Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty TNHH Sản xuất Lưới xuất khẩu Đà Nẵng

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 15:01

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VĂN TÂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LƢỚI XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: TS Trần Ngọc Sơn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Việc phân tích hiệu sử dụng vốn quan trọng công ty công tác quản lý vốn, nhằm đánh giá trình độ sử dụng vốn công ty để đạt kết cao với chi phí thấp Mục tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn giúp công ty nhận biết rõ trình độ quản lý sử dụng vốn mình, đánh giá cơng ty cách xác, từ tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng công ty Xuất phát từ lý từ thực tế sử dụng vốn công ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng thời gian gần Với kiến thức trau dồi qua trình học tập, nghiên cứu trường hướng dẫn thầy Nguyễn Hòa Nhân em mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài “Phân tích tình hình sử dụng vốn Công ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà NẵngSADAVI” để làm luận văn cao học, với mong muốn đóng góp ý kiến để tìm giải pháp nhằm hồn thiện việc sử dụng vốn công ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận phân tích tình hình sử dụng vốn công ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng - Phân tích thực trạng sử dụng vốn công ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện việc sử dụng vốn cơng ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng Từ mục tiêu trên, luận văn tập trung giải vấn đề sau: - Phân tích tình hình sử dụng vốn công ty bao hàm nội dung gì? - Thực trạng tình hình sử dụng vốn SADAVI nào? Có kết hạn chế gì? - Để hồn thiện việc sử dụng vốn công ty SADAVI cần triển khai giải pháp gì? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài bao gồm vấn đề lý luận tình hình sử dụng vốn phân tích tình hình sử dụng vốn công ty, thực tiễn tình hình sử dụng vốn cơng ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Tình hình sử dụng vốn Công ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Về khơng gian: Luận văn nghiên cứu tình hình sử dụng vốn Công ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng Về thời gian: Luận văn nghiên cứu thực trạng sử dụng vốn Công ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng khoảng thời gian 2014- 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, luận văn sử dụng phương pháp cụ thể như: phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp liên hệ cân đối, phương pháp Dupont Những đóng góp luận văn Luận văn góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích tình hình sử dụng vốn cơng ty Trên sở đó, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng tình hình sử dụng vốn Cơng ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng, sở đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện việc sử dụng vốn Công ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích tình hình sử dụng vốn cơng ty Chương 2: Phân tích thực trạng sử dụng vốn Công ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện việc sử dụng vốn Cơng ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY 1.1 VỐN TRONG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.1.1 Khái niệm vốn Vốn kinh doanh toàn giá trị ứng ban đầu hay giá trị tích luỹ cho q trình sản xuất cơng ty nhằm thu lợi ích kinh tế tương lai 1.1.2 Đặc điểm vốn 1.1.3 Phân loại vốn Có nhiều cách phân loại doanh nghiệp tùy vào giác độ xem xét: Phân loại vốn theo quan hệ sở hữu, phân loại đặc điểm luân chuyển, phân loại vốn theo phạm vi huy động, phân loại vốn theo thời gian huy động sử dụng vốn 1.1.4 Vai trò vốn Vốn có vai trò kích thích điều tiết q trình kinh doanh cơng ty Việc kích thích điều tiết biểu rõ nét việc tạo khả thu hút vốn đầu tư, lao động, vật tư, dịch vụ Vốn điều kiện tiền đề định tồn phát triển doanh nghiệp, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, vốn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp theo mục tiêu định 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CƠNG TY 1.2.1 Mục tiêu phân tích tình hình sử dụng vốn Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nằm thể tác động liên hoàn với Bởi vậy, phân tích tình hình sử dụng vốn cơng ty để đánh giá đầy đủ sâu sắc hoạt động trạng thái thực chúng Trên sở đó, ta đánh giá diễn biến thực tế, mức độ đáp ứng yêu cầu kế hoạch kinh doanh giai đoạn sản xuất kinh doanh; ta làm rõ hiệu sử dụng vốn nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sử dụng vốn cơng ty Và từ phân tích có biện pháp quản lý vốn thích hợp công ty 1.2.2 Tài liệu sử dụng phân tích tình hình sử dụng vốn a Nguồn thơng tin từ hệ thống báo cáo tài b Các nguồn thơng tin khác 1.2.3 Nội dung phân tích tình hình sử dụng vốn cơng ty a Phân tích khái qt thực trạng sử dụng vốn Mục đích: có nhìn tổng quát thực trạng sử dụng vốn cơng ty qua năm Từ tạo tiền đề để phân tích chi tiết phần a.1 Phân tích tổng nguồn vốn kinh doanh cơng ty Phân tích tổng nguồn vốn đánh giá biến động quy mơ tồn vốn cơng ty tình hình phân bổ loại vốn giai đoạn trình hoạt động sản xuất kinh doanh có hợp lý khơng, từ đề biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốnPhân tích cấu tài sản tài trợ:  Phân tích cấu nguồn vốn: a.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn cố định a.3 Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động: b Phân tích hiệu suất sử dụng vốn b.1 Hiệu suất sử dụng vốn cố định Đối với công ty sán xuất, giá trị sản xuất hình thành chủ yếu từ lực TSCĐ nên để thể hiệu cá biệt việc sử dụng TSCĐ, tính hiệu suất sử dụng TSCĐ theo tiêu sau: Hiệu suất sử dụng = Doanh thu kỳ vốn cố định Vốn cố định bình quân kỳ b.2 Hiệu suất sử dụng vốn lưu động Hiệu suất sử dụng vốn lưu động công ty đánh giá thông qua tiêu thể tốc độ luân chuyển vốn lưu động như: số vòng quay bình qn vốn lưu động, số ngày bình quân vòng quay vốn lưu động Ngồi để đánh giá chi tiết hiệu suất sử dụng VLĐ ta phân tích tốc độ luân chuyển hàng tồn kho tốc độ luân chuyển khoản phải thu c Phân tích hiệu sử dụng vốn c.1 Hiệu sử dụng vốn Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng quản lý nguồn vốn làm cho đồng vốn sinh lời tối đa nhằm mục tiêu cuối doanh nghiệp tối đa hoá giá trị tài sản vốn chủ sở hữu c.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn Các nhân tố bên Các nhân tố bên c.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn cá biệt Hiệu sử dụng vốn cố định Đối với doanh nghiệp SXKD, giá trị sản xuất hình thành chủ yếu từ lực TSCĐ nên để thể hiệu cá biệt việc sử dụng TSCĐ, tính hiệu suất sử dụng TSCĐ theo tiêu sau: Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất sinh lời vốn cố = định Vốn cố định bình quân kỳ Hiệu sử dụng vốn lưu động Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất sinh lời vốn = lưu động Vốn lưu động bình quân kỳ c.4 Phân tích hiệu sử dụng vốn tổng hợp Tỷ suất sinh lời doanh thu Chỉ tiêu thể mối quan hệ tiêu kết công ty, bên lợi nhuận bên khối lượng cung cấp cho xã hội doanh thu Cụ thể : Tỷ suất sinh lời Lợi nhuận trước thuế doanh thu = x 100(%) Tổng doanh thu (ROS) Tỷ suất sinh lời kinh tế Lợi nhuận trước thuế lãi Tỷ suất sinh lời vay kinh tế tài sản = x 100(%) (RE) Tơng TS bình qn Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) Việc phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh thể thông qua tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) tỷ số để đánh giá tình hình tài cơng ty qua giúp nhà quản lý đề định quản lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh khả sinh lời việc sử dụng tài sản Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất sinh lời = x 100(%) tài sản (ROA) Tổng tài sản bình quân Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Phân tích hiệu tài nhằm đánh giá tăng trưởng tài sản so với tổng số vốncơng ty thực có, khả sinh lời VCSH Do vậy, để phân tích hiệu tài cơng ty, người ta phân tích tiêu tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) Tỷ suất sinh lời Lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở = x 100(%) Vốn chủ sở hữu bình quân hữu (ROE) c.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng hiệu sử dụng vốn: Các nhân tố ảnh hưởng đến ROA: Sử dụnghình Dupont, ta có cơng thức sau: ROA = Lợi nhuận trước thuế x Tổng doanh thu Tổng doanh thu Tổng Tài sản bình quân = ROS x hiệu suất sử dụng tài sản Qua phương trình Dupont cho thấy tỷ suất chịu tác động hai nhân tố: tỷ suất lợi nhuận doanh thu hiệu suất sử dụng tài sản Các nhân tố ảnh hưởng đến ROE: Sau sử dụnghình Dupont khai triển tốn học, ta có cơng thức sau: ROE = ROA x 1Tỷ suát nợ Phương trình cho thấy có hai nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời VCSH tỷ suất sinh lời tài sản, cấu trúc nguồn vốn, thuế suất thuế thu nhập công ty 10 + Vốn chủ sở hữu: Ta thấy qua năm tỉ trọng VCSH có thay đổi khơng nhiều chiếm tỷ trọng cao lên đến 60% cấu vốn, cho thấy cơng ty hoạt động nguồn vốn tự có, điều đem lại an tồn ổn định cao cho hoạt động kinh doanh VSH, rủi ro tốn thấp + Nợ phải trả: nhìn chung, nợ phải trả công ty biến động tương đối ổn định, năm 2016 tăng lượng lớn so với năm 2015, lại giảm mạnh xuống 28% năm 2017 tức 89.696 nghìn n Trong cấu nợ phải trả chủ yếu nợ dài hạn c Phân tích chi tiết vốn cố định Tổng vốn cố định công ty giảm qua năm 2014 đến 2017, cụ thể từ 170,719 nghìn n xuống 105,420 nghìn Yên Trong kết cấu tổng vốn cố định cơng ty TSCĐ hữu hình chiếm tỷ trọng lớn yếu tố làm ảnh hưởng đến tổng vốn cố định d Phân tích chi tiết vốn lưu động Nhìn chung tổng VLĐ có biến thiên không qua năm Đánh giá cách khách quan tổng VLĐ từ năm 2014 đến 2017 giảm từ 250,827 nghìn n xuống 211,010 nghìn n Lý thay đổi yếu tố chiểm tỷ trọng cao nhóm khoản phải thu hàng tồn kho 2.2.2 Phân tích hiệu suất sử dụng vốn a Phân tích hiệu suất sử dụng vốn cố định + Suất hao phí TSCĐ: Nhìn chung, số có xu hướng tăng qua năm 2014-2017 Do đó, cơng ty lãng phí khoản vốn + Hiệu suất sử dụng TSCĐ: Do ảnh hưởng doanh thu nên hiệu suất sử dụng TSCĐ cơng ty có xu hướng giảm qua năm Hiệu suất sử dụng TSCĐ năm 2016 giảm yếu tố DTT TSCĐ tác động với 11 mức Đến năm 2017 cơng ty hoạt động kinh doanh có nhiều cải thiện, việc sử dụng hợp lý trì hiệu nguồn vốn cố định công ty ko bù đắp DTT có xu hướng giảm b Phân tích hiệu suất sử dụng vốn lưu động + Tốc độ luân chuẩn VLĐ Xem xét tốc độ ln chuyển VLĐ ta thấy tình hình cơng ty khơng tốt có xu hướng giảm liên tục qua năm Qua phân tích ta thấy số vòng quay tăng giảm qua năm chủ yếu ảnh hưởng doanh thu + Khoản phải thu Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng nhỏ tổng VLĐ cơng ty Nhìn chung khoản phải thu khách hàng tăng qua năm, năm 2015 lại giảm Việc khoản phải thu giảm xuống đồng thời doanh thu giảm tín hiệu không tốt + Hàng tồn kho Vốn hàng tồn kho có tăng giảm qua năm, giai đoạn từ 2014-2016 tăng sang 2017 số lại giảm mạnh Bên cạnh ta thấy có điểm sáng cách quản trị VLĐ công ty số vòng quay HTK tăng nhẹ sau chuỗi dài giảm phải dự trữ hàng hóa Chứng tỏ tốc độ luân chuẩn hàng hóa cải thiện, giảm vốn đầu tư dự trữ, rút ngắn chu kỳ chuyển đổi hàng dự trữ thành tiền mặt giảm bớt nguy HTK công ty trở thành hàng ứ đọng c Phân tích hiệu suất tồn vốn Qua phân tích ta thấy hiệu suất luân chuyển vốn ta thấy có biến động qua năm Nhưng tổng quan giai đoạn 20142017 có giảm nhẹ Cụ thể năm 2014 đồng vốn nói chung sử dụng kỳ mang lại 1.6 đồng doanh thu, đến năm 2017 số 1.5 12 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn a Phân tích hiệu sử dụng vốn cá biệt  Hiệu sử dụng vốn cố định: Việc sử dụng TSCĐ công ty mang lại hiệu không cao, liên tục giảm qua năm từ 0.21 xuống 0.001 lần Tóm lại tình hình sử dụng vốn cơng ty giai đạn đầu khả quan giai đoạn sau lại lại hiệu chưa cao bị giảm sút Cơng ty chưa thực tốt việc kiểm sốt chi phí sử dụng VCĐ, đặc biệt chi phí quản lý cơng ty  Hiệu sử dụng vốn lưu động Khả sinh lời vốn lưu động giai đoạn có biến động giống hiệu sử dụng VCĐ Trong năm 2014, với 100 đồng vốn lưu động tạo 0.4 đồng lợi nhuận trước thuế năm 2015 giảm xuống 0.15 đồng đến năm 2017 lại giảm xuống 0.003 đồng Lợi nhuận trước thuế vốn lưu động năm tăng tăng với tốc độ khác làm cho hệ số sinh lời vốn lưu động có lúc tăng lên lúc giảm xuống Như phần phân tích trước, yếu tố lợi nhuận trước thuế làm ảnh hưởng đến hiệu sử dụng VLĐ Để có đánh giá chi tiết giảm sút sao, ta tiếp tục nghiên cứu phần sau b Phân tích hiệu sử dụng vốn tổng hợp Để đánh giá thực chất công tác sử dụng vốn kinh doanh công ty ta phải tiến hành phân tích tiêu tổng hợp phản ánh hiệu sử dụng vốn nói chung công ty Qua tiêu đây: 13 Tỷ suất ROS (%) 15 13.7 10 Tỷ suất ROS (%) 5.44 1.4 2014 2015 2016 0.05 2017 Biểu đồ 2.3: Diễn biến tỷ suất ROS Dựa vào bảng ta thấy tỷ suất lợi nhuận doanh thu có xu hướng giảm dần năm Trong năm, tỷ suất lợi nhuận doanh thu giảm mạnh doanh thu LNTT giảm mạnh lượng tiêu thụ hàng hóa dịch vụ giảm Điều lí giải lợi nhuận trước thuế giảm doanh thu giảm giá vốn tăng, đồng thời chi phí bán hàng chi phí quản lí cơng ty tăng mạnh  Tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA): Tỷ suất ROA(%) 30 21.91 20 10 Tỷ suất ROA(%) 7.58 2.05 2014 2015 2016 0.07 2017 Biểu đồ 2.4: Diễn biến tỷ suất ROA Qua bảng phân tích ta nhận thấy tiêu tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA) có xu hướng giảm giai đoạn 2014-2017 Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 63.5% so với năm 2014 Điều phản ánh tỷ suất sinh lợi có mối liên hệ với Có sụt giảm mạnh tỷ lệ giảm lợi nhuận sau thuế cao, năm 2016 lợi nhuận sau thuế giảm 74.7% so với năm 2015 năm 2017 lợi nhuận sau thuế giảm tới 96.9% so với năm 14 2016 Mặc dù tỷ số lớn nghĩa cơng ty làm ăn có có lãi sụt giảm mạnh qua năm tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA) xuống đáng báo động  Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE): Tỷ suất ROE(%) 40 29.81 20 Tỷ suất ROE(%) 10.76 3.15 0.1 Biểu đồ 2.5 : Diễn biến tỷ suất ROE Từ biểu đồ cho thấy, ROE công ty biến động qua năm Ta thấy ROE giảm biểu tình trạng khơng tốt công ty Mặc dù công ty khắc phục có hiệu ảnh hưởng lớn từ việc tăng lãi suất tiền vay từ năm 2015 - 2017 Bên cạnh đó, qua năm 2014-2016 ta ln thấy ROE công ty lớn ROA, điều chứng rỏ cơng ty sử dụng vốn vay có hiệu quả, nên khuyếch đại tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu cao tỷ suất sinh lời tổng tài sản Đây yếu tố thuận lợi để công ty dễ dàng huy động vốn Tuy nhiên đến năm 2017 ROE lại nhỏ ROA cho thấy công ty dần quản ký không tốt vốn vay Tất điều cho thấy công ty sử dụng đồng vốn chủ sở hữu chưa hiệu  Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản (RE): 15 Tỷ suất RE(%) 40 20 23.9 Tỷ suất RE(%) 8.95 2.8 0.63 Biểu đồ 2.6 :Diễn biến tỷ suất RE Chỉ tiêu RE loại trừ ảnh hưởng sách tài trợ Thể rõ hiệu tài sản đầu tư mà không quan tâm đến mức độ sử dụng vốn vay Giai đoạn 2014-2017, tỷ số RE giảm đáng kể từ 23.9% xuống 0.63% c Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn  Các nhân tố ảnh hưởng đến ROA Bảng 2.17: Tóm tắt nhân tố ảnh hưởng đến ROA Chỉ tiêu 2015/2014 2016/2015 2017/2016 1.Ảnh hưởng nhân tố hiệu suất sử dụng tài 0.22 0.01 0.02 sản(%) Ảnh hưởng nhân tố tỷ -12.43 -6.63 -2.18 suất LN/DT (ROS)(%) Tổng hợp nhân tố ảnh -12.21 -6.62 -2.16 hưởng(%) (Nguồn: Báo cáo tài kết tính tốn tác giả) Qua số liệu tóm tắt bảng 2.17 nói tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA) biến động chủ yếu ảnh hưởng từ nhân tố ROS 16  Các nhân tố ảnh hưởng đến ROE Bảng 2.18: Tóm tắt nhân tố ảnh hưởng đến ROE Chỉ tiêu 2015/2014 2016/2015 2017/2016 1.Ảnh hưởng nhân tố ROA -17.19 -7.95 -2.91 Ảnh hưởng nhân tố tỷ suất -1.85 0.34 -0.14 nợ Tổng hợp nhân tố ảnh -19.04 -7.61 -3.05 hưởng (Nguồn: Báo cáo tài kết tính tốn tác giả) Tỷ suất lợi nhuận VCSH công ty mức thấp cho thấy lợi nhuận tạo từ vốn chủ sở hữu chưa đặt hiệu quả, dù tiêu dương thể cơng ty kinh doanh có lãi 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ HiỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LƢỚI XUẤt KHẨU ĐÀ NẴNG: 2.3.1 Những kết đạt đƣợc a Về tình hình sử dụng vốn  Khái quát theo thời gian: Qua kết phân tích ta thấy tổng vốn kinh doanh cơng ty có xu hướng giảm liên tục qua năm  Kết kinh doanh: Trong suốt năm qua, yếu tố thiên nhiên Việt Nam yếu tố môi trường làm cho doanh thu công ty giảm sút công ty hoạt động đem lợi nhuận không năm bị lỗ Tuy có giảm sút mạnh đáng ghi nhận nổ lực tìm kiếm đầu mới, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với loại hình ni trồng  Mức đáp ứng nhu cầu kinh doanh: Phân tích khả đảm bảo nguồn vốn cố định cho thấy vốn cố định công ty tài trợ hoàn toàn từ vốn chủ sở hữu, giảm thiểu rủi ro việc vay 17 nợ dài hạn cho công ty  Chính sách tài chính: Việc nới lỏng sách tín dụng giúp khách hàng cơng ty có nhiều thời gian để trả nợ qua thu hút nhiều khách hàng b.Về hiệu sử dụng vốn  Hiệu sử dụng VLĐ: Có điểm sáng cách quản trị VLĐ cơng ty số vòng quay HTK tăng nhẹ sau chuỗi dài giảm phải dự trữ hàng hóa  Tỷ suất sinh lời: Tỷ suất lợi nhuận VCSH công ty dương thể công ty kinh doanh có lãi 2.3.2 Những hạn chế tồn Trong giai đoạn 2015 – 2017, công ty đạt thành tựu bên cạnh tồn khơng mặt hạn chế như:  Công ty chịu tác động tiêu cực từ ảnh hưởng chung kinh tế Cụ thể doanh thu giai đoạn 2014-2017 giảm đến 14%, tương ứng mức giảm lợi nhuận trước thuế 99%, mức thay đổi đáng báo động  Các tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng VLĐ công ty chưa đạt hiệu cao làm cho công ty phần lãng phí vốn  Trong cấu nợ phải trả chủ yếu nợ dài hạn Điều chứng tỏ công ty chưa tận dụng nguồn tín dụng từ khoản phải trả người bán  Lợi nhuận trước thuế doanh thu giảm qua năm Tóm lại tình hình sử dụng vốn công ty giai đạn đầu khả quan giai đoạn sau lại lại hiệu chưa cao bị giảm sút  Tỷ suất lợi nhuận vốn(ROA) biến động chủ yếu ảnh hưởng từ nhân tố ROS Thêm vào việc khơng kiểm sốt tốt chi phí đặc biệt chi phí quản lý cơng ty, u tố làm cho lợi nhuận giảm mạnh ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận 18 vốn (ROA) nhân tố ảnh hưởng đến ROA ảnh hưởng đến ROE cách gián tiếp vơ hình dung làm cho số giảm đến mức thấp năm 2017  Ngoài ra, việc chưa tận dụng đòn bẩy tài q trình sản xuất kinh doanh công ty điều đáng quan tâm Tóm lại, bốn năm qua cơng ty hoạt động kinh doanh chưa hiệu chứng doanh thu giảm theo tình hình kinh tế chung, mức lợi nhuận sau thuế mà công ty đạt giảm Đây dấu hiệu cho thấy công ty chưa thật quan tâm xem xét, điều chỉnh chiến lược việc tiết kiệm, giảm trừ chi phí để hoạt động kinh doanh công ty gặt hái thành cơng bị động việc tiếp cận nguồn đầu Những hạn chế cơng ty cần có giải pháp phù hợp, phải biết cách tận dụng, khai thác triệt để lợi để khơng ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn tương lai 19 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LƢỚI XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP: 3.1.1 Kết phân tích 3.1.2 Triển vọng phát triển ngành Việt Nam có tiềm lớn ni trồng thủy sản Thời gian qua, lĩnh vực thủy sản có bước chuyển đổi mạnh theo hướng chất lượng hiệu quả, có nhiều đóng góp vào kinh tế Ngoải vấn đề biến đổi khí hậu mối đe dọa lớn sản xuất lương thực tồn cầu - bao gồm thủy sản ni trồng thuỷ sản Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển cơng nghệ cao, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nông nghiệp, áp dụng vào thực tiễn, thay đổi tập quán làm nông nghiệp theo hướng nâng cao suất, chất lượng, giá trị sản phẩm thuỷ sản 3.1.3 Kế hoạch phát triển công ty : Cơng ty trọng lập kế hoạch tài đặc biệt sách tín dụng, cân đối chặt chẽ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển công ty, tạo tính chuyên nghiệp sử dụng ngoại tệ đặc biệt đồng Yên Thực biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng sản phẩm theo nhu cầu khách hàng phát triển ngành Kế hoạch hóa việc sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao số vòng quay vốn Xác định nhu cầu vốn cụ thể cho khâu quy trình sản xuất thơng qua nghiên cứu chi tiết công đoạn sản xuất 20 Ứng dụng tin học quản lý toàn hệ thống, xây dựng ISO quản lý xây dựng văn hóa cơng ty Trong trung dài hạn, công ty tập trung cao độ tiến hành vào đầu tư, mở rộng diện tích kho KCS-đây nơi kiểm tra chất lượng QI/QC công ty thêm 500 m2 để dự trữ hàng hóa từ kho số 02 chuyển đến Diện tích kho 02 sử dụng vào mục địch kinh doanh khác 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VIỆC SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY TNHH SẢN XUẤT LƢỚI XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện sử dụng vốn cố định: Đánh giá lại tài sản cố định lý số tài sảnđa phần chúng khấu hao hết từ lâu Do vốn đầu tư mua sắm đổi tài sản cố định chủ yếu vốn cho vay, cơng ty phải có trách nhiệm trả lãi theo định kỳ hoàn trả gốc thời hạn định Theo tác giả, công ty nên chọn cho phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thuận lợi cho việc thiết lập kế hoạch khấu hao vào giá thành sản phẩm đặn năm sử dụng TSCĐ 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện sử dụng vốn lƣu động  Đối với hàng tồn kho Cần kiểm tra lại nguyên vật liệu phụ nguyên vật liệu tồn lâu khơng sản xuất Cơng ty nên xác định lượng đơn hàng nhập nguyên liệu tối ưu cho trước bước vào năm tài Để thực điều đó, cần phải có phối hợp mang tính hệ thống phận kinh doanh, phận sản xuất phận kế tốn Bên cạnh đó, cơng ty cần rà sốt lại danh sách nhà cung cấp hàng hóa đầu vào  Đối với khoản phải thu Thay đổi sách chiết khấu khách hàng Cụ thể 21 với khách hàng tiềm công ty nên giữ sách tín dụng thương mại 2/10 net 60, với khách hàng lâu năm (đây loại khách hàng có khoản phải thu chiếm đến 70% công ty) thay đổi từ 2/10 net 60 sang 2.5/10 net 30 3.2.3 Các giải pháp tăng doanh thu nhằm tăng hiệu sử dụng vốn  Giải pháp tăng doanh thu Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo thị trường để nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường, tổ chức mạng lưới tiêu thụ có hiệu Chú trọng tìm kiếm thị trường mới, ổn định đặc biệt thị trường nội địa đầy tiềm Tăng cường công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường để nắm bắt yêu cầu khách hàng số lượng, chất lượng để từ có biện pháp khắc phục kịp thời mặt tồn tại, hạn chế sản phầm phát huy mạnh có  Quản lý chi phí Giá vốn chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí đặc thù Cơng ty đơn vị sản xuất Cơng ty cần kiểm sốt khâu giá nguyên vật liệu đầu vào chi phí nhân công Hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh hai loại hình chi phí chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp khoản tất nhiên phát sinh Cơng ty phải có sách để quản lý đội ngũ bán hàng để tăng cường hiệu làm việc, góp phần làm tăng doanh thu cho cơng ty Bên cạnh việc giảm chi phí quản lý doanh nghiệp góp phần làm tăng lợi nhuận cơng ty 3.2.4 Giải pháp hồn thiện cấu nguồn vốn Trong cấu nguồn vốn công ty vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn Đặc biệt, cơng ty chưa tận dụng đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tài dẫn đến khơng có chắn thuế lãi suất tiền vay tính khoản chi phí hợp lệ miễn thuế 22 Do đặc điểm hoạt động kinh doanh có chu kỳ ngắn, nên hình thức huy động áp dụng chủ yếu vay nợ ngắn hạn Ngồi ra, nên tận dụng sách tín dụng thương mại nhà cung cấp năm tiếp theo, mà tiêu phải trả người bán giảm đến 85% từ năm 2016 với 2017 3.2.5 Một số giải pháp khác  Cải thiện tình hình sử dụng vốn tiền  Các sách khác Cơng ty cần thay đổi nhận thức việc nâng cao tầm quan trọng cơng tác quản trị nói chung quản trị tài nói riêng Thay đổi quan niệm cho rằng, sổ sách kế toán để báo cáo với quan quản lý, cần thông qua số liệu kế tốn để có phân tích đánh giá tài chính, để đưa giải pháp tài hiệu kinh doanh Minh bạch vấn đề tài chính, tạo điều kiện thu hút nhiều nguồn tài trợ từ nhiều nguồn khác Cần mạnh dạn việc thay đổi cách thức quản trị theo hướng cởi mở, cho phép người tham gia vào quản lý cơng ty thơng qua liên minh, liên kết… 23 KẾT LUẬN Vốn yếu tố đảm bảo cho trình sản xuất doanh nghiệp diễn thường xun liên tục Vì khơng có vốn khơng thể tiến hành sản xuất kinh doanh, thiếu vốn gây tình trạng khó khăn, cản trở tính liên tục q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để tăng trưởng phát triển khơng hồn tồn phụ thuộc vào số lượng vốn mà phụ thuộc vào việc quản lý sử dụng vốn cho hợp lý hiệu Mặc khác phải có cấu vốn hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp yếu tố quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn Vì việc phân tích tình hình sử dụng vốn từ nâng cao hiệu sử dụng vốn vô cần thiết cho tồn phát triển bền vững tất doanh nghiệp Qua phân tích tình hình thực tế sử dụng vốn công ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng giai đoạn 2014 – 2017, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm đem lợi nhuận Quy mô nguồn vốn giảm, hiệu sử dụng vốn cố định không ổn định, hiệu sử dụng vốn lưu động giảm sút đáng kể Công ty cần phát huy thành đạt có giải pháp hợp lý để khắc phục hạn chế tồn ... luận tình hình sử dụng vốn phân tích tình hình sử dụng vốn cơng ty, thực tiễn tình hình sử dụng vốn cơng ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Tình hình sử dụng vốn. .. TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận phân tích tình hình sử dụng vốn cơng ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng - Phân tích thực trạng sử dụng vốn công ty. .. luận phân tích tình hình sử dụng vốn cơng ty Chương 2: Phân tích thực trạng sử dụng vốn Cơng ty TNHH sản xuất lưới xuất Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc sử dụng vốn Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty TNHH Sản xuất Lưới xuất khẩu Đà Nẵng, Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty TNHH Sản xuất Lưới xuất khẩu Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay