ĐỀ THI MÔN THỰC HÀNH CƠ SỞ

7 18 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:27

ĐỀ THI MÔN THỰC HÀNH SỞ Câu 1: Mạch đo điện áp Mạch đo điện áp dùng ADC0809 đồ nguyên lý mạch giải nhị phân 0-19 1.1 Tác dụng cách tính tốn mạch chia áp R1 R2 1.2 Tác dụng IC 7483 mạch giải mã ÷ 19 Giải thích trường hợp 1.3 Tác dụng IC 7485 mạch giải mã ÷ 19 Vẽ bảng trạng thái 1.4 IC 74245 tác dụng mạch đo thể thay IC 74245 IC 74244 không? Nếu vẽ đồ thay 1.5 Tác dụng chân A, B, C, ALE, OE Giải thích Vẽ đồ trường hợp dùng lối vào In7 Chân CK điều kiện để ADC0809 làm việc hiệu 1.6 Sai số lượng tử gì? Tính sai số lượng tử trong trường hợp cụ thể mạch Tại số bít đầu lại định độ xác mạch đo điện áp ? Giải thích 1.7 Điều kiện để đầu Ya0 ÷ Ya3 Yb0 ÷ Yb3 đấu chung với mạch gì? thể thay IC 74244 IC 74245 không? Nếu vẽ đồ thay 1.8 Nếu lấy tín hiệu chân A>B IC 7485 khơng? Và phải thay đổi để mạch hoạt động trước 1.9 Tại chân Cin IC 7483 phải đấu đất? Nếu khơng đấu đất tượng nào? Giải thích? 1.10 Độ ổn định điện áp nguồn ảnh hưởng đến sai số mạch khơng? Tại sao? Câu Mạch đo tần số hiển thị số đồ nguyên lý mạch tần số hiển thị số 2.1 Mạch đo tần số mạch đo dùng phương pháp gì? Tại sao? So sánh chu kỳ nhiều chu kỳ 2.2 Giải thích hoạt động mạch tạo xung điều khiển Tại lại dùng xung số số 9? Nếu dùng xung số số khơng? Tại sao? 2.3 Nếu muốn tăng thời gian hiển thị kết ta thay đổi gì? Giải thích sao? 2.4 Sai số mạch đo yếu tố định, sai số khắc phục được, sai số khơng khắc phục được? Vẽ giải thích sai số hệ thống? 2.5 Tác dụng mạch dao động 555? Tại mạch tạo dao động ? Viết công thức tính tần số dao động mạch 2.6 Mod đếm IC 7490 mạch bao nhiêu? Giải thích chân CP0, CP1, MR1, MR2, MS1, MS2 2.7 Tác dụng IC 7414 Biên độ tín hiệu vào đo ảnh hưởng đến sai số mạch khơng? Tại sao? Vẽ hình minh họa? 2.8 Nếu thay IC 7447 IC 7448 khơng? Khi cần thay đổi mạch nào? (có cách, cụ thể cách) 2.9 Tác dụng mạch khóa, trường hợp đo chu kỳ đo nhiều chu kỳ mạch khóa làm việc nào? 2.10 Tác dụng điện trở R 3, R4 Giá trị R3, R4 phải thỏa mãn điều kiện nào? Giải thích Câu Các loại mạch khác 3.1 Vẽ dạng sóng điện áp R2 D1 1N4044 V1 -110/110V 10TO1 R2 5k 60 Hz Mạch nắn điện nửa chu kỳ - Vẽ dạng sóng điện áp R1 V1 -110/110V D1 18DB10 A B 10TO1 C1 100uF 60 Hz R1 5k Mạch nắn điện chu kỳ - So sánh công suất trường hợp Từ đó, rút kết luận 3.2 Mạch chỉnh lưu bội áp (hình 2.20) Tại gọi mạch chỉnh lưu bội áp Giải thích D2 1N4003 B A + C1 500uF 10TO1 -110/110V R1 10k 60 Hz + C2 500uF D1 1N4003 Mạch chỉnh lưu bội áp 3.3 Mạch nguồn ổn áp (hình 2.22) +6 Volt Power Supply 10TO1 R1 680 C1 100uF 60 Hz A + C Q1 2N2222A B + V1 -170/170V D1 18DB10 D2 1N4736 C2 100uF R2 5k Mạch ổn áp tuyến tính dùng diode zenner - Nguyên lý ổn áp mạch - Tác dụng D2 R1 - Giá trị R2 C2 ảnh hưởng đến hoạt động mạch khơng? Tại sao? - Dòng điện tải phụ thuộc vào yếu tố ? Tại sao? 3.4 Mạch ổn áp đối xứng hình 2.23 V1 -170/170V + D3 BRIDGE 5TO1CT 2N3904 Q1 A C3 100uF R4 680 R3 500 D1 1N4736 R2 680 + + C1 100uF D2 1N4736 60 Hz C2 100uF C + +/-6 Volt Power Supply C4 100uF D B Q2 2N3906 Mạch ổn áp tuyến tính đối xứng ± 6Vdc - Dòng qua điốt cầu D3 dòng IE Q1 Q2 liên quan đến nhau? - Hoạt động nửa điện áp âm 3.5 Mạch ổn áp dùng IC 7805 (hình 2.27) R1 500 Volt DC Power Supply 78L05 IN O UT V2 14.8/15.2V C2 0.3uF CO M C1 1uF R1 10K 60 Hz Mạch ổn áp chiều dùng IC7805 - Điện áp tụ C2 tối thiểu tối đa la để mạch hoạt động chế độ ổn áp 78L05 IN V2 14.8/15.2V C2 0.3uF OUT COM 330 80% 60 Hz R2 47k R3 C1 1uF R1 10K C3 1uF R6 10K 78L05 IN V1 14.8/15.2V C4 0.3uF 60 Hz OUT COM R5 47k D1 1N4734 Mạch ổn áp chiều điện áp điều chỉnh - Điện trở R3 dùng để làm gì? 3.6 Mạch cộng đảo (hình 2.32) A + B 2V - C 5k 5k 5k IDEAL D 5k + 4V - + 6V - Mạch cộng đảo dùng IC khuếch đại thuật toán - Tại giá trị điện trở mạch phải 5KΩ - Nếu thay đổi giá trị điện trở giá trị điện áp thay đổi nào? 3.7 Mạch so áp (hình 2.40) 12V +V + 2V - + 4V - + + 5V 6V - - + 8V - -12V +V Mạch so sánh điện áp - Điện áp trường hợp khóa K đóng nào? (coi điện áp nguồn cho thuật toán ± 12V) 3.8 Mạch ghép kênh phân kênh (hình 2.48, 2.49) Ao Ko 0V 5V A1 K1 0V K2 0V K3 0V 0V Lamp Mạch ghép kênh vào Ao A1 K3 0V 0V 5V Mạch phân kênh vào - Chỉ rõ lối vào, địa hình - Vẽ bảng trạng thái cho trường hợp 3.9 Mch m dựng trig ( hỡnh 2.51) Đặt Qb Qa 5V Clock Qd TP1 CP1 Q1 CP2 Q2 J CP K S Q _ Q J CP K R 5V Qc S Q _ Q J CP K R Q _ Q J CP K R S Q _ Q R TP4 TP3 TP2 Xo¸ S TP5 5V Bé ®Õm bit kh«ng ®ång bé nèi tiÕp - dïng Trigơ JK Cho phép đếm Sử dụng phơng pháp hồi tiếp xoá để tạo mode đếm 10 U8A Mch đếm mode 10 dùng trigger - Giải thích hoạt động mạch - Thiết lập mod đếm 3.10 Mạch so sánh số nhị phân bít (hình 2.55) 5V U1B A1 U3B U3A B1 5V Vµo A,B A1>B1 U1A U2A U5A A>B U5B AB0 U2B U4A A0=B0 U4B A0
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI MÔN THỰC HÀNH CƠ SỞ, ĐỀ THI MÔN THỰC HÀNH CƠ SỞ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay