Xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam từ thế kỷ x đến đầu thế kỷ XIX ở trường trung học phổ thông (tt)

15 17 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:13

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM - - PHẠM THỊ THÊU XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN QUY ƯỚC THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XIX TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Demo Version - Select.Pdf (CHƯƠNG TRÌNHSDK CHUẨN ) Chuyên ngành: LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ MÃ SỐ: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐẶNG VĂN HỒ Huế, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Thị Thêu Demo Version - Select.Pdf SDK Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến: Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo sau Đại học, thầy cô giáo Khoa Lịch sử, tổ môn Lý luận Phương pháp dạy học Lịch Sử - Trường Đại học phạm Huế - Đại học Huế tận tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu đề tài Ban giám hiệu giáo viên môn Lịch Sử Trường THPT Phước Thiền, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Phú (tỉnh Đồng Nai), giúp đỡ tơi q trình thực nghiệm phạm Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Đặng Văn Hồ, người tận tình hướng dẫn, động Demo Version - Select.Pdf SDK viên giúp đỡ suốt trình thực đề tài Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân gia đình bạn bè ln bên cạnh, quan tâm, động viên, giúp đỡ suốt q trình học tập, thực hồn thành luận văn Dù cố gắng, song luận văn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong q thầy cơ, đồng nghiệp vui lòng góp ý, dẫn để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 04 năm 2014 Tác giả Phạm Thị Thêu iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC LOẠI BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH, NIÊN BIỂU MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 Mục đích nghiên cứu 13 Nhiệm vụ nghiên cứu 13 Phương pháp nghiên cứu 14 Giả thuyết khoa học 14 Đóng góp luận văn 14 Demo Version - Select.Pdf SDK Bố cục luận văn 15 NỘI DUNG 16 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN QUY ƯỚC THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 16 1.1 Cơ sở lý luận 16 1.1.1 Quan niệm đồ dùng trực quan, đồ dùng trực quan quy ước DHLS 16 1.1.2 Quan niệm tính tích cực dạy học lịch sử 17 1.1.3 Quan niệm việc sử dụng ĐDTQ quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh 19 1.1.4 Các loại đồ dùng trực quan quy ước dạy học lịch sử trường phổ thông 20 1.1.5 Ý nghĩa việc xây dựng sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh 25 1.2 Cơ sở thực tiễn 27 1.2.1 Mục đích điều tra 27 1.2.2 Nội dung điều tra 27 1.2.3 Kết điều tra 27 1.2.4 Nguyên nhân thực trạng vấn đề 28 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN QUY ƯỚC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XIX TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 30 2.1 Nguyên tắc xây dựng đồ dùng trực quan quy ước 30 2.1.1 Xây dựng đồ dùng trực quan quy ước dạy học lịch sử phải đảm bảo mục tiêu chương trình, nội dung sách giáo khoa 30 2.1.2 Xây dựng đồ dùng trực quan quy ước dạy học lịch sử phải đảm bảo tính Đảng tính khoa học 32 2.1.3 Phải triệt để khai thác nội dung sách giáo khoa 33 2.1.4 Xây dựng đồ dùng trực quan quy ước dạy học lịch sử phải đảm bảo tính vừa sức 34 2.1.5 Phải đảm bảo tính thẩm mỹ, đơn giản 36 2.1.6 Xây dựngVersion đồ dùng trực quan quy ước dạy học lịch sử phải đảm Demo - Select.Pdf SDK bảo yêu cầu giáo dục tưởng, tình cảm, đạo đức phát triển nhân cách học sinh 37 2.2 Nội dung kiến thức lịch sử việt nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX liên quan đến việc xây dựng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử 39 2.3 Xây dựng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử việt nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX trường trung học phổ thơng (chương trình chuẩn) 50 2.3.1.Quy trình xây dựng 50 2.3.2 Hệ thống ĐDTQ quy ước 52 CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN QUY ƯỚC THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XIX TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 59 3.1 Nguyên tắc sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử 59 3.1.1 Phải nắm vững nội dung, ý nghĩa loại đồ dùng trực quan quy ước để xác định thao tác kỹ thuật phạm phù hợp sử dụng loại đồ dùng trực quan quy ước 59 3.1.2 Lựa chọn, sử dụng đồ dùng trực quan quy ước phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu, chương trình giáo dục nội dung học SGK 60 3.1.3 Phải xác định thời gian không gian treo đồ dùng trực quan phù hợp với tiến trình thực giảng 61 3.1.4 Phải kết hợp việc sử dụng đồ dùng trực quan với phương pháp dạy học khác để phát huy tính tích cực học sinh Nhất phương pháp trình bày miệng 61 3.1.5 Sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực phải tạo hứng thú học tập cho học sinh 62 3.2 Các biện pháp phạm sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử 62 3.2.1 Sử dụng đồ dùng trực quan quy ước để phát huy tính tích cực học sinh phải: lúc, chỗ, phù hợp với nội dung học sách giáo khoa 62 3.2.2 Sử dụng đồ dùng trực quan quy ướcSDK phải kết hợp với cách dạy học Demo Version - Select.Pdf phương pháp dạy học khác 63 3.3 Thực nghiệm phạm 72 3.3.1 Mục đích thực nghiệm 72 3.3.2 Đối tượng thực nghiệm 72 3.3.3 Nội dung thực nghiệm 72 3.3.4 Phương pháp thực nghiệm 72 3.3.5 Kết thực nghiệm 73 3.3.6 Những kết luận rút từ kết thực nghiệm phạm 74 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC P1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ DHLS : Dạy học lịch sử ĐDTQ : Đồ dùng trực quan ĐDTQQƯ : Đồ dùng trực quan quy ước GV : Giáo viên HS : Học sinh NXB : Nhà xuất PL : Phụ lục PPDH : Phương pháp dạy học PPDHLS : Phương pháp dạy học lịch sử QTDH : Qúa trình dạy học SGK : SáchSDK giáo khoa Demo Version - Select.Pdf THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông DANH MỤC CÁC LOẠI BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH, NIÊN BIỂU Trang Bản đồ 1.1 Kháng chiến chống Tống (1075 – 1077) (Nguồn: [36]) 19 Bản đồ 3.1 Khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) (Nguồn: [40]) 63 Bản đồ 2.1 Kháng chiến chống Tống 1075 - 1077 (Nguồn: [36]) 36 Sơ đồ 1.1 Tổ chức quyền thời Lê Sơ 24 Sơ đồ 3.1 Chính sách đối nội đối ngoại Nhà nước Phong kiến Đại Việt XI - XV 68 Sơ đồ 3.2 Phản ánh pháp luật chế độ phong kiến Việt Nam từ kỷ X đến kỷ XV 71 Đồ Thị 1.1 Biểu diễn triều đại Lý - Trần - Hồ - Lê Sơ 23 Hình 3.1 Bia Tiến sĩ 66 Niên biểu 1.1 Quá trình hình thành phát triển nhà nước phong kiến từ Demo - Select.Pdf SDK kỷVersion X - XV 21 Niên biểu 1.2 Các kháng chiến tiêu biểu chống giặc ngoại xâm từ kỷ X - XV 21 Niên biểu 1.3 Vai trò phong trào Tây Sơn nghiệp thống bảo vệ tổ quốc 22 Niên biểu 1.4 So sánh kháng chiến chống Tống thời Lý với chống Mông Nguyên thời Trần 22 Niên biểu 2.1 Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý 33 Niên biểu 2.2 Thống kê thời gian thống trị triều đại phong kiến Việt Nam từ kỷ X-XVI 34 Niên biểu 2.3 So sánh kháng chiến chống Tống thời Lý với chống Mông Nguyên thời Trần 35 Niên biểu 2.4 Các kháng chiến tiêu biểu chống giặc ngoại xâm từ kỷ X - XV 38 Niên Biểu 3.1 Tình hình giáo dục từ kỷ X - XV 66 MỞ ĐẦUDO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Cùng với phát triển đất nước, giáo dục Việt Nam bước đổi Đảng ta xác định, giáo dục “quốc sách hàng đầu”, để thực mục tiêu giáo dục “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Ngày nay, đất nước ta bước vào thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, để xây dựng kinh tế tri thức đòi hỏi hệ thống giáo dục phải xác định lại mục tiêu, thiết kế lại chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo 1.2 Trong năm gần việc đổi phương pháp dạy học (PPDH) theo hướng lấy học sinh (HS) làm trung tâm, người thầy giữ vai trò tổ chức, hướng dẫn giúp HS tích cực chủ động tìm tòi, khám phá, lĩnh hội kiến thức song song với việc hình thành kỹ Với đặc trưng môn Lịch sử việc đổi phương pháp dạy học (PPDH) vô cần thiết cấp bách, ngồi việc cung cấp cho em kiến thức bản, bổ ích giáo viên (GV) Demo - Select.Pdf SDK phải bồi dưỡng cho Version em phương pháp học tập Qua đó, giúp em có nhận thức đặc trưng mơn có phương pháp học tập phù hợp để nâng cao chất lượng học tập môn Lịch sử trường phổ thông 1.3 Thực tiễn giáo dục cho thấy phận không nhỏ GV chưa tiến hành đổi PPDH theo hướng lấy học sinh làm trung tâm mà nặng PPDH truyền thống “thầy đọc, trò chép” Do đó, thực tế giảng dạy chưa phát huy tính tích cực học tập HS Vì thế, việc xây dựng sử dụng đồ dùng trực quan quy ước (ĐDTQƯ) để phát huy tính tích cực HS dạy học lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX trường Trung học phổ thông (THPT) việc vô cần thiết, cấp bách dạy học lịch sử Phần Lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX sách giáo khoa (SGK) giai đoạn quan trọng tiến trình phát triển lịch sử dân tộc với nhiều nội dung lịch sử phong phú, với biến cố kiện có tác động lớn nhiều mặt dân tộc ta, bên cạnh có ưu việc xây dựng sử dụng ĐDTQƯ để gây hứng thú học tập bộ, phát huy tính tích cực học tập cho học sinh, nhằm thực mục tiêu môn đề ra, góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn Lịch sử trường THPT Với lí trên, chọn vấn đề: “Xây dựng sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX trường Trung học phổ thông (Chương trình Chuẩn)” để làm đề tài luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, chuyên ngành lý luận phương pháp dạy học môn Lịch sử LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 2.1 Trên giới Từ lâu, vấn đề xây dựng sử dụng đồ dùng trực quan (ĐDTQ) nói chung, ĐDTQƯ nói riêng theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử (DHLS) nhiều nhà giáo dục nước quan tâm nghiên cứu Trong nhiều nguồn tài liệu tâm lí học, lý luận dạy học đại cương lý luận dạy học môn Lịch sử mức độ khác đề cập tới việc xây dựng sử dụng ĐDTQ (bao gồm ĐDTQƯ) theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học nói chung DHLS nói riêng trường phổ thông Sử dụng ĐDTQ dạy học phương pháp Demo Version - Select.Pdf SDK nhà giáo dục lịch sử quan tâm nghiên cứu từ lâu giới Ngay từ thời cổ đại, vấn đề trực quan, cảm tính dạy học nhà triết học đề cập đến lý luận nhận thức Đáng ý Khổng Tử (triết học cổ phương Đông), theo ông để có tri thức khái quát, chung quán phải “Học nhi tập chi” [27, tr.31] (học lý thuyết gắn với thực hành); Hêraclít (triết học cổ phương Tây) chủ trương: “Qúa trình nhận thức cảm giác, khơng có cảm giác khơng có nhận thức nào” [27, tr.7] Tác giả I.Ia Lecne tác phẩm “Dạy học nêu vấn đề” đề cập đến chất việc dạy học nêu vấn đề là: “Phương pháp dạy học học sinh tham gia cách có hệ thống vào trình giải vấn đề tốn có vấn đề xây dựng theo nội dung tài liệu chương trình” [18, tr.5] Nhà giáo dục Liên Xơ (cũ) I.F.Kharlamốp tác phẩm “Phát huy tính tích cực học sinh nào?” đề cập đến biện pháp nhằm kích thích hoạt động nhận thức HS Theo ông để học đạt kết cao nhiệm vụ trọng tâm phát huy tính tích cực học tập HS 10 Đi xa việc vận dụng nguyên tắc trực quan vào trình dạy học (QTDH), tác giả K.Đ Usinxki (1824-1870) cho rằng: “Trực quan không phương tiện để phát triển duy” Theo ông, thầy giáo dựa vào hình tượng cụ thể hình thành QTDH, mà phải sử dụng biểu tượng có từ trước ơng cho rằng, trực quan ban đầu nguồn gốc tri thức, cảm giác cung cấp tài liệu cho hoạt động trí tuệ người Trực quan làm cho trình lĩnh hội tri thức HS trở nên dễ dàng, tự giác, có ý thức vững hơn; tạo hứng thú học tập HS, kích thích tính tích cực học tập, phương tiện tốt giúp GV gần gũi HS phương tiện quan trọng để phát triển cho em Đặc biệt, N.G.Đai-ri cuốn“Chuẩn bị học lịch sử nào?” đề cập đến phương pháp trực quan, theo ông:“Hơn tất cách thức khác, cách hỏi phương pháp cho lập bảng giúp học sinh so sánh sở mà đánh giá biến cố, trình, hình thái kinh tế - xã hội ” “…việc hỏi cách cho lập sơ đồ tổ chức máy Nhà nước…cho phép tái hiểu biết vấn đề tốt cách hỏi khác” [29, tr.9] Ngoài ra, có nhiều nhà giáo dục, nghiên cứu phương pháp trực Demo Version - Select.Pdf SDK quan dạy học nói chung DHLS nói riêng 2.2 nước Lí luận sử dụng ĐDTQ theo hướng phát huy tính tích cực HS nhà giáo dục học, tâm lí học giáo dục lịch sử nghiên cứu nhiều có hệ thống Liên quan vấn đề có nhiều cơng trình nghiên cứu công bố sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án… Có thể kể số cơng trình sau: Các giáo trình PPDH Lịch sử đặc biệt quan tâm đến việc phát huy tính tích cực học tập lịch sử cho học sinh qua việc sử dụng kết hợp nhiều PPDH khác nhau, có có phương pháp trực quan như: “Phương pháp dạy học lịch sử” tập GS.TS Phan Ngọc Liên (chủ biên); tác phẩm “Phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử trung học sở” tác giả Phan Ngọc Liên Trịnh Đình Tùng (chủ biên)…Qua tác phẩm trên, tác giả đề cập cách đầy đủ sở lý luận thực tiễn việc phát huy tính tích cực học tập HS 11 Đồng thời đề biện pháp phạm cần thiết nhằm phát huy tính tích cực HS học học tập lịch sử Tác giả Thái Duy Tuyên tác phẩm “Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học”; tác giả Hồ Ngọc Đại tác phẩm “Bài học gì?”; tác giả Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt tác phẩm “Giáo dục học” đề cập đến vấn đề có tính chất lý luận PPDH tích cực bước đầu xây dựng quy trình thiết kế học theo hướng phát huy tính tích cực HS dạy học nói chung Ngồi có nhiều cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống sử dụng ĐDTQ nhằm phát huy tính tích cực HS tác phẩm “Đồ dùng trực quan việc dạy - học lịch sử trường phổ thông cấp II” tác giả Phan Ngọc Liên - Phạm Kì Tá; hay tác phẩm “Kênh hình dạy học lịch sử trường trung học phổ thông” tác giả Nguyễn Thị Cơi; tác phẩm “Hướng dẫn sử dụng kênh hình sách giáo khoa lịch sử trung học sở (phần lịch sử Việt Nam) tác giả Trịnh Đình Tùng (chủ biên) đề cập đến kỹ thuật thiết kế sử dụng ĐDTQ nói chung DHLS Gần đây, số luận văn, luận án đề cập đến vấn đề Cụ thể luận văn thạc sỹ Lê Văn Tính bảo vệ năm 2007 với đề tài “Thiết kế sử dụng đồ dùng Demo Version - Select.Pdf SDK trực quan quy ước để phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử Việt Nam (1945-1954) trường Trung học phổ thông (Ban Nâng cao)”, luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Kim Anh bảo vệ năm 2007 với đề tài “Xây dựng sử dụng đồ dùng trực quan quy ước dạy học lịch sử giới cổ trung đại trường Trung học phổ thông (Ban Nâng cao), luận văn thạc sỹ Nguyễn Ngọc Hương bảo vệ năm 2009 với đề tài “Xây dựng sử dụng đồ dùng trực quan quy ước để phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử giới cận đại trường Trung học phổ thông (Chương trình Chuẩn)”… luận văn thạc sỹ Hồ Thị Minh Sang bảo vệ năm 2011 với đề tài “Sử dụng tranh ảnh theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử giới cổ - trung đại trường trung học phổ thông (Chương trình Chuẩn)” Ngồi có viết đăng báo, tạp chí… như: tác giả Trịnh Đình Tùng - Kiều Thế Hưng với viết “Một số vấn đề phương pháp sử dụng đồ dạy học lịch sử trường phổ thông” 12 Qua nghiên cứu nêu trên, thấy tác giả tập trung khai thác ĐDTQ dạy học nói chung DHLS nói riêng Trên sở đó, tác giả có nhiều đóng góp thiết thực lý luận kỹ thuật xây dựng ĐDTQ hướng dẫn sử dụng kênh hình sách giáo khoa Tuy nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể chủ đề: “Xây dựng sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX trường trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn)” Chính vậy, đề tài tập trung sâu nghiên cứu vấn đề nhiệm vụ mà luận văn cần giải ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài trình xây dựng sử dụng ĐDTQQƯ theo hướng phát huy tính tích cực dạy học lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX trường THPT (Chương trình Chuẩn) 3.2 Phạm vi nghiên cứu Từ việc xác định đối tượng nghiên cứu trên, luận văn sử dụng thành tựu lý luận dạy học để xây dựng sử dụng loại ĐDTQQƯ theo Demo Version - Select.Pdf SDK hướng phát huy tính tích cực dạy học lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX trường THPT (Chương trình Chuẩn) tiến hành thực nghiệm phạm số trường THPT địa bàn tỉnh Đồng Nai MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Khẳng định quan niệm đắn khoa học cần thiết việc xây dựng sử dụng ĐDTQQƯ theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử trường phổ thơng Trên sở đó, tìm đường, biện pháp xây dựng sử dụng ĐDTQQƯ DHLS theo hướng phát huy tính tích cực HS, góp phần vào việc nâng cao chất lượng hiệu dạy học lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX trường THPT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Luận văn tập trung giải vấn đề sau: - Nghiên cứu mặt lý luận để xác định chất khái niệm, vai trò, ý nghĩa việc xây dựng sử dụng ĐDTQQƯ theo hướng phát huy tính tích cực học sinh học tập lịch sử 13 - Xác định nội dung kiến thức lịch sử chương trình SGK Lịch sử lớp 10, phần Lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX (Chương trình Chuẩn) làm sở để tiến hành xây dựng sử ĐDTQQƯ theo hướng phát huy tính tích cực học sinh học tập lịch sử - Đề xuất nguyên tắc biện pháp phạm để xây dựng sử dụng ĐDTQQƯ theo hướng phát huy tính tích cực HS học tập lịch sử lớp 10, phần Lịch Sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX (Chương trình Chuẩn) có chất lượng hiệu - Tiến hành thực nghiệm phạm, đối chiếu kết thu từ lớp thực nghiệm lớp đối chứng để rút kết luận tính khả thi đề tài PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Phương pháp luận Cơ sở phương pháp luận luận văn lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh đường lối Đảng, Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, lịch sử giáo dục lịch sử 6.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể - Nghiên cứu tài liệu giáo dục học, tâm lý học, giáo dục lịch sử tài liệu liên quanDemo khác Version - Select.Pdf SDK - Điều tra thực tế qua dự giờ, điều tra xã hội học GV, HS, xử lý số liệu theo phương pháp thống kê toán học để rút kết luận - Tham vấn chuyên gia để xác định giả thuyết khoa học đề tài biện pháp thực thi để kiểm định giả thuyết đề tài - Tiến hành thực nghiệm phạm (tồn phần, phần) để kiểm định tính khả thi đề tài theo nguyên tắc từ điểm suy diện GIẢ THUYẾT KHOA HỌC NẾU xây dựng sử dụng ĐDTQQƯ theo hướng phát huy tích tích cực học sinh cách hợp lý, khoa học, theo đề xuất luận văn THÌ góp phần nâng cao hiệu dạy học môn lịch sử trường phổ thông, phần lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX ĐÓNG GĨP CỦA LUẬN VĂN - Khẳng định vai trò, ý nghĩa xây dựng sử dụng ĐDTQQƯ theo hướng phát huy tính tích cực HS dạy học lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX trường trung học phổ thông (Chương trình Chuẩn) 14 - Xây dựng, sưu tầm ĐDTQQƯ dạy học lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX - Đề xuất nguyên tắc biện pháp phạm xây dựng sử dụng ĐDTQQƯ dạy học lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn việc xây dựng sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử Trường trung học phổ thông Chương 2: Xây dựng đồ dùng trực quan quy ước dạy học lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX Trường trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) Chương 3: Sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX Trường trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) Demo Version - Select.Pdf SDK 15 ... hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử 39 2.3 X y dựng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử việt nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX. .. x y dựng sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử Trường trung học phổ thông Chương 2: X y dựng đồ dùng trực quan quy ước dạy học lịch sử Việt. .. trên, chọn vấn đề: X y dựng sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử Việt Nam từ kỷ X đến đầu kỷ XIX trường Trung học phổ thông (Chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam từ thế kỷ x đến đầu thế kỷ XIX ở trường trung học phổ thông (tt) , Xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam từ thế kỷ x đến đầu thế kỷ XIX ở trường trung học phổ thông (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay