Bảng so sánh các loại thuế và tổng hợp công thức tính thuế

8 27 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 15:46

so sánh các loại thuế, so sánh thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, so sánh thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, so sánh thuế gtgt và thuế xuất nhập khẩu, sánh thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, đối tượng chịu thuế và người chịu thuế là giống nhau, hiện tượng đánh trùng thuế, nhận định luật thuế, bài tập tình huống về luật thuế 1 Bảng so sánh loại thuế Tiêu chí Thuế XKNK Thuế TTĐB Thuế GTGT Khái niệm Là loại thuế đánh vào hàng hóa – dịch vụ dịch chuyển qua biên giớitrong qu an hệ TMQT Là thuế đánh vào số hàng hóa – dịch vụ đặc biệt cần điều tiết mạnh nhằm hdẫn SDTD Là loại thuế gián thu tính gtrị tăng thêm hàng hóa – dịch vụ PS(.) qtrình SX, LT TD Đặc điểm Vai trò -ĐT chịu thuế:HH đc phép vậnchuyển qua biên giới -Kơ hồn tồn thuế trực thu gián thu -AD thuế suất tỉ lệ (%) vàTS tuyệt đối -Có chức bảo hộ SX nước điều tiết XNK -Tạo nguồn thu cho NSNN – Diện(Pvi) đánh thuế hẹp – Thuế suất thường cao – Có T/c gián thu(thuế tiêu dùng) – Chỉ đánh lần khâu sx nk -Thuế tiêu thụ đặc biệtgóp -Thuế gián thu -Đtg chịu thuế rộng (hầu hết đtg tdùng) -Chỉ tính phần gt tăng thêm hàng hóa – dịch vụ -Nguồn thu quan trọng cho NSNN( Thuế TNCN Thuế TNDN LLT đánh vào TN CN năm lần PS Là thuế đánh vào loại hình DN, TC có hđ kd theo quy định PL – Thuế trực thu – Có diện đánh thuế rộng – Gắn với c/s XH -Ad ngtắc lũy tiến phần -TN = Gtri TS DN nhận đc – chi phí bỏ -Kơ coi chi phí KD -Thuế trực thu -Phụ thuộc vào kết đkKD -Do khấu trừ trước nên ko gây phản ứng mạnh -Tạo nguồn thu cho NSNN -Điều hòa TN -Là nguồn thu qtrọng củaNSNN -Điều tiết hđ KT -Hg dẫn tiêu dùng XH -Qlý, điều tiết hđ kd XNK -Hỗ trợ, BV nên SX nước -Cơng cụ thu hút đtư nước ngồi – Cs đàm phán TMQT mtiêu Ctrị khác Đối tượn g chịu thuế + Chịu thuế: -HH XKNK qua cửa BG VN -HH đc đưa từ TT nước vào khu phi thuế quan phần HD TD – Thuế tiêu thụ đặc biệt góp phần điều tiết thu nhập, góp phần thực cơng XH – Việc ĐKý, kê khai nộp thuế sở để NN QL, điều tiết nững hàng hóa – dịch vụ nhạy cảm , tác động lớn đến KT-XH – Tạo nguồn thu cho NS NN + Hàng hóa: 11 nhóm + Dv: loại PV ,đ/t rộng số thuế thu đc lớn) -Điều tiết KTXH( loại thuế gthu chủ yếu đánh vào HV tiêu thụ SP) -Tao chế kiểm soát hoạt động DN (Kthích h/chế hđộng KD HH -DV -hàng hóa – dịch vụ SD cho SX, Kd, tiêu dùng VN trừ đtg kô thuộc diện chịuthuế -Đtg kô chịu thuế: Đ5 Luật tầng lớp dân cư, đảm bảo công XH – -TN mang t/c tháng xuyên:tn từ kd,TN từ tiền lg, tiền công -> kỳ tính thuế = năm dg lịch -Tn kơ mang tc tháng xuyên: loại -> Ktt=lần fát sinh -Là trog nhữg công cụ qtrọng nn(.)việc đtiết hđ KT-XH -Là công cụ qtrọng để nn t/hiện chức tái phân phối thu nhập, bảo đảm công xh – Thu nhập chịu thuế: thu nhập từ sản xuất, kd hh, dv+thu nhập khác – Thu nhập khơng chịu ngược (Đ2) lại Chủ thể Căn cứtín h thuế – Ng nộp:TC,CN có HH XK,NKthuộ c đtg chịu thuế – Ng thu:CQ hải quan (phối hợp với kbnn, ubnd, tổng cục thuế) – Ng ủy quyềnblã nh nộp thay: ĐL HQ, DN cung cấp dv bưu chính, chuyển phát nhanh QT, TCTD + Với hàng hóa ad thuế theo tỉ lệ % Sl x Giá x thuế suất – Giá: xđịnh theo trị giá hquan – Thuế suất: Ubtvq h: biểu thuế thuế: Đ3 thuếGTGT + Kô chịu thuế – Tc, cá nhân sản xuất, nk hàng hóa KD DV thuộc diện chịu thuế – TC-CN có hđ sản xuất,KD HH, DV thuộc diện chịu thuế GTGT (cơ sở KD) – Tc, cá nhân Nk nn thuộc diện chịu thuế (ng Nk) Giá tính thuế x thuế suất + Thuế suất: biểu thuế Giá tính thuế x thuế suất + Thuế suất: 0%, 5%, 10% + Giá: + Giá tính thuế: – Hh sx nc Giá= giá bán chưa – Hh, dv cs sản xuất, kd – Cá nhân cư trú: + Đk: có mặt >= 183ngày/1năm 12tháng liên tục; có nơi tháng xuyên (đk tháng trú nhà thuê >= tháng + Nộp thuế với tất tn ngồi VN – CN khơng cư trú: tn phát sinh lãnh thổ *CN cư trú: – Tn tháng xuyên: Thuế=TN tính thuế x TS (Tn tính thuế=tn chịu thuế-giảm trừ gcảnh-BH Giảm trừ gcảnh9tr/ng/thán g, ng phụ – Các loại hình DN: tồn thu nhập có (trong+ngo ài nc) – DN nước ngồi + Có cs tháng trú: thu nhập trong+ngo ài + Ko cs tháng trú: thu nhập -HTX, đv nghiệp, tc khác Thuế=(tn chịu thuế – tn miễn thuế – lỗ kết chuyển) x TS + Thuế suất: phổ biến 25% +TN chịu Thủ tg: mặt hg chịu thuế, mức chịu thuế tuyệt đối Bộ trg BTC: thuế suất + HH ad thuế tuyệt đối: có VAT/ (1+thuế suất) Sl x thuế suất tuyệt đv hh – Hh tặng cho: – Hàng hóa nk: Giá=giá tính thuế nk + thuế nk * ng nước chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mua ->đc hồn thuế khâu XK (vì ko tiêu dùng nc) * Ng đc tặng: chịu thuế Nk+ tiêu thụ đặc biệt -Hoàn thuế: nn hoàn lại phần thuế nộp thừa ko phải nộp -Khấu trừ thuế: TH hh ngliệu đầu bán ra: -> giá tính thuế=giá bán chưa có thuế vat (với hh, dv chịu thuế tiêu thụ đặc biệt -> giá tính thuế=giá bán có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có vat) – Hh Nk: giá tính thuế=giá cửa khẩu+thuế nk (ncó) +thuế tiêu thụ đặc biệt (ncó) + Phg pháp khấu trừ thuế: VAT=VAT ra-VAT vào -VAT vào=giá mua vào chưa có thuế x thuế thuộc=1,6tr/ng/th TS=biểu thuế lũy tiến phần) (tn tính thuế=tn vượt 10tr) – Tn ko tháng xuyên +Đtư vốn=lãi x Ts +Chuyển nhượng vốn.Xđ giá mua thuế=tn từ kd+tn khác ->thuế=(bánmua) x TS Ko xđ đc -> thuế=giá bán x Ts (Ts=0,1%) (C/nhượng CK: nộp theo năm20%, từg lần: 0,1%) +Ch/nhượg bđs Xđ đc giá mua:thuế=(bánmua) x25% ko xđ đc: thuế = bán x 2% +nhg quyền TM, quyền Thuế=th tính thuế x 5% +Tn từ trúng tháng, thừa kế, quà tặng Thuế=tn tính thuế x 10% *C/nhân ko cư trú – Tn từ kd -> thuế – Tn khác: tn không từ hđ kd – TN từ kd = DT- chi phí dc khấu trừ (DT=gtrị nhận dc từ hđ kd Cp đc khtrừ: cp lquan đến hđ kd) + Chuyển lỗ: – Lỗ = kq âm xđ tn chịu thuế – chất = chi phí chưa dc khtrừ hết – Dn có lỗ đc chuyển lỗ sang năm sau để khtrừ (không đc năm, không giới hạn số lỗ) vào phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sd để sx hh tiêu thụ tt suất -VAT ra=giá bán chưa có thuế x thuế suất (Ad với đtg có nv Tổng hợp cơng thức tính thuế Cơng thức tổng qt Giá CIF + Thuế NK Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế BVMT Giá tính thuế Giá trị gia tăng + Thuế GTGT Giá thành / Giá toán Thuế Xuất Khẩu – thuế Nhập Khẩu Thuế XK,Thuế Nk với HHDV AD thuế suất tỉ lệ % Thuế XK,Thuế Nk với HHDV AD thuế suất tuyệt đối Thuế XNK phải nộp = Thuế XNK phải nộp = SLH H x GT T x – 5%,10%,15% – Số lượng HH ghi tờ khai TS (%) SLH H x Mức thuế tuyệt đối – GTT HH XK kơ bao gồm BH phí vận tải – GTT HH NK giá thực tế phải trả tính đến goofmcar BH phí vận tải GTT giá CIF Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế suất thuế = Giá tính thuế TTĐB x phải nộp TTĐB Lưu ý: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt (Đ6 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Đ4 NĐ26) – Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt: + Đối với hàng hóa sản xuất nước: Giá bán (chưa có thuế) GTGT – Thuế Giá tính thuế tiêu thụ BVMT = đặc biệt 1+ Thuế suất thuế TTĐB Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá bán (chưa có thuế GTGT) + Thuế suất thuế TTĐB Trong đó: Giá tốn = Giá tính thuế (giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt) + TiềnThuế tiêu thụ đặc biệt (GTT x TS thuế tiêu thụ đặc biệt) Vậy Giá Thanh tốn = Giá tính thuế (1 + thuế suất) Lưu ý: GTT giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt có loại thuế khác Ví dụ: Trong trường hợp NK HH thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt GTT tiêu thụ đặc biệt= GNK+TNK + Đối với hàng nhập khẩu: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt hàng NK thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xác định sau: GTT (tiêu thụ đặc biệt) = Giá tính thuế NK + Thuế NK (nếu có) + Giá tính thuế dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: giá cung ứng dịch vụ sở kinh doanh chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt chưa có thuế GTGT, xác định sau: Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT Giá tính thuế tiêu thụ = đặc biệt + Thuế suất thuế TTĐB Thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT = Giá tính thuế GTGT x Thuế suất % * Giá tính thuế (Quy định cụ thể điều ) Là giá bán hàng hóa giá cung ứng dịch vụ có thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế BVMT chưa có thuế GTGT * Đối với hàng hóa – dịch vụ mà hóa đơn ghi giá có thuế GTGT Giá toán GTT (GTGT) = 1+ Thuế suất (%) * Thuế suất (Gồm mức 0%, 5%, 10%) Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Thuế thu nhập doanh = Thu nhập tính thuế X Thuế suất nghiệpphải nộp a Trường hợp DN trích lập quỹ phát triển KH-CN Phần trích lập Thuế thu nhập Thu nhập tính quỹ (tối đa Thuế doanh nghiệp = thuế kỳ – x không suất phải nộp tính thuế 10%) b Trường hợp DN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nước loại thuế tương thự thuế thu nhập doanh nghiệp ngồi VN Được trừ tối đa kơ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định luật thuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhập tính TN tính thuế TN chịu thuế Thu nhập chịu thuế = = – Thu nhập miễn thuế Các khoản lỗ kết chuyển theo quy định – Doanh thu – chi phí đc Thu nhập Thuế thu nhập cá nhân Xác định thuế thu nhập cá nhân cá nhân cư trú a Thu nhập từ kinh doanh + Các khoản thu nhập khác Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu X b.Thu nhập tiền lương, tiền công Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X * Cách xác định thu nhập tính thuế (Đ 21) TN tính Tổng TN chịu Bảo = – – thuế thuế hiểm Thuế suất Thuế suất Các khoản đc giảm trừ Thu nhập tính thuế thu nhập khác – Thu nhập từ trúng thưởng,bản quyền,nhượng quyền thương mại thừa kế, tặng cho – Thu nhập chịu thuế: phần thu nhập vượt 10tr đồng Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế (Điều 15,16,17,18 có chung cách tính thuế) Tính thuế thu nhập từ đầu tư vốn Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn tổng số khoản thu nhập từ đầu tư vốn Thuế TNCT phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất Thuế suất : 5% Thu nhập từ chuyển nhượng vốn TNCT xác định = Giá bán –Giá mua-chi phí hợp lí liên quan đến việc tạo thu nhập từ chuyển nhượng vốn Thuế TNCT phải nộp = Thu nhập tính thuế * Chuyển nhượng chứng khốn – Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế X Thuế suất – Thu nhập chịu thuế đc xác định giá chuyển nhượng lần – Thuế suất 0, 1% Tính thuế TN chuyển nhượng Bất động sản TNCN giá chuyển nhượng lần TH tính thuế = Thu nhập chịu thuế Thuế TNCT phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất 2% ... chưa có thuế x thuế suất (Ad với đtg có nv Tổng hợp cơng thức tính thuế Cơng thức tổng qt Giá CIF + Thuế NK Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế BVMT Giá tính thuế Giá... có thuế) GTGT – Thuế Giá tính thuế tiêu thụ BVMT = đặc biệt 1+ Thuế suất thuế TTĐB Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá bán (chưa có thuế GTGT) + Thuế suất thuế TTĐB Trong đó: Giá tốn = Giá tính. .. chịu thuế – TC-CN có hđ sản xuất,KD HH, DV thuộc diện chịu thuế GTGT (cơ sở KD) – Tc, cá nhân Nk nn thuộc diện chịu thuế (ng Nk) Giá tính thuế x thuế suất + Thuế suất: biểu thuế Giá tính thuế x thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng so sánh các loại thuế và tổng hợp công thức tính thuế, Bảng so sánh các loại thuế và tổng hợp công thức tính thuế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay