao động Quan hệ bồi thường thiệt hại Luật Lao động điều chỉnh hình thành bên quan hệ gây thiệt hại tài sản, sức khoẻ hay vi phạm khác cho phía bên phải nghĩa vụ bồi thường quy phạm pháp luật điều chỉnh Các quan hệ bồi thường thiệt hại Luật Lao động điều chỉnh bao gồm: Quan hệ bồi thường thiệt hại tài sản, Quan hệ bồi thường vi phạm hợp đồng, Quan hệ bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe người lao động d Quan hệ đại diện lao động Quan hệ đại diện lao động mối quan hệ xã hội tổ chức đại diện tập thể người lao động với người sử dụng lao động đại diện người sử dụng lao động nhằm đại diện bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động quy phạm pháp Luật Lao động điều chỉnh quan quan hệ đại diện lao động thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Lao động Tham gia vào quan hệ lao động chủ thể địa vị khác nhau,người lao động phải phụ thuộc vào người sử dụng lao động để hạn chế lạm dụng người sử dụng lao động, trì ổn định quan hệ lao động thoả mãn mục tiêu cho bên cần tham gia tổ chức đại diện tập thể người lao động Như cơng đồn với tư cách đại diện cho tập thể NLĐ, tham gia vào mối quan hệ với bên sử dụng lao động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp NLĐ như: việc làm, tiền lương, tiền thưởng chế độ khác Ngoài ra, Cơng đồn người đại diện cho lực lượng lao động xã hội mối quan hệ với Nhà nước hoạch định sách, pháp luật, việc kiểm tra, giám sát việc thực pháp Luật Lao động e Quan hệ bảo hiểm xã hội Trong quan hệ lao động tiềm ẩn rủi ro làm cho người lao động gặp nhiều khó khăn để đảm bảo đời sống cho người lao động họ giảm khả lao động, hay hết tuổi lao động Nhà nước đảm bảo nhiều loại quỹ khác nhau, quỹ bảo hiểm xã hội,do quan hệ bảo hiểm xã hội thuộc tượng điều chỉnh Luật Lao động Quan hệ bảo hiểm xã hội gồm :quan hệ việc tạo thành quỹ bảo hiểm, quan hệ việc chi trả bảo hiểm xã hội f Quan hệ giải tranh chấp lao động đình cơng Trong quan hệ lao động việc đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ bên sở thoả thuận đảm bảo thực việc đảm bảo quyền nghĩa vụ nguyên nhân dẫn đến xung đột bên,đặc biệt lĩnh vực lao động bên địa vị xã hội khác việc xảy mâu thuẫn khơng thể tránh khỏi việc giải tranh chấp lao động đình cơng thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Lao động Quan hệ giải tranh chấp lao động đình cơng quan hệ xã hội hình thành quan thẩm quyền giải tranh chấp lao động giải đình cơng với bên quan hệ lao động Trong trình thực quan hệ lao động chủ thể xảy bất đồng, xung đột cá nhân hay tập thể lao động quyền lợi ích.Trường hợp khơng thể giải tranh chấp thương lượng giải đường tồ án,có thể u cầu quan thẩm quyền giải tranh chấp để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho chủ thể g.Quan hệ quản lý nhà nước lao động Trong quan hệ lao động nhằm trì quan hệ chủ thể thoả mãn mục tiêu,lợi ích cho chủ thể cần phải tham gia quan nhà nước thẩm quyền quản lý nhà nước lao động thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Lao động Quan hệ quản lí lao động quan hệ quan hệ Nhà nước quan Nhà nước thẩm quyền với cấp, ngành, doanh nghiệp NSDLĐ việc chấp hành quy định pháp luật sử dụng lao động Trong trình thực chức quản lý lao động mình, Nhà nước quyền kiểm tra, tra, xử lý trường hợp vi phạm pháp Luật Lao động Ngoài phạm vi quyền hạn định người sử dụng lao động quyền quản lý điều hành người lao động, nâng cao ý thức người lao động thông qua việc ban hành nội quy,quy định phải phù hợp với quy định pháp luật Mục đích quan hệ nhằm đảm bảo quyền lợi bên quan hệ lao động lợi ích chung xã hội, đảm bảo cho quan hệ lao động xác lập hài hòa, ổn định, thúc đẩy phát triển sản xuất Như từ phân tích thấy đối tượng điều chỉnh Luật Lao động mang đặc trưng riêng không giống ngành luật nào,chính điều góp phần chứng minh Luật Lao động ngành luật độc lập Tuy nhiên đối tượng điều chỉnh không chưa thể bộc lộ rõ nét tính độc lập Luật Lao động mà phải kể đến phương pháp điều chỉnh II Phương pháp điều chỉnh Luật Lao động Phương pháp điều chỉnh ngành luật cách thức, biện pháp tác động nhà nước lên quan hệ xã hội ngành luật điều chỉnh Xuất phát từ tính chất đặc điểm quan hệ LĐ quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ LĐ nên luật LĐ sử dụng nhiều phương pháp tác động khác nhau, bao gồm: Phương pháp thỏa thuận: Đây phương pháp điều chỉnh quan trọng luật LĐ kinh tế thị trường phương pháp sử dụng việc thiết lập quan hệ LĐ (Giao kết hợp đồng lao động, chấm dứt HĐLĐ, phương pháp sử dụng ký kết thỏa ước LĐ tập thể, giải tranh chấp lao động… Phương pháp mệnh lệnh: Phương pháp áp dụng để xác định nghĩa vụ NLĐ NSD lao động Trong trình lao động NSDLĐ quyền kiểm tra, giám sát cơng việc NLĐ, quyền điều chuyển lao động, quyền ban hành nội quy lao động… mà NLĐ phải nghĩa vụ chấp hành Phương pháp tác động xã hội (thông qua hoạt động tổ chức CĐ tác động vào quan hệ phát sinh trình LĐ): Đây phương pháp điều chỉnh đặc thù luật LĐ, theo phương pháp để giải vấn đề nảy sinh trình lao động liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp NLĐ phải tham gia tổ chức cơng đồn, nhiên mức độ phạm vi tham gia pháp luật quy định nhằm đảm bảo tính tự chủ NSD lao động Khái niệm nguyên tắc Luật lao động Khái niệm: Nguyên tắc Luật lao độngtưởng đạo xuyên suốt toàn hệ thống quy phạm pháp luật Lao động việc điều chỉnh quan hệ xã hội Lao động sở hình thành: nguyên tắc luật lao động hình thành từ sở – Các quan điểm , tư tưởng đường lối mang tính chất định hướng , đạo lĩnh vực Lao động, sử dụng Lao động , bảo vệ Lao động , thực quan hệ lao động nội dung, nghị họp Đại hội, Hội nghị Đảng Nhà nước – Các văn quy phạm pháp luật văn luật văn luậtCác quan điểm đạo tổ chức lao động quốc tế , tác động hệ thống hệ thống văn quy phạm pháp luật quốc gia – Xu khu vực hóa, tồn cầu hóa kinh tế-xã hội lĩnh vực lao động Mỗi ngành luật độc lập ngun tắc cụ thể, ví dụ luật dân sự,luật tố tụng dân sự, luật thương mại, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật hành chính,luật đất đai ,… Đều nguyên tắc cụ thể Nếu luật dân bao gồm nguyên tắc nguyên tắc bình đẳng( k1đ3 BLDs 2015) ; nguyên tắc tự cam kết thỏa thuận( k2đ3 BLDS 2015) ; nguyên tắc thiện chí trung thực( K3đ3 BLDS 2015); ngun tắc tơn trọng lợi ích Nhà nước, lợi ích cơng cộng, quyền, lợi ích hợp pháp người khác( k4đ3 BLDS 2015) nguyên tắc chịu trách nhiệm dân ( K5Đ3 BLDS 2015) Thì luật thương mại bao gồm nguyên tắc sau: Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật thương nhân hoạt động thương mại; Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận hoạt động thương mại; Nguyên tắc áp dụng thói quen hoạt động thương mại thiết lập bên; Nguyên tắc áp dụng tập quán hoạt động thương mại; Nguyên tắc bảo vệ lợi ích đáng người tiêu dùng; Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý thông điệp liệu hoạt động thương mại Hay luật hình ngun tắc bản, nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc dân chủ, nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc hành vi nguyên tắc lỗi, nguyên tắc phân hóa trách nhiệm dân Luật đất đai bao gồm nguyên tắc : nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước đại diện chủ sở hữu, nguyên tắc thống quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật, nguyên tắc sử dụng đất đai cách hợp lý, tiết kiệm, cải tạo bồi bổ đất đai, nguyên tắc quan tâm đến lợi ích người sử dụng đất, nguyên tắc ưu tiên bảo vệ phát triển quỹ đất nông nghiệp Các nguyên tắc Luật lao động tương tự ngành luật trên, luật lao động bao gồm nguyên tắc bản, là:      Nguyên tắc bảo vệ người lao động Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người sử dụng lao động Nguyên tắc kết hợp hài hòa sách kinh tế sách xã hội Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa Nguyên tắc tự lao động , tự việc làm tuyển dụng lao động a) Nguyên tắc bảo vệ người lao động – Đảm bảo quyền tự làm việc , nơi làm việc người lao động + Vấn đề tự việc làm, nơi làm việc nội dung mà nhà nước, pháp luật quan tâm, vừa mang tính cấp bách, vừa tính chiến lược lâu dài sáchphát triển đất nước + Nội dung nguyên tắc thể chỗ đảm bảo mặt pháp lý cho người lao động phạm vi , khả năng, nguyện vọng mình, hội để tìm kiếm việc làm, quyền làm việc, quyền lựa chọn cơng việc để làm phù hợp với nhu cầu , khả thân với điều kiện sinh hoạt, điều kiện sống thân gia đình , phát huy hết tố chất , khả từ đảm bảo suất chất lượng hiệu công việc – Đảm bảo thu nhập cho người lao động + Trong KTTT nay, pháp luật không quy định mức tiền lương mà người sử dụng lao động trả cho người lao động mà tạo điều kiện cho chủ thể thỏa thuận với sở ý chí bên , thời gian, suất , hiệu công việc + Nội dung: thể rõ chỗ pháp luật quy định việc trả lương trả lương sở thỏa thuận bên không thấp mức lương tối thiểu , trả lương làm thêm giờ, trả lương đầy đủ thời hạn,… – Đảm bảo an toàn vệ sinh cho người lao động trình làm việc + Xuất phát từ quan điểm người vốn q bảo vệ cho người lao động bảo vệ tính mạng sức khỏe cho người lao động trách nhiệm Nhà nước, doanh nghiệp thân người lao động + Những đảm bảo pháp lý để người lao động thực quyền bảo hộ lao động như: Đưa tiêu chuẩn hóa an tồn vệ sinh lao động, trang bị dụng cụ thiết bị cá nhân, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, bồi dưỡng vật, chế độ nghỉ ngơi – Đảm bảo quyền nghỉ ngơi cho người lao động + Nghỉ ngơi quyền thiếu người lao động, pháp luật ln quan tâm đến quyền nghỉ ngơi nhằm đảm bảo cho người lao động tái sản xuất sức lao động, trì ổn định sức lao động, trì quan hệ lao động, đảm bảo quyền, lợi ích bên + Nội dung: bao gồm nghỉ hưởng lương, nghỉ không hưởng lương, nghỉ theo thỏa thuận với người sử sụng lao động, – Đảm bảo quyền gia nhập, thành lập tổ chức cơng đồn theo quy định pháp luật + Người lao động làm việc doanh nghiệp quyền thành lập, gia nhập hoạt động tổ chức cơng đồn Pháp luật thừa nhận vai trò tổ chức cơng đồn với tư cách người đại diệ bảo vệ quyền lợi ích cho tập thể người lao động, tôn trọng tạo điều kiện cho tổ chức cơng đồn thực chức năng, nhiệm vụ Pháp luật quy định người sử dụng lao động không phân biệt đối xử lý người lao động thành lập, gia nhập hoạt động tổ chứa cơng đồn hay dùng thủ đoạn để can thiệt vào tổ chức – Đảm bảo thực bảo hiểm xã hội cho người lao động + Thực bảo hiểm xã hội người lao động ý nghĩa thiết thực, góp phần ổn định sống cho người lao động Khắc phục khó khăn, tạo tâm lý an tồn tăng hiệu sản xuất kinh doanh người lao động gặp rủi ro + Nội dung thể chỗ chủ thể phải tham gia đóng góp Do để bảo đảm quyền hưởng bảo hiểm xã hội, luật lao động không quy định quyền hưởng chế độ bảo hiểm mà quy định trách nhiệm nhà nước, đơn vị sử dụng lao động việc đóng góp thực chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, khơng phân biệt đối xử việc thực bảo hiểm Nếu thực Bảo hiểm mà không đảm bảo theo quy định quyền u cầu quan tổ thẩm quyền để bảo vệ cho người lao động – Đảm bảo quyền đình cơng quyền khác người lao động + Đình cơng quyền tất yếu người lao động pháp luật quy định bảo vệ + Quyền đình cơng quyền tập thể người lao động đấu tranh để đảm bảo lợi ích thơng qua việc tập thể người lao động ngừng việc thời gian định, đưa yêu cầu buộc người sử dụng lao động phải chấp nhận + Trong trình khai thác sử dụng sức lao động, xảy xung đột quyền, nghĩa vụ tập thể người lao động quyền u cầu quan thẩm quyền giải để bảo vệ lợi ích Trường hợp thiệt hại quyền u cầu bồi thường b) Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người sử dụng lao độngtưởng chủ đạo xuyên suốt trình xây dựng áp dụng pháp luật lao động Bởi lẽ, người sử dụng lao động bên quan hệ lao động, với việc bảo vệ người lao động, khơng thể khơng tính đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động Điều 57 Hiến pháp 1992 quy định: “ công dân quyền tự kinh doanh theo quy định pháp luật”, Điều 58 Hiến pháp quy định cơng dân quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn tài sảnkhác doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác Nếu người lao động quyền tự lựa chọn việc làm, hưởng quyền lợi lao động, người sử dụng lao động thành phần kinh tế quyền tuyển chọn lao động, quyền tăng giảm lao động phù hợp nhu cầu sản xuất, kinh doanh, quyền ban hành nội quy quy chế lao động, quyền khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động v.v… theo quy định pháp luật Nếu tài sản người sử dụng lao động bị người lao động làm thiệt hại họ quyền u cầu bồi thường Người sử dụng lao động quyền phối hợp với tổ chức Cơng đồn q trình sử dụng lao động để quản lý lao động dân chủ hiệu quả; quyền thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể đơn vị cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh khả kinh tế, tài đơn vị Trong trình hoạt động, người sử dụng lao động quyền tham gia tổ chức người sử dụng lao động Nếu quyền, lợi ích hợp pháp họ bị xâm phạm họ quyền yêu cầu quan thẩm quyền bảo vệ cho c) Ngun tắc kết hợp hài hòa sách kinh tế sách xã hội Người lao động thành viên xã hội, tham gia quan hệ lao động để đảm bảo sống cho thân gia đình mình, nên chế độ lao động không liên quan đến người lao động mà liên quan đến tồn đời sống xã hội, lĩnh vực quan hệ lao động thị trường biểu rõ nét mối quan hệ kinh tế xã hội luật lao động với tư cách nghành luật điều chỉnh quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực lao động phải kết hợp hài hòa sách kinh tế sách xã hội Nội dung kinh tế quan hệ lao động vấn đề tiền lương ,thu nhập ,phúc lợi,lợi nhuận …nội dung xã hội việc làm ,thất nghiệp,đan sinh xã hội Quan hệ lao động vừa tính kinh tế, vừa tính xã hội Khi điều tiết quan hệ lao động, Nhà nước phải ý đến bên quan hệ này, người lao động, tất phương diện : lợi ích vật chất, tinh thần, nhu cầu xã hội v v… đặt vấn đề mối tương quan phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội đất nước Trong Báo cáochính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII khẳng định: “ phải sách xã hội động lực để phát triển kinh tế, đồng thời phải sách kinh tế sở tiền đề để thực sách xã hội” Như vậy, bên cạnh mục tiêu kinh tế lợi nhuận, tiền lương, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh, Luật lao động phải giải vấn đề xã hội như: việc làm, công bằng, dân chủ, tương trợ cộng đồng trình lao động, doanh nghiệp Nếu pháp luật lao động tách rời coi nhẹ sách xã hội khơng hạn chế tiêu cực chế thị trường; ngược lại, coi trọng vấn đề xã hội mức so với điều kiện kinh tế khơng tính khả thi Ở tầm vĩ mơ, Chính phủ hỗ trợ tài cho địa phương, ngành nhiều người thiếu việc làm, việc làm thay đổi cấu công nghệ Pháp luật lao động ưu tiên vay vốn, giảm thuế cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động tàn tật, lao động nữ để giải vấn đề xã hội đảm bảo mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp Quán triệt nguyên tắc này, pháp luật lao động góp phần quan trọng bảo vệ người lao động, khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp nhằm tăng trưởng kinh tế đất nước, xây dựng xã hội công văn minh d) Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo trật tự xã hội cần phải tạo số chế độ quan nhà nước, cán công chức nhà nước, tổ chức cá nhân xã hội thực nghiêm chỉnh pháp luật, quy phạm pháp luật lao động cần tuân thủ nguyên tắc pháp chế Nguyên tắc đòi hỏi văn hệ thống pháp luật lao động phải đảm bảo thống với Hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động làm công ăn lương quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động phải bao hàm tương đối đầy đủ quy định nội dung quan hệ lao động tránh chồng chéo, trùng lặp quy định văn quy phạm pháp luật khác Đồng thời, nguyên tắc pháp chế đòi hỏi đảm bảo yêu cầu giá trị của hệ thống văn quy phạm pháp luật lao động Những văn pháp luật giá trị pháp lý thấp cần phải phù hợp không trái với văn pháp luật giá trị pháp lý cao hơn, nghị định không trái với văn pháp luật, đạo luật không trái phải phù hợp với hiến pháp… Những văn nội doanh nghiệp thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy doanh nghiệp không trái với pháp luật Đặc biệt hợp đồng lao đồng không trái với pháp luật thoả ước lao động e) Nguyên tắc tự lựa chọn việc làm tuyển dụng lao động sở nguyên tắc xuất phát từ quan điểm chủ trương đảng là:xây dựng hệ thống pháp luật lao động thị trường sức la động nhằm đảm bảo quyền lựa chọn chỗ làm việc nơi cư trú người lao động ,thực rộng rãi chế độ hợp đồng lao động,đảm bảo quyền lợi người lao động người sử dụng lao động Về mặt nội dung nguyên tắc hiểu theo nghĩa chung nhất, cơng dân nhu cầu tham gia thị trường lao động pháp luật phải đảm bảo cho cơng dân tồn quyền lựa chọn tư cách tham gia :là người lao động hay người sử dụng lao động Với tư cách người lao động điểm a khoản điều luật lao động 2012 đảm bảo họ quyền: làm việc, tự lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp không bị phân biệt đối xử Còn với tư cách người sử dụng lao động điểm a khoản điều luật lao động 2012 quy định họ quyền :tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.Như người sử dụng lao động quyền định thời điểm, cách thức tổ chức, số lượng, chất lượng… tuyển dụng lao động sau quyền xếp, bố trí, sử dụng lao động, chấm dứt quan hệ lao động… theo nhu cầu đơn vị không trái quy định pháp luật ... minh Luật Lao động ngành luật độc lập Tuy nhiên đối tượng điều chỉnh không chưa thể bộc lộ rõ nét tính độc lập Luật Lao động mà phải kể đến phương pháp điều chỉnh II Phương pháp điều chỉnh Luật Lao. .. trị pháp lý thông điệp liệu hoạt động thương mại Hay luật hình có nguyên tắc bản, nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc dân chủ, nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc hành vi nguyên tắc có lỗi, nguyên tắc. .. nghiêm chỉnh pháp luật, quy phạm pháp luật lao động cần tuân thủ nguyên tắc pháp chế Nguyên tắc đòi hỏi văn hệ thống pháp luật lao động phải đảm bảo thống với Hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản luật lao đông, Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản luật lao đông, Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay