Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 9 năm 20172018 có đáp án

69 10 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 15:53

Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 9 năm 20172018 có đáp án chọn lọc và cập nhật những đề kiểm tra bám sát chương trình sách giáo khóa Sinh Học 9, giúp các em ôn tập lại kiển thức một cách chắc chắn, rèn luyện kỹ năng giải bài tập sinh học, rèn luyện kỹ năng tư duy giúp các em học tập tốt hơn ở bộ môn này. Ngoài ra, quý thầy cô có thể sử dụng bộ đề này làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy và ra đề thi. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bộ đề kiểm tra. TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN SINH HỌC LỚP NĂM 2017-2018 (CÓ ĐÁP ÁN) Đề kiểm tra tiết HK môn Sinh năm 2017-2018 đáp án Phòng GD&ĐT Huyện Điện Biên Đề kiểm tra tiết HK môn Sinh năm 2017-2018 đáp án Trường THCS Phước Thắng Đề kiểm tra tiết HK môn Sinh năm 2017-2018 đáp án Trường THCS Vinh Thái Đề kiểm tra tiết HK môn Sinh năm 2017-2018 đáp án Đề kiểm tra tiết HK mơn Sinh năm 2017-2018 đáp án Trường THCS Khánh Hải Đề kiểm tra tiết HK mơn Sinh năm 2017-2018 đáp án Trường THCS Kiến Hải Đề kiểm tra tiết HK mơn Sinh năm 2017-2018 đáp án Trường THCS Long Kiến Đề kiểm tra tiết HK mơn Sinh năm 2017-2018 đáp án Trường THCS Ngô Quyền Đề kiểm tra tiết HK mơn Sinh năm 2017-2018 đáp án Trường THCS Phú Cường 10 Đề kiểm tra tiết HK mơn Sinh năm 2017-2018 đáp án Trường THCS xã SinCheng MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN SINH HỌC LỚP 91 HỌC KỲ I Chủ đề Nhận biết Bài tập lai cặp tính trạng Chương I- Các thí nghiệm Men Den ( tiết) 30% = điểm 100 % = điểm Ý nghĩa trình nguyên phân, giảm phân, thụ tinh? Chương II- NST (7 tiết) 30% = điểm Chương III- ADN gen (7 tiết) 40% = điểm Số câu: Số điểm:10 điểm 100% Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao 100% = điểm Viết sơ đồ mốí quan hệ gen tính trạng? Nêu chất mối quan hệ đó? 50 % = điểm câu điểm 20% Nêu điểm khác cấu trúc chức ADN ARN ? câu điểm 60 % 50 %=2 điểm câu điểm 20 % KIỂM TRA TIẾT Môn: Sinh học lớp Câu 1: (3 điểm) Ở̉ bò tính trạng khơng sừng trội so với sừng a/ Sẽ nhận kết F2 ? cho bò đực sừng lai vơí bò không sừng chủng b./ Sẽ nhận kết cho bò đực khơng sừng đời F2 lai với bò đời F1 ? Câu 2: (3 điểm) Ý nghĩa trình nguyên phân, giảm phân, thụ tinh? Câu 3: (4 điểm) a Viết sơ đồ mốí quan hệ gen tính trạng? Nêu chất mối quan hệ đó? b Nêu điểm khác cấu trúc chức AND ARN ? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1: ( điểm) Qui ước gen : A qui định tính trạng khơng sừng ; gen a qui định tính trạng sừng a./ bò khơng sừng chủng kiểu gen là: AA bò sừng kiểu gen : aa P : ♂(có sừng) aa x AA ♀(không sừng) G: a , A F1: 100 % Aa F1 x F1: Aa X Aa GF1 : A,a ; A , a F2 : - kiểu gen : AA : 2Aa : 1aa - kiểu hình: khơng sừng : sừng b./ Bò đực khơng sừng đời F1 kiểu gen AA Aa nên trường hợp xẩy : TH1: P : AA X Aa G: A ; A , a F1: - kiểu gen : 1AA : 1Aa - kiểu hình: 100% khơng sừng TH2: P: Aa X Aa G: A,a ; A,a F1: - kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa - kiểu hình: 75% khơng sừng : 25% sừng Câu 2: ( điểm) - Ý nghĩa nguyên phân: + Là hình thức sinh sản tb , giúp thể lớn lên , tái tạo lại mô quan bị tổn thương + Duy trì ổn định NST đặc trưng lồi qua hệ tb qua hệ thể sinh vật sinh sản vơ tính -Ý nghĩa giảm phân : tạo tb NST đơn bội khác nguồn gốc - Ý nghĩa thụ tinh : khơi phục NST đặc trưng lồi qua hệ thể, làm xuất BDTH * kết hợp trình nguyên phân giảm phân thụ tinh trì NST đặc trưng loài giao phối qua hệ thể, đồng thời tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho tiến hoá chọn giống Câu 3: ( điểm) a Sơ đồ mốí quan hệ gen tính trạng? Nêu chất mối quan hệ: - Sơ đồ : Gen(đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng - Bản chất mối quan hệ : + trình tự nuclêơtít ADN qui định trình tự nuclêơtít mARN + trình tự nuclêơtít mARN qui định trình tự axit amin phân tử Prôtêin + Prôtêin tham gia vào hoạt động tế bào biểu thành tính trạng thề b Những điểm khác cấu trúc chức ADN ARN Đại phân tử Cấu trúc Chức - Chuỗi xoắn kép - Lưu giữ thơng tin DT ADN - loại nucêơtít: A,T,G,X - Truyền đạt thông tin di truyền - Chuỗi xoắn đơn loại - Truyền đạt thông tin DT ARN nuclêơtít:A,U,G,X - Vận chuyển axít amin -tham gia cấu trúc ribơxơm ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN SINH Thời gian làm : 45 phút MÃ ĐỀ 01 A.Thiết kế ma trận đề kiểm tra sinh học Chủ đề 1.Các thí nghiệm Menđen Số câu : 02 câu điểm (40%) Nhiễm sắc thể Nhận biết Khái niệm tính trạng, cặp tính trạng tương phản Cho ví dụ Số câu : 01 câu 1.0 điểm(25%) Thơng hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Bài tập lai cặp tính trạng Số câu : 01 câu điểm(75%) Phân biệt NST giới tính nhiễm sắc thể thường Số câu : 01 câu 2.0 điểm(100%) Số câu : 01 câu 2.0 điểm(20 %) ADN Gen Cấu trúc phân tử ADN Hệ nguyên tắc bổ sung Làm tập xác định trình tự nuclêotit ADN, ARN Số câu : 02 câu điểm(40%) Tổng số câu : câu Tổng số điểm : 10 điểm(100%) Số câu : 01 câu 2.5đ (60%) 2câu (4.5đ) (45%) Số câu : câu 1.5đ ( 40%) 3câu ( 4.5đ) (45%) câu (1.0đ) (10%) B Đề kiểm tra : Câu ( 1.0 đ): Nêu khái niệm: tính trạng, cặp tính trạng tương phản, cho khái niệm ví dụ minh họa Câu ( 2.0 đ): Những điểm khác nhiễm sắc thể giới tính nhiễm sắc thể thường Câu ( 2.5 đ) Trình bày cấu trúc khơng gian phân tử ADN ? Nêu hệ nguyên tắc bổ sung ? Câu ( 1.5 đ): a Một đoạn mạch đơn phân tử ADN trình tự xếp sau: ­ A ­ T ­ G ­ X ­ T ­ A ­ X ­ G ­ A­ X Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với để tạo thành phân tử ADN hồn chỉnh b Một đoạn gen cấu trúc sau: Mạch 1: ­A­G­T­X­X­T­G­A­G­T Mạch 2: ­ T ­ X ­ A ­ G ­ G ­ A­ X ­ T ­ X ­ A Xác định trình tự đơn phân đoạn mạch ARN tổng hợp từ mạch Câu (3.0 đ) : Ở đậu Hà lan, cho đậu Hà lan thân cao chủng lai với đậu Hà Lan thân thấp thu F1 Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu F2 335 thân cao : 115 thân thấp a Hãy biện luận viết sơ đồ cho phép lai b Khi cho đậu Hà lan F1 lai phân tích thu kết ? ... 2 017 -2 018 có đáp án Trường THCS Vinh Thái Đề kiểm tra tiết HK môn Sinh năm 2 017 -2 018 có đáp án Đề kiểm tra tiết HK môn Sinh năm 2 017 -2 018 có đáp án Trường THCS Khánh Hải Đề kiểm tra tiết HK môn. . .1 Đề kiểm tra tiết HK môn Sinh năm 2 017 -2 018 có đáp án Phòng GD&ĐT Huyện Điện Biên Đề kiểm tra tiết HK môn Sinh năm 2 017 -2 018 có đáp án Trường THCS Phước Thắng Đề kiểm tra tiết HK môn Sinh năm. .. Đề kiểm tra tiết HK môn Sinh năm 2 017 -2 018 có đáp án Trường THCS Phú Cường 10 Đề kiểm tra tiết HK môn Sinh năm 2 017 -2 018 có đáp án Trường THCS xã SinCheng MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN SINH HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 9 năm 20172018 có đáp án, Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 9 năm 20172018 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay