Đáp án Bài tập vi điều khiển

37 9 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:25

D1 1N4044 T1 10TO1a V1 -110/110V R1 5k 60 Hz A: r1_2 12.50 V 10.00 V 7.500 V 5.000 V 2.500 V 0.000 V -2.500 V 0.000ms 10.00ms 20.00ms 30.00ms 40.00ms 50.00ms 60.00ms 70.00ms 80.00ms 90.00ms Mạch dạng sóng chỉnh lưu nửa chu kỳ V1 -110/110V T1 10TO1a D1 18DB10 A R1 5k C1 100uF 60 Hz A: r1_2 10.00 V 8.000 V 6.000 V 4.000 V 2.000 V 0.000 V -2.000 V 0.000ms 10.00ms 20.00ms 30.00ms 40.00ms 50.00ms 60.00ms 70.00ms Mạch dạng sóng chỉnh lưu chu kỳ Biến áp 10TO1 chuyển điện áp 110V 11V D1-1N4044 cho dòng qua V > VD=0.7 ( nhỏ => =0) D1-18DB10 chỉnh lưu nửa chu kỳ cho dòng ồn định 11 - 2*0.7=9.3V  Câu Cơng st trung bình mạch chỉnh lưu chu kỳ lớn 80.00ms 90.00ms D1 1N4003 V1 -110/110V + A T1 10TO1a C1 500uF R1 10k + 60 Hz D2 1N4003 A: d1_k C2 500uF 12.50 V 10.00 V 7.500 V 5.000 V 2.500 V 0.000 V -2.500 V 0.000ms 10.00ms 20.00ms 30.00ms 40.00ms 50.00ms 60.00ms 70.00ms 80.00ms 90.00ms Nửa chu kỳ dương điện áp nạp cho C1 Nửa chu kỳ âm điện áp nạp cho C2 Cả chu kì điện áp đầu = C1+C2 =2*C1 => bội áp Điện áp =11V – 0.7V= 10.3V Nếu muốn tăng dòng mạch thay diode zenner Muốn VA = 9V VD = 9.7V Câu Q1 2N2222A A R1 680 D1 18DB10 + T1 10TO1a C1 100uF 60 Hz A: q1_3 C2 100uF D2 1N4736 + V1 -110/110V R2 5k 7.000 V 6.000 V 5.000 V 4.000 V 3.000 V 2.000 V 1.000 V 0.000 V -1.000 V 0.000ms 10.00ms 20.00ms 30.00ms 40.00ms 50.00ms 60.00ms 70.00ms 80.00ms 90.00ms VA=6V C1 C2 lọc R1 phân áp cho Q1 Diode Zenner ổn áp đầu VA= VDzenner – VBE Câu Q1 2N3904 A R4 680 R3 500 + D1 18DB10 T1 10to1CTa C1 100uF + V1 -170/170V C3 100uF D3 1N4736 C2 100uF D2 1N4736 R2 680 + + 60 Hz C4 100uF R1 500 B Q2 2N3906 A: c1_1 B: c4_2 7.500 V 5.000 V 2.500 V 0.000 V -2.500 V -5.000 V -7.500 V 0.000ms Câu 10.00ms 20.00ms 30.00ms 40.00ms 50.00ms 60.00ms 70.00ms 80.00ms 90.00ms Q1 2N2222 A R1 680 + V1 11.8/12.2V 60 Hz C1 100uF D1 1N4736 R2 100 6.0200 V A: q1_3 6.0195 V 6.0190 V 6.0185 V 6.0180 V 6.0175 V 6.0170 V 6.0165 V 6.0160 V 0.000ms 10.00ms 20.00ms 30.00ms 40.00ms 50.00ms 60.00ms 70.00ms 80.00ms 90.00ms Câu C2 1uF C1 1uF V1 0/15V D1 DIODE D2 DIODE D4 DIODE D3 DIODE 1MHz C3 1uF C4 1uF A A: r1_1 R1 1Meg 10.00 V 5.000 V 0.000 V -5.000 V -10.00 V -15.00 V -20.00 V -25.00 V -30.00 V 0.000ms Câu 0.100ms 0.200ms 0.300ms 0.400ms 0.500ms 0.600ms 0.700ms 0.800ms 0.900ms 1.000ms R3 1k S1 D1 1N4004 V1 -110/110V D2 1N4004 T1 10TO1a R2 1k D5 ZENER D4 1N4004 + D3 1N4004 50 Hz A: d2_k R1 510 A C1 479uF 10.00 V 8.000 V 6.000 V 4.000 V 2.000 V 0.000 V -2.000 V 0.000ms - 10.00ms 20.00ms 30.00ms 40.00ms 50.00ms 60.00ms 70.00ms 80.00ms 90.00ms 100.0ms 10TO1 chuyển 110V => 11V Nửa chu kỳ dương D2 D3 thuận xung điện áp giữ nguyên Nửa chu kỳ âm D1và D4 thuận điện áp lấy đối xứng với nửa chu kỳ âm điện áp vào Tụ C1 lọc nhiễu cho điện áp ổn định 11V – VD Tụ R2 thực phân áp Muốn thay đổi đầu ta thay đổi R2 Câu U1 78L05 IN V1 14.8/15.2V OUT A C1 1uF COM C2 0.3uF R1 10k 60 Hz A: u1_3 5.0436 V 5.0435 V 5.0434 V 5.0433 V 5.0432 V 5.0431 V 5.0430 V 0.000ms 10.00ms 20.00ms 30.00ms 40.00ms 50.00ms 60.00ms 70.00ms 80.00ms 90.00ms U1 78L05 IN V1 14.8/15.2V OUT A COM R2 47k C2 0.3uF 60 Hz C1 1uF R1 10k R3 330 80% A: r1_2 5.32375 V 5.32325 V 5.32275 V 5.32225 V 5.32175 V 5.32125 V 0.000ms 10.00ms 20.00ms 30.00ms 40.00ms 50.00ms 60.00ms 70.00ms 80.00ms 90.00ms 10.54 V DC~V U1 78L05 IN V1 14.8/15.2V OUT COM R2 47k C2 0.3uF 60 Hz C1 1uF R1 10k D1 1N4734 A: u1_3 10.5375 V 10.5374 V 10.5373 V 10.5372 V 10.5371 V 10.5370 V 10.5369 V 10.5368 V 10.5367 V 0.000ms 10.00ms 20.00ms 30.00ms 40.00ms 50.00ms Mạch 1: Vout=5V Mạch điện áp ko điều chỉnh cố định song dòng ổn định 60.00ms 70.00ms 80.00ms 90.00ms Mạch 2: Vout = VR2 + VR3 Điện áp thay đổi theo điều chỉnh trở R3 Song điện áp thay đỏi nhỏ Mạch 3: Vout = VR2 + VDz Điện áp thay đổi thay đổi lớn VDz lớn Câu R2 10k V1 -1/1V 15V +V R1 1k + U1 OPAMP5 A R3 22k 1kHz +V-15V A: v1_1 B: r3_2 10.00 V 7.500 V 5.000 V 2.500 V 0.000 V -2.500 V -5.000 V -7.500 V -10.00 V 0.000ms 0.500ms 1.000ms 1.500ms 2.000ms 2.500ms 3.000ms 3.500ms 4.000ms 4.500ms 5.000ms Dùng IC khuếch đại thuật toán thường A: v1_1 B: r3_2 10.00 V 7.500 V 5.000 V 2.500 V 0.000 V -2.500 V -5.000 V -7.500 V -10.00 V 0.000ms 0.500ms 1.000ms 1.500ms 2.000ms 2.500ms 3.000ms 3.500ms Dùng IC uA741 IC khuếch đại thuật toán khuếch đại Áp đầu theo công thức Điện áp đầu 10 lần điện áp đầu vào ngược pha với điện áp vào 4.000ms 4.500ms 5.000ms Cặp điện áp đầu vào đặt vào IC uA741 ±12V điện áp đầu tối đa 10V = U max Về lý thuyết Vout cơng thức Song IC khuếch đại thuật toán cho V out tối đa UmaxNếu Vout xung tự động bị cắt =Umax 10.00 V A: v1_1 B: r3_2 7.500 V 5.000 V 2.500 V 0.000 V -2.500 V -5.000 V -7.500 V -10.00 V 0.000ms 0.500ms 1.000ms 1.500ms 2.000ms 2.500ms 3.000ms 3.500ms 4.000ms 4.500ms 5.000ms Câu 10 R3 3k R1 1k V1 -1/1V B +15V A U1 UA741 + R2 22k 1kHz -15V A: r3_1 B: r3_2 4.000 V 3.000 V 2.000 V 1.000 V 0.000 V -1.000 V -2.000 V -3.000 V -4.000 V 0.000ms 0.500ms 1.000ms 1.500ms 2.000ms 2.500ms 3.000ms 3.500ms 4.000ms 4.500ms 5.000ms 3.000ms 3.500ms 4.000ms 4.500ms 5.000ms Ur = 1+ R2/R1 Tín hiệu đầu lần tín hiệu đầu vào pha A: r3_1 B: r3_2 15.00 V 10.00 V 5.000 V 0.000 V -5.000 V -10.00 V -15.00 V 0.000ms 0.500ms 1.000ms 1.500ms 2.000ms 2.500ms Khi V = ± 15V điện áp đầu tối đa 13V vượt điện áp tối đa Ura=Umax Câu 11 R4 5k R1 5k 2V+ R2 5k - 4V+ - 15V R3 5k + U1 UA741 A 6V+ - -15V A: r4_2 -10.00 V -11.00 V -12.00 V -13.00 V -14.00 V 0.000us 0.500us 1.000us 1.500us R=5k để tạo hệ số khuếch đại =1 Có thể thay đổi R Nguồn nuôi = ±15V điện áp = -12V Điện áp lớn 80-85% Vcc Câu 12 2.000us 2.500us 3.000us 3.500us 4.000us 4.500us 5.000us Rf 2k R1 5k 2V+ R2 5k - 4V+ - 15V R3 5k 6V+ R1 1k A: r4_2 U1 OPAMP5 + -15V 14.00 V 13.00 V 12.00 V 11.00 V 10.00 V 0.000us 0.500us 1.000us 1.500us 2.000us 2.500us 3.000us 3.500us UD = UA + UB + UC Muốn Ur= R1 + Rht = nR1 R1 =1kΩ Rht = (n-1)kΩ  Câu 13 R3 1k R1 1k + - V1 10V +V Vs1 3V + U1 OPAMP5 A R2 1k + - V2 +V-10V Vs2 5V R4 1k 4.000us 4.500us 5.000us Chính phải chờ số nhớ mà tốc độ cộng hạn chế Muốn nâng tốc độ cộng lên, người ta thực phép cộng song song định trước số nhớ Bảng thật mạch cộng bit 74LS83 Câu 37 Trình bày bước q trình mơ phân tích mạch điện tử máy tính phần mềm ? Tạo mô mạch điện số lại dễ dàng việc mô mạch điện tử tương tự ? Trả lời Bước 1: làm quen với máy tính PC phần mềm mơ  Xác định vị trí phần mềm máy tính: circuitmaker2000 gồm có( circuitmaker2000, traxmaker2000), nhóm phần mềm ISIS( proteus,ARES nhóm cơng cụ hỗ trợ)  Làm quen với chương trình: giao diện công cụ chức chúng  Bước đầu vẽ mạch điện đơn giản có thành phần linh kiện mô thực tế: transistor, tụ, điện trở ) chạy thử mô  Vẽ mạch điện có sử dụng linh kiện chuyên dụng mô phần mềm: scope, probe tool, IC…  Làm quen vơi cách xác lập tham số mô cho phép mô cụ thể: mô tương tự, mô số phân tích để hiểu tham số phép mô Bước 2: mô phỏng, phan tích mạch điện có sơ ngun lý cho trk  Vẽ mạch điện theo sơ đồ nguyên lý cho thực hành sở Kiểm tra q trình vẽ mạch: dây nối tót, linh kiện chủng loại…  Chỉnh sửa giá trị linh kiện mạch điện cho phù hợp với mạch điện nguyên lý yêu cầu mô phỏng: giá trị điện trở, tụ điện, cuộn dây…  Chọn chế độ mô phù hợp: analog, digital…  Xác lập tham số mo cho phù hợp với yêu cầu phân tích mạch  Thực mơ phỏng: run analog(digital) simulation, có lỗi sửa lỗi  Đo đạc quan sát kết mô trị số đồ thị…  So sánh kq mô với phân tích lý thuyết, rút kết luận Câu 38 Trình bày bước cần thực tiến hành mơ mạch điện tử có vi điều khiển, vi xử lý phần mềm Proteus ? Trả lời I Vẽ mạch Khởi động chương trình Start > All Program > Proteus Sau nhấn vào button "components" (1) "Pick devices" (2) để chọn linh kiện để vẽ mạch II > ISIS Nạp chương trình Để nạp chương trình vào VDK trước bạn phải Tiến hành nạp chương trình - kích phải chuột vào vi điều khiển chọn properties lập trình để có file cách *.HEX sau: - Bấm đúp chuột vào vi điều khiển Trong “program file” chọn đường dẫn đến file HEX mà ta lập Bắt đầu mơ cách click play Câu 39 Có bước cần làm mô mạch điện tử tương tự phần mềm CircuitMaker2000 ? Giải thích bước ? Theo em bước quan trọng ?Giải thíchtại ? Trả lời Bước 1: Khởi động chương trình Circuit Maker Bước 2: Chọn lấy linh kiện vào hình làm việc  Lấy điện trở thư viên Resistors  Lấy nguồn chiều Gnd thư viện Power Supply Bước 3: Chọn chế độ mô Analog (bằng cách vào Simulation chọn chế độ mô Analog Mode) Bước 4: Thiết lập thông số đo  Từ menu Simulation chọn Analyses set up chọn mục Analog Option nhấp chuột tròn trắng Node Voltage, Supply current, Device current and Power cho phép đo điện áp nút, dòng điện nguồn, dòng điện qua thiết bị cơng suất tiêu tán thiết bị Bước 5: Nhấn nút Run để chạy mô Bước 6: Đo thông số mạch điện  Đo điện áp: Nhấp chuột vào dây dẫn R1 R2, điện áp 7,5V hiển thị cửa sổ giá trị Tương tự nhấp chuột vào dây dẫn cực dương nguồn điện trở R1 điện áp 10V Để hiển thị hai điện áp R1 R2 ta Shift + nhấp chuột vào điện trở tương ứng  Đo dòng điện: Nhấp chuột vào chân điện trở chân nguồn điện giá trị hiển thị 250mA  Đo công suất: Nhấp chuột thân điện trở R1 hiển thị P1=625mW thân R2 hiển thị P2=1,875W Bước 7: Nhấn Stop ngừng mơ Bước 8: Sử dụng thiết bị đo vạn nằng (Multimeter)  Thiết bị đo vạn sử dụng giống đồng hồ VOM dùng để đo đại lượng điện điện trở, điện áp dòng điện  Multimeter gọi từ Instruments\ Multimeter  Khi vừa đặt lên mạch điện, hộp thoại Multimeter mở yêu cầu xác định đại lượng cần đo trước nối vào mạch Các đại lượng cần đo gồm: Ohm (đo điện trở), voltage (đo điện áp), current (dòng điện) Điện áp dòng điện có dạng: giá trị khơng đổi (DC), giá trị trung bình chiều (DC AVG) giá trị hiệu dụng (AC RMS) Muốn đo thành phần việc đánh dấu chuột vào ô Giá trị điện trở thiết bị đo thay đổi cách đánh số thích hợp vào Resistance Cuối chọn Ok để thốt, sau nối thiết bị đo vào mạch điện Câu 40 Một mạch điện có IC biến đổi ADC đó, dùng CircuitMaker2000 để mơ em chọn chế độ mơ ? giải thích ? Trả lời Sẽ chọn chế độ mô digital mode IC biến đổi tương tự sang số ta sử dụng IC tức muốn kết mô phải dạng số nên ta chọn chế độ digital Câu 41 Trình bày nguyên tắc hoạt động m ạch đo t ần s ố hi ển th ị s ố digit ? Gi ải thích c ấu tạo tác dụng linh kiện mạch điện ? Nguyên tắc hoạt động: Mạchchuẩnxung Mạchkhóa Mở Tầnsốcầnđo Mạchđếm Khốigiảimãvàhiểnthị Xóa Mạchtạoxungđiểukhiển Mạchtạoxungthờigianchuẩn Nguyên lý hoạt động: Mạch tạo xung điều khiển đến xung thứ kích hoạt chân reset MS1 MS2 c U3 U4 Làm cho trạng thái đầu Khi mạch tạo xung điều khiển đếm đến xung thức mạch khóa m cho t ần s ố c ần đo vào CP0 Khi mạch giải mã thực đếm số xung đầu vào kho ảng th ời gian m ột xung th ứ mạch tạo xung điều khiển chuẩn Tần số cần đo=Số xung/(Tần số xung chuẩn=1s) Nguyên lý hoạt động phần giải mã từ 00-99: Xung cấp vào CP0 U4:(giải mã mode 2) làm cho đ ầu Q0 chuy ển m ức 0,1 v ới xung vào CP0 Đầu Q0 nối vào CP1(giải mã mode 5) tạo thành b ộ gi ải mã mode 10 Ta có b ảng chuyển đổi trạng thái sau: Đầu vào CP0 Q0 1 1 CP1 1 1 Q3Q2Q1 000 000 100 100 010 010 110 110 001 10 1 001 11 0 000 Xung sau qua U9 trạng thái đâu rà Q3Q2Q1Q0 tương ứng từ 0000 -> 1001 (0-9) Đề hiển thị số từ 10-999 Ta nối đầu Q3 U3 với đầu vào CP1 c U4 Nh v ậy m ỗi trạng thái U3 lên 1(tương ứng với 9) CP1 kích xung làm đầu U4 nhay lên đ ơn vị Dây nối U4 tương tự U3 đầu Q0 nối vào chân CP1 Cấu tạo: IC 74LS90: Đếm số xung vào chuyển thành mã nhị phân (từ 0-9) IC 74LS47: Giải mã nhị phân thành mã thập phân hiển thị LED đoạn LED đoạn: hiển thị tần số IC 555: Tạo tần số chuẩn Mạch tạo xung điều khiển: xung thứ reset Xung thứ cho phép đo nh s d ụng IC 7490 IC 7408 để điều khiển Câu 42 Trình bày cấu tạo nguyên t ắc ho ạt động c m ạch đo ện áp hi ển th ị s ố digit ? Nêu tác dụng linh kiện mạch ? Không học nên không thi vào Câu 43 Với mạch đo tần số hiển thị số digit, giải thích nguyên t ắc đo b ằng ph ương pháp đếm ? Phân biệt đo nhiều chu kỳ với đo chu kỳ ? Nguyên tắc đo phương pháp đếm: Trong khoảng thời gian mạch tạo xung ều ển chu ẩn t ạo ra(b ằng 1s) th ực hi ển đếm số xung vào tần số cần đo Khi đó: Tần số cần đo=Số xung/1s Tầnsốchuẩn=1 Tầnsốcầnđo Phương pháp đếm chu kì: đếm chu kì tần số chuẩn Phương pháp đếm nhiều chu kì: đếm nhiều chu kì xung chu ẩn tần số cần đo b ằng số xung chia cho số chu kì Câu 44 IC 7490 mạch có mod đếm bao nhiêu, gi ải thích ? Nêu ch ức t ừng chân IC 7490 ? - IC 7490 có mod đếm mod mode - Dựa vào sơ đồ CP0 điều khiển mod 2(đầu Q0) Chân CP1 điều khiển mod Q3Q2Q1(từ 000-100) Từ mod ta tạo mod khác 7, 10 Chức chân : Chân 14, chân CP0,CP1 chân vào kích thích b ởi xung clock t ạo mod đ ếm Các chân số 2,3 MR1,MR2 chân reset Chân 11,8,9,12 Q3Q2Q1Q0 chân đầu với Q3Q2Q1 t ương ứng v ới mod 5, Q0 t ương ứng với mod Chân số chân nguồn Chân số 6,7 chân MS 1,MS2 chân reset Câu 45 Nêu cơng thức tính tần số m ạch tạo dao động 555 m ạch đ ếm t ần s ố ? Trình bày cơng thức tính tần số dao động ? Nguyên nhân dao động m ạch ện 555 xu ất phát thành phần mạch ? Công thức tính tần số mạch dao động 555 : Tần số tín hiệu đầu : f = 1/(ln2.C.(R1 + 2R2)) Thời gian xung mức H chu kì : T1 = ln2 (R1 + R2).C Thời gian xung mức L chu kì : T2 = ln2.R2.C Cấu tạo IC 555 Nguyên nhân gây dao động IC 555 tụ điện C1 : Điện áp tụ C dao động quanh điện áp Vcc/3 -> 2Vcc/3 - Khi nạp điện, tụ C nạp điện với điện áp ban đầu Vcc/3, k ết thúc n ạp th ời ểm ện áp C 2Vcc/3.Nạp điện với thời (Ra+Rb)C - Khi xả điện, tụ C xả điện với điện áp ban đầu 2Vcc/3, kết thúc xả thời ểm ện áp C Vcc/3 Xả điện với thời Rb.C - Thời gian mức ngõ thời gian nạp điện, mức xả ện Câu 46 Trong mạch đo tần số có sai số ? Giải thích ngun nhân ? Nêu phương pháp giảm nhỏ sai số cho mạch điện ? Câu 47 Trong mạch điện đo tần số người ta dùng phương pháp đo chu kỳ hay nhiều chu kỳ ? Phân biệt hai phương pháp ? Với tần số cần đo thấp phương pháp mang lại độ xác cao ? Câu 49 Nêu tác dụng mạch khóa mạch điện đo tần số ? Với trường hợp đo chu kỳ đo nhiều chu kỳ mạch điện khóa làm việc ntn ? Trả lời : Trongmạchđotầnsố, nếukếthợpcả máyđếmtầncódảitầnđorộngvàđộchínhxáccao phương phápđo chukìvànhiềuchukìsẽtạora Phươngpháp xác địnhnhiềuchukì:  Chức khối: Mạch vào: thực tiền xử lí phân áp, lọc nhiễu or biến đổi th tuần hồn dạng đầu vào thành th hình sin ùng chu kì với th vào Mạch tạo dạng xung: biến đổi th hình sin có chu kì Tx thành th xung nhọn đơn cực tính có chu kì Tx Tạo xung chuẩn: tạo xung chuẩn có độ xác cao với tần số fo, xung chuẩn đc đưa qua chia tần để tạo xung có tần số  - Tạo xung điều khiển: nhận th fCT tạo xung dk đóng mở khóa có độ rộng Mạch giải mã thị: Giải mã sung đếm đc đưa vào cấu thị số Bộ đếm: đếm xung đầu Nguyên lý làm việc: Trong thời gian có xung điều khiển khóa đc mở, xung đếm qua khóa kích thích cho đếm xung Giả sử chu kì đếm , đếm đc Nx xung Số xung Nx đc đưa qua mạch giải mã thị để hiển  Đánh giá sai số: thị kết tần số cần đo: Phương pháp xác định chu kì:  Chức khối: Nguyên lý tương tự TH nhiều chu kì khác chỗ điện áp có tần số cần đo đc biến đổi thành xung đk đóng mở khóa, xung đếm lấy từ tạo xung đếm chuẩn  Nguyên lý làm việc: - Giả sử đếm đc Nx xung Số xung Nx đc đưa qua mạch giải mã thị để hiển thị kết tần số chu kì cần đo: , với To chu kì xung đếm chuẩn  - Đánh giá sai số: Do sai số xung đếm - Do sai số lượng tử ( 1/ Nx) Vậy với tần số cần đo thấp sử dụng phương pháp xác định chu kì mang lại độ xác cao Câu 51 Tác dụng IC 7414? Trả lời : IC 7404 va 7414 cổng NOT, nhiên 7414 loại chuyển mạch trigger, tức chuyển trạng thái điện áp vượt ngưỡng điện áp cho phép Nguyên lý hoạt động trigger : IC thường nhận hai kiểu tín hiệu mức ~ 0V, mức 1~ 5V Nhưng điện áp đầu vào điện áp dao động, thường giá trị 0V 5V bạn IC bạn xử lý theo mức mức để đảm bảo việc xử lý tín hiệu đầu vào tốt hơn, IC kiểu trigger đặt hai điện áp giới hạn dưới, dụ giới hạn 3.5V giới hạn 0.8V Nếu trước đó, IC hiểu tín hiệu đầu vào mức 0, IC chuyển sang hiểu tín hiệu đầu vào mức điện áp vượt qua giới hạn 3.5 V Và lúc này, muốn IC hiểu tín hiệu đầu vào mức 0, điện áp phải hạ xuống giới hạn dưới, tức 0.8V IC cơng nhận tín hiệu mức Câu 56: Trong mạch đo điện áp hiển thị digit, nguyên nhân gây sai số mạch ? Yếu tố khắc phục , yếu tố khơng khắc phục ? Giải thích ? Trả lời: Nguyên nhân xảy sai số mạch tụ phóng điện,IC LM 555, cách nối dây Cách khắc phục: tụ cần mắc qua trở điện phóng qua trở,IC LM 555(chọn giá trị chuẩn cho IC LM 555),các linh kiện cần hoạt động tốt Câu57: Trong mạch đo điện áp, sai số lượng tử tính ntn ? Ngun nhân gây sai số mạch ? có khắc phục khơng ? Trả lời : Sai số lượng tử sai số xảy trình chuyển đổi giá trị tương tự sang giá trị rời rạc điện áp Sai số lượng tử tạp âm lẫn vào tín hiệu, đo tỉ số trung bình bình phương tín hiệu tạp âm tín hiệu Nguyên nhân tín hiệu lượng tử tín hiệu hình thang Khắc phục: Làm cho số mẫu lớn bước nhảy nhỏ Câu 59: Trong mạch điện áp, ADC bít, giải thích chức chân ADC ? Nêu cơng thức tính sai số lượng tử ? Trả lời: ADC gồm có bit vào từ In0÷In7 Chân A,B,C chân địa vào Chân ALE chân chốt điạ Nếu ABC=000 In0 Nếu để thành In7 nối ABC với nguồn Z-1 đến Z-8 ngõ tương ứng với bit vào START: xung bắt đầu chuyển đổi CLK xung đồng hồ REF(+): điện tham chiếu(+) REF(-): điện tham chiếu (-) VCC nguồn cung cấp Cơng thức tính sai số lượng tử: Câu 60: IC74245 có tác dụng mạch, LED đoạn dùng loại ? Có thay khơng ? Giải thích ? Trả lời: IC 74245 dùng nhớ đệm đầu vào cho vi xử lý Nó dung để kiểm sốt số lượng trạng thái,cảm biến tiếp điểm mà số đầu cần kiểm soát lên tới > điểm LED đoạn dùng loại CA(common anode),khơng thể thay với LED CA để đoạn a,b,c sáng phải mức thấp(0) (GND),còn CK phải mức cao (Vcc) Thông thường người ta dùng CA Câu 67.Giải thích tác dụng chân ADC mạch đo điện áp ? Vẽ sơ đồ mạch điện trường hợp dùng lối vào In7 ? Bộ ADC 0809 thiết bò CMOS tích hợp với chuyển đổi từ tương tự sang số bit, chọn kênh n bô logic điều khiển tương thích Bộ chuyển đổi AD bit dùng phương pháp chuyển đổi xấp xỉ tiếp Bộ chọn kênh truy xuất bất kềnh ngõ vào tương tự cánh độc lập  sơ đồ chân IN2 IN1 IN0 A B C ALE 2-1 2-2 28 2-3 2-4 2-8 REF 2-6 15 ADC0809 14 IN3 IN4 IN5 IN6 * Ý nghóa chân: IN7 START EOC 2-5 OE CLK VCC REF GND 2-7 IN0 đến IN7 : ngõ vào tương tự A, B, C : giải mã chọn ngõ vào Z-1 đến Z-8( tương đương với Q0- Q8): ngoõ song song bit ALE : cho phép chốt đòa START : xung bắt đầu chuyển đổi CLK : xung đồng hồ REF (+) (V+): điện tham chiếu (+) REF (-) (V-) : điện tham chiếu (-) VCC : nguồn cung cấp * Nguyên lý hoạt động: ADC 0809 có ngõ vào tương tự, ngõ bit chọn ngõ vào tương tự để chuyển đổi sang số bit Các ngõ vào chọn cách giải mã Chọn ngõ vào tương tự thực nhờ chân ADDA , ADDB , ADDC bảng trạng thái sau: A B C Ngõ vào chọn 0 IN0 0 IN1 IN2 1 IN3 0 IN4 1 IN5 1 IN6 1 IN7 Sau kích xung start chuyển đổi bắt đầu hoạt động cạnh xuống xung start, ngõ EOC xuống mức thấp sau khoảng xung clock (tính từ cạnh xuống xung start) Lúc bit trọng số lớn (MSB) đặt lên mức 1, tất bit lại mức 0, đồng thời tạo điện có giá trò Vref/2, điện so sánh với điện vào in + Nếu Vin > Vref/2 bit MSB mức + Nếu Vin < Vref/2 bit MSB mức Tương tự bit MSB đặt lên tạo điện có giá trò Vref/4 so sánh với điện áp ngõ vào Vin Quá trình tiếp tục xác đònh bit cuối Khi chân EOC lên mức báo cho biết kết thúc chuyển đổi Trong suốt trình chuyển đổi chân OE đặt mức 1, muốn đọc liệu chân OE xuống mức Trong suốt trình chuyển đổi có xung start tác động ADC ngưng chuyển đổi - sơ đồ mạch điện trường hợp dùng lối vào In7 : thêm cổng not vào đầu A B C Câu 69 Trong mạch đo điện áp IC 7447, 74244 làm ? Giải thích chức chân IC ? *7447 - ứng dụng: Đây IC giải mã kí giành riêng cho LED Anot chung Ứng dụng ta cần thị số led mạch số mà không cần dùng vi xử lý muốn tiết kiệm chân chức chân: A0-A3: bít nhị phân đầu vào RBI ngõ vào xố dợn sóng LT ngõ thử đèn BI/RBO ngõ vào xoá hay ngõ xoá dợn sóng a tới g ngõ (cực thu để hở) BI/RBO,RBI,LT : Chân điều khiển 7447 (Để kích hoạt IC 7447 hoạt động cần nối BI/RBO=LT=1 ) Muốn thử đèn led để led sáng hết kéo chân LT xuống mức thấp Muốn xố số (tắt hết led) kéo chân BI xuống mức thấp *74244 - Chức : Đệm liệu, thường ứng dụng mạch sử dụng led quét led matrix , led , đệm liệu bus với mạch sử dụng nhiều linh kiện mắc song song (trong mạch phân áp có chức đệm chốt địa chỉ) - chức chân: 1OE( chân 1) : cho phép mức tích cực 0, 1OE=0 IC xuất liệu Y1-Y4 2OE(chân 19): cho phép mức tích cực 0, 1OE=0 IC xuất liệu Y5-Y8 A1-A8: liệu vào Y1-y8: liệu Câu 28 Trong mạch đo điện áp IC 7483 làm ? Giải thích chức chân Ic ? Câu 30 Mạch đo điện áp có IC 74LS83 74LS85 giải thích vai trò IC mạch, nêu chức chân IC ? *74LS85 - Chức năng: so sánh mạch bit Chức chân: A0-A3 B0-B3 : bít đầu vào (vd:A3A2A1A0=1011) 5,6,7 chân đầu 2,3,4 chân vào nối chồng (tương đương với chân IAB) sách Khi so sánh số nhị phân bit chúng có chênh lệch ta ko dùng tới chân vào nối chồng Khi tất bit ngõ vào phải xét đến logic ngõ vào nối chồng (được dùng ghép chồng nhiều IC để có số bit so sánh lớn hơn).Logic ngõ vào thực ngõ tầng so sánh bit thấp (nếu có).Hình sau ghép nối để tạo thành so sánh bit *74LS83 Chức : cộng có nhớ số bit Chức chân: A1-A4 B1-B4 : bit đầu vào Chân 9,6,2,15 tổng đầu Co số nhớ ban đầu C4 nhớ số nhớ đầu Vai trò 74LS83 mạch giải mã 0-19 Khi đầu vào q0 - q4 từ tới kết 7483 ko ảnh hưởng tới kết hiển thị cuối OEa (74244) =1 Đầu vào q0-q4 từ 10 tới 19 kết 7483 ảnh hưởng tới kết hiển thị có vai trò cộng số bit với có nhớ đưa kêt vào 74244 mạch ( số có A4 B4 0) Đầu nhớ Cout ko nối với 74244 nên ta lấy bit kết cộng có nhớ ... quan sát kết mô trị số đồ thị…  So sánh kq mơ với phân tích lý thuyết, rút kết luận Câu 38 Trình bày bước cần thực tiến hành mơ mạch điện tử có vi điều khiển, vi xử lý phần mềm Proteus ? Trả lời... Mạchtạoxungđiểukhiển Mạchtạoxungthờigianchuẩn Nguyên lý hoạt động: Mạch tạo xung điều khiển đến xung thứ kích hoạt chân reset MS1 MS2 c U3 U4 Làm cho trạng thái đầu Khi mạch tạo xung điều khiển đếm... xung điều khiển: nhận th fCT tạo xung dk đóng mở khóa có độ rộng Mạch giải mã thị: Giải mã sung đếm đc đưa vào cấu thị số Bộ đếm: đếm xung đầu Nguyên lý làm vi c: Trong thời gian có xung điều khiển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án Bài tập vi điều khiển, Đáp án Bài tập vi điều khiển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay