GIẢI NGÂN HÀNG MẠNG VIỄN THÔNG

43 9 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:45

GIẢI NGÂN HÀNG MẠNG VIỄN THÔNG D09VT3 Câu 1.1 Khái niệm mạng máy tính mơ hình client/sever Mạng máy tính: nhóm máy tính tương kết chia sẻ dịch vụ thông qua kết nối dung chung, hệ thống mạng máy tính thường có hai mơ hình khách chủ (client/sever) ngang hàng Mơ hình client/sever: nguyên tắc sử dụng mạng cho phép chia sẻ tài nguyên Việc chia sẻ đc thi hành chương trình riêng biệt, chương trình chạy máy tính khác Một chương trình gọi sever cung cấp tài nguyên, chương trình client để sử dụng tài nguyên, chương trình sever, client thường chạy máy tính khác Một chương trình sever đáp ứng nhiều c.trình client nhiểu máy khác Câu 1.3 Trình bày ngun lí đánh số theo chuẩn E.164 cho ví dụ cấu trúc số điện thoại VN: E.164 tên quy hoạch đánh số điện thoại quốc tế dc ban chuẩn hóa viễn thơng quốc tế(ITU-T) đưa quản lý Nó rõ định dạng cấu trúc việc phân cấp quản lý số ĐT E.164 ngụ ý tài liệu ITU mô tả cấu trúc hệ thống số điện thoại ITU đưa quy ước mã quốc gia, việc quản lý số điện thoại quốc gia lại đc phủ ủy quyền cho quan viễn thơng thuộc quốc gia nắm giữ Vd: mã quốc gia cho Canada 1, Đức 49, Việt Nam 84…các chữ số lại dc quốc gia gán theo kế hoạch đánh số dc gọ số quốc gia Với VN, số quốc gia gồm phần phần đầu mã vùng Phần sau mã tổng đài mã thuê bao Tuy nhiên số mã quốc gia dc dành riêng cho dịch vụ đặc biệt như: 1800, 1900 hay 113,114… số tổng đài CO phục vụ hàng trăm nghìn th bao nên có vài mã CO số tổng đài khác lại phục vụ vài trăm vài ngàn số số Ư.164 đầy đủ bao gồm mã quốc gia, mã vùng thành phố mạng cung cấp, cuối số điện thoại Câu 1.5 Trình bày ý nghĩa vấn đề đồng định thời lớp vật lí: phía phát tín hiệu, lớp VL nhận khung từ lớp phát tín hiệu lên mơi trường truyền dẫn để truyền liệu phía nhận tín hiệu, lớp VL kiểm tra q trình đồng bit đặt chuỗi bit nhận vào vùng đệm sau thơng báo cho lớp data link liệu chấp nhận với việc truyền thông tin xác thực lớp VL, bên phát bên thu phải đồng với nhau, nghĩa bên thu phải biết biết khí lấy mẫu kênh để phát kiện tín hiệu xác Nếu bên thu lấy mẫu sớm muộn dẫn tới việc nhận sai tín hiệu trương hợp nhận nhầm tín hiệu ngược lại D09VT3 Câu 1.6 Nêu chức lớp liên kết liệu dịch vụ cung cấp lớp Chức lớp lien kết liệu: + cung cấp giao diện dịch vụ định nghĩa rõ với lớp mạng + kiểm sốt xử lí lỗi đường truyền +điều khiển luồng liệu để tương thích tốc độ máy phát máy thu Loại dịch vụ cung cấp lớp này: +dịch vụ phi kết nối khơng báo nhận +dịch vụ phi kết nối có báo nhận dịch vụ hướng kết nối có báo nhận Câu 1.7 Trình bày ngun lí chung để kiểm sốt lỗi lớp liên kết liệu phương pháp thường dung để đảm bảo việc truyền khung tin cậy báo lại cho máy gửi thông tin phản hồi kết nhận đầu đường truyền điển hình là, giao thức u cầu máy thu gửi trả máy phát khung điều khiển đặc bieeth phản ánh kết nhậnkhung máy thu Các phàn ánh dương hay âm Nếu máy phát nhận phản hồi dương khung, hiểu khung đến đích an tồn Ngược lại, phản hồi âm có nghĩa điều xảy khung cần đc truyền lại lần Câu 1.8 Trình bày nguyên lý điều khiển luồng lớp liên kết liệu: vấn đề điều khiển luồng đặt tốc độ truyền khung máy phát nhanh tốc độ nhận khung máy thu Máy phát trì việc đẩy khung với tốc độ cao máy thu hoàn toàn bị tải có phương pháp sử dụng phương pháp thứ nhất, điều khiển luồng thực dựa thông tin phản hồi máy thu gửi trả thông tin đến máy phát phép máy phát truyền tiếp liệu báo cho máy phát biết tính trạng nhận liệu Phương pháp thứ 2, sử dụng kĩ thuật điều khiển luồng dựa tốc độ, có chế để giới hạn tốc độ máy phát gửi mà ko cần phải sử dụng thông tin phản hồi từ máy thu D09VT3 Câu 1.9 trình bày khái niệm mạng cục chức thành phần mạng cục mạng cục (LAN) mạng liệu tốc độ cao bao phủ khu vực địa lý tương đối nhỏ Nó thường kết nối trạm làm việc, máy tính cá nhân, máy in, máy chủ số thiết bị khác Mạng cục cung cấp cho người dung máy tính nhiều lợi ích, gồm chia sẻ truy nhập tới thiết bị ứng dụng, trao đổi tệp truyền thông qua thư điện tử ứng dụng khác Để mạng cục hoạt động, cần thành phần cứng phần mềm phần cứng gồm đường truyền dẫn, card mạng trạm cuối thiết bị mạng: + trạm cuối: gồm máy tính cá nhân, máy chủ, máy in v.v… trạm cuối cần chương trình thực thi dịch vụ thư điện tử, truyền tệp… + đường truyền dẫn: phương tiện kết nối trạm cuối mạng cục +card mạng: cung cấp giao diện đường truyền dẫn trạm cuối + lien kết mạng: thiết bị lặp, HUB, cầu nối, định tuyến sử dụng để kết nối đoạn mạng với Câu 1.10 Vẽ hình giới thiệu kiểu kiến trúc mạng cục bộ: mạng hình sao: gồm điều khiển trung tâm, trạm đc kết nối vào điều khiển trung tâm Mạng dạng bus: bao gồm đường truyền liệu tốc độ cao nhất, đường truyền đc gọi BUS đc chia sẻ nhiều nút Bất muốn truyền liệu, trạm truyền ấn định địa trạm đích truyền liệu BUS Mạng cấu trúc vòng: có hình dạng vòng khép kín, nút nối với vòng điểm cách khoảng Thơng tin dc truyền vòng theo hướng nhăm tránh xung đột Vẽ hình: tự vẽ Câu 1.11 Trình bày thủ tục thực trình truyền nhận khung Ethernet: truyền khung: tầng MAC trạm cuối nhận dc yêu cầu truyền khung với thông tin địa liệu cần truyền từ tầng LLC, tầng MAC bắt đâù trình truyền cách chuyển đổi thông tin từ LLC vào vùng đệm khung MAC Sau khung đc đóng gói, dc truyền nhận khung: trạm đích nhận đc khung gửi tới cho nó, kiểm tra xem địa đích gói tin cso trung với địa hay ko Để xác định xem ní có nhận gói tin hay ko Nếu trùng địa đó, kiểm tra độ dài khung, tiến hành tính tốn mã kiểm lỗi CRC khớp với mã thu đc từ khung Nếu độ dài khung giá trị kiểm lỗi khớp nhau, xác định kiểu khung dựa kích thước trường Length/Type Cuối cùng, khung đc phân tách chuyển cho giao thức phù hợp tầng D09VT3 Câu 1.13 Giới thiệu mơ hình phân tầng ATM: Gồm tầng: tầng thích ứng ATM: nằm nút giao thức tầng Tầng nhận thông tin định dạng khác nhau, chuyển cho dịch vụ tương ứng để đóng gói thơng tin thành gói 48 bytes chuyển chúng xuống tầng ATM để tiếp tục trình đóng gói tế bào Tầng ATM: tầng gắn tiêu đề vào gói 48 byte, tiêu đề chứa thông tin đường ảo kênh ảo mà gói tin qua, giúp thiết bị chuyển mạch ATM chuyển gói tin tới đích cách xác, sau đó, tầng ATM chuyển tế bào xuống tầng VL để truyền Tầng vật lý: tầng có nhiệm vụ chuyển tế bào 53 bytes tới phương tiện truyền dẫn để truyền Khi gói tin dc chuyển tới đích, q trình nhận phân tách tế bào diễn ngược lại Tầng ATM chuyển tế bào nhận dc cho dịch vụ thích hợp tầng thích ứng ATM Tại , tế bào dc phân tách dạng ban đầu chuyển cho thiết bị giao thức thích hợp tầng Câu 1.14 trình bày định dạng UDP datagram: Các trường tiêu đề UDP datagram gồm: Cổng nguồn: trường 16 bit xác định số cổng chương trình ứng dụng gửi Cổng đích: trường 16 bit xác định số cổng chương trình ứng dụng nhận Độ dài tổng: trường 16 bit xác định độ dài tổng UDP datagram Tổng kiểm tra: trường 16 bit chứa mã kiểm tra lỗi cho toàn phân đoạn D09VT3 Câu 2.1 vẽ sơ đồ cấu trúc mạng điện thoại chuyển mạch kênh giới thiệu thành phần mạng Tự nhớ hình mà vẽ Hình dễ nhớ khó vẽ vào (trang 20 SGK) Các thành phần + mạch vòng nội hạt : đường kết nối thuê bao trạm chuyển mạch trung tâm.là đường dây truy nhập khách hàng nối tới mạng, mạch vòng nội hạt dành riêng cho thuê bao Mỗi khách hàng gọi điện thoại mạch vòng hoạt động + trạm chuyển mạch trung tâm ( CO ) : thành phần cốt lõi dùng để thiết lập kết nối tạm thời thuê bao.để thực dc điều này, chuyển mạch CO phải đặt cuối đường dây thuê bao đường trung kế liên trạm để thuê bao thực gọi dc cung cấp dẫn cho thủ tục gọi, mạch dịch vụ phải kết cuối chuyển mạch + Trung kế : thiếu bị truyền dẫn chuyển mạch Thông thường trung kế đường truyền số ghép kênh tốc độ cao ( kim loại cáp quang ) Các đường trung kế kéo dài hàng trăm km nhiều khách hàng dùng chung Nếu ko đủ đường trung kế trực tiếp để đáp ứng đủ nhu cầu kết nối gọi kết nối nhiều trung kế xuyên qua nhiều chuyển mạch + chuyển mạch chuyển tiếp (tandem) : nhóm mật độ sử dụng cao trung kế khơng đủ khả để chuyển tải tồn lưu lượng gọi chuyển mạch kết nối nhóm trung kế có mật độ sử dụng cao trước tiên định tuyến tới nhóm trung kế Nếu khơng trung kế rỗi gọi định tuyến sang nhóm trung kế cuối gọi chuyển tới chuyển mạch CO khác Các chuyển mạch CO gọi chuyển mạch chuyển tiếp (tandem) D09VT3 Câu 2.2 Phân loại mạng máy tính.vẽ hình giới thiệu kiểu kiến trúc mạng TL : Mạng máy tính chia làm loại : Mạng cục (Lan – Local Area Network ) mạng liệu tốc độ cao bao phủ khu vực địa lí tương đối nhỏ, thường kết nối trạm làm việc, máy tính cá nhân, máy in, máy chủ sơ thiết bị khác Mạng cục cung cấp cho người dùng máy tính nhiều lợi ích,gồm chia sẻ truy nhập tói thiết bị ứng dụng, trao đổi tệp truyền thông người dùng thông qua thư điện tử ứng dụng khác Mạng diện rộng ( WAN – Wide Area Network ) mạng truyền số liệu bao phủ vùng địa lí tương đối rộng lớn, thường sử dụng phương tiện truyền dẫn cung cấp nhà khai thác mạng, để kết nối mạng cục có khoảng cách xa,nhờ máy tính địa điểm kết nối với máy tính đại điểm khác Các kiểu kiến trúc mạng : + Mạng hình : Gồm khung điều khiển trung tâm,mỗi trạm cuối kết nối với bô điều khiển trung tâm + Mạng dạng BUS : gồm đường truyền liệu tốc độ cao nhất.Đường truyền gọi BUS chia sẻ nhiều nút Khi muốn truyền liệu, trạm truyền ấn định trạm đích truyền liệu lên BUS + Mạng cấu trúc vòng : có hình dạng vòng khép kín,các nút nối với vòng điểm cách khoảng đó.Thơng tin truyền vòng theo hướng nhằm tránh xung đột D09VT3 Câu 2.3 Giới thiệu dịch vụ Internet Các dịch vụ internet bao gồm : DV truy cập internet : dịch vụ cung cấp cho người sử dụng khả truy cập Internet DV kết nối internet : Là dịch vụ cung cấp cho quan,tổ chức,doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet khả kết nối với với Internet quốc tế DV ứng dụng internet : dịch vụ sử dụng internet để cung cấp ứng dụng cho người dùng Một số dịch vụ thông dụng internet + WWW ( World Wide Wed ) : web tập hợp trang liệu HTML chứa tất máy tính giới.WWW bao gồm trang thơng tin có kí tự,hình ảnh hiệu ứng… mà bạn xem trình duyệt web ( Web browser ),ví dụ Microsoft Internet Explorer (IE) Netscape Navigator + E-mail (thư điện tử ) dịch vụ đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin người sử dụng Internet thông qua việc gửi ,nhận thư điện tử dịch vụ sử dụng nhiều Internet tiện lợi,nhanh chóng kinh tế/ + FTP ( File Transfer Protocol ): FTP hệ thống chủ yếu để chuyển tải file máy tính vào Internet File chuyển tải có dung lượng lớn FTP hầu hết sử dụng cho chuyển tải liệu mang tính cá nhân +IRC (Internet Relay Chat ) chat giúp cho người truyền đạt thông tin qua Internet cách gõ mẫu tin từ bán phím máy tính + Telnet : dịch vụ kết nối chương trình máy tính nguồn với máy tính khác xa.Trong trường hợp cần phải có tên người sử dụng (username) mật mã(password) tên máy đó,và phải cần biết mở hệ thống máy sử dụng – hệ thống tổng quát UNIX D09VT3 Câu 2.7 Khái niệm định tuyến chức đinh tuyến  Khái niệm định tuyến Định tuyến lựa chọn đường để truyền đơn vị liệu từ trạm nguồn đến trạm địch liên mạng chức định tuyến dc thực tầng mạng, cho phép định tuyến đánh giá đường sẵn có tới địch Để đánh giá đường đi, định tuyến sử dụng thông tin tôpô mạng thơng tin người quản trị thiêt lập thiết lập thông qua giao thức định tuyến Tầng mạng hổ trợ chuyển gói từ đầu cuối tới đầu cuối nổ lực tối đa qua mạng kết nối với Tầng mạng sử dụng bảng định tuyến IP để gửi gói từ mạng nguồn đến mạng đích Sau giải sử dụng đường nào, định tuyến tiến hành việc chuyển gói Nó lấy gói nhận giao diện vào chuyển tiếp gói tới giao diện tương ứng Trong liên mạng, mạng định danh địa mạng định tuyến sử dụng địa để nhận biết đích Bộ định tuyến sử dụng địa mạng để nhận dạng mạng đích gói tin liên mạng  Các chức Chức xác định đường : chọn đường tối ưu đến đích theo tiêu chí Để trợ giúp cho trình xác định đường đi, giải thuật định tuyến khởi tạo trì bảng định tuyến, bàng chứa thông tin tuyến tới đích Khi đường tối ưu xác định,bước nhảy gắn với đường cho định tuyến biết phải gửi gói đâu để đến đich theo đường tối ưu Chức chuyển mạch : cho phép định tuyến chuyển gói từ cổng vào tới cổng tương ứng với đường tối ưu chọn Trong trình định tuyến , phần địa mạng sử dụng để xác định đường đi, phần địa trạm định tuyến cuối đường sử dụng để chuyển gói tới trạm đích D09VT3 Câu 2.5 đặc điểm phương thức truyền thông dị Thuật ngữ „ dị „ để miêu tả xếp định thời bên phát bên nhận mà ko trao đổi thông tin định thời ngầm rủi ro Để chuyển đổi thơng tin xác,mỗi cặp phát-thu phải ln đồng lẫn Thuật ngữ dị đề cập tới khoảng thời gian liên quan mà bên phát thu định thời với nhau, môi trường dị khoảng thời gian ngắn vậy, thuật ngữ định hướng kí tự (character-oriented ) mơ tả tốt trường hợp truyền thơng dị Tốc độ bit tín hiệu 1200 b/s bit xuất kênh khoảng 830 micro giây (1/1200 b/s ) Vì thế, để lấy mẫu bit xác, khoảng thời gian lấy mẫu phải vào khoảng 830 micro giây Vấn đề lúc xuất tiến trình lấy mẫu bit khởi đầu cung cấp thông tin Việc bắt đầu bit khởi đầu báo hiệu thông qua việc thay đổi đường dây từ trạng thái điện áp dương sang trạng thái khơng có điện áp.cách dễ để suy nghĩ bit khởi động coi gọi đánh thức đến bên thu Khi bên thu thấy thay đổi này, hiểu bít khởi động tới đơn giản làm công việc đếm tới khoảng bit (415 micro giây) lấy mẫu đầu tiên.trong trường hợp bên phát va bên thu đồng khoảng thời gian truyền kí tự mà ko trao đổi thơng tin định thời công khai Phương pháp dị phụ thuộc vào mức độ xác vừa phải với đồng chạy tự bên thu phát Ngoài ra, truyền thông dị hoạt động tốt vơi tốc độ liệu thấp khoảng cách bit lớn với tốc độ liệu 45 Mb/s bit chi xuất 0.002 micro giây Với khoảng cách bit nhỏ kĩ thuật dị với cấu đinh thời ẩn làm truyền thơng khó xác lớp vật lí D09VT3 Câu 2.6 Các đặc điểm phương thức truyền thơng đồng Khi số lượng bit truyền liệu bên phát thu đến giá trị u cầu với bên truyền thông phải trao đổi thông tin định thời xác để đồng liên kết nối tiếp, có đường truyền thơng tin, thông tin định thời phải „nhúng‟ liệu truyền thơng vậy, phải trì mối quan hệ đinh thời thời gian dài bên phát cung cấp thông tin đinh thời nằm phần dòng liệu, gọi “đồng bộ” Các cấu truyền tín hiệu băng sở sử dụng để truyền thơng liệu mà thơng tin đồng bên gửi bên nhận chìa khóa cho việc sử dụng tín hiệu băng sở với mục đích đồng đảm bảo thường xuyên có chuyển dịch (1 thành ngược lại ) xuất dòng liệu thực tế,mơ hình đồng tốt hốn đổi liên tục 0.Trong trường hợp này, bít dòng liệu cung cấp thông tin đồng cho bên thu Vấn đề nằm chỗ trạng thái chuyển dịch để trì đồng vài trường hợp chuỗi tín hiệu tồn tồn Nhìn vào cấu truyền tín hiệu đơn cực song song, chuỗi tồn tồn ko có thay đổi để bên thu nhận biết đồng có cấu lưỡng cực trở ko có ưu điểm vấn đề này.Trong BPRZ,bit luân phiên đảo cực nên có nhiều bit1 liền nhâu có thẻ chấp nhận bit liền thành chuỗi dài lại xảy việc khơng thể truyền dc tín hiệu đồng cần phải tránh chuối sử dụng cấu truyền tín hiệu BPRZ sử dụng mạch T-1 chuẩn T-1 rõ xảy trường hợp chuỗi 15 số liên tiếp vượt qua số này, đường truyền dễ bị đồng cấu phát triển để đảm bảo khơng xảy chuỗi có 15 số đường T-1 10 D09VT3 Câu 11: Giải thích kĩ thuật phân mảnh gói tin IP, khái niệm MTU cho ví dụ phân mảnh TL: Kỹ thuật phân mảnh gói tin IP khái niệm MTU: Gói liệu tầng IP gọi datagram Mỗi datagram có chiều dài biến thiên, gồm hai phần tiêu đề liệu Phần tiêu đề có chiều dài từ 20 → 60byte, chứa thông tin cần thiết cho việc định tuyến chuyển phát liệu Trên đường tới đích, datagram qua nhiều mạng khác Mỗi định tuyến mở IP datagram từ khung nhận được, xử lý đóng gói datagram khung khác Định dạng kích thước khung khung nhận phụ thuộc vào giao thức mạng vật lý mà qua Định dạng kích thước khung gửi phụ thuộc vào giao thức vật lý mà khung qua Mỗi giao thức tầng liên kết liệu có định dạng khung riêng Một trường định nghĩa định dạng khung kích thước tối đa trường liệu Nói cách khác, datagram đóng gói khung Kích thước tổng datagram phải nhỏ kích thước tối đa MTU: giá trị đơn vị truyền tối đa, khác giao thức mạng vật lý Để giao thức IP không phụ thuộc vào mạng vật lý, nhà thiết kế định lấy chiều dài tối đa IPdatagram = MTU lớn định nghĩa thời điểm Đối với mạng vật lý khác, phải chia nhỏ datagram đê chuyển qua mạng Việc chia nhỏ datagram gọi phân mảnh Khi datagram phân mảnh, mảnh có phần tiêu đề riêng Một mảnh lại phân mảnh tiếp chúng gặp mạng có MTU nhỏ Và phân mảnh nhiều lần trc đến đích Việc ghép mảnh thực trạm đích mảnh trở thành datagram độc lập VD: datagram gốc có kích thước 4000byte (0 → 3999) phân mảnh thành mảnh Mảnh thứ mang byte từ → 1399; có giá trị trường độ dịch phân mảnh 0/8=0 Mảnh mag byte từ 1400 → 2799; giá trị dịch phân mảnh 1400/8=175 Mảnh cuối mang byte 1800 → 3999; giá trị dịch phân mảnh 2800/8=350 29 D09VT3 Câu 12: Trình bày đặc điểm chức giao thức ICMP? TL: IP giao thức chuyển gói phi kết nối khơng tin cậy mục đích sử dụng hiệu tài nguyên mạng cung cấp dịch vụ chuyển gói nỗ lực Hai thiếu hụt điều khiển lõi thiếu chế hỗ trợ Giao thức thông báo điều khiển liên mạng ICMP (Internet Control Message Protocol) thiết kế để bù đắp thiếu hụt trên, tin ICMP chia làm loại: Thông báo lỗi (error – reporting) Truy vấn (query) Thông báo lỗi: Thông báo cố mà định tuyến hay trạm đích gặp phỉa xử lý IP datagram Hỗ trợ IP điều khiển lỗi không sửa lỗi mà thông báo lỗi Các lỗi bao gồm: - Destination unreachable: Khi định tuyến định tuyến datagram trạm chuyển phát datagram, datagram bị bỏ đi, định tuyến trạm đích gửi thơng báo Destination unreachable cho trạm nguồn - Source quench Ip giao thức phi kết nối, khơng có liên lạc trạm nguồn, định tuyến trạm đích, IP khơng cung cấp chế điều khiển luồng nên gây tắc nghẽn Bộ định tuyến hay trạm đích có đệm với kích thước giới hạn để chứa datagram nhận trước chuyển tiếp hay xử lý chúng Nếu tốc độ nhận lớn tốc độ chuyển tiếp tốc độ xử lý hang đợi bị tràn định tuyến hay trạm phải bỏ số datagram Thông báo Source Quench ICMP bổ sung cho IP chế điều khiển luồng Khi định tuyến hay trạm loại bỏ gói tắc nghẽn, chúng gửi thông báo tới trạm nguồn với mục đích: Thơng báo cho trạm nguồn datagram bị bỏ, cảnh báo trạm nguồn tắc nghẽn trạm nguồn giảm tốc độ gửi - Time exceeded: Bản tin Time Exceeded gửi trường hợp: Bộ định tuyến nhận datagram có trường thời gian sống Trong khoảng thời gian định, trạm đích khơng nhận đủ mảnh datagram - Parameter Problem: Nếu định tuyến hoạc trạm đích nhận thấy khơng có rõ ràng thiếu giá trị phần tiêu đề, chúng loại bỏ gói gửi thơng báo cho trạm nguồn Truy vấn: Giúp trạm người quản lý mạng lấy thông tin cụ thể định tuyến hay trạm khác hay cho phép chẩn đoán số cố mạng Echo request, Echo Reply: Mục đích chẩn đốn, người quản lý mạng người dụng sử dụng cặp thông báo để nhận diện cố mạng Kết hợp thơng báo cho biết hệ thống liên lạc với không Lệnh ping sử dụng cặp thông báo truy vấn Timestamp request, Timestamp reply: Hai máy (hai trạm định tuyến) sử dụng timestamp request timestamp reply để xác định thời gian vòng chúng, sử dụng để đồng đồng hồ máy Mask request, mask reply Một trạm biết địa IP khơng biết mặt nạ kèm với địa IP Để lấy mặt nạ, trạm gửi thông báo mask request tới định tuyến mạng LAN Khi định tuyến nhận thơng báo mask request, đáp lại thơng báo mask reply, thông báo trả lời cung cấp mặt nạ cho trạm Router Solicilation Router Advertisement: Đôi trạm cần biết định tuyến có tồn hoạt động không? Thông báo router solicilation router advertisement trợ giúp yêu càu Trạm gửi quảng bá router solicilation Bộ định tuyến nhận thông báo quảng bá thông tin định tuyến chúng sử dụng thông báo router advertisement Bộ định tuyến gửi định kì thông báo router advertisement 30 D09VT3 Câu 13: Giới thiệu truyền thơng tiến trình tới tiến trình, khái niệm địa cổng địa socket TL: Giới thiệu truyền thơng tiến trình tới tiến trình (process to process) Truyền thơng tiến trình tới tiến trình hay chương trình tới chương trình (process to process) giao vận sử dụng giao thức TCP Mạng IP có trách nhiệm truyền thơng từ trạm tới trạm, nhiên chuyển phát thơng báo (gói tin) tới trạm đích, khơng có khả chuyển gói tin tới chương trình ứng dụng trạm Do vậy, giao thức TCP sử dụng để truyền thơng chương trình ứng dụng trạm Khái niệm địa cổng (port) Có số cách để thực truyền thông process to process Giả thiết tiến trình trạm cục cần dịch vụ từ ứng dụng trạm xa Trước hết, trạm cục trạm xa xác định cách sử dụng địa IP Sau đó, để thực truyền thông process to process trạm, ta cần thêm số hiệu số cổng Số cổng số nguyên nằm từ đến 65535 (2 bytes) Như vậy, địa IP dùng để xác định trạm, số cổng sử dụng để xác định tiến trình trạm Mơ hình thơng dụng mơ hình khách/chủ (client - server) chương trình client tự xác định số cổng tùy chọn ngẫu nhiên Còn chương trình server, thường sử dụng cổng thơng dụng Mọi tiến trình khách phải biết số cổng tiến trình chủ tương ứng Các số cổng chia thành vùng: thơng dụng, đăng kí động - Cổng thông dụng: nằm khoảng từ đến 1023, VD port 53 (DNS - hệ thống tên miền), 80 (HTTP – giao thức truyền siêu văn bản), 23 (TELNET - Giao thức đăng nhập từ xa) - Cổng đăng kí: nằm khoảng 1024 đến 49152, phải đăng kí sử dụng - Cổng động: 49125 - 65535, tiến trình sử dụng cổng này, chúng gọi cổng ngẫu nhiên Khái niệm địa socket Địa soket bao gồm địa IP port (số cổng) Để sử dụng dịch vụ TCP, cần cặp địa socket khách chủ Địa socket khách(chủ) để định danh ứng dụng khách (chủ) thông số phần tiêu đề IP, TCP Tiêu đề IP chứa địa IP, tiêu đề TCP chứa địa cổng 31 D09VT3 Câu 14: (Định) Trình bày kĩ thuật điều khiển luồng TCP: nguyên lí cửa sổ trượt chế quản lí cửa sổ TL: Điều khiển luồng định nghĩa lượng liệu mà nguồn gửi trước nhận xác nhận từ đích Trong trường hợp đặc biệt, giao thức tầng giao vận gửi byte liệu đợi xác nhận trước gửi byte Nếu làm vậy, trình gửi diễn chậm Nếu liệu phải qua đường dài nguồn trạng thái rỗi đợi xác nhận ACK Trong trường hợp đặc biêt khác, giao thức tầng giao vận gửi tất liệu có mà khơng quan tâm tới xác nhận Làm tăng tốc độ truyền, làm trạm đích khơng thể xủ lý kịp Bên cạnh đó, phần liệu bị mất, bị nhân đôi, sai thứ tự bị hỏng trạm nguồn khơng biết TCP sử dụng giải pháp nằm hai trường hợp đặc biệt Nó định nghĩa cửa sổ, đặt cửa sổ lên đệm gửi gửi lượng liệu kích thước cửa sổ Nguyên lý cửa sổ trượt (sliding window) Để thực điều khiển luồng, TCP sử dụng kỹ thuật cửa sổ trượt Hai trạm hai đầu kết nối TCP sử dụng cửa sổ trượt Cửa sổ bao phủ phần liệu đệm mà trạm gửi trước quan tâm tới xác nhận trạm Nó gọi cử sổ trượt trượt đệm trạm gửi nhận xác nhận Kích thước cửa sổ trượt thay đổi, xác nhận ACK có định nghĩa kích thước cửa sổ Quản lý cửa sổ TCP sử dụng hai đệm cửa sổ để điều khiển luồng liệu TCP bên gửi có đệm lưu liệu đến từ chương trình ứng dụng gửi Chương trình ứng dụng tạo liệu ghi chúng vào đệm Bên gửi đặt cửa sổ lên đệm gửi phân đoạn kích thước cửa sổ lớn TCP bên nhận cững có đệm Nó nhận liệu, kiểm tra chúng, lưu trữ chúng đệm để chương trình ứng dụng nhận dùng Như biết, kích thước cửa sổ bên gửi bên nhân xác định thông báo phân đoạn xác nhận Thường kích thước cửa sổ thơng báo với kích thước rỗi đệm nhận 32 D09VT3 Câu 15: Trình bày đặc điểm ký thuật định tuyến trạng thái liên kết Trình bày đặc điểm kiểu mạng OSPF: đa truy nhập quảng bá, đa truy nhập không quảng bá (NBMA) Trả lời: Giao thức OSPF (Open shortes Path First) giao thức định tuyến trạng thái liên kết dựa chuẩn mở Nó khắc phục nhược điểm mà RIP gặp phải (ví dụ hội tụ chậm, chọn tuyến đường có số bước nhảy mà khơng quan tâm đến băng thơng) Ưu điểm OSPF: - Tốc độ hội tụ nhanh có thay đổi định tuyến gửi tới định tuyến tất bảng định tuyến - Hỗ trợ mặt nạ chiều dài biến thiên VLSM - Kích thước mạng gần không giới hạn - Sử dụng băng thông hiệu - Chọn đường tối ưu theo “giá” - metric băng thơng - Nhóm thành viên: OSPF chia mạng thành vùng cho phéo phân đoạn hiệu mạng thành nhiều vùng OSPF giới hạn lưu lượng bên vùng ngăn cản ảnh hưởng vùng thay đổi tới vùng khác Sử dụng vùng cho phép mạng định cỡ hiệu Viết tắt: - LSA: link state advertisement - quảng bá trạng thái liên kết - LSU: link state update - cập nhật trạng thái liên kết - DR: định tuyến định - tựa tựa lớp trưởng - BDR: định tuyến dự phòng, dùng để thay trường hợp DR bị lỗi - lớp phó - Đặc điểm kiểu mạng đa truy nhập quảng bá Mạng quảng bá mạng có khả kết nối nhiều router với nhau, router gửi gói tin tất router lại mạng nhận gói tin Trong mạng quảng bá, router OSPF sử dụng địa IP đa hướng 244 0 5(dùng để gửi tin OSPF tới tất router có mạng, DR DBR sử dụng địa để gửi gói LSU LSA) 244 0 (sử dụng để gửi tin OSPF tới DR BDR DR với nhau) Một số đặc điểm mạng quảng bá: có hoạt động bầu DR DBR, cập nhật phát đa hướng tới tất router mạng Trong trình truyền next hop khơng thay đổi địa IP router nguồn lưu giữ Các mạng quảng bá thông dụng là: ethernet, token ring - Đặc điểm kiểu mạng đa truy nhập không quảng bá Mạng đa truy nhập khơng quảng bá mạng có khả kết nối nhiều router với nhiên lại khơng có khả truyền thơng đa hướng Do vậy, địa IP router phải khác biệt Vì vậy, OSPF phải cấu hình để truyền đơn hướng tới địa IP router mạng Một số đặc điểm mạng NBMA: có hoạt động bầu DR DBR, cập nhật gửi đơn hướng, router muốn trở thành hàng xóm phải kết nối với hub Next hop không thay đổi địa IP router nguồn trì suốt q trình truyền thơng Các mạng NBMA: X 25, frame relay, ATM - Đặc điểm kiểu mạng điểm - điểm Mạng điểm – điểm mạng kết nối router với Khơng có hoạt động bầu DR DBR Các cập nhập phát đa hướng tới địa 244 0 Địa bước nhảy địa router quảng bá tới Sử dụng cho mạng HDLC, PPP, frame relay point to point 33 D09VT3 Câu 1: Xu hướng hội tụ mạng viễn thông TL: - Về công nghệ viễn thông, xu hướng phát triển tập trung vào lĩnh vực:  Công nghệ truyền dẫn: CN quang khẳng định chất lượng truyền dẫn băng thơng, mạng truyền dẫn quang hóa để đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao khách hàng (tốc độ cao, băng thông rộng, chất lượng tốt)  Cơng nghệ chuyển mạch: Tích hợp vi mạch, kĩ thuật số, với CNTT, ATM: xu hướng tập hợp kênh gói, đa dịch vụ, đa tốc độ chuyển  Công nghệ truy nhập: Phương thức truy nhập đa dạng: quang cáp đồng(ADSL, HDSL), vô tuyến (wifi, wibro, wimac) - Về dịch vụ viễn thông, xu hướng phát triển là:  Băng rộng  Ảnh động, đa phương tiện  Truyền hình chất lượng cao HDTV Mỗi mạng VT riêng lẻ có khả đáp ứng nhu cầu phát triển mức độ định Khi thiết kế mạng VT (mạng cục diện rộng, mạng thoại số liệu, mạng cố định di động), nhà cung cấp thường xuyên xây dựng mạng tối ưu theo loại hình dịch vụ mạng (cả truyền dẫn chuyển mạch, phàn mềm hỗ trợ hoạt động Không mạng có khả đáp ứng hàu hết nhu cầu dịch vụ mới, đồng thời xây dựng mạng hội tụ mới, người ta phải phục vụ dịch vụ mạng sẵn có Hội tụ mạng thực số theo xu hướng:  Sự hội tụ mạng cục diện rộng Người sử dụng ko phân biệt ranh giới khoảng cách mạng khả trao đổi thông tin, quản lý thiết bị mạng công nghệ truyền dẫn tốc độ cao sử dụng sợi quang  Sự hội tụ mạng thoại số liệu: Ngày mạng VT có xu hướng hội tụ cung cấp đồng thời dịch vụ mạng thoại số liệu VD: nay, mạng NGN, 3G có khả cung cấp đồng thời dịch vụ điện thoại truyền liệu với tốc độ chất lượng cao  Sự hội tụ mạng cố định di động: Các mạng DĐ cố định kết nối cách suốt khiến người sử dụng phân biệt khác dịch vụ tren mạng cố định hay di động hay mạng Mạng cố định điện thoại hay mạng máy tính có phần truy nhập khơng dây có khả di động giới hạn định, giới hạn ngày mở rộng linh hoạt Trong tương lai, mạng VT có xu hướng hội tụ để truyền loại hình thơng in mạng để dễ dàng cấp dịch vụ viễn thông phong phú, đa dạng đến người sử dụng 34 D09VT3 Câu 2: Trình bày nguyên lý phương pháp định khung lớp kiên kết liệu? - Giới thiệu chung nguyên lý: Để cung cấp dịch vụ cho lớp mạng, lớp liên kết liệu phải sử dụng đc cung cấp lớp vật lý Điều lớp vật lý cần làm nhận dòng bit từ lớp liên kết liệu truyền bit đến máy đích Dòng bit bị lỗi q trình truyền dẫn đến giá trị nhận bị sai Lớp liên kết liệu có trách nhiệm phát cần, sửa lỗi Phương pháp thường dung lớp liên kết liệu chia dòng bit thành khung rời rạc tính tổng kiểm tra cho khung Khi khung đến đích, tổng kiểm tra đc tính lại, kết tính tổng kiểm tra khác với giá trị tổng kiểm tra chứa khung nhận lớp liên kết liệu cho có lỗi xảy thực bước xử lý lỗi Việc chia dòng bit thành khung thực theo số cách sau: Phương pháp đinh khung thứ (Đếm ký tự): Sử dụng trường hợp tiêu đề để số ký tự khung lớp liên kết liệu máy thu nhìn thấy số đếm ký tự này, biết có ký tự khung theo sau xác định vị trí kết thúc khung Vấn đề: số ký tự đếm sai lỗi đường truyền, dẫn đến máy thu đồng bộ, k xác định vị trí ban đầu khung Việc gửi khung ngược trở máy phát để yêu cầu truyền lại khung khơng thực máy thu ko biết cần phải bỏ qua ký tự để đến vị trí bắt đầu truyền lại Do đó, phương pháp sử dụng thực tế Sử dụng kỹ thuật byte stuffing: Phương pháp định khung liên quan đến kỹ thuật tái đồng khung cách sử dụng byte có cấu trúc đặc biệt đặt đầu cuối khung Ngày nay, đa số giao thức sử dụng byte, gọi byte cờ cho mục đích: đơn vị bắt đầu đơn vị kết thúc Để khắc phục trường hợp dòng bit truyền có cấu trúc giống hết byte cờ, lớp liên kết liệu máy phát chèn byte ESC trước byte liệu có cấu trúc khác byte cờ dòng liệu Đây gọi kỹ thuật độn byte Kỹ thuật bit stuffing: Cho phép khung liệu chứa số ngẫu nhiên bit mã số ký tự có kích thước Mỗi khung bắt đầu kết thúc tổ hợp bit có cấu trúc đặc biệt 01111110, máy phát nhìn thấy bit “0” dòng liệu lớp liên kết liệu tự động độn thêm bit “0” vào Việc độn bit nhằm tránh xuất tổ hợp sáu bit liên tiếp dòng liệu (có thể gây nhầm lẫn với tổ hợp cờ) Khi máy thu nhìn thấy bit “1” liên tiếp theo sau bit “0” tự động giả độn cách xóa bỏ bit “0” Đây kỹ thuật hoàn toàn suốt mạng đầu thu phát Sử dụng chế mã hóa lớp vật lý: Phương pháp dựa đặc điểm mã hóa mơi trường vật lý Một mạng LAN mã hóa bit liệu cách sử dụng bit vật lý Bình thường bit “1” mã hóa cặp cao - thấp, bit “0” mã hóa cặp thấp - cao Các tổ hợp thấp – thấp cao - cao ko xuất liệu nên sử dụng để xác định giới hạn khung số giao thức 35 D09VT3 Câu 4: Trình bày đặc điểm kĩ thuật định tuyến trạng thái liên kết TL: Cách thức xây dựng phương thức hoạt động kĩ thuật định tuyến trạng thái liên kết: Kỹ thuật định tuyến trạng thái liên kết (link state) hay gọi kỹ thuật đường ngắn trước (SPF), trì thơng tin đầy đủ định tuyến xa cách chúng kết nối với Kỹ thuật trạng thái liên kết sử dụng: - Quảng cáo trạng thái liên kết (LSA) - Giải thuật SPF SPF kết - Cơ sở liệu topo - Bảng định tuyến cổng tới mạng Trao đổi thông tin định tuyến - Các định tuyến trao đổi quảng cáo trạng thái liên kết (LSA) với Mỗi định tuyến bắt đầu với mạng nối trực tiếp với - Mỗi định tuyến đồng thời xây dựng sở liệu tôp bao gồm tất LSA đến từ liên mạng - Giải thuật đường ngắn trước (SPF) tính tốn khả tới mạng đích Bộ định tuyến xây dưng tơpơ logic dạng cây, với gốc nó, bao gồm tất đường tới mạng liên mạng vecto khoảng cách Sau xếp đường ngắn - Bộ định tuyến liệt kê đường tốt cổng tới mạng đích bảng định tuyến Truyền lan thay đổi topo: Kỹ thuật trạng thái liên kết dựa việc sử dụng cập nhật trạng thái liên kết Mỗi tơpo có thay đổi, định tuyến biết thay đổi gửi LSA tới định tuyến khác hay định tuyến định LSA tràn gập tất định tuyến mạng Các bước thực sau: - Lưu vết hàng xóm gồm tên, trạng thái hoạt động giá liên kết tới hàng xóm - Xây dựng gói LSA liệt kê tên định tuyến hàng xóm giá liên kết gồm hàng xóm mới, thay đổi giá liên kết, liên kết tới hàng xóm chuyển sang trạng thái khơng hoạt động - Gửi gói LSA để tất định tuyến khác nhận - Khi nhận gói LSA, ghi lại gói sở liệu - Hoàn thành đồ liên mạng cách sử dụng liệu gói LSA tích lũy, sau tính tốn tuyến tới tất mạng khác sử dụng SPF Khi gói LSA tạo nên thay đổi sở liệu trạng thái liên kết, giả thuật SPF tính tốn lại đường tốt cập nhật bảng định tuyến Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật định tuyến trạng thái liên kết Yêu cầu nhớ xử lý Kỹ thuật định tuyến trạng thái liên kết yêu cầu định tuyến sử dụng nhiều nhớ thực nhiều xử lý so với định tuyến vecto khoảng cách Bộ nhớ phải có khả lưu trữ thông tin liệu khác từ topo bảng định tuyến CPU phải xử lý phức tạp tốn thời gian để tính tốn SPF (đường ngắn nhất) Yêu cầu băng thông: Băng thông mạng sử dụng trạng thái liên kết bị tiêu tốn nhiều cho gói trạng thái liên kết ban đầu trao đổi trình khám phá ban đầu, định tuyến gửi gói LSA tới tất định tuyến khác Điều làm giảm đáng kể băng thông mạng, nhiên sau giai đoạn ban đầu giao thức yêu cầu lượng băng thông tối thiểu để gửi tin LSA topo mạng thay đổi Đường không quán định tuyến: Các định tuyến với tập LSA khác tính tốn dựa liệu topo khác Do mạng trở thành không tới không thông định tuyến liên kết Trong mạng lớn, vấn đề phân phối gói LSA lỗi tăng lên Nếu phần mạng hoạt động trước sau phần mạng khác, thứ tự gửi nhận gói LSA khác Điều làm biến đổi suy yếu hội tụ Các định tuyến phải học nhiều phiên khác topo trước xây dựng SPF bảng định tuyến 36 D09VT3 Câu 5: Mơ hình tham chiếu chức phần MTP UP hệ thống SS7 TL: Mơ hình SS7 đươc chia thành mức (level) tham chiếu sang mơ hình OSI Chức phần MTP hệ thống SS7 Phần chuyển giao tin báo hiệu (MTP) bao gồm chức chung tất tin Những chưc cung cấp khả chuyển tin cách tin suốt giưa đối tượng sử dụng mạng báo hiệu nội dung tin báo hiệu hoàn toàn độc lạp với Điều có nghĩa tin báo hiệu đươc chuyển giao: - Đúng: tất tin “méo” phải đươc sửa lại trước chúng đươc chuyển giao tới phần người sử dụng bên thu/nhận tin - Đươc sửa lỗi liên tiếp - Không bị tổn thất lặp lại MTP gồm lớp MTP1, MTP2, MTP3  MTP1 Định nghĩa phương tiện vật lý dùng để chuyền thông tin từ điểm tới điểm khác, giao diện với tải thơng tin Đường liệu báo hiệu đường dẫn hai chiều dành cho báo hiệu, gồm hai kênh liệu hoạt đông theo hai hương đối diện với tốc độ liệu lớp bao gồm phần cứng như: - Kênh liệu - Các thiết bị đầu cuối truy nhập tới hệ thống chuyển mạch Trong hệ thống báo hiệu SS7, thơng tin đươc mã hóa vào dòng bít Các thực thể chức thuộc mức 1(lớp MTP1) tạo dòng bít để chuyển tải thông tin báo hiệu hệ thống SS7 sử dụng kênh truyền dẫn số thông thường để làm liên kết liệu báo hiệu  MTP2 Lớp thực chưc đường báo hiệu bao gồm: - Điều khiển thu(tới lớp 3); - Điều khiển phát(từ lớp 3); - Điều khiển trạng thái kênh; - Phat lỗi, phân tách tin, kết nối (kết nối phần thu, phát đến lớp 1) Bản tin lớp tương tự tin lớp hệ thống truyền liệu có loại SU sử dụng với mục đích khác  MTP3 MTP3 chứa chức mạng báo hiệu SNF, gồm điều khiển tin báo hiệu điều hành mạng báo hiệu Các chức điều khiển tin báo hiệu bao gồm: Định tuyến tin; Phân biệt tin; Phân bố tin Mục đích phần điều hành mạng báo hiệu chức mạng báo hiệu để thực hành động cần thiết để trì dòng báo hiệu trường hợp hệ thống có sai hỏng Điều hành mạng báo hiệu chia làm nhóm chức chính: - Điều hành lưu lượng báo hiệu - Điều hành kênh báo hiệu - Điều hành tuyến báo hiệu Chức UP hệ thống SS7: Các phần người sử dụng (UP) tạo phân tích thơng tin báo hiệu Chúng sử dụng MTP chức truyền tải để mang thông tin báo hiệu tới phần sử dụng khác loại UP gồm số loại sau: - TUP: phần người sử dụng điện thoại - DUP: phần người sử dụng số liệu - MTUP: phần người sử dụng điện thoại di động - ISUP: phần sử dụng mạng ISDN 37 MM Câu 6: Trình bày hoạt động, vẽ hình minh họa đặc điểm giao thức ARP RARP TL: Một liên mạng kết hợp nhiều mạng vật lý kết nối với thông qua thiết bị liên kệt mạng, định tuyến, gateway Trạm định tuyến nhận dạng tầng mạng địa logic (địa IP), địa logic địa chung, toàn liên mạng nhiên, đường tới đích, gói phải qua mạng vật lý khác, mức vật lý, trạm định tuyến nhận dạng địa vật lý (địa MAC), địa vật lý địa cục cần mạng cục Địa vật lý địa IP hai số liệu nhận dạng khác Chúng ta cần hai mạng vật lý, chẳng hạn mạng Ethernet sử dụng đồng thời hai giao thức tầng mạng khác nhau, chẳng hạn IP IPX Ngược lại, gói thuộc giao thức tầng mạng chẳng hạn IP qua nhiều mạng vật lý khác Nghĩa là, để chuyển phát gói tới trạm định tuyến, cần có hai mức đánh địa chỉ: logic vật lý Do vậy, cần có phương pháp để ánh xạ hai địa Giao thức phân giải địa (ARP - Address Resolution Protocol) chuyển đổi địa logic thành địa vật lý Còn giao thức phân giải địa ngược (RARP - Reverse Address Resolution Protocol) chuyển đổi địa vật lý thành địa logic ARP Khi trạm định tuyến cần tìm địa vật lý trạm định tuyến khác mạng, gửi gói yêu cầu ARP Gói chứa đại vật lý địa logic nguồn địa IP đích Do nguồn khơng biết địa vật lý đích nên yêu cầu gửi quảng bá Mọi trạm định tuyến mạng nhận xử lý yêu cầu ARP này, có trạm đích nhận địa IP gửi trả lời ARP lại cho nguồn Gói trả lời chứa địa logic địa vật lý địch Gói trả lời gửi thẳng (gửi unicast) tới trạm yêu cầu (nguồn sử dụng địa vật lý có gói yêu cầu ARP Giao thức RARP RARP giao thức chuyển đổi địa vật lý thành địa logic Mó dụng trường hợp máy biết địa vật lý lại khơng biết địa IP, chẳng hạn máy không ổ cứng khởi động qua mạng Khi máy bật, yêu cầu RARP tạo gửi quảng bá mạng cục Một máy khác mạng biết dịa IP trả lời yêu cầu tin trả lời RARP Máy yêu cầu RARP phải chạy chương trình RARP khác máy trả lời RARP phải chạy chương trình RARP chủ Trong hình 11, máy trạm không ổ cứng khởi động, yêu cầu RARP tạo quảng bá tới máy mạng, Mọi trạm mạng cục nhận gói này, máy RARP trả lời yêu cầu Gói trả lời có chứa địa IP máy yêu cầu 38 MM Câu 7: Trình bày chức hoạt động định thời TCP TL: Các định thởi có chuwacs hỗ trợ hoạt động cho TCP Có định thời: 1) Bộ định thời truyền lại (retransmission): - TCP dùng định thời truyền lại để điều khiển phân đoạn bị bị hỏng - Bộ định thời có tác dụng xử lý thời gian truyền lại hay thời gian đợi xác nhận phân đoạn - Khi TCP gửi phân đoạn tạo định thời truyền lại cho phân đoạn Có hai trường hợp xảy ra:  Nếu xác nhận phân đoạn nhận trước định thời tắt định thời hiệu lực  Nếu định thời tắt trước xác nhận đến, phân đoạn truyền lại định thời đặt lại 2) Bộ định thời kiên nhẫn (persistence): - Để giải thông báo kích thước cửa sổ - Giả sử TCP nhận thơng báo kích thước cửa sổ  TCP gửi ngừng truyền bên nhận gửi xác nhận thơng báo kích thước cửa sổ lớn 0, nhiên xác nhận bị  Nếu xác nhận mất, bên nhận nghĩ xong nhiệm vụ đợi bên gửi gửi liệu, bên gửi khơng nhận xác nhận tiếp tục đợi bên nhận gửi xác nhận thơng báo kích thước cửa sổ khác 0, bên TCP đợi vơ hạn - Giải vấn đề: TCP sử dụng định thời kiên nhẫn cho kết nối  Khi bên gửi nhận xác nhận thơng báo kích thước cửa sổ = 0, khởi động định thời kiên nhẫn  Khi định thời kiên nhẫn hết hạn, TCP bên phát gửi phân đoạn đặc biệt, gọi Probe, phân đoạn chứa byte liệu, phân đoạn probe cảnh báo cho bên nhận biết xác nhận bị cần gửi lại - Giá trị định thời kiên nhận giá trị thời gian truyền lại  Nếu không nhận trả lời từ bên nhận, phân đoạn probe lại gửi, giá trị định thời kiên nhẫn nhân đôi thiết lập lại  Bên phát tiếp tục gửi phân đoan probe, nhân đôi thiết lập lại định thời kiên nhẫn đạt tới ngưỡng (thường 60s) Sau đó, sau 60s bên phát lại gửi phân đoạn probe cửa sổ mở lại 3) Bộ định thời tồn (keep alive): - Được sử dụng để tránh tình trạng kết nối hai trạm tình trạng rỗi lâu - Vấn đề: máy khách mở kết nối TCP tới máy chủ truyền số liệu sau khơng làm Trường hợp kết nối mở mãi - Giải quyết: Các thực thi TCP trang bị cho máy chủ định thời tồn  Mỗi máy chủ nghe thấy từ máy khách, đặt lại định thời (thường 2h)  Nếu 2h, máy chủ không nghe thấy từ máy khách, gửi phân đoạn probe  Nếu khơng có trả lời 10 probe (thường 75s/1 probe), cho máy khách khơng hoạt động vá kết thúc kết nối 4) Bộ định thời thời gian đợi (time – waited): - Được sử dụng giai đoạn kết thúc kết nối - Khi TCP đóng kết nối, khơng xem kết nối thực đóng, kết nối giữ tình trạng lấp lửng khoảng thời gian đợi Giá trị định thời đặt lần thời gian tồn phân đoạn 39 MM Câu 8: Vẽ hình giải thích thủ tục thiết lập giải phóng kết nối TCP TCP giao thức hướng kết nối Nghĩa thiết lập kết nối ảo nguồn đích Mọi phân đoạn thuộc thông báo chuyển qua kênh ảo Việc sử dụng đường ảo cho tồn hệ thống làm đơn giản q trình xác nhận truyền lại - Thiết lập kết nối Việc thiết lập kết nối TCP thực thông qua thủ tục bắt tay bước:  Bước 1: Máy khách gửi phân đoạn đầu tiên, phân đoạn SYN Phân đoạn chứa số trình tự khởi tạo sủ dụng để đánh số byte dũ liệu gửi từ nguồn đến đích Nếu máy nguồn muốn định nghĩa MSS mà nhận từ phía đích, them tùy chọn tương ứng Cũng vậy, máy khách muốn kích thích sổ lớn định nghĩa thừa số co giãn của sổ Phân đoạn báo cho máy chủ biết máy khách muốn thiết lập kết nối với số rham số định Phân đoạn không chứa số xác nhận, khơng định nghĩa kích thước sổ Kích thước cửa sổ có hiệu lực phân đoạn chứa số xác nhận  Bước 2: Máy chủ gửi phân đoạn thứ 2, phân đoạn SYN ACK Phân đoạn có hai mục đích Thứ xác định nhận phân đoạn cách sử dụng cờ ACK trường số xác nhận Số xác nhận số trình tự khởi tạo máy khách cộng Máy chủ phải xác định kích thước cửa sổ máy khách Thứ hai, phân đoạn sử dụng phân đoạn khởi tạo ccho máy chủ Nó chứa số trình tự khởi tạo để đánh số byte gửi máy chủ tới máy khách Nó chứa thừa số co giãn cửa sổ MMS (nếu cần)  Bước 3: Máy khách gửi phân đoạn thứ Đây phân đoạn ACK Nó xác nhận phân đoạn thứ sử dụng cờ ACK trường số xác định Số xác nhận = số trình tự khởi tạo máy chủ cộng Máy khách định nghĩa kích thước máy chủ Chú ý tằng liệu gửi kèm phân đoạn thứ - Giải phóng kết nối Đóng kết nối xuất phát từ phía Khi kết nối hướng bị đóng, phía truyền liệu hướng khác Do vậy, cần có hành động để đóng kết nối  Bước 1: Máy khách gửi phân đoạn thứ nhất, phân đoạn FIN  Bước 2: Máy chủ gửi phân đoạn thứ 2, phân đoạn ACK, để thông báo nhận phân đoạn FIN từ máy khách Phân doạn sử dụng số xác nhận, số trình tự phân đoạn FIN cộng  Bước 3: Máy chủ tiếp tục gửi liệu hướng máy chủ - máy khách Khi khơng truyền liệu nữa, gửi phân đoạn thứ Phân đoạn phân đoạn FIN  Bước 4: Khách gửi phân đoạn thứ 4, phân đoạn ACK, để thông báo nhận phân đoạn FIN từ máy chủ Phân đoạn chứa số xác nhận, bắng số trình tự phân đoạn FIN từ máy chủ cộng 40 MM Câu 9: Trình bày đặc điểm giao thức định tuyến RIP: nguyên tắc chia sẻ thông tin định tuyến, cấu trúc giải thuật cập nhật bảng định tuyến, loại tin TL: Các đặc điểm vectơ khoảng cách - Nguyên tắc chia sẻ thông tin định tuyến  RIP giao thức định tuyến vectơ khoảng cách sử dụng bên hệ tự trị, sử dụng giải thuật Bellman - ford để tính toán bảng định tuyến  Là giao thức vectơ khoảng cách nên RIP hoạt động dựa nguyên tắc: o Chia sẻ hiểu biết toàn hệ tự trị: định tuyến chia sẻ hiểu biết tồn hệ tự trị với hàng xóm o Chỉ chia sẻ với hàng xóm: định tuyến gửi hiểu bít cho hàng xóm o Chia sẻ khoảng thời gian đặn: mội định tuyến gửi hiểu biết khoảng thòi gian cố định, ví dụ 30s - Cấu trúc bảng định tuyến RIP Mỗi định tuyển gửi bảng định tuyển chứa mục tương ứng cho bảng mà định tuyến biết, mục bao gồm:  Địa IP mạng đích  Khoảng cách ngắn để tới đich (tình theo số bước nhảy)  Bước nhảy (bộ định tuyển tiếp theo) (bước nhảy nới cần gửi gọi liệu đến để tới mạng đích) (số bước nhảy số mạng mà gói liệu phải gửi qua để tới mạng đích)  Bảng định tuyến chứa thơng tin khác Ví dụ: khoảng thới gian tính từ mục cấp nhật lần cuối - Giải thuật cập nhật RIP Nhận thông báo RIP trả lời Cộng vào số bước nhảy cho đích khoảng cáo Lặp lại cho bước cho địch quảng cáo Nếu đích khơng có bẳng định tuyến → Thêm thông tin quảng cáo vào bảng định tuyến 2 Trái lại: 2 Nếu bước nhảy giống → Thay mục bảng = mục quảng cáo 2 Trái lại: 2 số bước nhảy quảng cáo nhỏ số bước nhảy bảng → Thay thể mục bảng mục quảng cáo 2 2 Trái lại → Không làm Kết thúc - Khởi tạo bẳng định tuyến thêm vào mạng, tự khởi tạo cách sử dụng tệp cấu hình Lúc bảng định tuyến router chứa thông tin mạng nối trực tiếp vào số bước nhảy thường khởi tạo Cập nhật bảng định tuyến; từ bảng định tuyến ban đầu địn tuyến trao đỏi cập nhật định tuyến với giải thuật cập nhật RIP Bảng định tuyển cuối bảng định tuyến chứa đích - 41 MM Tiếp câu 4.9 Bản tin RIP gồm tin yêu cầu tin trả lời Bản tin yêu cầu (Request): Được gửi định tuyến định tuyến có số mục hạn Một yêu cầu hỏi mục cụ thể hỏi tất mục - Định dạng chung tin RIP loại tin RIP Ý nghĩa trường:  Command: trường byte cho biết loại thông báo yêu cầu (1) trả lời (2)  Verion: trường byte roc phương pháp giao thức RIP (v1 V2)  Family: trường byte định nghĩa họ giao thức sử dụng TCP/IP, giá trị  Network address; định nghĩa địa mạng đích  Distance: trưởng byte định nghĩa số bước nhảy từ bọ định tuyến quoảng cáo tới mạng đích Bản tin Trả lời (Response): Một trả lời khẩn khoản khơng khẩn khoản Phản hồi khẩn khoản gửi để trả lời cho request, gồm thơng tin mà request u cầu Phản hồi khơng khẩn khoản gửi định kì chứa toàn bảng định tuyến 42 MM Câu 10: Trình bày đặc điểm giao thức định tuyến BGP: khái niệm hệ tự trị, loại hệ tự trị, phạm vi ứng dụng TL: Viết tắt: LSA: link state advertisement- quảng bá trạng thái liên kết LSU: link state update- cập nhật trạng thái liên kết DR: định tuyến định - tựa tựa lớp trưởng BDR: định tuyến dự phòng, dùng để thay DR bị lỗi - lớp phó BGP: border gateway protocol - giao thức định tuyến cổng biên - Khái niệm hệ tự trị Liên mạng (internet) hình thành cách kết nối nhiều mạng nhỏ hơn, độc lập với Mỗi mạng nhỏ sở hữu điều khiển tổ chức khác Các nhà quản lý mạng mong muốn độc lập tự trị mạng họ Tuy nhiên sách định tuyến bảo mật tổ chức gây xung đột lẫn vậy, liên mạng chia thành miền hay hệ tự trị AS (Autonomous System) Mỗi AS đại diện cho tổ chức độc lập áp dụng sách định tuyến bảo mật riêng Các giao thức định tuyến ngồi hỗ trợ việc chia sẻ thông tin định tuyến hệ tự trị Mỗi AS có ID quan đăng kí internet nhà cung cấp dịch vụ ấn định - Hệ tự trị đơn kết nối Nếu AS có điểm nối ngồi mạng, gọi hệ tự trị đơn kết nối Các hệ đơn kết nối thường xem mạng cụt Mạng cụt dựa vào tuyến mặc định để xử lý tất lưu lượng mạng Ba phương pháp để quảng bá mạng:  Sử dụng cấu hình tĩnh: Nhà cung cấp liệt kê danh sách mạng khách hàng mục tĩnh định tuyến họ quảng bá tuyến lên mạng lõi internet  Sử dụng giao thức định tuyến (IGP - internal group protocol): Cả khách hàng nhà cung cấp sử dụng IGP để chia sẻ thông tin mạng khác hàng PP có lợi ích gắn với định tuyến động  Sử dụng giao thức định tuyến (EGP - external group protocol): ISP sử dụng EGP (ví dụ BGP) để học quảng bá tuyến khách hàng Trong hệ tự trị đơn kết nối, sách định tuyến khách hàng mở rộng sách nhà cung cấp - Hệ tự trị đa kết nối không chuyển tiếp Nếu AS có nhiều điểm nối bên ngồi mạng hệ thống đa kết nối (multihomed) Một AS kết nối với liên mạng đa kết nối với nhiều nhà cung cấp AS không chuyển tiếp(notransit AS) không cho phép lưu lượng chuyển tiếp qua Lưu lượng chuyển tiếp lưu lượng có nguồn đích nằm bên ngồi AS - Hệ tự trị đa kết nối chuyển tiếp Hệ tự trị đa kết nối chuyển tiếp hệ có nhiều kết nối tới mạng ngồi sử dụng để chuyển tiếp lưu lượng tới hệ tự trị khác AS chuyển tiếp định tuyến cách chạy BGP (BGP chạy bên AS), nhờ định tuyến biên AS chia sẻ thơng tin BGP - Phạm vi sử dụng BGP: Không sử dụng BGP bên AS trường hợp sau:  Chỉ có kết nối tới internet AS khác  Chính sách định tuyến internet việc lựa chọn không liên quan đến AS  Không hiểu rõ lọc tuyến trình lựa chon tuyến BGP  Các định tuyến khơng có đủ RAM lực xử lý đủ mạnh để chạy BGP  Tuyến liên kết hệ tự trị có băng thông thấp ***********************THE END*********************** Biên tập: Mạnh Mạc + Huỳnh Nguyễn + Nhân + Hải 43 MM ... Netwwork): Mạng thông minh (Intelligent Network_ IN) khái niệm để đặc tả dịch vụ viễn thông IN phát triển từ quan điểm kỹ thuật, giao thức kinh doanh Các mạng thông minh nhà vận hành viễn thông sử... lập thông qua giao thức định tuyến Tầng mạng hổ trợ chuyển gói từ đầu cuối tới đầu cuối nổ lực tối đa qua mạng kết nối với Tầng mạng sử dụng bảng định tuyến IP để gửi gói từ mạng nguồn đến mạng. .. độ máy phát gửi mà ko cần phải sử dụng thông tin phản hồi từ máy thu D09VT3 Câu 1.9 trình bày khái niệm mạng cục chức thành phần mạng cục mạng cục (LAN) mạng liệu tốc độ cao bao phủ khu vực địa
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI NGÂN HÀNG MẠNG VIỄN THÔNG, GIẢI NGÂN HÀNG MẠNG VIỄN THÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay