Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (tt)

24 2 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:12

1 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Tự chủ phân cấp trường đại học hai vấn đề phương tiện truyền thông thân trường ĐH đề cập hội nghị hội thảo Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế giáo dục đại học (GDĐH), tính tự chủ phân cấp quản thiết chế GDĐH trở nên cấp thiết hết, phương thức hoạt động có tính định thành bại đổi GDĐH Việt Nam Đây đường tối ưu để giải phóng nguồn lực ĐH Việt Nam Trong năm gần đây, giáo dục Việt Nam có đổi mạnh mẽ, tiến hành phân cấp, giao quyền tự chủ cho trường nhiều mặt Nhiều văn đạo Nhà nước vấn đề cho thấy giáo dục Việt Nam nói chung, GDĐH nói riêng có bước đột phá cung cách quản lý, tiến gần với xu phát triển giáo dục nước tiên tiến giới Tuy nhiên, tự chủ đến đâu phân cấp đến mức độ chưa giải đáp cách thỏa đáng Đó lí lựa chọn đề tài luận án: “Quản đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường đại học địa phương bối cảnh đổi giáo dục” Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa sở lí luận, luận án đánh giá thực trạng công tác quản đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm hội số trường đại học địa phương, từ đề xuất giải pháp khoa học, khả thi nhằm nâng cao hiệu công tác bối cảnh đổi giáo dục Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản đào tạo trường đại học địa phương 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường đại học địa phương bối cảnh đổi giáo dục (thông qua trường khảo sát phạm vi nghiên cứu đề tài) Giả thuyết khoa học Tự chủ gắn với trách nhiệm hội xu tất yếu trường ĐH bối cảnh đổi giáo dục Tuy nhiên, QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường ĐHĐP (được khảo sát) nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học Nếu đề xuất giải pháp QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội cách đồng phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực phục vụ hiệu nhu cầu công nghiệp hóa, đại hóa địa phương 2 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hóa sở lí luận 5.2 Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường đại học địa phương Việt Nam 5.3 Đề xuất giải pháp nhằm tăng quyền tự chủ trách nhiệm hội trường đại học địa phương công tác quản đào tạo 5.4 Tổ chức khảo nghiệm thử nghiệm tính cấp thiết khả thi số giải pháp đề xuất luận án Phạm vi nghiên cứu 6.1 Về nội dung nghiên cứu Quản đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm hội 6.2 Về địa bàn nghiên cứu Gồm: Trường Đại học Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang), Trường Đại học Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ), Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa) Trường Đại học Hải Phòng (TP Hải Phòng) 6.3 Về đối tượng khảo sát Khảo sát ý kiến 126 đối tượng thuộc trường ĐHĐP nói Trong đó: - Các chủ thể quản hiệu trưởng; - phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, 16 lãnh đạo phòng chức năng, 20 lãnh đạo khoa 82 giảng viên 6.4 Về thời gian nghiên cứu Khảo sát thực trạng QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường ĐHĐP từ năm 2014 đến năm 2018 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp luận nghiên cứu đề tài Bao gồm: Tiếp cận hệ thống; Tiếp cận phức hợp; Tiếp cận lịch sử; Tiếp cận thực tiễn; Tiếp cận so sánh; Tiếp cận theo mơ hình CIPO 7.2 Các phương pháp nghiên cứu Bao gồm: Các phương pháp nghiên cứu luận; Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn (Phương pháp điều tra; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp tổng kết kinh nghiệm; Phương pháp thực nghiệm); Phương pháp toán học Những luận điểm cần bảo vệ 8.1 QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường ĐHĐP xu hướng tất yếu bối cảnh đổi giáo dục Việt Nam 8.2 Thực trạng QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường ĐHĐP Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiệu chưa cao 8.3 Hệ thống giải pháp QLĐT theo hướng tự chủ trách nhiệm hội trường ĐHĐP Việt Nam luận án đề xuất khắc phục hạn chế, đáp ứng yêu cầu bối cảnh đổi giáo dục 3 Những đóng góp luận án 9.1 Về lí luận Luận án hệ thống hóa, bổ sung, làm rõ vấn đề lí luận phân cấp quản lý, quyền tự chủ trách nhiệm hội; ĐT, QLĐT, QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường ĐHĐP Việt Nam 9.2 Về thực tiễn - Luận án phân tích, đánh giá thực trạng QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường ĐHĐP Việt Nam - Xây dựng hệ thống giải pháp QLĐT nhằm tăng cường khả thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường - Luận án tài liệu tham khảo cho nhà quản giáo dục, học viên sinh viên viện nghiên cứu, học viện trường đại học, cao đẳng 10 Cấu trúc luận án: gồm chương: - Chương 1: Cơ sở luận quản đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường đại học địa phương bối cảnh đổi giáo dục - Chương 2: Thực trạng quản đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường đại học địa phương - Chương 3: Giải pháp quản đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường đại học địa phương bối cảnh đổi giáo dục CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐÀO TẠO THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu phân cấp quản lý, quyền tự chủ trách nhiệm hội trường đại học Quyền tự chủ khẳng định Khoản 1, Điều 32, Luật Giáo dục đại học năm 2012: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ hoạt động chủ yếu thuộc lĩnh vực tổ chức nhân sự, tài tài sản, đào tạo, KH&CN, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học” Theo Nyborg, P nhận định: Quyền tự chủ sở GDĐH khả hoạt động theo lựa chọn để hồn thành sứ mạng xác định số quyền hạn trách nhiệm ghi luật pháp Theo Phan Văn Kha: “Muốn xây dựng thành công hệ thống tự chủ chịu trách nhiệm GDĐH đòi hỏi phải thiết kế hệ thống chịu trách nhiệm đa chiều với tham dự chia sẻ trách nhiệm giáo dục liên đới liên quan; phải xây dựng thành công hệ thống số đo thực quy trình đảm bảo chất lượng ngồi để đánh giá so sánh kết thực sở GDĐH” Ngoài nghiên cứu phải kể đến loạt viết tập hợp Kỷ yếu hội thảo khoa học “Vấn đề tự chủ - Tự chịu trách nhiệm trường đại học cao đẳng Việt Nam” tổ chức năm 2009 Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh 4 Xét riêng nghiên cứu QLĐT theo hướng tự chủ phải kể tới Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Quản đào tạo đại học điều kiện tự chủ” tổ chức năm 2016 Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1.1.2 Các nghiên cứu Quản đào tạo trường đại học địa phương Nghiên cứu sứ mệnh, vai trò trường ĐHĐP có số cơng bố nước ngồi như: Dong Zefang, Zang Ji-ping với “On value orientation of social service of local universities” (Về định hướng giá trị phục vụ hội trường ĐHĐP); Huang Xiao-qin với bìa “Analysis of the Management of Credit System in Local University” (Phân tích quản hệ thống tín trường ĐHĐP) Ngô Thị Minh luận án tiến sĩ “Hồn thiện sách trường ĐH thuộc tỉnh Việt Nam bối cảnh nay” hệ thống hóa vấn đề mang tính luận dựa khoa học quản giáo dục, kinh tế học, hội học… Trần Văn Chương báo “Định hướng đổi phát triển trường ĐHĐP theo Nghị TW khóa XI đổi bản, toàn diện GDĐT” đề xuất định hướng đổi mục tiêu đào tạo trường ĐHĐP Một số nội dung QLĐT theo hệ thống tín trường ĐHĐP số tác giả nghiên cứu công bố như: Nguyễn Mạnh An với “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động NCKH trường ĐHĐP”; Trần Văn Chương, Lê Bạt Sơn với “Đổi công tác hỗ trợ sinh viên trường đại học địa phương hướng đến mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu hội” Bên cạnh nghiên cứu chung ĐT trường ĐHĐP, có số nghiên cứu riêng trường ĐHĐP, tiêu biểu như: Nguyễn Mạnh An với “Trường Đại học Hồng Đức - cờ đầu trường ĐH trực thuộc địa phương Việt Nam”; Trần Văn Chương với “Quản đào tạo theo hệ thống tín trường ĐH Phú Yên” Một số nội dung QLĐT cụ thể trường ĐHĐP có số nghiên cứu tiêu biểu như: Trần Anh Vũ với “Đổi công tác KT-ĐG nhằm nâng cao CLĐT Trường ĐH Hà Tĩnh”; Nguyễn Thị Bạch Vân với “Đánh giá kết học tập SV theo HCTC qua nghiên cứu Trường ĐH Trà Vinh” 1.1.3 Nhận xét chung Từ tổng quan nghiên cứu QLĐT trường ĐH nói chung trường ĐHĐP trình bày trên, thấy có nhiều nhà khoa học dày công nghiên cứu công bố cơng trình nghiên cứu ĐT QLĐT (về sở luận, thực tiễn, đúc rút học kinh nghiệm, định hướng giải pháp nâng cao CLĐT QLĐT,…) tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo khoa học, trang web, luận văn ThS, luận án TS sách nghiên cứu Từ tổng quan nghiên cứu Quyền tự chủ trường ĐH thấy hầu hết tác giả khẳng định ưu trội giao quyền cho trường Đó chất xúc tác để trường ĐH nói chung, trường ĐHĐP nói riêng phát huy nội lực gắn với đặc thù địa phương nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ nghiệp phát triển KT-XH đất nước 5 Mặc dù có nhiều cơng trình vậy, nhiên xét góc độ QLĐT thực quyền tự chủ trường ĐHĐP, chưa có nghiên cứu sâu toàn diện để đề giải pháp QLĐT hiệu 1.2 Phân cấp quản lý, quyền tự chủ trách nhiệm hội trường đại học địa phương bối cảnh đổi giáo dục 1.2.1 Bối cảnh đổi giáo dục Giáo dục nước ta phát triển bối cảnh giới có nhiều thay đổi nhanh phức tạp Tồn cầu hóa hội nhập quốc tế giáo dục trở thành xu tất yếu Cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin truyền thông, kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp 4.0 tác động trực tiếp đến phát triển giáo dục giới Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020 nước ta khẳng định: phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại ba đột phá phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi bản, toàn diện GD quốc dân Thời cơ: Đảng Nhà nước khẳng định phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, đầu cho giáo dục đầu cho phát triển; Cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin truyền thông tạo điều kiện thuận lợi; Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng giáo dục diễn quy mơ tồn cầu Thách thức: Ở nước, phân hóa hội có chiều hướng gia tăng; Nguồn lực đầu cho giáo dục có hạn, tạo sức ép phát triển giáo dục; Nguy tụt hậu làm cho khoảng cách kinh tế, tri thức, giáo dục Việt Nam nước ngày gia tăng Trên sở xu phát triển giáo dục, bối cảnh, thời thách thức giáo dục nay, đòi hỏi giáo dục phải xác định nhiệm vụ trước mắt lâu dài để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Một trọng nhiệm vụ quan trọng trước mắt lâu dài giáo dục xây dựng, phát triển hệ thống trường đại học mà vấn đề then chốt thực tốt phân cấp quản GDĐH Xét chất, tự chủ trách nhiệm hội sở GDĐH liên quan trực tiếp đến phân cấp quản GDĐH Quyền tự chủ theo phân cấp quản trường ĐHĐP thể quy định, quy chế Đảng Chính phủ ban hành Bao gồm: Điều lệ trường Đại học ban hành Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg Chính phủ; Điều 14, Luật Giáo dục (năm 2005); Nghị số 14/2005/NQ-CP Chính phủ; Thơng liên tịch Bộ GD&ĐT Bộ Nội vụ số 07/2009/TTLT-BGDĐTBNV; Nghị số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 Ban cán Đảng Bộ GD&ĐT; Luật số 08/2012/QH13 Quốc hội; Nghị 77/NQ-CP Chính phủ 1.2.2 Phân cấp quản 1.2.2.1 Khái niệm Phân cấp quản ủy quyền quan đầu não cho phận bên bên ngồi hệ thống Phân cấp quản thiết lập trình tự nhằm giảm nhẹ quyền lực quan cấp trên, tăng quyền định cấp 6 Phân cấp quản GDĐH hiểu trình chuyển giao quyền hạn trách nhiệm (với nguồn lực phù hợp) cho cấp quản thấp cấp sở việc cung cấp dịch vụ giáo dục 1.2.2.2 Các nội dung phân cấp quản Nội dung phân cấp quản đào tạo thể mặt như: Phân cấp tổ chức nhân sự; Phân cấp quản chun mơn; Phân cấp quản tài sở vật chất; Phân cấp quản hợp tác liên kết đào tạo 1.2.2.3 Các hình thức phân cấp quản - Quản tập trung (tập quyền): Quyền lực trách nhiệm tập trung quản quản cấp trên, sở chịu trách nhiềm thực hiện; - Quản Phi tập trung (trao quyền): Phân cấp chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cho đơn vị, đơn vị hoạt động đơn vị tự trị, đơn vị hoạt động độc lập mà không cần xin phép cấp quản lý) 1.2.3 Quyền tự chủ trách nhiệm hội 1.2.3.1 Quyền tự chủ Tự chủ trường ĐH việc trường làm việc mà pháp luật cho phép thực thi quyền hạn cụ thể hóa điều lệ quy chế tổ chức hoạt động cấp có thẩm quyền thơng qua Có thể xác định lĩnh vực hoạt động trường đại học, cao đẳng có tác động quyền tự chủ gồm: Tự chủ quản điều hành nhà trường; Tự chủ tài chính; Tự chủ tuyển dụng quản đội ngũ cán xác định điều kiện làm việc họ; Tự chủ hoạt động đào tạo, tuyển sinh; Tự chủ xác định chuẩn mực phương pháp đánh giá 1.2.3.2 Trách nhiệm hội Trách nhiệm hội trách nhiệm hội tổ chức/hoặc người đứng đầu giao quyền phạm vi quy định pháp luật định, hoạt động kết hoạt động Trách nhiệm hội liên quan trước hết tới người có thẩm quyền qui định phạm vi quyền hạn trách nhiệm họ; người giao quyền lực phải chịu trách nhiệm trước cá nhân tập thể đó; Tính cơng khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, sẵn sàng giải thích định có kèm theo minh chứng hỏitrách nhiệm làm rõ vấn đề hội đặc biệt quan tâm Trách nhiệm hội bao gồm trách nhiệm bên trách nhiệm bên ngồi, tức trách nhiệm nhà trường trách nhiệm hội nói chung 1.2.3.3 Mối quan hệ quyền tự chủ với trách nhiệm hội trường đại học địa phương Quyền tự chủ bao hàm tính chịu trách nhiệm Tính chịu trách nhiệm phải đơi với quyền tự chủ, tự chủ lĩnh vực phải chịu trách nhiệm vấn đề Đồng thời, trách nhiệm hội phải đôi với quyền tự chủ, tức tất lĩnh vực giáo dục giao quyền, trách nhiệm tự định triển khai thực hiện, trình định thực cần phải đảm bảo tính minh bạch cần phải công khai, phải chịu trách nhiệm với định 1.3 Đào tạo trường ĐHĐP thực quyền tự chủ trách nhiệm hội 1.3.1 Trường đại học địa phương 1.3.1.1 Khái niệm Từ thực tế trình hình thành phát triển triển hệ thống trường ĐHĐP Việt Nam, xác định: Trường ĐHĐP trường ĐH công lập thuộc cấp Tỉnh, sở GDĐH đa cấp (đào tạo trình độ ĐH chủ yếu, đào tạo trình độ ĐH đào tạo SĐH số chuyên ngành), đa ngành, đa lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển KT-XH địa phương tỉnh lân cận 1.3.1.2 Đặc điểm Theo Đặng Bá Lãm, Trường ĐHĐP có đặc điểm sau đây: (1) Là trường ĐH công lập địa phương (tỉnh/TP trực thuộc TW); địa phương đề nghị thành lập; phát triển KT-XH địa phương; (2) Là trường ĐH xếp vào nhóm thứ ba theo quan điểm phân tầng chất lượng quy hoạch phát triển giáo dục ĐH Việt Nam giai đoạn 2006-2020; (3) Là trường ĐH thực đầy đủ chức mơ hình CĐ cộng đồng 1.3.2 Các thành tố trình đào tạo theo tiếp cận CIPO 1.3.2.1 Khái niệm Vận dụng tiếp cận theo CIPO, sở nghiên cứu thành tố QLĐT theo tiếp cận hệ thống phức hợp, luận án xem xét vận dụng kết hợp yếu tố Đầu vào (Input), Quá trình (Process) Đồng thời xem xét tác động yếu tố Bối cảnh (Context) kết Đầu (Output) để đề xuất giải pháp QLĐT bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu ĐT bối cảnh phân cấp quản giáo dục gắn với đảm bảo quyền TC&TNXH, đồng thời phù hợp với đặc điểm, điều kiện trường ĐHĐP, bảo đảm yêu cầu ĐT đáp ứng NCXH 1.3.2.2 Các thành tố Các hoạt động đầu vào gồm: Hoạt động khảo sát nhu cầu; xây dựng chuẩn đầu ra; xây dựng phát triển CTGD; tuyển sinh; chuẩn bị nguồn lực phục vụ công tác đào tạo Sản phẩm công đoạn là: mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, lực lượng đào tạo, người học, CSVC trang thiết bị sẵn sàng phục vụ đào tạo Các hoạt động đầu bao gồm: Hoạt động công nhận kết đào tạo, cấp bằng, điều tra thông tin phản hồi người học vị trí việc làm sau tốt nghiệp 1.4 Quản đào tạo trường đại học địa phương thực quyền tự chủ trách nhiệm hội 1.4.1 Khái niệm Nội dung QLĐT trường ĐH nói chung việc tuân theo đặc điểm, yêu cầu văn hướng dẫn ĐT quan quản Nhà nước giáo dục phân cấp theo quy định văn pháp luật hành Tuy nhiên, việc áp dụng giải pháp QLĐT cần phải gắn chặt với đặc điểm, điều kiện nguồn lực nhà trường, phù hợp với nhu cầu nhân lực tình hình phát triển KT-XH địa phương 8 1.4.2 Nội dung quản đào tạo trường đại học địa phương thực quyền tự chủ trách nhiệm hội 1.4.2.1 Mở ngành đào tạo, quản phát triển chương trình đào tạo chuẩn đầu Việc mở ngành ĐT cần đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực địa phương (Tổ chức xây dựng đề án, trình quan có thẩm quyền phê duyệt) CTĐT trường ĐH xây dựng theo quy định hành CTĐT có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, thiết kế cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ ĐT trình độ ĐH đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực thị trường lao động Quản xây dựng phát triển CTĐT chuẩn đầu phải gắn với yêu cầu phát triển lực người học theo NCXH; Phải tổ chức lực lượng tham gia gồm nhà giáo, nhà khoa học có uy tín, đơn vị sử dụng lao động sau tốt nghiệp, người lao động tốt nghiệp Đặc biệt, CTĐT chuẩn đầu cần định kỳ rà soát, điều chỉnh kịp thời 1.4.2.2 Quản tuyển sinh Xây dựng đề án, kế hoạch tuyển sinh tổ chức thực khâu tuyển sinh theo Quy chế văn hướng dẫn Bộ GD&ĐT; việc xác định quy mơ tuyển sinh gắn với lực đào tạo nhà trường dự báo nhu cầu nhân lực hội khâu quan trọng quản công tác tuyển sinh 1.4.2.3 Tổ chức nhân Tổ chức máy trường ĐH, thành lập đơn vị trực thuộc; Xây dựng, hoàn thiện quy hoạch đội ngũ đáp ứng yêu cầu mục tiêu, kế hoạch chiến lược nhà trường phát triển quy mô đào tạo Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, đề bạt, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm phù hợp với yêu cầu quản chuyên môn Triển khai đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nâng cao phẩm chất, trình độ đào tạo, lực chuyên môn, nghiệp vụ Bảo đảm chế độ sách phục vụ cơng tác quản đội ngũ 1.4.2.4 Quản tài chính, sở vật chất phương tiện dạy học Quản tài gồm: Lập dự tốn cân đối thu - chi tài sở quy định tự chủ tài chính, tạo nguồn tài hợp pháp, đáp ứng hoạt động ĐT, NCKH hoạt động khác; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Huy động nguồn lực hội để tăng cường CSVC, phương tiện dạy học tài Quản CSVC phương tiện dạy học gồm: Xây dựng Quy hoạch tổng thể sử dụng phát triển CSVC Kế hoạch chiến lược trường; Đầu bảo đảm CSVC đầy đủ, đồng bộ, chuẩn hóa đại; Có văn biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản phục vụ hiệu hoạt động ĐT, NCKH hoạt động khác 1.4.2.5 Quản trình dạy học Quản quy trình tổ chức đào tạo; Quản hoạt động dạy học, gồm: Hoạt động dạy GV học SV 9 1.4.2.6 Quản đánh giá kết học tập sinh viên quản đầu Quản đánh giá kết học tập bao gồm nội dung: Thống toàn hệ thống từ lãnh đạo, viên chức quản đến GV quan điểm KT-ĐG theo hướng tiếp cận lực; Đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ GV học phần Quản đầu gồm: Phối hợp với sở sử dụng nhân lực xác định nhu cầu đào tạo; Huy động nhà khoa học, giảng viên chuyên gia đơn vị sử dụng lao động tham gia xây dựng thẩm định chuẩn đầu CTĐT 1.4.2.7 Quản hợp tác liên kết đào tạo Quản hợp tác liên kết đào tạo thể nội dung như: hợp tác với đơn vị sử dụng nhân lực, liên kết với sở đào tạo nước hợp tác quốc tế đào tạo 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản đào tạo trường đại học địa phương thực quyền tự chủ trách nhiệm hội 1.5.1 Yếu tố chủ quan 1.5.1.1 Phẩm chất, lực cán quản lý, giảng viên Hiệu quản nói chung, QLĐT nói riêng phần lớn phụ thuộc vào phẩm chất, lực đội ngũ CBQL, GV nhà trường Điều khẳng định lí luận thực tiễn quản tất sở giáo dục Trong gồm phẩm chất cần thiết (chính trị; đạo đức; nghề nghiệp) lực chủ yếu cần thiết 1.5.1.2 Phong cách lãnh đạo, quản Hiệu trưởng cán quản Phong cách lãnh đạo xem “tổng thể nguyên tắc, phương pháp cách thức thể thực nhiệm vụ quản nhằm đạt mục tiêu quản lý” Với ý nghĩa đó, ngồi phẩm chất, lực người lãnh đạo, thành công công tác quản phụ thuộc phần lớn vào phong cách lãnh đạo hiệu trưởng 1.5.2 Yếu tố khách quan 1.5.2.1 Các chế, sách giáo dục đại học Địa vị pháp trường ĐHĐP thể Luật GDĐH nhiều văn luật với cách sở GDĐH hệ thống GDĐH Điều lệ trường ĐH xác định quan giao quản UBND cấp tỉnh theo quy định pháp luật Địa vị pháp trường ĐHĐP bảo đảm cách pháp nhân hoạt động đào tạo, thực mục tiêu nhiệm vụ sở GDĐH 1.5.2.2 Bối cảnh kinh tế - hội nhu cầu nhân lực địa phương Tình hình phát triển KT-XH địa phương thành lập trường ĐH, khả thu ngân sách ảnh hưởng đến mức độ đầu nguồn lực CSVC, tài chính, đội ngũ… Bên cạnh đó, phát triển kinh tế, văn hóa - hội địa phương tác động đến trình đào tạo nhà trường 1.5.2.3 Bối cảnh đổi giáo dục đại học phát triển khoa học - công nghệ Sự phát triển khoa học - công nghệ gắn với bối cảnh đổi GDĐH nay, lĩnh vực CNTT truyền thông, phương tiện dạy học, làm việc đại; lĩnh vực cơng nghệ cao quy trình cơng nghệ quản lý… tạo điều kiện thuận lợi cho trường ĐH ứng dụng, chuyển giao, giúp cho hoạt động ĐT QLĐT nâng cao chất lượng, hiệu 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 1, đề tài tổng quan nghiên cứu vấn đề nội dung liên quan đến luận án nhận thấy hướng triển khai đảm bảo tính thời sự, cập nhật khả thi gắn với trường ĐHĐP thuộc phạm vi nghiên cứu Nội dung sở luận trình bày chương có vai trò quan trọng làm sở nghiên cứu, khảo sát thực trạng đề xuất hệ thống giải pháp QLĐT thực quyền tự chủ, đáp ứng yêu cầu ĐT trường ĐHĐP nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu CNH-HĐH địa phương CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN ĐÀO TẠO THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG 2.1 Khái quát trường đại học địa phương Các trường nghiên cứu thực trạng thành lập sở nâng cấp trường CĐSP ĐHSP, trường công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, đào tạo đa ngành, sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao cơng nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh, thành phố khu vực Về quy mô đội ngũ: Tổng số GVcủa trường khảo sát 1623 người, 1421 giảng viên có trình độ sau đại học, chiếm 87,5%; Về quy mô đào tạo: 28.280 sinh viên cao trường Đại học Hải Phòng (11.507 sinh viên) 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 2.2.1 Mục tiêu khảo sát Khảo sát, phân tích thực trạng cơng tác quản đào tạo số trường đại học công lập bối cảnh nhiệm vụ nghiên cứu tất yếu nhằm xác định luận thực tiễn làm sở để đề xuất giải pháp quản đào tạo phù hợp đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín trường đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa – đại hóa tỉnh khu vực 2.2.2 Đối tượng, địa bàn thời gian khảo sát Trên sở nội dung nghiên cứu, để tài triển khai nội dung khảo sát thực trạng công tác quản đào tạo bao gồm: Các thành tố đào tạo; Các thành tố điều đảm bảo chất lượng đào tạo; Các quản hoạt động đầu 2.2.3 Phương pháp khảo sát, đối tượng công cụ điều tra - Phương pháp khảo sát - Đối tượng điều tra: Ban Giám hiệu, lãnh đạo phòng, khoa, môn, giáo vụ khoa, giảng viên trường đại học nhóm lựa chọn nghiên cứu - Cơng cụ điều tra: Bộ phiếu khảo sát thực trạng, tính cấp thiết khả thi - Số lượng người vấn: 126 người, có: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, 16 lãnh đạo phòng chức năng, 20 lãnh đạo khoa 82 GV - Thời gian khảo sát từ tháng 01 đến tháng năm 2017 11 2.3 Thực trạng đào tạo trường đại học địa phương 2.3.1 Công tác tuyển sinh Thống kê quy mô tuyển sinh trường ĐH năm gần cho thấy kết tuyển sinh chưa đạt kế hoạch, song chất lượng tuyển sinh ổn định Ngoài ra, theo khảo sát ý kiến đánh giá CBQL, GV thực trạng đào tạo trường ĐH khảo sát, nhu cầu đào tạo xác định tốt (3.64); công tác tuyển sinh chất lượng đầu vào đánh giá mức độ tốt (3.85) Hầu hết trường phân bổ tiêu tuyển sinh cho ngành ĐH theo dự báo nhu cầu nhân lực địa phương nước, đảm bảo mục tiêu GDĐH (3.20) phù hợp với mục tiêu, sứ mạng nhà trường (4.33) Cách phân bổ hợp thể mục tiêu đào tạo gắn với đáp ứng nhu cầu chất lượng nhân lực địa phương khu vực (3.90), phù hợp với nguồn lực trường (3.42) điều kiện KT-XH địa phương (3.37) Về phạm vi tuyển sinh, trường tuyển địa bàn tỉnh khu vực với tất ngành; ngành sư phạm tuyển sinh nước 2.3.2 Chương trình đào tạo Kết khảo sát đội ngũ cán quản giảng viên cho thấy, chương trình đào tạo hành trường đáp ứng yêu cầu chung đào tạo đại học, phù hợp với mục tiêu, sứ mạng nguồn lực nhà trường (3.79) Các chương trình đào tạo xây dựng dựa khung chương trình Bộ GD&ĐT, định kỳ rà soát, bổ sung gắn với yêu cầu chuẩn đầu Việc đánh giá sinh viên tốt nghiệp xác định theo chuẩn đầu (3.71) việc đáp ứng chuẩn đầu trường đánh giá tốt (3.56) Phẩm chất lực người tốt nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tiễn sở sử dụng nhân lực (3.56) Cũng qua khảo sát cho thấy, chương trình đào tạo trường mang tính hàn lâm, tính liên thơng ngành trình độ đào tạo chưa cao (3.17), chưa thực mềm dẻo linh hoạt (3.09) 2.3.3 Thực trạng thực quy trình tổ chức đào tạo Theo khảo sát nguồn ngân sách phục vụ tổ chức thực quy trình đào tạo đóng vai trò quan trọng, chủ yếu (4.56) Ngồi ra, nguồn thu khác đóng vai trò hỗ trợ Tuy nhiên, dự kiến đến năm 2020, khoản có tính chất hội hóa ngày tăng lên, bối cảnh ngân sách nhà nước cắt giảm Các nguồn ngân sách đáp ứng đầy đủ việc trang bị, mua sắm sở vật chất, phòng học, phòng thí nghiệm, phương tiện dạy học (3.39), giáo trình tài liệu dạy học (3.13) Đối với dịch vụ sinh viên, hầu hết cán quản lý, giảng viên đánh giá chưa thực hiệu (2.88) Kết khảo sát cho thấy số lượng, tỉ lệ CBQL, GV đánh giá mức độ thực nội dung thuộc quy trình tổ chức đào tạo trường tốt Trong đó, Giảng dạy hướng dẫn thực hành, thực tập cho SV (3.61), Phẩm chất lực người tốt nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tiễn sở sử dụng nhân lực (3.56), Đánh giá kết học tập SV (3.44) đánh giá tốt nhất; Nội dung liên quan đến học tập, tự học thực hành, thực tập chưa thực tốt (3.19) 12 2.4 Thực trạng phân cấp quản đào tạo quyền tự chủ cho trường đại học địa phương Căn theo văn pháp quy, đối chiếu với thực tế phân cấp trường ĐHĐP, kết khảo sát cho thấy mức độ phù hợp khác 2.4.1 Phân cấp tổ chức nhân Kết khảo sát cho thấy mức độ phù hợp phân cấp tổ chức nhân cao Trong đó, nội dung có mức độ cao là: Tuyển dụng, bố trí giảng viên, nhân viên (3.44), Quyết định tiêu biên chế (3.37) Chính sách lương chuyển ngạch GV, NV (3.25) 2.4.2 Phân cấp quản chun mơn Các văn bản, quy định có tác động tích cực lĩnh vực quản chuyên môn trường ĐHĐP Đánh giá nhóm đối tượng khảo sát mức độ phù hợp phân cấp quản chuyên môn tương đối tích cực, đặc biệt nội dung: Xét cơng nhận cấp tốt nghiệp (4.19); Tuyển sinh phân phối sinh viên vào ngành học (3.91); Tổ chức trình đào tạo (3.79) Trong số nội dung cho thấy mức độ phù hợp chưa cao Xác định nhu cầu đào tạo (3.04) thấp Điều đặt cho trường nhiệm vụ điều tra, khảo sát, đặc biệt cần làm tốt công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực địa phương 2.4.3 Phân cấp quản tài sở vật chất Các trường ĐHĐP khảo sát thuộc diện Nhà nước hỗ trợ mặt kinh phí Về nguồn thu, chủ yếu học phí thu người học Tuy nhiên, cấu nguồn thu năm gần có xu hướng tăng lên rõ rệt trường chủ động việc mở ngành đào tạo hệ liên thông, vừa làm vừa học Về quản chi, trường ĐHĐP thực quy định Qua khảo sát cho thấy, mức độ phù hợp phân cấp quản tài sở vật chất đạt tỉ lệ cao, bật là: Quản chi (4.39); Kế hoạch dự toán chi ngân sách năm (3.78); Dự toán, phân bổ chi cho mục tiêu ưu tiên (3.64) Mặc dù vậy, nội dung Quản đầu xây dựng sở vật chất, mua sắm phương tiện dạy học chưa đánh giá tốt (3.30) 2.4.4 Phân cấp quản hợp tác liên kết đào tạo Việc giao quyền tự chủ hợp tác liên kết đào tạo (theo quy định pháp luật) mang lại kết định cho trường ĐHĐP Theo khảo sát mức độ phù hợp phân cấp quản hợp tác liên kết đào tạo, nội dung đánh giá tốt Hợp tác với đơn vị sử dụng nhân lực đào tạo (3.72), Hợp tác quốc tế đào tạo đạt mức khiêm tốn (3.09) 2.5 Thực trạng quản đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường đại học địa phương theo phân cấp quản hành 2.5.1 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm mở ngành đào tạo, quản phát triển chương trình đào tạo chuẩn đầu Cơ chế giao tự chủ cho phép trường ĐHĐP chủ động việc nghiên cứu, đề xuất mở chương trình đào tạo gắn với đặc thù địa phương 13 Qua khảo sát, đánh giá thực trạng quản chương trình đào tạo trường ĐHĐP nghiên cứu, thấy việc quản chương trình đào tạo trường đại học nhóm nghiên cứu có tương đồng nhau, chương trình đào tạo quản thống toàn trường tổ chức rà soát, cập nhật định kỳ năm đáp ứng nhu cầu hội Cụ thể, nội dung đánh giá có mức độ thực tốt là: Định kỳ rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu chương trình đào tạo (4.13); Định kỳ kiểm tra, đánh giá công tác phát triển CTĐT (3.82) Tuy nhiên, qua khảo sát, số nội dung có mức độ thực không cao như: Huy động nhà khoa học, giảng viên chuyên gia đơn vị sử dụng lao động tham gia xây dựng thẩm định chuẩn đầu chương trình đào tạo (3.05); Phối hợp với sở sử dụng nhân lực xác định nhu cầu đào tạo (2.88) 2.5.2 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm quản tuyển sinh Kết khảo sát đối tượng CBQL, GV trường ĐHĐP cho thấy, nội dung quản công tác tuyển sinh cơng tác quan trọng, định sống nhà trường Các nội dung đánh giá thực tốt là: Tổ chức thông báo tuyển sinh (4.48); Tổ chức thực tuyển sinh (4.37); Đánh giá công tác tuyển sinh rút kinh nghiệm (3.90) Tuy nhiên, đánh giá mức độ thực có nhiều viên chức quản giảng viên đánh giá yếu việc thực cơng tác tuyển sinh Trong thấp Xây dựng đề án tuyển sinh, xác định tiêu tuyển sinh dựa nhu cầu địa phương nhân lực trình độ đại học theo ngành ĐT nguồn lực thực tế nhà trường (3.25) Tổ chức tuyên truyền, vấn, quảng bá tuyển sinh (3.17) 2.5.3 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức - nhân Theo khảo sát thực trạng tổ chức nhân trường ĐHĐP theo phân cấp quản hành cho thấy nội dung khảo sát có mức độ thực tốt là: Tổ chức máy trường ĐH, thành lập đơn vị trực thuộc (3.69) Tuyển dụng, bố trí giảng viên, nhân viên (3.31) Tuy nhiên nội dung Thành lập tổ chức hoạt động Hội đồng trường có mức độ đánh giá tương đối thấp (2.71) Hai nội dung khác có mực độ thực đánh giá thấp là: Thực quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng (2.60) Quyết định tiêu biên chế (2.66) 2.5.4 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm quản tài chính, sở vật chất phương tiện dạy học Qua khảo sát, công tác quản CSVC tài trọng, bám sát Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn… thể qua nội dung như: Lập dự toán cân đối thu - chi tài (3.75); Xây dựng quy chế chi tiêu nội (3.55); Đảm bảo tính cơng khai, minh bạch quản tài chính, sở vật chất (3.38) Trong nội dung khảo sát, thấy việc huy động nguồn lực hội để tăng cường CSVC, phương tiện dạy học tài có điểm số thấp (2.79) Ngồi ra, số nội dung đánh giá khơng cao, là: Quản sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện dạy học (2.87); Quản sử dụng hiệu phòng thí nghiệm, 14 xưởng trường phương tiện dạy học (2.81) Đặc biệt, nội dung quản sử dụng hiệu sở vật chất, thư viện có số điểm thấp (2.59) 2.5.5 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm quản trình dạy học Qua bảng số liệu cho thấy, mức độ thực nội dung đa số CBQL, GV đánh giá cao, gồm: Xây dựng phê duyệt kế hoạch đào tạo (4.41); Lập kế hoạch giảng dạy (4.20); Tổ chức trình dạy học theo quy chế ĐT (4.12) Mặc dù vậy, trường ĐHĐP cần lưu ý đến số nội dung đánh giá chưa thuyết phục như: Chỉ đạo tổ chức đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học lớp (2.89); Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao hoạt động trải nghiệm (2.67); Huy động chuyên gia sở sử dụng nhân lực tham gia giảng dạy học phần (2.56) Bên cạnh đó, qua bảng số liệu thấy hoạt động tổ chức cho SV nghiên cứu khoa học trường CBQL, GV xác định quan trọng, nhiên mức độ thực lại chưa thật tương xứng (3.00) Ngoài ra, công tác tổ chức đạo thực hành, thực tập môn học/học phần/chuyên môn nghề nghiệp trường, sở sử dụng nhân lực trường quan tâm, nhiên mức độ thực chưa thực thuyết phục (2.97) 2.5.6 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm quản đánh giá kết học tập sinh viên quản đầu Qua khảo sát, thấy, việc đánh giá kết học tập người học trường ĐHĐP triển khai đồng bộ, chặt chẽ, khách quan Các nội dung đánh giá cao như: Chỉ đạo tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cấp tốt nghiệp (4.36); Đảm bảo tính cơng khai, minh bạch kết học tập rèn luyện SV (4.21); Chỉ đạo tổ chức đánh giá tốt nghiệp sinh viên (4.17)… Tuy nhiên, kết khảo sát cho thấy việc thực đánh giá kết học tập đầu chưa thực hiệu Trong thấp nội dung như: Mời chuyên gia đại diện cho đơn vị sử dụng SV sau tốt nghiệp tham gia hội đồng thi/xét tốt nghiệp (2.50); Khả thăng tiến nghề nghiệp, phát triển nghề nghiệp SV sau tốt nghiệp (2.58); Thiết lập hệ thống/mạng lưới theo dõi theo dấu vết SV tốt nghiệp hàng năm (2.60) 2.5.7 Thực trạng tự chủ tự chịu trách nhiệm quản hợp tác liên kết đào tạo Theo kết khảo sát, Hợp tác quốc tế đào tạo trường ĐHĐP nhiều hạn chế Các trường dừng lại làm tương đối tốt nội dung, là: Trao đổi thơng tin khoa học đào tạo (3.66); Tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế để trao đổi kinh nghiệm đào tạo (3.25) Còn lại hầu hết chưa tốt, đặc biệt nội dung: Triển khai dự án hợp tác, đầu từ nước (2.61); Mời giảng viên, nhà khoa học nước tham gia giảng dạy nghiên cứu khoa học (2.50); Nhập sử dụng chương trình tiên tiến nước (2.30) Các trường ĐHĐP làm tương đối tốt nội dung Liên kết đào tạo (4.00) Đào tạo liên thông (3.86) 15 Hợp tác với đơn vị sử dụng nhân lực thời gian gần trường ĐHĐP đặc biệt trọng, nhiên, trường làm tốt nội dung: Đơn vị sử dụng lao động tạo điều kiện cho SV thực tập, tham quan thực tế (3.92); Huy động chuyên gia đơn vị sử dụng nhân lực tham gia giảng dạy hướng dẫn thực tập (3.63) Trong đó, nội dung có tính định đến chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt giải quyết, tháo gỡ toán việc làm lại chưa thực tốt, cụ thể: Đào tạo theo địa chỉ, hợp đồng đào tạo (2.48); Xác định nhu cầu đào tạo đơn vị sử dụng nhân lực (2.40) 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới QLĐT trường ĐHĐP 2.6.1 Yếu tố chủ quan Theo đánh giá lãnh đạo trường ĐHĐP, hai yếu tố chủ quan ảnh hưởng nhiều đến QLĐT trường ĐHĐP Việt Nam Kết không làm rõ nhận thức mức độ ảnh hưởng yếu tố phẩm chất, lực mà cho thấy mong muốn, nhu cầu đội ngũ CBQL, GV việc thường xuyên tạo điều kiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn… góp phần nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ kĩ cá nhân 2.6.2 Yếu tố khách quan Khi tiến hành khảo sát CBQL, GV thuộc trường ĐHĐP sách Nhà nước, Bộ GD&ĐT ngành liên quan đào tạo sử dụng nhân lực, gần tuyệt đối đánh giá mức độ ảnh hưởng (4.94) Bên cạnh đó, mức độ ảnh hưởng yếu tố sách phân cấp quản cao (4.71) Các yếu tố địa phương liên quan đến QLĐT theo phân cấp quản hành mức độ ảnh hưởng, cụ thể: Cơ chế sách địa phương (sự lãnh đạo, đầu quyền địa phương, phân cấp quản mở rộng thẩm quyền tự chủ tổ chức máy, nhân sự, tài chính, tài sản ) mức cao (4.81); Tình hình phát triển KT-XH địa phương thành lập trường (4.52); hội hóa ĐT (4.41) Ngồi ra, yếu tố bối cảnh đổi GDĐH (4.56), phát triển khoa học, công nghệ (4.44) ảnh hưởng lớn đến QLĐT trường KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, luận án tiến hành khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng ĐT QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường ĐHĐP thuộc phạm vi nghiên cứu Kết khảo sát thực trạng QLĐT trường ĐHĐP cho thấy ưu điểm, hạn chế nguyên nhân chủ yếu trình bày mục Các vấn đề xuất phát từ điều kiện chủ quan khách quan khác cần có giải pháp thực khoa học, đồng khả thi để khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu ĐT phù hợp với đặc điểm, điều kiện trường ĐHĐP 16 CHƯƠNG GIẢI PHÁP QUẢN ĐÀO TẠO THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 3.1 Nguyên tắc đề xuất 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Nguyên tắc thực tiễn đòi hỏi biện pháp đề xuất biện pháp phù hợp với nhu cầu thật sự, giải khó khăn, trở ngại trạng Do đó, biện pháp tác giả đề xuất phù hợp thời điểm định điều kiện thực tế nhà trường 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác trường theo hướng tự chủ, tự chịu trách nghiệm cần phải kế thừa phát huy thành tựu có, tận dụng hội, đồng thời khắc phục điểm yếu vượt qua thách thức 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống Khi đề xuất giải pháp quản đào tạo trường theo hướng tự chủ phải đảm bảo hệ thống giải pháp tác động lên thành tố trình quản đào tạo Có nắm mối tương quan hệ thống biện pháp đề xuất phù hợp quan trọng có khả thực áp dụng 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu khả thi Các giải pháp quản đào tạo đặt phải hướng tới yêu cầu thị trường lao động, đồng thời phải phù hợp với điều kiện kinh tế - hội, sở vật chất, trang thiết bị, học liệu, tài chính, đội ngũ trường Xuất từ nguyên tắc tính hiệu quả, giải pháp đề xuất cần mang lại hiệu hoàn cảnh cụ thể thời điểm định 3.2 Các giải pháp thực quyền tự chủ công tác quản đào tạo trường đại học địa phương 3.2.1 Đẩy mạnh phân cấp quản đào tạo nội nhà trường theo hướng tăng quyền tự chủ trách nhiệm hội đơn vị trực thuộc 3.2.1.1 Mục đích giải pháp - Tháo gỡ tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ đơn vị trực thuộc, tăng cường hiệu quả, giảm bớt chi phí khơng cần thiết - Nâng cao tính chịu trách nhiệm cá nhân trách nhiệm trường ĐHĐP với hội nhân dân 3.2.1.2 Nội dung cách thức triển khai thực * Biện pháp 1: Phát huy vai trò, chức tổ chức Hội đồng trường hệ thống trị trường ĐHĐP * Biện pháp 2: Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ phòng, ban trực thuộc * Biện pháp 3: Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm Khoa, Bộ môn thực quản đào tạo 17 3.2.1.3 Điều kiện thực giải pháp Thứ nhất: Cần có thống chế quản Bộ GD&ĐT, UBND cấp tỉnh, ý đến tính chất đặc thù trường ĐHĐP Thứ hai: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường cần thống công tác đạo, thực hiện, kiểm tra giám sát tránh tình trạng trùng lắp, chồng chéo Thứ ba: Đơn vị phụ trách trường ĐHĐP cần phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Các Khoa, Bộ môn cần chủ động tổ chức đào tạo, đổi PPDH, đổi cách thức kiểm tra – đánh giá đặc biệt, khơi gợi tinh thần tự học, tự nghiên cứu SV 3.2.2 Hoàn thiện Quy chế “Tổ chức hoạt động nhà trường thực quyền tự chủ trách nhiệm hội đào tạo” 3.2.2.1 Mục đích giải pháp - Góp phần chuyển đổi động hình QLĐT so với Quy chế thông thường áp dụng cho tất trường ĐH từ trước đến - Giải pháp quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ gắn với văn Nhà nước Bộ GD&ĐT phân cấp quản giáo dục gắn với bối cảnh đổi giáo dục 3.2.2.2 Nội dung cách thức triển khai thực * Biện pháp 1: Hoàn thiện quy chế tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức – nhân nhà trường * Biện pháp 2: Hoàn thiện quy chế tự chủ tự chịu trách nhiệm đào tạo NCKH * Biện pháp 3: Hoàn thiện quy chế tự chủ tự chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá * Biện pháp 4: Hoàn thiện quy chế tự chủ tự chịu trách nhiệm sở vật chất – tài nhà trường 3.2.2.3 Điều kiện thực giải pháp Thứ nhất: Cần có thơng hướng dẫn rõ ràng, cụ thể theo ngành dọc Bộ GD&ĐT UBND tỉnh xây dựng tiêu chí mức độ quan hệ quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm trường ĐHĐP Thứ hai: Trong q trình xây dựng, hồn thiện Quy chế cần đặc biệt ý nhấn mạnh đến tính chất đặc thù trường ĐHĐP phân cấp quyền tự chủ Thứ ba: Quy chế cần bổ sung, điều chỉnh kịp thời, đặc biệt gắn với thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ 3.2.3 Quản lý, phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu địa phương khu vực 3.2.3.1 Mục đích giải pháp - Quản lý, phát triển CTĐT nhằm cải thiện nội dung, sửa đổi bổ sung nội dung mới, làm cho CTĐT phù hợp với hoàn cảnh nhu cầu địa phương, đất nước đảm bảo xu hội nhập, xóa tồn - Việc đổi CTĐT có vai trò quan trọng giải việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu hội địa phương 18 3.2.3.2 Nội dung cách thức triển khai thực * Biện pháp 1: Xác định nhu cầu ĐT nhân lực địa phương tỉnh lân cận * Biện pháp 2: Xác định mục đích chung mục tiêu cụ thể CTĐT * Biện pháp 3: Chỉ đạo thiết kế chương trình đào tạo * Biện pháp 4: Tổ chức thực chương trình đào tạo * Biện pháp 5: Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo 3.2.3.3 Điều kiện thực giải pháp Thứ nhất: Cần có phân tích bối cảnh nhu cầu đào tạo Thứ hai: Các trường ĐH cần xác định mục đích chung mục tiêu cụ thể trình giáo dụcđào tạo nhằm hình thành phát triển nhân cách người, đức tính nghề nghiệp Thứ ba: Việc thiết kế, vận hành CTĐT cần có thử nghiệm, đánh giá sở lấy ý kiến rộng rãi Cần có điều chỉnh, bổ sung kịp thời linh hoạt Thứ tư: Cần có tham gia thường xuyên đơn vị sử dụng lao động việc tham gia xây dựng CTĐT, triển khai thực đánh giá chuẩn đầu 3.2.4 Đổi quản công tác tuyển sinh dựa theo nhu cầu hội lực đào tạo trường đại học địa phương 3.2.4.1 Mục đích giải pháp - Tăng cường tính hiệu quả, góp phần tăng số lượng sinh viên, đảm bảo chất lượng đầu vào - Tháo gỡ giải toán cân đầu vào đầu trình đào tạo Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp trường có việc làm tăng lên, từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - hội địa phương - Giải pháp góp phần tinh gọn, giảm bớt khâu rườm rà, từ tiết kiệm nguồn kinh phí nhà trường 3.2.4.2 Nội dung cách thức triển khai thực * Biện pháp 1: Xác định quy mô tuyển sinh * Biện pháp 2: Lập phương án tuyển sinh * Biện pháp 3: Mở rộng quảng bá vấn tuyển sinh 3.2.4.3 Điều kiện thực giải pháp Thứ nhất: Cần đề xuất để có ủng hộ mặt chủ trương Bộ GD&ĐT, địa phương giao tiêu đào tạo giải đầu Thứ hai: Cần thành lập ban chuyên trách, chịu trách nhiệm toàn việc làm đầu mối, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, phối hợp Thứ ba: Cần có đầu thích đáng sở vật chất, tài Thứ tư: Cần có cam kết sách ưu đãi bật cho người học, đặc biệt, cam kết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp đảm bảo chuẩn đầu Thứ năm: Các trường đại học cần tăng cường liên kết đào tạo với doanh nghiệp, công ty đơn vị tuyển dụng lao động 19 3.2.5 Tăng cường quản nhằm nâng cao lực tự chủ cán quản lý, giảng viên sinh viên 3.2.5.1 Mục đích giải pháp - Giải pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm đơi với đổi phương pháp giảng dạy giảng viên học tập sinh viên, đáp ứng đặc trưng ĐT QLĐT thực quyền tự chủ phân cấp - Phát huy lợi quyền tự chủ giao đòi hỏi vai trò, trách nhiệm mới, góp phần nâng cao chất lượng ĐT QLĐT trường ĐH 3.2.5.2 Nội dung cách thức triển khai thực * Biện pháp 1: Xây dựng hồn thiện quy trình tổ chức đào tạo * Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng quản hoạt động dạy giảng viên hoạt động học sinh viên * Biện pháp 3: Chỉ đạo đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập theo hướng tiếp cận lực * Biện pháp 4: Xây dựng đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp * Biện pháp 5: Tăng cường ứng dụng CNTT quản trình dạy học 3.2.5.3 Điều kiện thực giải pháp - Các trường ĐHĐP cần văn hóa hướng dẫn thực quy định vai trò, trách nhiệm, quyền hạn GV SVtrong trình dạy học - Xây dựng thực quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nhấn mạnh cần tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực giảng dạy - Có kế hoạch đầu phát triển đôi với sử dụng sở vật chất phương tiện dạy học nhà trường nhằm tăng cường tính hiệu 3.2.6 Tăng cường quản việc huy động nguồn lực, đảm bảo tài sở vật chất phục vụ ĐT 3.2.6.1 Mục đích giải pháp - Khai thác tốt nguồn thu hợp pháp khơng ngừng tăng thu phải đa dạng hóa nguồn thu sở đa dạng hóa hoạt động nghiệp nhà trường - Việc huy động tốt nguồn lực, đảm bảo tài sở vật chất phục vụ đào tạo kéo theo chất lượng mặt nhà trường không ngừng tăng lên 3.2.6.2 Nội dung cách thức triển khai thực * Biện pháp 1: Tăng cường CSVC bảo đảm đầy đủ, đồng đại * Biện pháp 2: Tăng cường tự chủ tài chính, huy động nguồn thu, cân đối thu - chi, bảo đảm kinh phí chi cho người, cho hoạt động chuyên môn quản * Biện pháp 3: Huy động nguồn lực hội để tăng cường CSVC tài phục vụ đào tạo 3.2.6.3 Điều kiện thực giải pháp Thứ nhất: Cần tăng cường vai trò lãnh đạo, đạo, điều hành sát lãnh đạo nhà trường Cần thiết có đầu mối chịu trách nhiệm huy động nguồn Thứ hai: Có quan tâm giúp đỡ, chia sẻ cấp, ngành, tổ chức trị hội, sở GDĐH, doanh nghiệp để mở rộng liên kết, hợp tác NCKH chuyển giao công nghệ, thu hút đầu kinh phí cho nhà trường 20 Thứ ba: Xây dựng kế hoạch ĐT phải phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường phải có đổi nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo Thứ tư: Xây dựng cơng khai hóa chế độ đãi ngộ, đảm bảo hợp lý, công bằng, kịp thời động viên cán bộ, viên chức, đơn vị tích cực mang lại nguồn thu tài hợp pháp cho nhà trường 3.2.7 Quản nhằm tăng cường tính hiệu cơng tác kết nối doanh nghiệp 3.2.7.1 Mục đích giải pháp - Quan hệ hợp tác trường đại học doanh nghiệp quan hệ biện chứng tương hỗ lợi ích hai phía lợi ích chung tồn hội, tạo “sản phẩm” trải nghiệm hoạt động thực tiễn - Phía doanh nghiệp, lâu dài tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, ổn định, góp phần đưa họ vững vàng cạnh tranh vươn lên hội nhập 3.2.7.2 Nội dung cách thức triển khai thực * Biện pháp 1: Từ phía trường đại học * Biện pháp 2: Từ phía doanh nghiệp * Biện pháp 3: Từ phía quan chức 3.2.7.3 Điều kiện thực giải pháp - Các chế, sách cần cấp quyền xây dựng phù hợp, đảm bảo tính ổn định lâu dài - Giữa nhà trường doanh nghiệp cần có thỏa thuận hợp tác với nội dung cụ thể, phù hợp với bên, khả thi tổ chức triển khai thực - Trong liên kết đào tạo nhà trường doanh nghiệp, nhà trường đóng vai trò đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm ĐT Doanh nghiệp đóng vai trò đơn vị phối hợp, hỗ trợ chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, phục vụ cho trình đào tạo, sử dụng sản phẩm đào tạo 3.3 Khảo nghiệm mức độ cần thiết khả thi giải pháp thực quyền tự chủ công tác quản đào tạo trường ĐHĐP 3.3.1 Mục đích, nội dung phương pháp khảo nghiệm 3.3.1.1 Mục đích khảo nghiệm Luận án thực khảo nghiệm nhằm mục đích khẳng định tính cần thiết tính khả thi giải pháp QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường ĐHĐP bối cảnh đổi giáo dục 3.3.1.2 Nội dung khảo nghiệm Luận án thực khảo nghiệm toàn giải pháp QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội trường ĐHĐP đề xuất Mỗi giải pháp khảo nghiệm tính khả thi tính cần thiết biện pháp tương ứng 3.3.1.3 Phương pháp khảo nghiệm Khảo nghiệm thực thông qua phiếu khảo sát dành cho 75 viên chức quản 04 trường ĐHĐP trao đổi ý kiến với chuyên gia 21 Số liệu thu thập qua phiếu khảo sát tổng hợp xử cơng thức tốn học sử dụng tương tự khảo sát thực trạng Tính cần thiết tính khả thi giải pháp xem hai biến X Y nhận từ n biện pháp Hệ số tương quan Spearman r đánh giá tương quan thứ bậc tính cần thiết tính khả thi biện pháp Cách đánh giá tương tự mức độ quan trọng mức độ thực thực trạng 3.3.2 Kết khảo nghiệm 3.3.2.1 Kết khảo nghiệm từ phiếu khảo sát * Kết khảo nghiệm Giải pháp Giải pháp khảo sát với biện pháp Kết cho thấy biện pháp đánh giá cần thiết khả thi Trong đó, biện pháp “Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ phòng, ban trực thuộc trường” đánh giá có mức độ cần thiết khả thi cao Phân tích cho thấy hồn tồn tin cậy vào biện pháp Giải pháp áp dụng vào thực tiễn trường ĐHĐP mang lại hiệu tốt * Kết khảo nghiệm Giải pháp Giải pháp khảo sát với biện pháp Kết khảo nghiệm biện pháp đánh giá cần thiết khả thi Trong đó, biện pháp “Hồn thiện quy chế tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức – nhân nhà trường” đánh giá có mức độ cần thiết khả thi cao Phân tích cho thấy hồn tồn tin cậy vào biện pháp Giải pháp * Kết khảo nghiệm Giải pháp Giải pháp khảo sát với biện pháp Kết cho thấy biện pháp đánh giá cần thiết khả thi; thứ bậc là: “Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực địa phương tỉnh lân cận”, “Chỉ đạo thiết kế chương trình đào tạo”, “Tổ chức thực chương trình đào tạo”, “Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo” “Xác định mục đích chung mục tiêu cụ thể chương trình đào tạo” Hệ số tương quan thứ bậc Spearman rs=0.7chứng tỏ tồn mối tương quan tuyến tính thuận cao tương quan thứ bậc thuận cao tính cần thiết tính khả thi biện pháp Phân tích cho thấy hồn tồn tin cậy vào biện pháp Giải pháp * Kết khảo nghiệm Giải pháp Kết cho thấy Giải pháp đánh giá cần thiết khả thi Về mức độ cần thiết, 88,4% viên chức quản đánh giá biện pháp Giải pháp cần thiết, 11.6% lại cho cần thiết; Biện pháp “Mở rộng quảng bá vấn tuyển sinh” có thứ bậc cao mức độ cần thiết khả thi Hệ số tương quan thứ bậc Spearman rs = 0.5 chứng tỏ mối tương quan thứ bậc tính cần thiết tính khả thi biện pháp Giải pháp đảm bảo yêu cầu * Kết khảo nghiệm Giải pháp Giải pháp khảo nghiệm biện pháp cần thiết; Trong đó, biện pháp 1, 4, khả thi ( từ 2.20 đến 2.44), hai biện pháp lại khả thi Trong Giải 22 pháp có số viên chức quản tin tưởng vào mức độ khả thi Biện pháp Biện pháp Hệ số tương quan thứ bậc Spearman rs= 0.7000 cho thấy mối tương quan tuyến tính thuận trung bình tương quan thứ bậc cao tính cần thiết tính khả thi biện pháp Giải pháp * Kết khảo nghiệm Giải pháp Theo kết đánh giá chung cho thấy: Giải pháp cần thiết khả thi Trong đó, thứ bậc cao mức độ cần thiết mức độ khả thi Biện pháp “Tăng cường CSVC bảo đảm đầy đủ, đồng đại” ( = 2.99; = 2.39) Kết khảo nghiệm cho thấy tính cần thiết tính khả thi biện pháp có mối tương quan thứ bậc cao (hệ số Spearman rs= 1.0) Với phân tích trên, hồn tồn tin cậy vào biện pháp Giải pháp * Kết khảo nghiệm Giải pháp Giải pháp đánh giá cần thiết khả thi Hệ số tương quan thứ bậc Spearman rs= 0,5 cho thấy tương quan tuyến tính thuận tương quan thứ bậc đảm bảo tính cần thiết tính khả thi biện pháp Giải pháp * Tổng hợp kết khảo nghiệm giải pháp Kết cho thấy hệ thống giải pháp đánh giá cần thiết khả thi Hệ số tương quan Spearman rs= 0,785 cho thấy tính cần thiết tính khả thi giải pháp có mối tương quan tuyến tính thuận cao tương quan thứ bậc thuận cao Với kết trên, hồn tồn tin cậy vào giải pháp đề xuất 3.3.2.2 Đánh giá chung kết khảo nghiệm - Các giải pháp đề xuất thực cần thiết QLĐT, thể điểm trung bình cao ( từ 2.65 đến 2.96) - Các giải pháp khả thi ( từ 2,57 đến 2.89); khơng có giải pháp khả thi không khả thi - Hệ số tương quan Spearman hệ thống giải pháp 0,785 Điều cho thấy tính cần thiết tính khả thi có mối tương quan thứ bậc đồng thuận cao 3.4 Thử nghiệm số giải pháp thực quyền tự chủ công tác quản đào tạo trường đại học địa phương 3.4.1 Tổ chức phương pháp thử nghiệm - Mục đích thử nghiệm: Thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính hiệu giải pháp QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội đề xuất - Nội dung thử nghiệm: Luận án chọn lựa thử nghiệm Giải pháp: Quản lý, phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu địa phương khu vực - Khách thể thử nghiệm: Trường Đại học Hùng Vương - Thời gian địa điểm thử nghiệm: Thử nghiệm Trường Đại học Hùng Vương từ tháng 01/2018 đến tháng 9/2018 - Phương pháp thử nghiệm: Tiến hành thực biện pháp đề xuất giải pháp Theo dõi tác động biện pháp, so sánh đối chiếu với trước thử nghiệm Từ đó, đánh giá mức độ hiệu biện pháp 23 3.4.2 Kết thử nghiệm Giải pháp: Quản lý, phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu địa phương khu vực Thử nghiệm Giải pháp tập trung vào biện pháp quản xây dựng phát triển CTĐT Trong trình thử nghiệm, Trường Đại học Hùng Vương thực công việc liên quan đến xây dựng phát triển CTĐT sau đây: - Tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng phát triển CTĐT có tham gia chuyên gia, nhà chuyên môn đơn vị sử dụng lao động địa phương Từ đó, thiết kế quy trình xây dựng phát triển CTĐT phù hợp với điều kiện nhà trường - Ban hành quy định công tác xây dựng phát triển CTĐT chung quy định cụ thể năm học - Nâng cao trách nhiệm khoa quản mã ngành việc chủ trì xây dựng phát triển CTĐT Đánh giá CTĐT có SV tốt nghiệp năm 2017 - 2018 làm sở để phát triển CTĐT cho khóa tuyển sinh 2018 Rà sốt chương trình đào tạo để kịp thời bổ sung, điều chỉnh Xây dựng chuẩn đầu cho tất CTĐT - Mời chuyên gia báo cáo xây dựng phát triển CTĐT tổ chức tập huấn phát triển CTĐT theo CDIO cho lãnh đạo khoa, GV viên chức Kết đạt sau thời gian thử nghiệm Giải pháp Trường Đại học Hùng Vương ghi nhận điểm trình bày sau đây: - Hệ thống văn xây dựng phát triển CTĐT ban hành kịp thời, chi tiết Quy trình xây dựng phát triển CTĐT xây dựng thử nghiệm từ năm học 2017-2018 - Năng lực xây dựng phát triển CTĐT khoa ngày nâng cao Có 10 tổng số 12 khoa Nhà trường thực phát triển CTĐT, có khoa đánh giá thực tốt khoa thực xuất sắc - Sự tham gia bên liên quan chuyên gia, đơn vị sử dụng lao động xây dựng phát triển CTĐT ngày tăng - Các CTĐT xây dựng, phát triển dựa chuẩn đầu KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở nguyên tắc bản, luận án đề xuất hệ thống giải pháp QLĐT thực quyền tự chủ trường ĐHĐP Việt Nam Trong nhấn mạnh vào nhóm giải pháp nội trường ĐHĐP Xuất phát từ tầm quan trọng giải pháp nêu trên, để hoạt động QLĐT bảo đảm chất lượng, hiệu quả, cần thực đầy đủ, đồng giải pháp phát huy mức vai trò giải pháp Các giải pháp tiến hành khảo nghiệm tính khả thi hiệu quả, bước đầu cho thấy tín hiệu lạc quan 24 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận - Đề tài hệ thống hóa vấn đề luận ĐT QLĐT, đào tạo QLĐT thực quyền tự chủ trường ĐHĐP; xác định yếu tố ảnh hưởng đến QLĐT theo hướng tự chủ trường đại học địa phương Việt Nam Từ xác định luận khoa học cách tiếp cận phù hợp cho hoạt động QLĐT theo hướng tự chủ 1.1 Về lí luận Luận án hệ thống hóa vấn đề luận phân cấp quản lý, quyền tự chủ trách nhiệm hội trường ĐHĐP; nội dung ĐT, QLĐT trường thực quyền tự chủ trách nhiệm hội xác định yếu tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến QLĐT Định hướng nguyên tắc để xây dựng, đề xuất giải pháp QLĐT thực quyền tự chủ trường ĐHĐP Việt Nam dựa tảng luận khoa học quản kết hợp vận dụng luận tiếp cận đại quản giáo dục nhằm giúp cho lãnh đạo trường ĐH nghiên cứu, vận dụng triển khai giải pháp QLĐT theo hướng tự chủ cách phù hợp, hiệu 1.2 Về thực tiễn Luận án khảo sát thực trạng QLĐT trường ĐHĐP (tập trung vào trường), tiến hành phân tích mơ tả đầy đủ sở thực tiễn nội dung QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội Luận án khảo sát ý kiến 126 đối tượng thuộc trường ĐHĐP Kết khảo sát thực trạng cho thấy lãnh đạo trường ĐHĐP cố gắng khắc phục nhược điểm, khó khăn triển khai biện pháp QLĐT thực quyền tự chủ trách nhiệm hội Tuy nhiên, giải pháp QLĐT triển khai trường ĐHĐP chưa bảo đảm tính hệ thống, thiếu đồng bộ; số biện pháp giải pháp chưa phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục, chưa thật phù hợp với đặc trưng, điều kiện nguồn lực trường ĐHĐP gắn với bối cảnh KT-XH địa phương Trên sở xác định thực trạng ĐT, QLĐT thực quyền tự chủ trường ĐHĐP nhiều phương diện, luận án đề xuất hệ thống giải pháp QLĐT phù hợp, đồng khả thi, đáp ứng yêu cầu ĐT thực quyền tự chủ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, phục vụ nhu cầu CNH-HĐH địa phương Để phát huy hiệu giải pháp đòi hỏi trường cần tranh thủ ủng hộ, giúp đỡ thơng qua chế sách từ phía Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể trường Kiến nghị 2.1 Với Bộ GD&ĐT 2.2 Với UBND cấp Tỉnh 2.3 Với trường ĐHĐP ... quyền tự chủ trách nhiệm xã hội trường đại học địa phương bối cảnh đổi giáo dục CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG... trường đại học địa phương bối cảnh đổi giáo dục - Chương 2: Thực trạng quản lý đào tạo thực quyền tự chủ trách nhiệm xã hội trường đại học địa phương - Chương 3: Giải pháp quản lý đào tạo thực quyền. .. CNH-HĐH địa phương CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG 2.1 Khái quát trường đại học địa phương Các trường nghiên cứu thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (tt) , Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay