Nghiên cứu tái sinh loài Vù hương ở VQG Bến En

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 15:38

SỞ NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN THANH HĨA BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Đánh giá đặc điểm tái sinh loài Vù hương (Cinnamomum balansae Lecomte) trạng thái rừng Vườn Quốc gia Bến En Như Thanh, tháng 11 năm 2014 ĐẶT VẤN ĐỀ Vườn quốc gia Bến En có hệ thực vật đa dạng với 1.417 lồi thực vật có mạch, có nhiều lồi q hiếm, có giá trị kinh tế cao Vù hương loài Trước đây, khu vực Bến En vùng phân bố tự nhiên loài Vù hương nên loài phổ biến Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu kiến thiết đất nước nhu cầu thị trường, năm có hàng trăm m Vù hương bị khai thác thập kỷ 70 – 90 kỷ 20 làm cho số lượng chất lượng loài Vù hương Bế En bị suy giảm nghiêm trọng trở thành lồi có nguy cao Chính vậy, năm 2014, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án “Bảo tồn phát triển loài Vù hương (Cinnamomum balansae Lecomte) Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hoá” Trong trình triển khai dự án, VQG Bến En thực nhiều hoạt động đánh giá trạng, đánh giá tác động, thực gieo ươm trồng rừng mơ hình Song để đề xuất giải pháp phù hợp cho công tác quản lý, bảo tồn phát triển loài Vù hương cần phải có nghiên cứu động thái tái sinh rừng, tái sinh xuất hệ loài gỗ nơi có hồn cảnh rừng, tán rừng, lỗ trống rừng, rừng sau khai thác đất rừng sau chu trình canh tác nương rẫy Vai trò hệ thay thế hệ già cỗi Sự xuất lớp làm gia tăng số lượng cá thể, giữ vững thành phần loài hệ sinh thái rừng, tạo nên tiểu hồn cảnh, làm thay đổi q trình trao đổi chất lượng hệ sinh thái, thúc đẩy hình thành cân sinh học, tạo nên mối quan hệ sinh vật với sinh vật sinh vật với môi trường, làm phong phú chuỗi thức ăn,… đảm bảo cho rừng tồn liên tục theo thời gian Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, chúng tơi tiến hành thực chun đề “Đánh giá đặc điểm tái sinh loài Vù hương (Cinnamomum balansae Lecomte) trạng thái rừng Vườn Quốc gia Bến En” Phần I TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU TÁI SINH RỪNG NHIỆT ĐỚI, NGHIÊN LOÀI VÙ HƯƠNG TRONG VÀ NGỒI NƯỚC 1.1 Tình hình nghiên cứu tái sinh rừng nhiệt đới giới Hiệu tái sinh rừng xác định mật độ, tổ thành loài cây, cấu trúc tuổi, chất lượng con, đặc điểm phân bố, độ dài thời kỳ tái sinh, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khu vực Vanstennit (1956) nghiên cứu rừng mưa nhiệt đới nhận thấy: đặc điểm hỗn loài, khác tuổi rừng mưa nhiệt đới nguyên nhân dẫn đến đặc điểm tái sinh phân tán liên tục Ngược lại, tái sinh liên tục lại tạo tiền đề cho hình thành rừng mưa hỗ lồi khác tuổi Khác hẳn với rừng lồi ơn đới, thời kỳ tái sinh tập trung vào mùa định, rừng nhiệt đới có tổ thành lồi phức tạp, khác tuổi nên thời kỳ tái sinh quần thể diễn quanh năm Tổ thành loài tái sinh mọc lỗ trống loài ưa sáng mọc nhanh, đời sống ngắn, khơng có mặt tổ thành rừng, chúng có mặt chim, động vật, nước gió mang đến từ khu vực bên Những tiên phong ưa sáng làm nhiệm vụ hàn gắn lỗ trống để phục hồi hoàn cảnh rừng Quá trình hàn gắn kết thúc ưa sáng tạo môi trường phù hợp cho chịu bóng, ưa ẩm có mặt tổ thành rừng tái sinh vươn lên thay vị trí ưa sáng Cũng điều tra, đánh giá tái sinh tự nhiên rừng nhiệt đới M.Loeschau (1977) đưa số đề nghị để đánh giá khu rừng có tái sinh đạt yêu cầu hay không, phải áp dụng phương pháp điều tra ngẫu nhiên, trừ trường hợp đặc biệt dựa vào nhận xét tổng quát mật độ tái sinh nơi có lượng tái sinh lớn Từ tính tốn sai số mặt tổ chức thực chọn có diện tích 25 m dễ dàng xác lập gậy tre Đặc điểm tái sinh rừng nhiều nhà khoa học quan tâm, đặc biệt nơi mà tổ thành tái sinh có khác biệt với tổ thành tầng cao (Mibbread, 1940; Richard, 1944, 1949, 1965; Baur, 1964;…) Trong số nhiều cơng trình nghiên cứu phân bố tái sinh tự nhiên rừng nhiệt đới, đáng ý cơng trình nghiên cứu P Richard (1952) Ở châu Phi, sở số liệu thu thập, Taylor (1954), Bennard (1955) xác định rằng: tái sinh rừng nhiệt đới thiếu hụt cần phải bổ sung cách trồng rừng Các tác giả nghiên cứu đặc điểm tái sinh châu Á Bara (1954), Budowski (1956), Catinott (1965) lại có nhận định ngược lại rằng: tán rừng nhiệt đới nhìn chung có đủ lượng tái sinh có giá trị kinh kế, biện pháp lâm sinh cần thiết bảo vệ tái sinh có sẵn tán rừng 1.2 Tình hình nghiên cứu tái sinh rừng nhiệt đới tái sinh lồi Vù hương Việt Nam 1.2.1 Tình hình nghiên cứu tái sinh rừng nhiệt đới Xét khía cạnh khoa học, tái sinh rừng nhiệt đới bắt đầu nghiên cứu Việt Nam từ năm 1960 Ban đầu kết nghiên cứu tái sinh số kết cơng trình khoa học lâm nghiệp chưa phải kết cơng trình nghiên cứu riêng tái sinh, kết công bố lẻ tẻ báo cáo khoa học, tạp chí lâm nghiệp nằm số cơng trình nghiên cứu khác (điển hình cơng trình nghiên cứu “Thảm thực vật rừng Việt Nam” Thái Văn Trừng) Năm 1962 - 1963, Viện điều tra Quy hoạch lâm nghiệp tiến hành nghiên cứu tái sinh vùng sông Hiếu - Nghệ An phương pháp đo đếm điển hình dựa vào số liệu tái sinh hec ta Kết điều tra Vũ Đình Huề tổng kết báo cáo khoa học “Khái quát tình hình tái sinh tự nhiên Miền Bắc, Việt Nam” Dựa vào mật độ tái sinh, Vũ Đình Huề (1969) phân khả tái sinh thành cỡ: Cỡ tốt, mật độ tái sinh lớn 12.000 cây/ha; cỡ tốt, mật độ tái sinh từ 4.000 - 12.000 cây/ha; cỡ trung bình, mật độ tái sinh 2.000 - 4.000 cây/ha Đến năm 1969, Vũ Đình Huề lại chia tái sinh thành cấp: Rất tốt, tốt, trung bình, xấu xấu Cũng khoảng thời gian (1962 - 1969), Viện điều tra Quy hoạch lâm nghiệp tiến hành điều tra tái sinh số tỉnh như: Quảng Bình, Nghệ An, Yên Bái, Quảng Ninh; tiêu chuẩn lập có diện tích 2.000 m cho trạng thái Cây tái sinh đo đếm dạng có diện tích từ 100 - 125 m kết hợp với điều tra theo tuyến, từ tiến hành phân chia trạng thái rừng đánh giá tái sinh Những cơng trình nghiên cứu mang tầm vĩ mô cho khu vực Bắc Trung Bộ, song vấn đề tồn nghiên cứu tập trung vào số lượng tái sinh mà chưa quan tâm đến chất lượng tái sinh Nghiên cứu vai trò tái sinh khả phục hồi rừng tự nhiên vùng thuộc miền Bắc, Trần Xuân Thiệp (1966) cho thấy: Ở vùng Tây Bắc dù vùng thấp hay vùng cao, tái sinh tự nhiên tốt số lượng (500 8.000 cây/ha) Rừng Tây Bắc thể rõ mặt ảnh hưởng đến chất lượng tái sinh, rừng nghèo trữ lượng, diễn nhiều vùng xuất nhóm ưa sáng chịu hạn rụng lá, kích thước nhỏ yếu, nhóm lồi có giá trị khó tái sinh phục hồi trở lại thiếu mẹ gieo giống Ở vùng Trung Tâm, tác giả cho biết nghèo kiệt nhanh tróng rừng đưa đến chất lượng số lượng tái sinh tự nhiên thấp Vùng Đông Bắc, số lượng tái sinh tự nhiên biến động bình quân từ 8.000 đến 12.000 cây/ha Như so với vùng khác, vùng có khả tái sinh tự nhiên tốt Cũng nghiên cứu trình tái sinh thảm thực vật rừng sau nương rẫy, tác giả như: Thái Văn Trừng (1978,1988), Trần Ngũ Phương (1971, 2001), Lê Đồng Tấn (1996), Bùi Quang Toản (1990), Phạm Ngọc Thường (2003) thống quan điểm cho thay đổi tổ thành loài phục hồi theo thời gian trình cạnh tranh, chọn lọc tự nhiên loài với loài với hoành cảnh sinh thái Tuy nhiên, cho dù xu hướng phục hồi rừng hình thành sau nương rẫy loại rừng thứ sinh nghèo Theo Trần Đình Lý cộng (1995) Phạm Ngọc Thường (2003) số tỉnh phía Bắc, thời gian để rừng phục hồi khép tán với độ tàn che 0,5 trung bình - năm tái sinh lồi mục đích tán rừng xấp xỉ 1.000 cây/ha Cũng nghiên cứu phục hồi rừng tự nhiên theo cách Tây Nguyên, Đỗ Đình Sâm cộng (2001) nhận xét: thời gian bỏ hóa năm số tái sinh mục đích đạt 1.500 cây/ha với độ tàn che 0,3 - 0,4 Năm 1978, Phùng Tửu Bôi tiến hành Nghiên cứu tái sinh tự nhiên khu vực Kon Hà Nừng (Gia Lai) đến nhận xét: Dưới tán rừng rộng thường xanh phong phú, 100 m2 có từ 18 - 20 lồi Về bản, thành phần loài tái sinh tán rừng trùng lặp với mẹ tầng Tuy nhiên có khác biệt định Kết điều tra cho thấy loài tiên phong bao gồm: tiên phong bán định cư Hu đay, Ba bét, Ba soi, Thôi ba,…; tiên phong định cư như: Cáng lò, Vạng trứng, Vối thuốc,… Số lượng tái sinh giảm theo chiều cao có số lồi phân bố liên tục Đặc điểm tái sinh tự nhiên khu bảo tồn tự nhiên Tây Yên Tử lại cho thấy số lượng thành phần loài thay đổi theo thời gian: từ đến năm có 21 lồi, từ 10 đến 12 năm 25 loài Phân bố tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang cho thấy tái sinh phân bố cụm 7m chuyển sang phân bố ngẫu nhiên cao 20m Nghiên cứu cho thấy mật độ tái sinh giảm dần theo thời gian bỏ hóa: từ - năm 6.583 - 1.337 cây/ha, từ 10 - 12 năm 3.706 - 1.016 cây/ha Cây tái sinh từ hạt chiếm 83,2% đến 88%, từ chồi 11,4% đến 16,8% Năm 1985, Nguyễn Duy Chuyên nghiên cứu quy luật phân bố tái sinh tự nhiên rừng rộng thường xanh hỗn loài vùng Quỳ Châu - Nghệ An Phân tích số liệu phân bố tái sinh theo chiều cao, nguồn gốc chất lượng cho thấy: tổng số 13.657 ô đo đếm có 8.444 có tái sinh Kết nghiên cứu cho thấy 35% tái sinh có chiều cao từ 2m trở lên, 80% tái sinh từ hạt, 47% tái sinh có chất lượng tốt, 37% chất lượng trung bình 16% chất lượng xấu Về số lượng tái sinh thì: rừng giàu, chất lượng tốt (trạng thái IV IIIB) có số lượng tái sinh nhiều (3.200 - 4.000 cây/ha), rừng nghèo (IIIA2) có số tái sinh trung bình 1.500 cây/ha phân bố lý thuyết tái sinh trạng thái có dạng phân bố poisson, trạng thái khác tái sinh phân bố cụm Vũ Tiến Hinh (1991) đề cập đến đặc điểm tái sinh theo thời gian rừng ý nghĩa điều tra kinh doanh rừng Tác giả sử dụng phương pháp chặt toàn gỗ ô tiêu chuẩn, ô lâm phần Sau Sau phục hồi đất rừng tự nhiên sau khai thác kiệt ô thuộc trạng thái rừng IIIA3 Kết nghiên cứu cho thấy: Ở rừng Sau Sau, phân bố số theo đường kính theo tuổi phân bố giảm; điều chứng tỏ Sau Sau ưa sáng có đặc điểm tái sinh liên tục qua nhiều hệ Đối với rừng tự nhiên thứ sinh hỗn giao phân bố số theo tuổi cao tái sinh có dạng phân bố giảm, nhìn chung lâm phần tự nhiên rừng tái sinh liên tục số lượng tỷ lệ nghịch với độ tuổi Vũ Tiến Hinh cho biết hệ số tổ thành tính theo phần trăm (%) số tầng tái sinh tầng cao có liên quan chặt chẽ Đa số lồi có hệ số tổ thành tầng cao lớn hệ số tổ thành tầng tái sinh lớn Kết có ý nghĩa điều chế rừng, giúp điều chỉnh số lượng mật độ tái sinh mục đích phương pháp xúc tiến tái sinh tự nhiên Năm 1996, Bùi Văn Chúc nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phòng hộ đầu nguồn Lâm trường Sơng Đà - Hòa Bình trạng thái IIA, IIIA1 rừng trồng đề cập đến tái sinh xác định tổ thành, mật độ, chất lượng chia cấp chiều cao tái sinh thành cấp: nhỏ m mét Theo tài liệu Viện điều tra quy hoạch Lâm nghiệp (1983) khu vực Lâm trường Sơng Đà - Hòa Bình xuất số lồi có giá trị Dến, Dẻ, Re, Táu,… q trình khoanh ni khơng hợp lý q trình đốt nương làm rẫy bà dân tộc thiểu sổ làm cho loài bị dần thay vào lồi ưa sáng mọc nhanh, có giá trị kinh tế Theo Ngơ Kim Khơi (1996) tổ thành lồi phục hồi sau nương rẫy Bình Thanh thuộc Lâm trường Sơng Đà - Hòa Bình bao gồm loài Re, Dẻ, Trám, Kháo,… Hoàng Văn Tuân (2007) nghiên cứu đặc điểm tái sinh động thái tái sinh HST rừng rộng thường xanh vùng Tây Bắc, thấy: Cấu trúc tầng cao ảnh hưởng đến tái sinh thông qua nghiên cứu đặc điểm chính: Tổ thành lồi, N/D, N/H, độ tàn che tầng cao thảm thực bì Qua xác định ưu hợp trạng thái tỷ lệ tham gia tổ thành nhóm loài ưu gồm – loài tùy thuộc ô tiêu chuẩn Tác giả xác định N/H tuân theo phân bố Weibull lệch trái, mật độ tái sinh giảm độ tàn che tăng; kết nghiên cứu tổ thành tái sinh không khác với tổ thành tầng cao; phân bố N/H tái sinh giảm dần theo chiều cao 1.2.2 Tình hình nghiên cứu lồi Vù hương (Cinnamomum balansae) Vù hương (Cinnamomum balansae Lecomte, 1913), thuộc họ Long não (Lauraceae), loài đặc hữu Việt Nam Phân bố Ba Vì (Hà Nội), Cúc Phương (Ninh Bình), Thanh Hóa rải rác khu vực đồi, núi thấp của tỉnh phía Bắc Trong tài liệu Cây cỏ Việt Nam (Tập 1, Phạm Hoàng Hộ,1999 – 2000) Cây rừng Việt Nam (Triệu Văn Hùng, 1988), đề cập đến đặc điểm hình thái sinh thái loài Vù hương khẳng định: Vù hương mọc rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm, núi đất hay núi đá vôi, độ cao 100 - 600 m, đất thoát nước nhiều mùn, với số loài khác Re hương, Bứa, Sấu, Là gỗ to, thường xanh, cao tới 30 m, đường kính thân 0,7 - 0,9 m Cành nhẵn, màu đen khô Lá mọc cách, dai, hình trứng, dài - 11cm, rộng - 5cm, thót nhọn hai đầu, gân bậc hai - đôi Cuống dài - 3cm, nhẵn Cụm hoa chùy nách lá, dài - 5cm, phủ lông ngắn màu nâu, cuống hoa dài - 3mm, phủ lơng Bao hoa thùy có lơng Nhị hữu thụ 9, bao phấn ô, nhị vòng với nhị có tuyến, nhị lép 3, hình tam giác, có chân Bầu hình trứng nhẵn, vòi ngắn, núm hình đĩa Quả hình cầu, đường kính - 10mm, đính đế hoa hình chén Mùa hoa tháng - 5, mùa chín tháng - Tái sinh hạt giâm hom Trong Sách đỏ Việt Nam, phần thực vật (Bộ Khoa học Công nghệ, 2007), bên cạnh việc khẳng định lại đặc điểm hình thái, sinh thái Vù hương bổ sung thêm giá trị sử dụng tình trạng lồi Vù hương Tài liệu khẳng định: Trong thân Vù hương có tinh dầu với thành phần long não, sử dụng rộng rãi cơng nghệ hóa mỹ phẩm, thực phẩm dược phẩm Gỗ tốt không bị mối mọt, có mùi long não, vân đẹp, khơ bị nứt nẻ hay biến dạng, chịu nước, dễ gia công nên ưa chuộng để sản xuất đồ gia dụng, đồ nội thất mỹ nghệ Đồng thời xếp Vù hương mức độ nguy cấp (Bậc VU) cần phải bảo vệ Năm 2008, Báo cáo tổng kết đề tài “Bảo tồn phát triển số nguồn gen thực vật động vật rừng quí Cúc Phương”, tác giả Nguyễn Phương Triều tiến hành nghiên cứu phân bố, vật hậu, phương pháp tạo giống gây trồng số lồi, có Vù hương Kết khẳng định lồi Vù hương mọc nhiều lồi số lượng cá thể Cúc phương Vù hương hoa từ tháng 12 năm trước đến hết tháng năm sau, từ tháng – 11 hàng năm Kết theo dõi tái sinh tự nhiên Vù hương trạng thái rừng cho thấy khơng có tái sinh tán mẹ từ đến khẳng định lồi Vù hương khó tái sinh tự nhiên cần gieo ươm trồng bổ sung vào diện tích rừng nơi có Vù hương phân bố tự nhiên Tuy nhiên, kết tạo giống từ hạt đạt trung bình 50% kết tạo giống từ hom đạt mức cao 28% chế phẩm IBA nồng độ 25ppm Năm 2010, Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ thực đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn phát triển Vù hương địa bàn tỉnh Phú Thọ” Sau năm thực (bắt đầu từ 7/2010) đề tài chọn 14 đưa vào khai thác nguồn giống, xây dựng 0,3 vườn cây vật liệu giống Cầu Hai, 12 mơ hình trồng lồi Vù hương Kết bước đầu khẳng định: Vù hương gỗ lớn thường xanh cao đến 40m, đường kính 1m, thường mọc chân đồi, sườn đồi nơi gần bờ ao, ruộng, hoa vào tháng 1- 3, chín vào tháng 10 - 12 hàng năm Khả tái sinh tự nhiên kém, khả mầm hạt thấp, khả giâm hom hạn chế Phần II MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - DÂN SINH - KINH TẾ TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Đặc điểm tự nhiên 2.1.1 Vị trí địa lý Vườn Quốc gia Bến En cách Thành phố Thanh Hóa 46 km phía Tây Nam, cách biển Đơng 60 km có tọa độ địa lý: 19028' - 19041' vĩ độ Bắc 105020' - 105035' kinh độ Đơng Tổng diện tích tự nhiên 14.734,67 ha, thuộc địa bàn huyện Như Thanh Như Xuân - tỉnh Thanh Hóa 2.1.2 Địa hình, địa mạo Vườn Quốc gia Bến En thuộc khu vực địa hình đai thấp, có 80% diện tích núi đất 20% diện tích núi đá vơi, tồn Vườn có kiểu địa hình sau: - Kiểu địa hình đồi núi thấp: Kiểu địa hình có diện tích nhỏ, phân bố chủ yếu phía Tây, Tây Nam Độ cao địa hình lớn Núi Đàm (497m), đỉnh khác cao từ 300 - 350 m Độ dốc trung bình 200 - 300 - Kiểu địa hình đồi thoải: Chiếm diện tích lớn vườn, độ cao trung bình 150m, độ dốc từ 150 - 200 - Kiểu địa hình hồ thung lũng: Gồm hồ Bến En thung lũng xen cài khu đồi núi thấp, hồ có diện tích trung bình 2.281 ha, biến động từ 2.000 - 2.800 ha, lòng hồ có 21 đảo bán đảo 2.1.3 Đất đai, thổ nhưỡng Khu vực Bến En có loại đất, độ phì tương đối cao, tầng đất mặt từ trung bình đến dày thuận lợi cho loài thực vật sinh trưởng phát triển - Đất phù sa sông suối (đất vàng, nâu) có diện tích khoảng 310 ha, đất có tầng loang lỗ q trình ngập nước khơng thường xuyên năm, nên bị biến chất glây hóa Đất thường có màu nâu xám, tơi xốp, tầng dày, thành phần giới có cát pha hay thịt nhẹ, có kết cấu tốt phân bố rải rác theo thung lũng Đồng Thổ, Điện Ngọc, Xuân Lý - Đất Feralit màu nâu vàng phát triển nhóm đá sét có diện tích khoảng 11.136 loại đất tốt tầng dày, thành phần giới thịt nặng sét phù hợp với nhiều loại trồng Khả giữ ẩm tốt thoát nước Phân bố chủ yếu vùng trung tâm phía Bắc Vườn - Đất Feralit vàng nhạt phát triển nhóm đá cát có diện tích khoảng 1.200 ha, có tầng mỏng, thành phần giới cát pha đất thịt nhẹ trung bình, đất tơi xốp, kết cấu rời rạc, khả giữ nước kém, chua, nghèo dinh dưỡng, khả phân giải chất hữu mạnh, dễ bị xói mòn rửa trơi - Đất phong hóa núi đá vơi có diện tích khoảng 1.077 chủ yếu thuộc loại Macgalit, tầng dày Do địa hình dốc nên dễ bị rửa trơi, bào mòn, đất thường khơ, thiếu nước, phù hợp với loại thực vật ưa kiềm như: Trai lý, Lát hoa, Thị rừng 2.1.4 Khí hậu thủy văn 2.1.4.1 Khí hậu Vườn Quốc gia Bến En khơng xa biển, nên khí hậu nhiều chịu ảnh hưởng khí hậu biển đai khí hậu lục địa Nhiệt độ trung bình tháng năm 23,3 0C, lượng mưa 1.790 mm/năm, độ ẩm trung bình: 85% Các loại gió chủ yếu là: Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng năm sau, gió Tây Nam từ tháng đến tháng 10 Đơi có đợt gió Lào khơ nóng vào tháng tháng khoảng 19 -22 ngày 2.1.4.2 Thủy văn Khu vực có hệ thống sơng sơng Mực nằm trọn địa giới vườn quốc gia Bến En quản lý Toàn thủy vực gồm suối lớn: Suối Hận, suối Thổ, suối Cốc suối Tây Toọng Hồ Bến En có dung tích nước biến động từ 250 - 400 triệu m 3, thủy vực suối nói Hồ có nước quanh năm, diện tích mặt hồ trung bình 2.281 ha, có khả tưới tiêu cho 12.000 đất nông nghiệp huyện Như Thanh, Nơng Cống Quảng Xương Ngồi hồ Bến En nơi lưu giữ nguồn gen thủy sản phát triển du lịch sinh thái 2.1.5 Tài nguyên rừng 2.1.5.1 Khu hệ thực vật: Tổng số loài theo thống kê Bến En 1.357 loài (chiếm 12,74% so với hệ thực vật Việt Nam) thuộc 902 chi, 196 họ ngành thực vật bậc cao (Kết điều tra vườn quốc gia Bến En 1997 - 2000) là: Ngành Quyết thơng (Phylotophyta) lồi, ngành Thơng đất (Lycopodiphyta) loài, ngành cỏ Tháp bút (Equisetophyta)1 loài, ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) 101 loài, ngành Hạt trần (Gymnospermae) loài ngành Hạt kín (Angiopermae) 1.242 10 Phần III MỤC TIÊU - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu Xác định số đặc điểm tái sinh rừng nói chung tái sinh lồi Vù hương nói riêng trạng thái rừng làm sở đề xuất phương pháp bảo tồn phát triển loài Vù hương Vườn quốc gia Bến En 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Mật độ, chất lượng tái sinh 3.2.2 Tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc 3.2.3 Phân bố tái sinh theo cấp tuổi (cấp chiều cao) 3.2.4 Tỷ lệ tái sinh có triển vọng 3.2.5 Cấu trúc tổ thành nguồn gốc tái sinh triển vọng 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3 Phương pháp thực 3.3.1 Phương pháp chung - Sử dụng phương pháp điều tra truyền thống tài liệu tham khảo, tư liệu có liên quan - Xử lý số liệu phương pháp thống kê mơ tả phân tích thống kê 3.3.2 Phương pháp cụ thể Sau xác định khu vực có lồi Vù hương phân bố, tiến hành lập 10 OTC điển hình diện tích OTC 2.000m (40x50m) Trên OTC tiến hành lập ô dạng 25 m2 (5mx5m) góc OTC OTC Trên ô dạng tiến hành điều tra về thành phần loài, số lượng cá thể, chiều cao tái sinh Kết điều tra trạng thái rừng ghi vào mẫu biểu sau: BIỀU ĐIỀU TRA CÂY TÁI SINH Số hiệu OTC: Đá mẹ, Đất: GPS: Địa điểm: Ô DB Tờ số: Địa hình: Kiểu rừng: Độ cao: Ngày ĐT: Người ĐT: Số tái sinh (cm) TT Tên H100 12 Sinh trưởng Nguồn gốc Tốt Hạt Xấu Chồi Ghi I II III IV V 3.3.3 Xử lý số liệu tính tốn tiêu nghiên cứu Số liệu thu thập tính tốn thep phương pháp thống kê thơng thường phầm mềm SPSS 16.0 Excel - Công thức tổ thành tái sinh triển vọng: + Tính số trung bình/lồi: Ntb= N (3.1) S Trong đó: Ntb số trung bình cho lồi N tổng số OTC S số loài xuất tiêu chuẩn Những lồi có tổng số ≥ Ntb tham gia vào cơng thức tổ thành rừng hệ số tổ thành tính theo công thức (3.2) 13 Ki = Xi 10 (3.2) N Trong đó: Ki hệ số tổ thành lồi i Xi số lượng cá thể loài i N tổng số loài Loài có hệ số tổ thành lớn viết trước, lồi có hệ số tổ thành nhỏ viết sau Đánh dấu (+) trước lồi có hệ số tổ thành >0,5; đánh dấu ( - ) trước loài có hệ số tổ thành 100cm có triển vọng có nhiều khả tham gia tổ thành tầng cao rừng Kết nghiên cứu phân bố số theo cấp chiều cao tổng hợp bảng 4.3 Bảng 4.3 Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao H < 50 cm Số tái sinh (cây)/ha H = 50 - 100 cm H >100 cm TT Trạng thái rừng Tổng cộng IIB 1.960 1.320 1.640 4.920 IIIA2 1.600 1.520 3.520 6.640 Gỗ-Nứa 1.380 2.580 3.640 7.600 IIA 2.040 2.680 3.760 8.480 IIIA1 2.560 1.840 6.160 10.560 Bảng 4.3 cho thấy: Phần lớn lớp tái sinh cấp chiều cao >100cm trạng thái rừng có lồi Vù hương phân bố chiếm số lượng lớn hơn, trừ trạng thái IIB Điều cho thấy lớp tái sinh ln có biến đổi ngày có nhiều giai đoạn gia nhập vào giai đoạn để cuối tham gia tổ thành tầng cao lâm phần Trường hợp trạng thái IIB, tái sinh giai đoạn mạ có số lượng lớn đến giai đoạn giảm đáng kể tăng lên giai đoạn có triển vọng cho thấy môi trường rừng trạng thái phù hợp với giai đoạn mạ triển vọng so với giai đoạn Lý tượng trạng thái IIB mật độ rừng cao, tạo môi trường tốt cho hạt nảy mầm hình thành nên lớp mạ, mật độ cao, hậu vật nhiều nên mạ bước vào giai đoạn rễ yếu ngắn phải xuyên quan tầng vật hậu dày nên không đủ khả cung cấp dinh dưỡng nước cho dẫn đến việc suy giảm số lượng giai đoạn đủ khả tự sinh tồn với lớp vật hậu dày giúp 18 cho sớm nhập lớp tái sinh có triển vọng làm cho mật độ tái sinh có triển vọng tăng cao Hình 4.3 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao trạng thái rừng Hình 4.3 cho thấy số lượng tái sinh giai đoạn phụ thuộc vào trạng thái rừng tỷ lệ thuận với tổng số tái sinh có trạng thái rừng Mặc dù số lượng tái sinh cấp chiều cao trạng thái rừng có khác nhau, song với mật độ cao kết nghiên cứu việc phục hồi rừng VQG Bến En tốt, đồng thời cho thấy điều kiện khí hậu, đất đai nguồn cung cấp giống cho trạng thái rừng Bến En dồi 4.4 Tỷ lệ chất lượng tái sinh có triển vọng Lớp tái sinh triển vọng cam kết tự nhiên việc tái tạo lại thảm thực vật rừng diễn Chính lớp tái sinh có triển vọng có vai trò tối quan trọng động thái rừng, khu rừng có đa dạng sinh học cao điều kiện môi trường nhạy cảm, dễ bị tác động Bảng 4.4 Tỷ lệ chất lượng tái sinh có triển vọng Trạng thái IIB IIIA2 Mật độ TS/ha 4.920 6.640 Tổng cộng Chất lượng tốt Chất lượng xấu Cây tái sinh có triển vọng Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) Mật độ Tỷ lệ (%) (cây/ha) (cây/ha) cây/ha 1.640 33,33 1.520 92,68 120 7,32 3.520 53,01 19 3.440 97,73 80 2,27 Gỗ-Nứa 7.600 3.640 47,89 2.560 70,33 1.080 29,67 IIA 8.480 3.760 44,34 3.040 80,85 720 19,15 IIIA1 10.560 6.160 58,33 4.520 89,61 640 10,39 Tỷ lệ tái sinh có triển vọng khu vực điều tra đạt tỷ lệ từ 33,3% trạng thái IIB, 53,01% trạng thái IIIA2, 47,89% trạng thái Gỗ - Nứa, 44,34% trạng thái IIA 58,33% trạng thái IIIA1 cho thấy khả gia nhập vào tầng cao lớp tái sinh tốt Hình 4.4 Tỷ lệ số chất lượng tái sinh triển vọng Tuy nhiên, chất lượng rừng khơng phụ thuộc vào số lượng mà phụ thuộc chặt chẽ vào chất lượng tái sinh triển vọng Các trạng thái rừng IIIA1, IIIA2, IIB có tái sinh triển vọng đạt chất lượng tốt từ xấp xỉ 90% đến 98% cho thấy hoàn cảnh rừng trạng thái phù hợp cho sinh trưởng, phát triển lớp tái sinh Các trạng thái IIA Gỗ - Nứa có tỷ lệ tái sinh chất lượng tốt từ 70 – 81% cho thấy số cá thể thuộc lớp tái sinh triển vọng hai trạng thái chưa thích ứng tốt với mơi trường hồn cảnh rừng chưa thành lập trình khai thác chọn cường độ lớn trạng thái Gỗ - Nứa tạo điều kiện cho loài dây leo, bụi rậm sinh trưởng, phát triển cạnh tranh với lớp tái sinh có triển vọng 4.5 Cấu trúc tổ thành nguồn gốc tái sinh có triển vọng Nguồn gốc tái sinh triển vọng tiêu quan trọng cho việc đánh giá chất lượng rừng tương lai đánh giá hiệu công tác bảo tồn đa dạng sinh học hiệu công tác quản lý bảo vệ rừng 20 Kết nghiên cứu nguồn gốc tái sinh triển vọng thể bảng 4.5 Bảng 4.5 Nguồn gốc tái sinh có triển vọng TT Trạng thái Tổng cộng Cây tái sinh có triển vọng Tái sinh từ hạt Tái sinh từ chồi Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ (cây) (%) (cây) (%) 1.560 95,12 80 4,88 IIB 1.640 IIIA2 3.520 3.440 97,73 80 2,27 Gỗ-Nứa 3.640 2.660 73,08 980 26,92 IIA 3.760 3.120 82,98 640 17,02 IIIA1 6.160 4.920 96,1 240 3,90 Cũng giống tái sinh chung, Bảng 4.5 cho thấy nguồn gốc tái sinh có triển vọng chủ yếu từ hạt dao động từ 73,08% rừng Gỗ - Nứa đến 97,73% rừng IIIA2 Điều cho thấy giai đoạn hệ sinh thái rừng có Vù hương phân bố có tính bền vững cao chất lượng hệ sinh thái mang tính ổn định, lâu dài Điều thêm lần khẳng định tính hiệu cao công tác quản lý, bảo vệ rừng bảo tồn đa dạng sinh học VQG năm vừa qua Cấu trúc tổ thành tái sinh triển vọng có ý nghĩa to lớn việc hình thành nên tổ thành tầng cao diễn Ý nghĩa việc nghiên cứu để xác định giai đoạn Vù hương có bổ sung vào cơng thức tổ thành tầng cao năm tới hay không làm sở cho nghiên cứu tác động Bảng 4.6 Tổ thành tái sinh có triển vọng Trạng thái TT rừng IIIa2 IIIa1 IIa IIb Công thức tổ thành 1,36 Gt + 1,14 Cl + 0,91Va + 0,91Mt + 0,68Ts + 0,68Sc + 0,68Le + 3,64Lk(11 loài) 2,21Ln + 0,78 Ct + 0,65 Tă + 0,65 Su + 0,65 Le + 0,65 Dg + 0,52 Nv + 0,52 Mt + 0,52 Lt + 0,52 Cc + 2,34 Lk(10 loài) 3,62 Bb +1,17 Kh + 1,17 Cc + 0,96 Ln + 0,85 Xđ + 2,23 Lk (12 loài) 1,46 Dđ + 0,98 Nv + 0,98 Mk + 0,98 Bu + 0,73 Tă + 0,73 Tt + 0,73 Sc + 0,73 Nc + 0,73 Lt + 0,73 Đb + 1,22 21 Gỗ - Nứa Lk (4 loài) 2,04 Le + 1,69 Ct + 0,99 Mơ + 0,85 Tb + 0,85 Mt + 0,77 Sl + 0,77 Bb + 2,04 Kl (14 loài) Ghi TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tên đầy đủ Ba bét trắng Bời lời trơn Bời lời dài Bưởi bung Cà lồ Chân chim Chè đuôi Cổ ngỗng Côm tầng Đa ba gân Đa xanh Đại phong tử Đẻn Dền đỏ Dung giấy Dung nam Duối rừng Dướng Gội tía Hải mộc Khổng Lá nến Lim xanh Lim xẹt Lòng mang Lòng trứng Mãi táp trơn Mán đĩa Máu chó to Ký hiệu Bb Bt Bd Bu Cl Cc Cđ Cn Ct Đb Đq Đp Đ3 Dđ Dg Dn Dr Du Gt Hm Kh Ln Lx Le Lm Lt Mt Mđ Mc TT 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Tên đầy đủ Mé cò ke Mở Nang trứng Nanh chuột Ngát vàng Ơ rơ hạt mận Re bầu Sảng cánh Săng lẻ Sòi bán cầu Sói rừng Sụ nhỏ Sui Thàn mát Thành ngạnh Thẩu tấu Thị lông đỏ Thổ mật gai Thôi ba Thừng mực mỡ Thừng mực trâu Trám chim Trám hồng Trâm tía Trám trắng Trường sâng Vàng anh Xoan đào Ký hiệu Mk Mơ Nt Nc Nv Om Rb Sc Sl Sb Sr Sn Su Tm Tn Tt Tl Tg Tb Tơ Tâ Tc Th TT Tă Ts Va Xđ Công thức tổ thành Bảng 4.6 cho ta thấy thành phần loài tham gia tổ thành tái sinh tất trạng thái rừng đa dạng khơng có lồi ưu hồn tồn hệ số tổ thành nhỏ Trong trạng thái điều tra khơng 22 có trạng thái có lồi Vù hương tham gia công thức tổ thành Như vậy, Bến En nằm khu vực phân bố tự nhiên loài Vù hương thực tế lài nơi có mật độ Vù hương cao, song tác động tiêu cực khai thác, hoạt động chăn thả đại gia súc thời gian dài chất khó nảy mầm làm cho Vù hương không tái sinh tự nhiên khu vực Đây nguy cho việc tồn phát triển loài khu vực cho nhìn rõ nét tình trạng nguy kịch lồi trạng thái rừng VQG Bến En 23 Phần V KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đặc điểm tái sinh nói chung tái sinh lồi Vù hương nói riêng trạng thái rừng Vườn quốc gia Bến En, đến số kết luận sau: Mật độ tái sinh khu vực điều tra cao khơng có lồi Vù hương tái sinh tự nhiên Vù hương loài nguy cao trạng thái rừng VQG Bến En Chất lượng tái sinh tốt trạng thái rừng chủ yếu, chiếm tỷ lệ cao tỷ lệ tái sinh triển vọng giảm từ trạng thái IIIA1 đến trạng thái IIB Tuy nhiên chất lượng tái sinh triển vọng tốt mật độ tái sinh trạng thái có số lượng tái sinh triển vọng thấp thường cao nên khả phục hồi rừng biện pháp khoanh nuôi không súc tiến tái sinh tự nhiên hồn tồn thực công tác bảo tồn đạt kết tốt Nguồn gốc tái sinh, kể triển vọng chủ yếu từ hạt nên sức sống tái sinh tốt Như vậy, tiến hành khoanh nuôi tái sinh không trồng bổ sung thực mục tiêu bảo vệ nguyên trạng Vù hương vườn quốc gia Bến En Để hoàn thành mục tiêu bước phát triển loài Vù hương khu vực bước làm giảm nguy loài Vù hương khu vực cần phải có biện pháp xúc tiến tái sinh tự nhiên trồng bổ sung thêm Vù hương vào tất trạng thái rừng VQG Bến En./ 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO G Baur (Vương Tấn Nhị dịch) (1976) Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Duy Chuyên (1985) Bước đầu nghiên cứu tái sinh rừng khu rừng Quỳ Châu – Nghệ An Viện điều tra quy hoạch rừng Hà Nội Đinh Quang Diệp (1993) Luận án Tiến sỹ Nơng nghiệp: “Góp phần nghiên cứu tiến trình tái sinh tự nhiên rừng Khộp Easup – Đắc Lắc” Viện KHLN Việt Nam, Hà Nội Võ Đại Hải (2008) Nghiên cứu đặc điểm tái sinh Vối thuốc (Schima wallichii Choysi) vùng Tây Bắc Tạp chí NN&PTNT số năm 2008, trang 72 - 76 Vũ Tiến Hinh (1991) Đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên Tập san lâm nghiệp Hà Nội Phạm Xuân Hoàn, Hồng Kim Ngũ (2003) Lâm học Nhà xuất Nơng nghiệp Hà Nội Phạm Xuân Hoàn (chủ biên) (2005) Một số vấn đề Lâm học nhiệt đới Nhà xuất Nơng nghiệp Hà Nội Phạm Hồng Hộ (1999 – 2000), Cây cỏ Việt Nam, tập – 3, NXB Trẻ TP Hồ Chí Minh Triệu Văn Hùng cộng (1988) Cây rừng Việt Nam, Hà Nội 10 Vũ Đình Huề (1975) Tổng kết báo cáo khoa học “ Khái quát tình hình tái sinh tự nhiên Miền Bắc Việt Nam” Viện Điều tra quy hoạch rừng Hà Nội 11 Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan (2005) Sinh Thái rừng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 12 Trần Ngũ Phương (2000) Một số vấn đề rừng nhiệt đới Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 13 Nguyễn Hồng Quân (1984) Kết hợp chặt chẽ khai thác với tái sinh ni dưỡng rừng Tạp chí Lâm nghiệp, Hà Nội 14 Phạm Đình Tam (1981) Nhận xét bước đầu khả tái sinh tự nhiên sau khai thác lâm trường Kon – Hà – Nừng Tạp chí Lâm nghiệp Hà Nội 15 Nguyễn Thị Thoa, Hồ Ngọc Sơn cộng (2007) Phụ lục - Báo cáo kết điều tra rừng năm 2007 Dự án CARD Bắc Kạn 25 16 Ngô Văn Trai (1995) Báo cáo chuyên đề “Tái sinh rừng biện pháp lâm sinh phục hồi rừng” Viện điều tra quy hoạch rừng Bộ Lâm nghiệp Hà Nội 17 Thái Văn Trừng (1970) Thảm thực vật rừng Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 18 Thái Văn Trừng (1978) Thảm thực vật rừng Việt Nam quan điểm hệ sinh thái Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 19 Đặng Hữu Nghị (2009) Đề tài “Nghiên cứu trình phục hồi rừng sau nương rẫy Vườn quốc gia Bến En” 20 Viện Điều tra quy hoạch rừng (1991 - 1995) Cơng trình khoa học kỹ thuật điều tra quy hoạch rừng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 21 Viện điều tra quy hoạch rừng (1995) Sổ tay điều tra quy hoạch rừng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 26 ... phần loài hệ sinh thái rừng, tạo nên tiểu hồn cảnh, làm thay đổi q trình trao đổi chất lượng hệ sinh thái, thúc đẩy hình thành cân sinh học, tạo nên mối quan hệ sinh vật với sinh vật sinh vật với... lượng tái sinh nơi có lồi Vù hương phân bố tự nhiên tổng hợp bảng 4.2 Bảng 4.2 Cây tái sinh theo nguồn gốc Trạng thái rừng Mật độ tái sinh (100 cây/ha) Nguồn gốc tái sinh Tái sinh từ hạt Tái sinh. .. mật độ tái sinh, Vũ Đình Huề (1969) phân khả tái sinh thành cỡ: Cỡ tốt, mật độ tái sinh lớn 12.000 cây/ha; cỡ tốt, mật độ tái sinh từ 4.000 - 12.000 cây/ha; cỡ trung bình, mật độ tái sinh 2.000
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tái sinh loài Vù hương ở VQG Bến En, Nghiên cứu tái sinh loài Vù hương ở VQG Bến En

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay