Quản lý hoạt động thanh tra toàn diện các trường trung học phổ thông tỉnh bình phước (tt)

13 6 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:12

T  - : 60 14 SDK 01 14 Demo Version - Select.Pdf : TS , 2014 i ôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép xử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng q trọng, tác giả xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Thầy giáo- Tiến sĩ Trần Xuân Bách người tận tình bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn; Ban lãnh đạo trường, Khoa Tâm Giáo dục, Phòng Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Sư phạm Huế Thầy Cô giáo tham gia quản lý, giảng dạy tận tâm, động viên giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở, phòng, ban thuộc Sở, cộng tác viên tra giáo dục trung học phổ thông, cán quản lý, giáo viên trường Trung học phổ thông địa bàn tỉnh Bình Phước động viên, giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt Demo Version - Select.Pdf SDK q trình học tập nghiên cứu Xin chân thành cám ơn lòng tất bạn bè đồng nghiệp động viên khích lệ giúp đở tơi q trình hồn thành luận văn Do điều kiện thời gian phạm vi nghiên cứu đề tài có hạn, luận văn tốt nghiệp không tránh khỏi sai sót, kính mong Thầy giáo, giáo bạn đồng nghiệp góp ý dẫn thêm để tác giả tiếp tục hoàn thiện luận văn sau Tác giả iii Trang rang phụ bìa i ời cam đoan ii ời cảm ơn .iii ục lục anh mục chữ viết tắt anh mục bảng, sơ đồ Ở Ầ ý chọn đề tài ục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu iả thuyết khoa học hiệm vụ nghiên cứu hương pháp nghiên cứu iới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài ấu trúc luận văn Ê Ứ 11 hương Demo Ơ Ở Version Ậ VỀ - Select.Pdf SDK 11 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 11 1.2 ác khái niệm đề tài 13 1.2.1 Khái niệm uản 13 1.2.2 uản giáo dục 14 1.2.3 Khái niệm Thanh tra 14 1.2.4 hanh tra giáo dục 18 1.2.5 hanh tra toàn diện nhà trường 18 1.2.6 hanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo 19 1.3 Vai trò, vị trí, chức hanh tra giáo dục 20 1.3.1 Vai trò hanh tra giáo dục 20 1.3.2 Vị trí hanh tra giáo dục 21 1.3.3 hức hanh tra giáo dục 21 1.4 guyên tắc tra 22 1.5 Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tra giáo dục 23 1.5.1 Yếu tố chủ quan 23 1.5.2 Yếu tố khách quan 24 1.6 hanh tra & 24 1.6.1 ổ chức hanh tra giáo dục 24 1.6.2 cấu tổ chức hanh tra & 1.6.3 hiệm vụ, quyền hạn hanh tra 25 & 25 1.6.4 ội dung tra toàn diện trường 26 1.6.5 ác nhiệm vụ hoạt động tra tồn diện trường 27 1.6.6 rình tự tra toàn diện trường 28 1.7 ội dung quản công tác tra toàn diện trường iáo dục tạo 29 1.7.1 Nâng cao nhận thức vai trò, vị trí diện trường cho , V, V V 1.7.2 Xây dựng kế hoạch 1.7.3 ổ chức máy 1.7.4 hỉ đạo công tác tồn diện trường mục đích tồn 29 30 31 toàn diện trường 34 1.7.5 Kiểm tra cơng tác tồn diện trường 35 1.7.6 ổ chức sử dụng kết tra 36 hương Ự 38 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế - xã hội & tỉnh ình hước 38 Demo Version - Select.Pdf SDK 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên tỉnh ình hước 38 2.1.2 ình hình kinh tế - xã hội tỉnh ình hước 38 2.1.3 ình hình & tỉnh ình hước 39 2.2 hực trạng quản hoạt động tra tồn diện trường & ình hước 45 2.2.1 Khái quát trình khảo sát: 45 2.2.2 hực trạng nhận thức vai trò, vị trí mục đích ; tầm quan trọng nội dung toàn diện trường 46 2.2.3 hực trạng xây dựng kế hoạch toàn diện trường 50 2.2.4 hực trạng tổ chức thực toàn diện trường 51 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 hực trạng công tác xây dựng lực lượng V V 53 hực trạng đạo cơng tác tra tồn diện trường 59 hực trạng kiểm tra công tác toàn diện trường 61 hực trạng tổ chức sử dụng kết tra toàn diện trường 63 2.3 ánh giá chung 65 2.3.1 hững ưu điểm 65 2.3.2 hững tồn 65 2.3.3 guyên nhân 66 hương 68 3.1 hững nguyên tắc đề xuất biện pháp 68 3.1.1 guyên tắc phù hợp với định hướng phát triển giáo dục 68 3.1.2 guyên tắc đảm bảo tính pháp 70 3.1.3 guyên tắc phù hợp với phát triển giáo dục đào tạo tỉnh ình hước bối cảnh 71 3.2 ác biện pháp quản hoạt động tra tồn diện trường tỉnh ình hước 74 3.2.1 ăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cơng tác tra tồn diện 74 3.2.2 Xây dựng kế hoạch hoạt động toàn diện trường 76 3.2.3 Xây dựng đội ngũ V V bậc học 78 3.2.4 hỉ đạo triển khai cơng tác tồn diện trường 82 3.2.5 Kiểm tra công tác toàn diện trường 84 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.2.6 ải thiện đời sống vật chất tinh thần cho V tra 86 KẾ Ậ V K YẾ Ị 91 Kết luận 91 Khuyến nghị 92 Ụ K 93 Ầ Ụ Ụ Ữ ý iệ viết tắt ội d CBQL án quản CTVTT ộng tác viên tra & Ắ iáo dục tạo GV iáo viên GV THPT iáo viên rung học phổ thông HT iệu trưởng HS ọc sinh KH Kế hoạch KT Kiểm tra NV hân viên PHT hó hiệu trưởng QL uản QLNN uản nhà nước QLGD TT Demo Version - Select.Pdf SDK uản giáo dục Thanh tra TTGD hanh tra giáo dục TTV hanh tra viên THPT rung học phổ thông TTGDTX rung tâm iáo dục thường xuyên ảng 2.1 ố trường học cấp giai đoạn 2007-2012 42 ảng 2.2 ố lớp học cấp giai đoạn 2007-2012 43 ảng 2.3 ố giáo viên cấp giai đoạn 2007-2012 43 ảng 2.4 ố học sinh cấp giai đoạn 2007-2012 43 ảng 2.5 Kết nhận thức vai trò, vị trí mục đích 47 ảng 2.6 Kết nhận thức tầm quan trọng nội dung 48 toàn diện trường 48 ảng 2.7 ức độ, kết thực việc xây dựng kế hoạch ảng 2.8 ánh giá thực trạng mức độ hợp hình thức tổ chức thực bậc học ảng 2.9 hống kê 52 V bậc học nhiệm kỳ 2011-2013 54 ảng 2.10 Kết đánh giá , V phẩm chất, lực, uy tín lực lượng V bậc học ảng 2.11 Kết tự đánh giá V, V thực nhiệm vụ công tác 55 bậc học ảng 2.13 & 60 ức độ, kết thực việc kiểm tra công tác ảng 2.14 toàn diện trường khả toàn diện trường THPT 56 - Select.Pdf SDK ảng 2.12 Demo ức độ,Version kết thực việc đạo cơng tác 51 tồn diện trường & 62 ức độ, kết thực tổ chức sử dụng kết tra 64 ảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp quản hoạt động tra toàn diện trường 88 ảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản hoạt động tra toàn diện trường 89 Ở A Ề ể đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi đất nước, tất yếu cấp bách phải kịp thời đổi nghiệp giáo dục đào tạo ( ảng ổi nghiệp & & ) theo đường lối mà , trước hết phải đổi công tác quản giáo dục uản hà nước vấn đề khác iáo dục & vấn đề bao trùm, liên quan hầu hết đến hiều Văn kiện ảng hà nước & coi đổi công tác quản yêu cầu tiên đổi giáo dục nói chung, cơng tác hanh tra giáo dục khâu thiết yếu công tác quản nhà nước & nói riêng rong hoạt động quản nói chung, quản giáo dục nói riêng, trình quản diễn theo chu trình với chức bản, là: kế hoạch hoá; tổ chức; đạo; kiểm tra, tra rong đó, chức kiểm tra, tra chức giúp cho nhà quản xác định hệ quản tình trạng để có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp; kiểm tra, tra cầu nối nhà quản đối Demo Version Select.Pdf SDKthông tin để hệ vận động phát tượng bị quản lý, nơi diễn ra-quá trình thu nhận triển o đó, việc nghiên cứu hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra u cầu có tính cấp thiết liên tục rên giới ngày nay, hầu hết quốc gia nhận thấy vai trò to lớn giáo dục phát triển kinh tế - xã hội quốc gia học thành công “ hần kỳ” kinh tế ingapo, số quốc gia khác hật ó thể thấy ản, àn uốc, hờ đầu tư vào giáo dục quốc gia đạt phát triển nhanh chóng kinh tế - xã hội ột đất nước muốn phát triển thịnh vượng bền vững, trước hết, phải hướng tới phát triển người nguồn nhân lực xã hội - động lực phát triển Ở Việt am giáo dục xác định quốc sách hàng đầu có đầu tư đáng kể ặc dù có nhiều cố gắng chất lượng giáo dục Việt am nhiều yếu ại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ảng ộng sản Việt am đánh giá tồn giáo dục chất lượng giáo dục đào tạo thấp, nhiều vấn đề hạn chế, yếu chậm khắc phục rong cơng tác quản giáo dục, đào tạo chậm đổi nhiều bất cập hanh tra, kiểm tra đánh giá giáo dục nhiều yếu kém; tượng tiêu cực, bệnh thành tích, thiếu trung thực đánh giá kết giáo dục, học tập, tuyển sinh, thi cử, cấp tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan kéo dài, chậm khắc phục ại hội đề số định hướng phát triển ngành giáo dục đào tạo nhấn mạnh việc tăng cường khung pháp kiểm tra, tra, giám sát việc thực thi pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giáo dục đào tạo, chống bệnh thành tích ổi tổ chức hoạt động, đề cao đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhà trường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề hời gian qua, iáo dục tạo tỉnh ình hước tổ chức tiến hành nhiều tra tồn diện trường trung học phổ thơng địa bàn tỉnh , qua tra góp phần đáng kể việc nâng cao chất lượng giáo dụcđào tạo, giữ vững kỷ cương, nề nếp, bước đẩy lùi tượng tiêu cực uy nhiên, so với mục đích tra số hạn chế, bất cập, chưa phát huy Demo - Select.Pdf SDK hiệu quả, chưaVersion có tác dụng điều chỉnh định hướng quản cơng tác tra tồn diện trường trung học phổ thông tỉnh, chưa đáp ứng yêu cầu kiểm tra, đánh giá hoạt động trường trung học phổ thơng, từ chưa thực tốt công tác tư vấn, thúc đẩy tra, kiểm tra Từ ộ iáo dục tạo ban hành hông tư số 43/2006/ - , ngày 20 tháng 10 năm 2006 việc hướng dẫn tra toàn diện nhà trường, sở giáo dục khác tra hoạt động sư phạm nhà giáo thay cho hông tư số 07/2004/TT- & , ngày 30 tháng 03 năm 2004 ộ iáo dục tạo hướng dẫn tra toàn diện trường phổ thông tra hoạt động sư phạm giáo viên phổ thơng có nhiều tranh luận, chưa thống giáo viên, cán quản lý, chuyên viên từ phòng iáo dục tạo đến ộ iáo dục tạo trên, chọn đề tài nghiên cứu:“Quản hoạt động tra toàn diện trường trung học phổ thơng tỉnh Bình Phước” làm luận văn tốt nghiệp Í Ê Ứ rên sở nghiên cứu luận khảo sát, đánh giá thực trạng quản iáo dục tạo tỉnh ình hước cơng tác tra tồn diện trường trung học phổ thông, đề xuất biện pháp nhằm đổi cơng tác tra tồn diện trường iáo dục tạo để nâng cao hiệu tra, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn Ể Ố Ợ Ê Ứ 3.1 Khách thể nghiên cứu uản trường iáo dục tạo tỉnh ình hước 3.2 ối tượng nghiên cứu oạt động tra toàn diện trường trung học phổ thơng hất lượng cơng tác tra tồn diện trường địa bàn tỉnh ình hước nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển giáo dục giai đoạn ếu có nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng quản iáo Demo SDK tra toàn diện trường tạo ìnhVersion hước đối- Select.Pdf với công tác dục , xác lập biện pháp hợp lý, khả thi, góp phần nâng cao hiệu quản cơng tác tra tồn diện trường , đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Ệ 5.1 Ê Ứ ghiên cứu sở luận quản hoạt động tra tồn diện trường trung học phổ thơng 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản iáo dục tạo tỉnh ình hước hoạt động tra toàn diện trường trung học phổ thông 5.3 ề xuất biện pháp iáo dục tạo tỉnh ình hước nhằm quản hoạt động tra toàn diện trường trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 5.4 Khảo nghiệm biện pháp đề xuất Ơ Ê 6.1 Ứ hóm phương pháp nghiên cứu luận dụng phương pháp phân tích, tổng hợp phân loại tài liệu nhằm thu thập thông tin phục vụ cho đề tài nghiên cứu 6.2 hóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn dụng phương pháp: quan sát, điều tra giáo dục, vấn, trò chuyện, tổng kết kinh nghiệm … nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng sở thực tiễn cho việc đề xuất biện pháp sử dụng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia nhằm khảo nghiệm tính hợp khả thi biện pháp nhằm làm sáng tỏ tính thực tiễn luận văn 6.3 hương pháp thốngtoán học Xử số liệu thu thập thống kê tốn học q trình nghiên cứu Ê Ứ Ề 7.1 iới hạn đối tượng nghiên cứu ề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản tạo tỉnh iáo dục - Select.Pdf ìnhDemo hướcVersion nhằm quản hoạt động SDK tra tồn diện trường trung học phổ thơng 7.2 iới hạn khách thể điều tra Khách thể điều tra, bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tra viên, cộng tác viên tra giáo viên 7.3 iới hạn địa bàn khảo sát ịa bàn khảo sát số trường địa bàn thị xã ồng Xồi tỉnh ình hước Ấ ồm có p ầ  ầ đầ  ầ ội d i ồm c ươ hương 1: sở luận quản hoạt động tra toàn diện trường hương 2: hực trạng hoạt động tra tồn diện trường ình hước tỉnh hương 3: Biện pháp quản hoạt động tra tồn diện trường tỉnh ình hước  ầ ết l ậ v k ế ị: óm tắt, đánh giá kết nghiên cứu khuyến nghị giải pháp để thực thi đề tài o anh mục tài liệu tham khảo o hụ lục Demo Version - Select.Pdf SDK 10 ... hương 1: sở lý luận quản lý hoạt động tra toàn diện trường hương 2: hực trạng hoạt động tra tồn diện trường ình hước tỉnh hương 3: Biện pháp quản lý hoạt động tra tồn diện trường tỉnh ình hước... dục phổ thông Ệ 5.1 Ê Ứ ghiên cứu sở lý luận quản lý hoạt động tra tồn diện trường trung học phổ thơng 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý iáo dục tạo tỉnh ình hước hoạt động tra toàn diện. .. hước hoạt động tra toàn diện trường trung học phổ thông 5.3 ề xuất biện pháp iáo dục tạo tỉnh ình hước nhằm quản lý hoạt động tra toàn diện trường trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động thanh tra toàn diện các trường trung học phổ thông tỉnh bình phước (tt) , Quản lý hoạt động thanh tra toàn diện các trường trung học phổ thông tỉnh bình phước (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay