Sử dụng chuyện kể kết hợp với bản đồ giáo khoa trong dạy học lịch sử việt nam 1945 từ đến 1975 ở trường trung học phổ thông (tt)

16 4 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM  TRƯƠNG THỂ THÙY TRÂM S KHOA ÔNG ( ) Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học môn Lịch sử Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THÀNH NHÂN HUẾ - 2014 i LỜI CAM ĐOAN ôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả Trương Thể Thùy Trâm Demo Version - Select.Pdf SDK ii Với tình cảm chân thành, xin trân trọng cảm ơn: - Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Cán Phòng tạo Sau ại học, Thư viện, Trường ại học phạm ại học Huế, Trung tâm học liệu ại học Huế… Quý thầy cô giáo Khoa Lịch sử, Tổ Lý luận Phương pháp dạy học môn Lịch sử, Trường ại học phạm - ại học Huế - Xin trân trọng cám ơn Sở Khoa học Công nghệ tỉnh ồng Nai, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy Long Khánh, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã Long Khánh tạo điều kiện cho suốt thời gian qua Demo - Ban Version Giám hiệ-uSelect.Pdf giáo viêSDK n giảng dạy môn Lịch sử trường THPT Long Khánh, THPT Trần Phú, THPT Dân lập Văn Hiến giúp đỡ tơi q trình thực nghiệm phạm - ặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS Nguyễn Thành Nhân tận tình hướng dẫn, bảo để tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè ln lo lắng, động viên ủng hộ suốt thời gian học tập, nghiên cứu Huế, tháng năm 2014 Tác giả Trương Thể Thùy Trâm iii iii MỤC LỤC -Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN MỞ ĐẦU ý chọn đề tài Lịch sử vấn đề ối tượng, phạm vi nghiên cứu 11 Mục tiêu nghiên cứu 11 Nhiệm vụ nghiên cứu 11 hương pháp nghiên cứu 12 Giả thuyết nghiên cứu đề tài 12 Demo Version - Select.Pdf SDK óng góp đề tài 12 Cấu trúc luận văn 13 NỘI DUNG 14 Chương I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG CHUYỆN KỂ LỊCH SỬ KẾT HỢP VỚI BẢN ĐỒ GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 14 sở lý luận 14 1.1.1 Quan niệm chuyện kể lịch sử 14 hân loại chuyện kể lịch sử 14 1.1.3 Quan niệm đồ giáo khoa 15 ính chất đồ giáo khoa 16 ác dạng đồ giáo khoa 23 1.1.6 Vị trí ý nghĩa việc sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông 26 1.2 sở thực tiễn việc sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông 28 1.2.1 Mục đích, đối tượng, phương pháp điều tra 29 1.2.2 Nội dung điều tra 29 1.2.3 Kết điều tra 30 Chương II HỆ THỐNG CHUYỆN KỂBẢN ĐỒ GIÁO KHOA CÓ THỂ SỬ DỤNG KẾT HỢP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1945 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ( N 1975 N) 33 2.1 Nội dung kiến thức lịch sử Việt Nam từ năm đến năm trường Trung học phổ thông 33 2.1.1 Việt Nam từ năm đến năm 33 2.1.2 Việt Nam từ năm đến năm 36 2.2 guyên tắc lựa chọn chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử Việt Nam từ năm đến năm trường trung học phổ thơng ( hương trình huẩn) 38 2.2.1 Lựa chọn chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa phải đảm bảo tính ảng 38 2.2.2 Phải đảm bảo tính khoa học 41 2.2.3 Phải đảm bảo mục tiêu đào tạo 44 Demo Version - Select.Pdf SDK 2.2.4 Lựa chọn chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa phải đảm bảo tính bản, điển hình, vừa sức 46 2.2.5 Phải đảm bảo sinh động hấp dẫn, tạo hứng thú học tập phát huy tính tích cực nhận thức cho học sinh 48 2.3 Hệ thống chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử Việt Nam từ năm đến năm trường Trung học phổ thơng ( hương trình huẩn) 50 hương BI D NG CHUY N K L CH S VI T NAM T NG TRUNG H C PH Ô (C N) 63 cầu sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông 63 3.1.1 Sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử phải đảm bảo tính linh hoạt 63 3.1.2 Phải đảm bảo thể đặc trưng lớp bám sát đối tượng học sinh 65 3.1.3 Phải đảm bảo thực mục tiêu giáo dục môn ịch sử 67 3.1.4 Phải đảm bảo nguyên tắc liên môn 69 3.1.5 Phải kết hợp nhuần nhuyễn với tài liệu học tập khác 71 3.2 ác biện pháp sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử Việt Nam từ năm đến trường Trung học phổ thông ( hương trình huẩn) 73 3.2.1 Sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp đồ giáo khoa để cụ thể hóa kiện, tượng lịch sử 73 3.2.2 Sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa để tạo biểu tượng biểu tượng, nhân vật lịch sử 78 3.2.3 Sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa để nêu vấn đề 81 3.2.4 Sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa để tra tập nhận thức 83 3.2.5 Sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa để tổ chức trò chơi tìm hiểu nhân vật lịch sử 84 3.3 Thực nghiệm phạm 87 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.3.1 Mục đích thực nghiệm 87 3.3.2 hương pháp, kế hoạch thực nghiệm 87 3.3.3 Kết thực nghiệm 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt CB : Chủ biên GD : iáo dục GD- : iáo dục - tạo DHLS : GV : HS : Học sinh PL : Phụ lục PPDH : hương pháp dạy học PTDH : hương tiện dạy học QTDH : Quá trình dạy học SGK : ách giáo khoa THPT : TW : Dạy học lịch sử iáo viên Trung học phổ thông rung ương XHCN : Xã hội chủ nghĩa Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN Trang Bản đồ 2.1: Chiến dịch iên giới thu đông 39 Bản đồ 2.2: Chiến dịch iện iên hủ 1954 43 Bản đồ 2.3: Cuộc Tổng tiến công dậy 1975 47 Bản đồ : ình thái chiến trường ông – Xuân 3-1954 49 Bản đồ : hong trào “ ồng khởi” miền Nam 65 Bản đồ 3.2: Chiến dịch Huế- ẵng 73 Bản đồ 3.3: Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ ĩ tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội (1965-1968) 75 Bản đồ 3.4: Chiến dịch iên giới thu đông 76 Bản đồ 3.5: Chiến dịch iện Biện Phủ (1954) 80 Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 gay từ thời phong kiến ông cha ta ln quan niệm “hiền tài ngun khí quốc gia”, ngun khí có mạnh quốc gia vững bền ý thức hình thành truyền thống hiếu học từ hệ sang hệ khác người dân iệt hính lẽ đó, giáo dục coi chiến lược lâu dài đưa đến phát triển vững chắc, phồn thịnh cho quốc gia, dân tộc ất nước iệt am đường đổi ể theo kịp hòa nhập vào xu phát triển thời đại, đòi hỏi nghiệp giáo dục phải đổi mạnh mẽ, tồn diện đồng bộ; giáo dục có vai trò quan trọng việc phát huy nguồn lực phát triển lực người, tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho tiến bước vào kinh tế tri thức tương lai hính từ tầm quan trọng đó, ảng hà nước ta coi giáo dục quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục tảng, xem phát triển nguồn nhân lực động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, yếu tố để phát triển xã hội nhanh bền vững; đồng thời xem vấn đề đổi giáo dục (GD) quốc dân bao gồm Demo Version - Select.Pdf SDK phổ thông yêu cầu cấp thiết trình cấp ục tiêu hướng tới việc đổi chương phổ thông nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ nhằm đào tạo nguồn nhân lực có lực, phẩm chất đạo đức chuẩn mực vừa phù hợp với thực tiễn truyền thống iệt am, vừa tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông nước phát triển khu vực giới, đáp ứng cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong ghị ảng ộng sản iệt am khoá ội nghị lần thứ hai an hấp hành rung ương , khẳng định: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp sáng tạo người học, bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học…” [16, tr.41] 1.2 mơn ịch sử có vai trò, vị trí quan trọng việc bồi dưỡng, giáo dục người, “ ịch sử bó đuốc soi đường để tới tương lai” ại tướng õ guyên iáp nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục tiếng nhấn mạnh vai trò to lớn mơn ịch sử việc giáo dục lòng yêu nước có băn khoăn trăn trở với thực trạng dạy học lịch sử Việc bồi dưỡng, giáo dục người đặc biệt hệ trẻ vấn đề cốt lõi, bản, lâu dài không mơn ịch sử mà tồn nghiệp giáo dục ạy học lịch sử (DHLS) trường phổ thơng có ý nghĩa to lớn nhằm xây dựng người iệt am phát triển toàn diện, giàu lòng u nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm cơng dân, có tri thức, có sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, có tinh thần quốc tế chân 1.3 Nhưng thực tế kết kỳ thi tốt nghiệp, thi đại học - cao đẳng mơn ịch sửkết thấp mơn ịch sử có vị xã hội thấp hệ thống môn học trường phổ thông, đa số em chưa u thích mơn ịch sử, nhận thức lịch sử hạn chế, nhiều học sinh không nắm vững kiến thức bản, mơ hồ kiện thường xuyên nhầm lẫn kiến thức lịch sử guyên nhân em chưa có quan niệm vai trò mơn ịch sử, đa số cho môn ịch sử môn phụ, có tác động sống, khơ khan, khó nhớ; tình trạng học sinh ( báo động ) có nhiều “lỗ hổng” kiến thức lịch sử phổ biến đáng ột nguyên nhân quan trọng dẫn đến thực trạng đáng buồn phương pháp dạy học ( huy tính tích cực, sáng tạo ) giáo viên ( học tập môn Demo Version - Select.Pdf SDK trọng vào khai thác nội dung sách giáo khoa ( ) chưa thực phát hiều ), cung cấp kiến thức mà chưa dành nhiều thời gian, tâm huyết để hướng dẫn, rèn luyện kỹ khai thác phương tiện dạy học ( ) nói chung, chưa chủ động khai thác hệ thống chuyện kể kết hợp đồ giáo khoa để tạo hứng thú học tập cho ; chưa thực phát huy lực học sinh, học lịch sử tẻ nhạt, hậu đưa lại phần lớn học sinh khơng muốn học sử mà có học đối phó, em hứng thú học tập môn 1.4 ấn đề đặt để khắc phục tình trạng nêu trên? rước nhiều nhà lý luận môn đưa nhiều cải tiến nội dung, đổi phương pháp, phát huy tính tích cực nhằm tạo hứng thú niềm say mê cho học sinh rong dạy học lịch sử, hệ thống phương pháp sử dụng phong phú bao gồm: phương pháp trình bày miệng, phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan, phương pháp sử dụng tài liệu… ỗi phương pháp nói có ưu điểm nó, sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa biện pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu dạy - học lịch sử tạo hứng thú học tập học sinh ó khơng nguồn cung cấp tri thức mà giúp tổ chức hoạt động học tập để góp phần đổi phương pháp theo hướng tích cực hóa học sinh uy nhiên, điều kiện khác nhau, việc sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa đồ dạy học lịch sử trường phổ thông chưa quan tâm mức hố trình lịch sử iệt am từ năm đến bao gồm nhiều nội dung bản, quan trọng góp phần hình thành tri thức lịch sử tồn diện cho , việc sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử giai đoạn có tầm quan trọng đặc biệt Xuất phát từ lý trên, mạnh dạn chọn vấn đề: “ dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử iệt am từ đến trường rung học phổ thông” ( hương trình huẩn) làm đề tài luận văn Lịch sử vấn đề iên quan đến đề tài có nhiều cơng trình nhà nghiên cứu khoa học giáo dục nước - Trên giới rong giáo dục, sử dụng Q để tổ chức hoạt động nhận thức nghiênDemo cứu từ lâu Version - Select.Pdf SDK hà giáo dục học Tiệp Khắc, ông J oomenxki ( dục người Anh Jonh Locke (1632 – – 0), nhà giáo ), nhà giáo dục học Thụy Sỹ G Pestalossi (1746 – 1827), V G Belenxki (1811 – 1848), K sinxki ( 82 – 0) người nghiên cứu vị trí, vai trò Q au nhiều tác giả vào nghiên cứu lĩnh vực vấn đề sử dụng như: oonlinghênôva, X apôvalenkô, Q dạy học acmaep, ancơp… gồi nước, vấn để sử dụng tài liệu tham khảo việc sử dụng tài liệu câu chuyện lịch sử để cụ thể hóa lịch sử đề cập đến nhiều chương trình nghiên cứu hành cơng phải kể đến tiến sỹ khoa học airi “Chuẩn bị học lịch sử nào” Ông đề cập đến tính đa dạng kiến thức cần thiết phải trang bị cho học phương tiện dạy học, sử dụng tài liệu tham khảo khác nguồn kiến thức để cụ thể hóa kiến thức sách giáo khoa nhằm “gây hứng thú với học” ể có học tốt người giáo viên phải kết hợp nhiều khâu khác nhau, quan trọng tham khảo tài liệu để làm cho nội dung giảng phong phú, xác Ông đề cập đến phương pháp trực quan, theo Ông:“Hơn tất cách thức khác, cách hỏi phương pháp cho lập bảng giúp học sinh so sánh sở mà đánh giá biến cố, trình, hình thái kinh tế - xã hội” “…việc hỏi cách cho lập sơ đồ tổ chức máy Nhà nước… cho phép tái hiểu biết vấn đề tốt cách hỏi khác”[19, tr.34] gồi ra, có nhiều tác giả, nghiên cứu phương pháp sử dụng tài liệu trực quan dạy học nói chung nói riêng - nước + ghiên cứu lí luận phương pháp dạy học lịch sử có tác phẩm như: han gọc iên, rần gọc iên ( hủ biên), guyễn hị ơi, rịnh ình ùng (20 0), Phương pháp dạy học Lịch sử, tập II, han Nguyễn hị ôi, ăn rị (2000), Phương pháp dạy học lịch sử, Phan gọc iên rần guyễn ữu hí, ăn rị ( hủ biên), rịnh han hế im, hạm ồng ình ùng, iệt (2003), Phương pháp dạy học lịch sử, giành hẳn phần lớn đề cập đến hệ thống phương pháp dạy học lịch sử trường , đặc biệt làm rõ biện pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, nhấn mạnh sở lí luận việc sử dụng đồ dùng trực quan quy ước nhằm nâng cao hiệu học lịch sử guyễn hị ôi ( hủ biên) (2006), Con đường biệnSDK pháp nâng cao hiệu học Demo Version - Select.Pdf lịch sử trường phổ thông, tác giả sâu gợi mở đường, biện pháp nâng cao hiệu dạy học lịch sử trường phổ thông, đặc biệt đánh giá cao phương pháp sử dụng tài liệu, phương pháp trực quan xem phương pháp hữu hiệu để đổi phương pháp dạy học guyễn ạnh ưởng, guyễn hị ôi ( hủ biên) (2011), guyễn hị hế ình, Hướng dẫn sử dụng kênh hình SGK Lịch sử 12, góp phần hướng dẫn cho giáo viên cách khai thác hình ảnh sách giáo khoa Lịch sử + iên quan đến việc sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử trường phổ thơng có nhiều tác giả đề cập số cơng trình sau: ặng ăn (20 0), Bài giảng chuyên đề: Xây dựng sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học tập học sinh để nâng cao hiệu học Lịch sử trường THCS gồi có nhiều luận án iến sĩ, luận văn hạc sĩ nghiên cứu mảng đề tài như: hùng hị ến (2006), Thiết kế, sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử Việt Nam (1919 - 1954) trường THPT, uận văn hạc sĩ phạm - ại học uế; ê iáo dục học, rường ại học ăn ính (200 ), Thiết kế sử dụng đồ dùng trực quan quy ước để tạo biểu tượng dạy học lịch sử giới cận đại lớp 10 (Ban Cơ bản) trường Trung học phổ thông, rường ại học phạm - ại học uận văn hạc sĩ iáo dục học, uế; Nguyễn Thị Huyền “Sử dụng đồ giáo khoa để dạy học lịch sử giới đại giai đoạn 1945 – 2000 trường Trung học phổ thơng”(Chương trình Chuẩn), Luận văn rường ại học phạm - ại học Huế hạc sĩ iáo dục học, ác luận văn đề cập đến sở lí luận đồ dùng trực quan, thiết kế đưa biện pháp phạm để sử dụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh gồi có khóa luận tốt nghiệp của: hái hị húy, “Sử dụng tài liệu thành văn dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954, trường Trung học phổ thông (Ban Nâng cao)”, khóa luận tốt nghiệp; Phan Thị rà iang, “Sử dụng tài liệu thành văn dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930 lớp 12 (Ban bản) trường Trung học phổ thông”, khóa luận tốt nghiệp ác cơng trình khoa học lịch sử nghiên cứu đời nghiệp nhân vật lịch sử giai đoạn 1945 - “Danh nhân lịch sử Việt Nam” Demo Version - Select.Pdf SDK inh Xuân âm – Quang ưng, “Danh nhân đất Việt” Nguyễn Anh – ăn ang – Quỳnh ưu, “Góp phần tìm hiểu số nhân vật lịch sử Việt Nam” hương hâu ác giáo trình lịch sử Việt am, tài liệu chuyên khảo nhân vật lịch, liên quan đến đề tài nghiên cứu ác loại từ điển nhân vật lịch sử “Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam” Nguyễn Q Thắng – Nguyễn hế, “Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam” inh Xuân âm – rương ữu Quýnh ( hủ biên) ên cạnh cơng trình nói trên, có nhiều nghiên cứu tác giả đăng tạp chí Nghiên cứu giáo dục kỷ yếu kì hội thảo khoa học… óm lại, việc sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử đề tài hấp dẫn thu hút nhiều học giả nghiên cứu rên khía cạnh nhà nghiên cứu trình bày vấn đề có tính chất lí luận nêu lên việc sử dụng chuyện kể đồ giáo khoa dạy học lịch sử Tuy nhiên, chưa có cơng trình sâu nghiên cứu, đề cập cụ thể vấn đề: “Sử dụng 10 chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa khai thác dạy học lịch sử iệt am từ đến 1975 trường rung học phổ thơng ( hương trình huẩn)” o mạnh dạn chọn đề tài để thực luận văn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu ối tượng nghiên cứu đề tài trình sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử iệt am từ năm đến năm trường rung học phổ thơng ( hương trình huẩn) 3.2 Phạm vi nghiên cứu uận văn sâu vào việc khai thác để sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử iệt am từ đến trường rung học phổ thông ( hương trình huẩn) dùng học nội khóa lớp; tiến hành thực nghiệm phạm trường rung học phổ thông địa bàn tỉnh ồng Mục tiêu nghiên cứu ục tiêu nghiên cứu luận văn sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử iệt am từ đến trường rung học phổ thông ( hương trình huẩn) nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn ịch sử trường học phổ- thông Demorung Version Select.Pdf SDK Nhiệm vụ nghiên cứu ể thực mục tiêu đề ra, nhiệm vụ luận văn tập trung vào vấn đề sau: - ìm hiểu sở lí luận việc sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử iệt am từ đến trường rung học phổ thơng ( hương trình huẩn) - iều tra thực trạng sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử iệt am từ đến trường rung học phổ thơng ( hương trình huẩn), qua khẳng định cần thiết việc thực đề tài - ghiên cứu nội dung lịch sử iệt am từ 1945 đến 197 khai thác để sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa - ề xuất yêu cầu biện pháp phạm sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử iệt am từ đến trường rung học phổ thông ( hương trình huẩn) - iến hành thực nghiệm phạm để khẳng định tính khả thi đề tài 11 Phương pháp nghiên cứu * sở phương pháp luận sở phương pháp luận luận văn lí luận chủ nghĩa tưởng hí inh, đường lối ác - ênin, ảng nhà nước lịch sử, giáo dục nói chung, giáo dục lịch sử nói riêng * hương pháp nghiên cứu cụ thể: - ghiên cứu lý thuyết: ọc nghiên cứu huẩn), tài liệu iáo dục học, nghiên cứu đổi ịch sử lớp ( hương trình âm lý học, giáo dục lịch sử, cơng trình , - hương pháp điều tra xã hội học: ập phiếu điều tra để thăm ý kiến G DHLS iệt việc sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa am nhằm tìm hiểu thực trạng ứng dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa số trường - hương pháp chuyên gia: ham khảo ý kiến chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, thầy giáo hướng dẫn có nhiều kinh nghiệm khác - hương pháp thực nghiệm phạm: iến hành dạy học có đối chứng việc sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa để rút kết luận khái Demo Version - Select.Pdf SDK quát đề xuất số biện pháp phạm có tính khả thi - hương pháp thống toán học: dụng phương pháp thống toán học để xử lý kết thực nghiệm phạm hai nhóm: ối chứng thực nghiệm nhằm rút kết luận khái quát, chứng minh tính khả thi đề tài Giả thuyết nghiên cứu đề tài Nếu sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử iệt am từ đến trường rung học phổ thơng ( hương trình huẩn) cách hợp lý thực theo nguyên tắc, quy trình, hình thức, biện pháp theo đề xuất luận văn góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử trường Đóng góp đề tài - óp phần làm rõ sở lý luận thực tiễn việc sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử trường rung học phổ thơng nói chung, dạy học lịch sử iệt am từ đến 12 nói riêng - Xác định nội dung lịch sử iệt am từ 1945 đến 1975 khai thác hệ thống chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa sử dụng dạy học - ề xuất nguyên tắc biện pháp phạm sử dụng phạm sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử iệt am từ đến trường rung học phổ thơng ( hương trình huẩn) - ó thể làm nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên học sinh tham gia dạy học phần lịch sử iệt am từ đến 1975 trường rung học phổ thơng ( hương trình huẩn) Cấu trúc luận văn goài phần đầu, ết luận, hụ lục, ài liệu tham khảo, nội dung luận văn chia làm chương: - hương sở lý luận thực tiễn việc sử dụng chuyện kể kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử trường rung học phổ thông - hương ệ thống chuyện kể đồ giáo khoa sử dụng kết hợp dạy học lịch sử iệt am từ 945 đến 197 trường rung học phổ thơng ( hương trình huẩn) - hương Biện pháp sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo Demo Version - Select.Pdf SDK khoa dạy học lịch sử iệt am từ 945 đến 197 trường rung học phổ thông ( hương trình huẩn) 13 ... việc sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông 26 1.2 sở thực tiễn việc sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử trường. .. 63 cầu sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông 63 3.1.1 Sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử phải đảm... pháp sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp với đồ giáo khoa dạy học lịch sử Việt Nam từ năm đến trường Trung học phổ thơng ( hương trình huẩn) 73 3.2.1 Sử dụng chuyện kể lịch sử kết hợp đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng chuyện kể kết hợp với bản đồ giáo khoa trong dạy học lịch sử việt nam 1945 từ đến 1975 ở trường trung học phổ thông (tt) , Sử dụng chuyện kể kết hợp với bản đồ giáo khoa trong dạy học lịch sử việt nam 1945 từ đến 1975 ở trường trung học phổ thông (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay