Sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh trong dạy học lịch sử thế giới cận đại ở lớp 10, trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn) (tt)

15 5 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HUẾ NGUYỄN TRƯƠNG ĐỊNH S DỤNG CHUY N ẾT H P V I TR NH NH TRONG DẠY HỌC ỊCH S THẾ GI I C N ĐẠI PH P 10, TRƯỜNG TRUNG HỌC TH NG CHƯƠNG TR NH CHU N) Demo Version - Select.Pdf Chuyên ngành: ý luận Phương SDK pháp dạy học môn ịch sử Mã số: 60 14 01 11 U N VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THÀNH NHÂN HUẾ, NĂM 2014 i ỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố công trình khác TÁC GI NGUYỄN TRƯƠNG ĐỊNH Demo Version - Select.Pdf SDK ii Với tình cảm chân thành, tơi xin trân trọng cảm ơn: - Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Cán Phòng Đào tạo Sau Đại học, Thư viện, Trường Đại học phạm - Đại học Huế, Trung tâm học liệu Đại học Huế… Quý thầy cô giáo Khoa Lịch sử, Tổ Lý luận Phương pháp dạy học môn Lịch sử, Trường Đại học phạm - Đại học Huế - Xin trân trọng cám ơn Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Phòng Giáo dục Đào tạo Thị xã Long Khánh, Ban Giám hiệu Hội đồng Giáo dục Trường THCS Lê A tạo điều kiện cho suốt thời gian qua - Ban Giám hiệu giáo viên giảng dạy môn Lịch sử trường THPT Long Khánh, THPT Trần Phú SDK giúp đỡ tơi q trình Demo Version - Select.Pdf thực nghiệm phạm - Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo, TS Nguyễn Thành Nhân tận tình hướng dẫn, bảo để tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè lo lắng, động viên ủng hộ suốt thời gian học tập, nghiên cứu Huế, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Trương Định iii MỤC ỤC Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii MỤC ỤC D NH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT D NH MỤC CÁC OẠI Ư C ĐỒ, TR NH NH TRONG U N VĂN Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 10 Mục đích nghiên cứu 10 Nhiệm vụ nghiên cứu 10 Phương pháp nghiên cứu 11 Giả thuyết nghiên cứu đề tài 12 Đóng góp đề tài 12 Cấu trúc luận văn 12 NỘI DUNG 13 Demo Version - Select.Pdf SDK CHƯƠNG CƠ S CHUY N S Í U N VÀ THỰC TIỄN CỦ VI C S DỤNG ẾT H P V I TR NH NH TRONG DẠY HỌC ỊCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PH TH NG 13 1.1 Cơ sở lý luận 13 1.1.1 Thế chuyện kể lịch sử? 13 1.1.2 Phân loại chuyện kể lịch sử 14 1.1.3 Quan niệm tranh ảnh lịch sử 15 1.1.4 Tính chất, đặc trưng tranh ảnh 16 1.1.5 Phân loại tranh ảnh 17 1.1.6 Vị trí ý nghĩa việc sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông 20 1.1.6.1 Vị trí 20 1.1.6.2 Ý nghĩa 21 1.2 Cơ sở thực tiễn việc sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) 26 1.2.1 Mục đích, đối tượng, phương pháp điều tra 26 1.2.2 Nội dung điều tra 27 1.2.3 Kết điều tra 27 CHƯƠNG 2: H THỐNG CHUY N VÀ TR NH NH CÓ TH S DỤNG ẾT H P TRONG DẠY HỌC ỊCH S THẾ GI I C N ĐẠI P 10, TRƯỜNG TRUNG HỌC PH TH NG CHƯƠNG TR NH CHU N) 30 2.1 Vị trí, mục tiêu, nội dung lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thông (Chương trình Chuẩn) 30 2.1.1 Vị trí 30 2.1.2 Mục tiêu 30 2.1.3 Nội dung lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) 31 2.2 Nguyên tắc lựa chọn chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) 33 2.2.1 Lựa chọn chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử phải đảm bảo tính Đảng 33 2.2.2 Phải đảm bảo tính khoa học 34 2.2.3 Phải đảm bảo mục tiêu đào tạo, nội dung học 35 2.2.4 Phải đảm bảo khai thác triệt để chương trình, nội dung sách giáo khoa, Version - Select.Pdf SDK ChuẩnDemo kiến thức, kỹ chương trình giảm tải Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành 36 2.2.5 Phải đảm bảo tính bản, điển hình, vừa sức 38 2.2.6 Phải đảm bảo việc phát huy tính tích cực nhận thức cho học sinh 39 2.2.7 Phải đảm bảo sinh động hấp dẫn, tạo hứng thú học tập cho học sinh 43 2.3 Hệ thống chuyện kể kết hợp tranh ảnh sử dụng dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thông (Chương trình Chuẩn) 44 CHƯƠNG BI N PHÁP S DỤNG CHUY N NH TRONG DẠY HỌC ỊCH S ẾT H P V I TR NH THẾ GI I C N ĐẠI P 10, TRƯỜNG TRUNG HỌC PH TH NG CHƯƠNG TR NH CHU N) 59 3.1 Yêu cầu sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh khai thác dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) 59 3.1.1 Phải đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với tổng thể việc sử dụng đa dạng phương pháp dạy học lịch sử 59 3.1.2 Phải thể đặc trưng lớp bám sát đối tượng học sinh 59 3.1.3 Phải đảm bảo nguyên tắc liên môn 60 3.1.4 Phải kết hợp nhuần nhuyễn với tài liệu học tập khác 62 3.2 Biện pháp sử dụng chuyện kể kết hợp tranh ảnh khai thác dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) 62 3.2.1 Sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh để làm sáng tỏ kiện, tượng lịch sử 62 3.2.2 Sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với tranh ảnh để tạo biểu tượng nhân vật, kiện lịch sử 66 3.2.3 Sử dụng chuyện kể kết hợp tranh ảnh để tạo tình có vấn đề giải vấn đề 68 3.2.4 Sử dụng chuyện kể kết hợp tranh ảnh để tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm nhằm giải nhiệm vụ nhận thức đặt 70 3.2.5 Sử dụng chuyện kể kết hợp tranh ảnh thơng qua khai thác tiện ích cơng nghệ thông tin để tăng hiệu dạy học 72 3.2.6 Sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh tài liệu văn học để tạo hứng thú học tập lịch sử cho HS 74 3.2.7 Sử dụng chuyện kể kết hợp tranh ảnh để tổ chức kiểm tra, đánh giá Demo Version - Select.Pdf SDK học sinh 76 3.2.8 Sử dụng chuyện kể kết hợp tranh ảnh để tổ chức trò chơi nhỏ tiết học 77 3.3 Thực nghiệm phạm 78 3.3.1 Mục đích thực nghiệm phạm 78 3.3.2 Phương pháp thực nghiệm 79 3.3.3 Đối tượng thực nghiệm 79 3.3.4 Nội dung thực nghiệm 79 3.3.5 Kết thực nghiệm 79 ẾT U N 81 TÀI I U TH M H O 84 PHỤ ỤC D NH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ CB : Chủ biên CMTS : Cách mạng tư sản CNTB : Chủ nghĩa tư DCTS : Dân chủ tư sản DH : Dạy học DHLS : Dạy học lịch sử ĐDTQ : Đồ dùng trực quan ĐHSP : Đại học phạm GV : Giáo viên HS : Học sinh HTHT : Hứng thú học tập NXB : Nhà xuất PL : Phụ lục PK : Phong kiến PPDH : Phương pháp dạy học PTDH : Phương tiện dạy học PTL : Phiếu tư liệu PTTQ : Phương tiện trực quan SGK : Sách giáo khoa THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TLTK : Tài liệu tham khảo XHCN : Xã hội chủ nghĩa Demo Version - Select.Pdf SDK D NH MỤC CÁC OẠI Ư C ĐỒ, TR NH NH TRONG U N VĂN Ảnh 1.1 Cuộc biểu tình ngày 9-1-1905 Xanh Pê-téc-bua 17 Ảnh 1.2 Ảnh 1.3 Chân dung Bi-xmác (1815-1898) 19 Chân dung V.I Lê-nin (1870-1924) 24 Tranh 2.1 Tranh 2.2 Tranh 2.3 Vua Lu-i XVI bị xử chém (21/1/1793) 39 Lao động trẻ em Anh đầu kỷ XIX 41 Tình cảnh nơng dân Pháp trước cách mạng 42 Lược đồ 3.1 Quá trình thống Đức 64 Demo Version - Select.Pdf SDK M ĐẦU ý chọn đề tài 1.1 Nước ta thực công đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ, văn minh Trong đó, giáo dục có vai trò vơ quan trọng việc phát huy nguồn lực, tiềm người, đòn bẩy để tiến vào tương lai.Vì vậy, Đảng Nhà nước ta xác định mục tiêu phương hướng phát triển nghiệp giáo dục giáo dục quốc dân, cụ thể, Nghị Trung ương II, khóa VIII (1996) khẳng định: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học; bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, sinh viên đại học, phát triển mạnh mẽ phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên rộng khắp toàn dân, niên” [11, tr.41] Vấn đề thể chế hoá Luật Giáo dục 2005, điều 28 ghi: “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, Demo Version - Select.Pdf SDK sáng tạo HS, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” [23, tr 30] Lịch sử một môn học đặc thù, kiến thức lịch sử diễn q khứ Chính nhiệm vụ dạy học lịch sử khôi phục lại tranh khứ để từ rút học từ khứ, vận dụng vào sống tương lai Để khơi phục tranh khứ cách sinh động, sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh cần thiết Qua đó, giúp học sinh tiếp cận nhiều nguồn tư liệu nhiều hình thức, mức độ khác nhằm tạo hứng thú, khơi dậy tính tích cực, chủ động trình hình thành tri thức lịch sử 1.2 Chuyện kể lịch sử nguồn tài liệu vô tận lịch sử có vơ vàn kiện, tượng liên tục diễn ra, mà thân kiện, tượng lại chất chứa câu chuyện lý thú riêng Do việc sưu tầm sử dụng chuyện kể lịch sử dạy học lịch sử phải quan tâm mức Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn chuyện kể lịch sử chưa khai thác nhiều Đồng thời, sử dụng, GV dừng lại mức độ minh họa, khơng phát huy tính tích cực học sinh dẫn đến hiệu dạy học thấp Trong lúc đó, phương tiện trực quan phục vụ dạy học lịch sử thiếu lại vừa không phù hợp; tranh ảnh lịch sử danh mục đồ dùng Bộ giáo dục Đào tạo phát hành khơng đủ cho dạy Bên cạnh đó, kênh chữ kí hiệu q nhỏ khơng thể sử dụng được, tranh ảnh sách giáo khoa màu sắc đơn điệu thiếu đồng bộ, phim tài liệu khơng có So với u cầu đặt môn Lịch sử định hướng đổi phương pháp giai đoạn nay, nói rằng: phương tiện dạy học khơng đáp ứng yêu cầu tạo nên hứng thú học tập cho học sinh Dạy học lịch sử trường THPT nay, nhiều giáo viên nhận thức ý nghĩa việc sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với tranh ảnh có phận khơng nhỏ giáo viên chưa thực quan tâm đến công tác nên chất lượng học lịch sử hạn chế, tiết học chưa thật thu hút phát huy tính tích cực học tập học sinh 1.3 Lịch sử giới cận đại lớp 10 bao gồm nhiều nội dung bản, quan trọng có tính thời sâu sắc với nhiều kiện cần sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh để hình thành tri thức, việc sử dụng chuyện kể kết hợp với Demo Version - Select.Pdf SDK tranh ảnh dạy học lịch sử giai đoạn có tầm quan trọng đặc biệt, có ưu việc góp phần nâng cao chất lượng dạy học Với lý trên, chọn đề tài: “Sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn)” làm đề tài luận văn ịch sử vấn đề Liên quan đến đề tài có nhiều cơng trình nhà nghiên cứu khoa học giáo dục nước * nước Trong giáo dục, sử dụng PTTQ để tổ chức hoạt động nhận thức HS nghiên cứu từ lâu Nhà giáo dục học Tiệp Khắc, ông J.A Komensky (1592 - 1670), nhà giáo dục người Anh Jonh Locke (1632 - 1704), nhà giáo dục học Thụy Sỹ G Pestalossi (1746 - 1827), V G Belenxki (1811 - 1848), K Đ Usinxki (1824 - 1870) người nghiên cứu vị trí, vai trò PTTQ Sau nhiều tác giả vào nghiên cứu lĩnh vực vấn đề sử dụng PTTQ dạy học như: Toonlinghênôva, X G Sapơvalenkơ, M N Sacmaep…) Bên cạnh đó, vấn đề sử dụng tài liệu tham khảo, việc sử dụng chuyện kể lịch sử để cụ thể hóa kiện lịch sử đề cập đến nhiều cơng trình nghiên cứu Thành công phải kể đến Tiến sĩ khoa học N.Đ.Đairi “Chuẩn bị học lịch sử nào” Ơng đề cập đến tính đa dạng kiến thức cần thiết phải trang bị cho học phương tiện dạy học, sử dụng tài liệu tham khảo khác, có chuyện kể nguồn kiến thức để cụ thể hóa kiến thức sách giáo khoa nhằm “gây hứng thú với học” Để có học tốt, theo ông, người giáo viên phải kết hợp nhiều khâu khác nhau, quan trọng tham khảo tài liệu để làm cho nội dung giảng phong phú, xác Cũng phần này, ơng đề cập đến phương pháp trực quan, theo ông:“Hơn tất cách thức khác, cách hỏi phương pháp cho lập bảng giúp học sinh so sánh sở mà đánh giá biến cố, trình, hình thái kinh tế - xã hội ” “… việc hỏi cách cho lập sơ đồ tổ chức máy Nhà nước… cho phép tái hiểu biết vấn đề tốt cách hỏi khác” [10, tr.34] Ngồi ra, có nhiều nhà giáo dục, nghiên cứu phương pháp trực Demo Version - Select.Pdf SDK quan dạy học nói chung DHLS nói riêng * nước Nhiều nhà nghiên cứu lý luận phương pháp DHLS đề cập đến số khía cạnh có liên quan đến vấn đề sử dụng tranh ảnh giảng dạy lịch sử trường phổ thơng như: Giáo trình “Phương pháp dạy học lịch sử” Phan Ngọc Liên, Trần Văn Trị (Chủ biên), giáo trình “Phương pháp dạy học lịch sử” (2 tập) Phan Ngọc Liên (Chủ biên), tác phẩm “Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới” Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Cơi, Thái Duy Tun Tác phẩm “Một số chuyên đề phương pháp dạy học lịch sử” Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi, Trần Vĩnh Tường Những tác phẩm này, mức độ khác có chương, nhấn mạnh đến vai trò ĐDTQ lý luận chung việc sử dụng ĐDTQ phục vụ cho việc DHLS, có tranh ảnh Ngồi ra, nhiều cơng trình nghiên cứu ĐDTQ : “Phương tiện dạy học” Tơ Xn Giáp, “Kênh hình dạy học lịch sử trường THPT”, “Hướng dẫn sử dụng kênh hình sách giáo khoa Lịch sử lớp 11 THPT” Nguyễn Thị Cơi, Trịnh Đình Tùng (Đồng chủ biên), “Tư liệu dạy học Lịch sử 10” Trịnh Đình Tùng (Chủ biên) “Tư liệu Lịch sử 10” Trần Vĩnh Tường, “Hướng dẫn sử dụng kênh hình SGK Lịch sử 10” Trịnh Tiến Thuận, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Nam Phóng, Lê Hiến Chương, Phan Ngọc Huyền Các cơng trình đề cập đến vấn đề lý luận chung việc DHLS, có đề cập đến vai trò, ý nghĩa tranh ảnh, nguồn tài liệu dùng để khai thác tranh ảnh biện pháp sử tranh ảnh Gần đây, số luận án, luận văn, khóa luận số báo nghiên cứu vấn đề sử dụng ĐDTQ, có tranh ảnh DHLS trường phổ thông như: Thái Thị Phương Thảo với đề tài “Sử dụng tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn)”; Hồ Thị Minh Sang với đề tài: “Sử dụng tranh ảnh theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử giới cổ - trung đại trường Trung học phổ thơng (Chương trình chuẩn)” Các tác giả khẳng định tính cấp thiết phải sử dụng ĐDTQ có tranh ảnh DHLS trường phổ thơng Ngồi viết đăng báo, tạp chí… như: tác giả Lê Ngọc Thu với viết “Sử dụng tranh, ảnh giáo khoa dạy học lịch sử trường phổ thông”, Tạp Demo chí DạyVersion Học ngày số nămSDK 2006… - Select.Pdf Liên quan đến việc sử dụng tài liệu tham khảo nói chung, chuyện kể nói riêng dạy học lịch sử, GS Phan Ngọc Liên giáo trình “Phương pháp dạy học lịch sử” đánh giá cao vai trò việc sử dụng tài liệu tham khảo, có tác dụng cụ thể hóa số kiện lịch sử Việc sử dụng tài liệu tham khảo giúp cho học sinh có sở để nắm vững chất kiện, hình thành khái niệm, hiểu rõ quy luật, học quan trọng lịch sử, rèn luyện cho học sinh thói quen nghiên cứu khoa học, phát triển tư lịch sử Tác giả Nguyễn Thị Côi tác phẩm “Các đường biện pháp nâng cao hiệu học lịch sử trường phổ thông” cho rằng: Một biện pháp để nâng cao hiệu học việc trình bày hình ảnh, xúc cảm lịch sử cho học sinh Đồng thời tác giả đề cập đến nguyên tắc phương pháp sử dụng tài liệu tham khảo Ngồi vấn đề đề cập qua nhiều tài liệu khác đăng tải tạp chí Nghiên cứu giáo dục, Nghiên cứu lịch sử, Thông tin khoa học, mạng internet, luận văn cao học, khoá luận tốt nghiệp sinh viên Tóm lại, việc sử dụng chuyện kể hay tranh ảnh dạy học lịch sử trường trung học phổ thông đề tài hấp dẫn, thu hút nhiều học giả tìm hiểu khía cạnh đó, nhà nghiên cứu trình bày vấn đề có tính chất lí luận đề cập phần đến biện pháp sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử Tuy nhiên, chưa có cơng trình sâu nghiên cứu đề cập cụ thể vấn đề: “Sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn)” Đây nhiệm vụ đề tài phải giải Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài trình “Sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn)” 3.2 Phạm vi nghiên cứu Với đối tượng nghiên cứu trên, tác giả giới hạn việc sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn), học nội khóa lớp tiến hành Demo Version - Select.Pdf SDK thực nghiệm phạm số trường THPT địa bàn tỉnh Đồng Nai Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) nhằm góp phần đổi PPDH nâng cao hiệu dạy học mơn Lịch sử trường THPT nói chung, phần lịch sử giới cận đại lớp 10 (Chương trình Chuẩn) nói riêng Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực đề tài, tác giả tập trung giải nhiệm vụ sau: - Điều tra xã hội học nhằm tìm hiểu thực trạng việc sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) - Tìm hiểu sở lí luận việc sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) 10 - Nghiên cứu nội dung lịch sử giới cận đại lớp 10, trường THPT (Chương trình Chuẩn) khai thác để sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học - Xác định nguyên tắc, lựa chọn hệ thống sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thông (Chương trình Chuẩn) - Đề xuất yêu cầu biện pháp phạm để sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) - Tiến hành thực nghiệm phạm để khẳng định tính khả thi đề tài Phương pháp nghiên cứu 6.1 Cơ sở phương pháp luận Phương pháp luận đề tài lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng Nhà nước lịch sử giáo dục nói chung, giáo dục lịch sử nói riêng 6.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể - Phương pháp điều tra xã hội học: Lập phiếu điều tra để thăm dò ý kiến Demo Version - Select.Pdf SDK GV HS thực tiễn sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) nhằm khẳng định cần thiết việc thực đề tài - Nghiên cứu lý thuyết: Đọc nghiên cứu SGK Lịch sử lớp 10 (Chương trình Chuẩn), tài liệu Giáo dục học, Tâm lý học, giáo dục lịch sử, công trình nghiên cứu đổi PPDH nhằm sử dụng có hiệu chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) - Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến chuyên gia có nhiều kinh nghiệm GV giỏi trường THPT - Phương pháp thực nghiệm phạm: Tiến hành dạy học có đối chứng việc sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) để rút kết luận khái quát đề xuất số biện pháp phạm - Phương pháp thống toán học: Sử dụng phương pháp thống toán học 11 để xử lý kết thực nghiệm phạm hai nhóm lớp: Đối chứng thực nghiệm nhằm rút kết luận khái quát, chứng minh tính khả thi đề tài Giả thuyết nghiên cứu đề tài Nếu sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thông (Chương trình Chuẩn) theo đề xuất đề tài góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử trường THPT mặt kiến thức, kĩ thái độ HS Đóng góp đề tài - Về mặt lí luận: - Bổ sung thêm vấn đề lý luận việc sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử trường THPT nói chung, dạy học lịch sử cận đại lớp 10, trường THPT (Chương trình Chuẩn) nói riêng - Xác định ngun tắc lựa chọn hệ thống chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thông (Chương trình Chuẩn) - Đề xuất yêu cầu biện pháp phạm có tính khả thi sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường TrungDemo học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) Version - Select.Pdf SDK - Về thực tiễn: Cung cấp cho GV HS hệ thống tranh ảnh, chuyện kể cần thiết để giảng dạy phần lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) Đặc biệt việc sử dụng loại tranh ảnh, chuyện kể khác xây dựng sẵn CD-Rom để GV HS tham khảo, sử dụng dạy học Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục, Tài liệu tham khảo, nội dung đề tài chia làm chương: Chương Cơ sở lý luận thực tiễn việc sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông Chương Hệ thống chuyện kể tranh ảnh sử dụng kết hợp dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) Chương Biện pháp sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) 12 ... chọn chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) 33 2.2.1 Lựa chọn chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử phải... Biện pháp sử dụng chuyện kể kết hợp tranh ảnh khai thác dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) 62 3.2.1 Sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh để... tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10, trường Trung học phổ thơng (Chương trình Chuẩn) - Đề xuất u cầu biện pháp sư phạm để sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh dạy học lịch sử giới cận
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh trong dạy học lịch sử thế giới cận đại ở lớp 10, trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn) (tt) , Sử dụng chuyện kể kết hợp với tranh ảnh trong dạy học lịch sử thế giới cận đại ở lớp 10, trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn) (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay