Biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại trường đại học ngoại ngữ đại học huế (tt)

13 3 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGŨ THỊ NHUNG BIỆN PHÁP QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ-ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC số: 60 14 SDK 01 14 Demo Version -Mã Select.Pdf LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học TS NGUYỄN VĂN TỤ Huế, 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả NGŨ THỊ NHUNG Demo Version - Select.Pdf SDK ii Lời Cảm Ơn Trước tiên, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn chân thành TS Nguyễn Văn Tụ - Người thầy giáo tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn thạc sĩ Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Huế, Hà Nội Đồng Tháp tận tình giảng dạy chúng tơi suốt khóa học lớp Cao học QLGD K21 trường Đại học Sư phạm Huế Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, cán lãnh đạo, chuyên viên phòng Sau Đại họcTrường Đại học Sư phạm Huế tạo điều kiện giúp đỡ để tơi có hội học tập hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, cán lãnh đạo chun viên phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Phòng/Ban chức trường Đại học Ngoại Ngữ tạo điều kiện cho tơi có hội học tập, cung cấp thơng tin q trình điều tra, Demo Version - Select.Pdf SDK nghiên cứu để hoàn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình, bạn bè anh/chị học viên lớp Cao học quản giáo dục khóa 21 ln động viên nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt trình học tập làm luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, khả kinh nghiệm nghiên cứu khoa học hạn chế, luận văn tránh khỏi thiếu sót, tơi xin chân thành biết ơn lắng nghe ý kiến dẫn, đóng góp để luận văn hoàn thiện Huế, ngày … tháng … năm 2014 Tác giả luận văn Ngũ Thị Nhung iii iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, sơ đồ MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 10 Version - Select.Pdf SDK Cấu trúcDemo luận văn 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌCTRƯỜNG ĐẠI HỌC 11 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu đề tài 11 1.2 Các khái niệm đề tài 13 1.2.1 Khái niệm quản 13 1.2.2 Quản giáo dục 18 1.2.3 Quản nhà trường 21 1.2.4 Thiết bị dạy học 23 1.2.5 Quản thiết bị dạy học 24 1.3 Thiết bị dạy học trường đại học 26 1.3.1 Vai trò thiết bị dạy học trường đại học 26 1.3.2 Vị trí thiết bị dạy học trường đại học 29 1.3.3 Phân loại thiết bị dạy học 30 1.4 Công tác quản thiết bị dạy học trường đại học 32 1.4.1 Phân cấp quản thiết bị dạy học trường đại học 32 1.4.2 Nội dung quản thiết bị dạy học trường đại học 33 TIỂU KẾT CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ 37 2.1 Khái quát trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế 37 2.1.1 Quá trình thành lập 37 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức hành nhà trường 41 2.1.4 Sứ mạng trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Huế 43 2.2 Khái quát trình khảo sát 43 2.2.1 Mục đích khảo sát 44 2.2.2 Nội dung khảo sát 44 2.2.3 Phương pháp khảo sát 44 2.2.4 Đối tượng khảo sát 44 Version - Select.Pdf SDK 2.3 Thực Demo trạng thiết bị dạy học Trường Đại học Ngoại Ngữ 44 2.4 Thực trạng quản TBDH trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế 47 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học cho giai đoạn cho năm học 47 2.4.1.1 Lập kế hoạch đầu tư mua sắm 47 2.4.1.2 Tổ chức đầu tư mua sắm TBDH 48 2.4.2 Thực trạng việc quản khai thác sử dụng thiết bị dạy học mục đích có hiệu 49 2.4.2.1 Về tình hình quản sử dụng TBDH 49 2.4.2.2 Về hiệu quản sử dụng TBDH 51 2.4.3 Thực trạng công tác đạo bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị dạy học52 2.4.4 Thực trạng phân cấp quản thiết bị dạy học 56 2.4.5 Thực trạng quản công tác tự làm TBDH 58 2.4.6 Thực trạng việc trang bị kiến thức, thái độ, kỹ sử dụng bảo quản thiết bị dạy học cho đội ngũ giảng viên, nhân viên sinh viên 60 2.5 Nhận định, đánh giá chung thực trạng công tác QL TBDH trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế 62 2.5.1 Những điểm mạnh 62 2.5.2 Những điểm yếu 62 2.5.3 Những hội 63 2.5.4 Những thách thức 63 TIỂU KẾT CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ 65 3.1 Những định hướng cho việc xác lập biện pháp 65 3.1.1 Chủ trương, sách Đảng Nhà nước đầu tư tăng cường sở vật chất, thiết bị dạy học cho giáo dục 65 3.1.2 Các văn đạo ngành giáo dục ngành liên quan công tác quản TBDH 66 Demo Version Select.Pdf SDK 3.2 Nguyên tắc xác lập biện -pháp 66 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 67 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống đồng 67 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 67 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 67 3.3 Các biện pháp quản thiết bị dạy học Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế 68 3.3.1 Nâng cao nhận thức đội ngũ cán quản lý, GV SV vai trò vị trí TBDH Trường Đại học Ngoại Ngữ 68 3.3.2 Đẩy mạnh quản công tác lập kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị dạy học 70 3.3.3 Tập trung đạo khai thác, sử dụng mục đích, có hiệu thiết bị dạy học trang cấp 73 3.3.4 Tăng cường quản công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị dạy học 75 3.3.5 Phát động chương trình cải tiến, tự làm thiết bị dạy học 78 3.3.6 Xây dựng phát triển lực cho đội ngũ CBQL, nhân viên phụ trách TBDH 79 3.4 Mối quan hệ biện pháp 80 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 81 3.5.1 Kết khảo sát 82 3.5.2 Nhận xét 83 TIỂU KẾT CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 87 Kết luận 87 1.1 Về luận 87 1.2 Về thực tiễn 88 1.3 Về biện pháp 88 Khuyến nghị 89 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 89 2.2 Đối với Đại học Huế 89 2.3 Đối với Trường Đại học Ngoại Ngữ 90 Demo KHẢO Version - Select.Pdf SDK TÀI LIỆU THAM 91 PHỤ LỤC P1 PHỤ LỤC P4 PHỤ LỤC P7 PHỤ LỤC P9 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ CB : Cán CBQL : Cán quản CSVC : Cơ sở vật chất GD – ĐT : Giáo dục – Đào tạo GV : Giảng viên SV : Sinh viên QL : Quản TBDH : Thiết bị dạy học QLTBDH : Quản thiết bị dạy học TL : Tỉ lệ SL : Số lượng QTDH : Quá trình dạy học PPDH : Phương pháp dạy học CT : Cấp thiết Demo Version - Select.Pdf SDK KT : Khả thi CTMTQG : Chương trình mục tiêu quốc gia TTTTTV : Trung tâm thông tin Thư viện DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Đánh giá chung CBQL GV mức độ đáp ứng TBDH 46 Bảng 2.2 Đánh giá chung Sinh viên mức độ đáp ứng TBDH 46 Bảng 2.3 Đánh giá công tác lập kế hoạch quản TBDH 48 Bảng 2.4 Nguồn cung cấp TBDH nhà trường 48 Bảng 2.5 Khảo sát tần số sử dụng TBDH dành cho đối tượng GV 50 Bảng 2.6 Khảo sát tần số sử dụng TBDH dành cho đối tượng CBQL 50 Bảng 2.7 Khảo sát tần số sử dụng TBDH dành cho đối tượng SV 50 Bảng 2.8 Khảo sát GV không sử dụng TBDH 51 Bảng 2.9 Kỹ sử dụng TBDH GV 51 Bảng 2.10 Đánh giá hiệu sử dụng TBDH 52 Bảng 2.11 Tính đại TBDH 53 Bảng 2.12 Mức độ hư hỏng TBDH 53 Bảng 2.13 Nguyên nhân tình trạng hư hỏng TBDH 54 Bảng 2.14 Chất lượng TBDH 55 Demo Version - Select.Pdf SDK Bảng 2.15 Tính đồng TBDH (C11 SV, C11 CBQL, C10 GV) 55 Bảng 2.16 Đánh giá việc tổ chức đạo thực công tác QL TBDH 57 Bảng 2.17 Kiểm tra đánh giá công tác QL TBDH 58 Bảng 2.18 Đánh giá phong trào tự tạo TBDH 59 Bảng 2.19 Nguyên nhân dẫn đến phong trào tự tạo TBDH chưa tốt 59 Bảng 2.20 Vai trò cơng tác QL TBDH 61 Bảng 2.21 Ý thức CBQL, GV, SV việc bảo quản sử dụng TBDH 61 Bảng 3.1 Kết khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi 82 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 mơ hình phân cấp quản TBDH 56 MỞ ĐẦU DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục thời đại quốc gia có vai trò quan trọng phát triển xã hội Một vấn đề cấp thiết ngành giáo dục nước ta nâng cao chất lượng Giáo dục Đào tạo Chiến lược phát triển Giáo dục & Đào tạo xác định mục tiêu phát triển Giáo dục & Đào tạo nước đến năm 2020 là: “Giáo dục Đào tạo hướng vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Nâng cao mặt dân trí, đào tạo lớp người lao động có kiến thức bản, có kỹ nghề nghiệp, quan tâm đến hiệu thiết thực, nhạy cảm với mới, có ý thức vươn lên khoa học – công nghệ Tăng cường công tác quản sở vật chất trang thiết bị để đảm bảo chất lượng, thực chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa Giáo dục & Đào tạo” [9] Nghị Trung ương IV khóa VII Đảng đánh giá: “Cơ sở vật chất trường nghèo nàn, nhiều trường sở xuống cấp nghiêm trọng, thiết bị thí nghiệm, nghiên cứu khoa học thiếu thốn, sử dụng hiệu ” [7, tr 11] Demo Version - Select.Pdf SDK Nhiệm vụ trọng tâm Giáo dục đại học nêu rõ: “Các trường phải thực công khai theo Thơng tư số 09/2009/TT-BGDĐT”, cơng khai điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học quy định bắt buộc [5] Công tác xây dựng sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường để đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy bước chuyển biến nghiệp phát triển giáo dục toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước cần thiết Phương tiện, thiết bị dạy học thành phần, điều kiện hoạt động dạy học nên quản thiết bị dạy học nhiệm vụ quan trọng trường đại học Nghị Hội nghị lần thứ Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam nêu phương hướng: “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo yêu cầu khách quan cấp bách nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng bảo vệ Tổ quốc nước ta giai đoạn Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo bao gồm: đổi nội dung, phương pháp đạy học; chế quản lý; xây dựng đội ngũ giáo viên, cán quản lý; sở vật chất, nguồn lực, toàn hệ thống giáo dục” [24, tr 256] Giáo dục đòi hỏi mục tiêu đào tạo phải bắt kịp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước Yêu cầu đòi hỏi giáo dục phải không ngừng đổi mục tiêu đào tạo, phương pháp đào tạo Sự đổi phải gắn liền với việc trang bị sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo Chúng ta phủ nhận tầm quan trọng trang thiết bị dạy học, phương tiện hữu hiệu để nâng cao chất lượng hiệu trình dạy học Bởi có thiết bị dạy học tốt tổ chức q trình dạy học khoa học, huy động đa số người học tham gia thực vào trình này, họ tự khai thác tiếp nhận tri thức từ hướng dẫn người dạy cách tích cực Thiết bị dạy học xem điều kiện quan trọng để thực tốt nhiệm vụ đào tạo, giai đoạn nay, việc học hỗ trợ tối đa công nghệ thông tin Nhằm cụ thể hóa chủ trương Đảng Nhà nước, năm qua Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai cách đồng việc chuyển đổi chương Demo Version Select.Pdf trình học, phương pháp dạy học- tăngSDK cường đầu tư TBDH Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thành lập ngày 13/07/2004 theo định số 126/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ sở sáp nhập Khoa tổ ngoại ngữ từ trường thành viên Đại học Huế [1] Trong năm học qua, Trường Đại học Ngoại Ngữ bước trang bị sở vật chất, phương tiện dạy học đại phục vụ cho giảng dạy học tập, để thúc đẩy trình đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường Tuy vậy, thực tế việc quản thiết bị dạy học Trường Đại học Ngoại Ngữ cho thấy có nhiều vấn đề cần phải xem xét lại, chí phải cải tiến để phát huy tối đa hiệu việc sử dụng chúng trình dạy học, thực tốt nhiệm vụ đào tạo Nhà trường Xuất phát từ trên, chọn đề tài “Biện pháp quản thiết bị dạy học Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế” để nghiên cứu, với mục đích củng cố phát huy việc làm được, khắc phục điểm hạn chế, xác lập biện pháp quản thiết bị dạy học Nhà trường cách hiệu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu luận đánh giá thực trạng, đề xuất biện pháp quản thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu dạy học, chất lượng đào tạo Trường Đại học Ngoại Ngữ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản thiết bị dạy học trường Đại học Ngoại Ngữ 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản thiết bị dạy học Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Trong năm qua, công tác quản thiết bị dạy học Trường Đại học Ngoại Ngữ hạn chế so với yêu cầu đặt Nêu đề xuất thực biện pháp quản trang thiết bị cách khoa học, đồng bộ, có hệ thống phù hợp với Select.Pdf thực tiễn nhàDemo trườngVersion góp-phần nâng caoSDK chất lượng dạy học, chất lượng đào tạo nhà trường NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Xây dựng sở luận vấn đề quản thiết bị dạy học trường đại học 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản thiết bị dạy học Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế 5.3 Xác lập biện pháp quản thiết bị dạy học Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu luận, phân loại tài liệu, cơng trình nghiên cứu có liên quan nhằm xây dựng sở luận đề tài nghiên cứu 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng phương pháp điều tra giáo dục, phương pháp chuyên gia, phương pháp tổng kết kinh nghiệm… nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản thiết bị dạy học Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế 6.3 Phương pháp thống kê toán học Sử dụng số thuật toán thống kê áp dụng nghiên cứu giáo dục để xử kết điều tra, phân tích kết nghiên cứu, đồng thời để đánh giá mức độ tin cậy phương pháp điều tra PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng, công tác quản thiết bị dạy học Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế CẤU TRÚC LUẬN VĂN Luận văn cấu trúc gồm phần: Phần thứ nhất: Mở đầu Phần thứ 2: Nội dung nghiên cứu gồm chương Chương 1: Cơ sở luận quản thiết bị dạy học trường đại học Version - Select.Pdf ChươngDemo 2: Thực trạng quản thiết bị dạySDK học Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế Chương 3: Các biện pháp quản thiết bị dạy học Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế Phần thứ 3: Kết luận khuyến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục 10 ... sở lý luận vấn đề quản lý thiết bị dạy học trường đại học 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý thiết bị dạy học Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế 5.3 Xác lập biện pháp quản lý thiết. .. lý luận quản lý thiết bị dạy học trường đại học Version - Select.Pdf ChươngDemo 2: Thực trạng quản lý thiết bị dạySDK học Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế Chương 3: Các biện pháp quản lý. .. trò thiết bị dạy học trường đại học 26 1.3.2 Vị trí thiết bị dạy học trường đại học 29 1.3.3 Phân loại thiết bị dạy học 30 1.4 Công tác quản lý thiết bị dạy học trường đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại trường đại học ngoại ngữ đại học huế (tt) , Biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại trường đại học ngoại ngữ đại học huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay