Biện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học tại trường đại học ngoại ngữ đại học huế (tt)

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:11

B Demo Version - Select.Pdf SDK : : 60 14 01 14 TS , 2014 i Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Demo Version - Select.Pdf SDK ii ảm Ơ Với tình cảm chân thành nhất, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến: Ban Giám hiệu Trường Đại học sư phạm-Đại học Huế, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Tâm lý-Giáo dục, Quý thầy cô giáo tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS.Nguyễn Văn Tụ, người thầy tận tình hướng dẫn, bảo cho kinh nghiệm quý báu giúp vượt qua khó khăn q trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu, cán quản lý, viên chức, giảng viên sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế Xin khắc sâu tình cảm gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ đóng góp ý kiến thời gian qua Select.Pdf SDK Mặc Demo dù bảnVersion thân -nỗ lực, cố gắng luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý, dẫn Q thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Huế, tháng 06 năm 2014 ác ả l ậ vă iii a p ụ bìa i cam đoa ii cảm iii , Ở Ể Ồ SƠ Ồ H N Đ T MỤ ĐÍ H NGH ÊN ỨU KHÁ H THỂ V ĐỐ TƯỢNG NGH ÊN ỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu G Ả THUYẾT KH A H NH ỆM VỤ NGH ÊN ỨU PHƯƠNG PHÁP NGH ÊN ỨU 6.1 ác phương pháp nghiên cứu luận Demo Version - Select.Pdf SDK 6.2 ác phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.3 Phương pháp thống kê toán học PHẠM V NGH ÊN ỨU 7.1 Giới hạn nghiên cứu 7.2 Phạm vi nghiên cứu ẤU TRÚ UẬN VĂN 10 Chương CƠ Ở Ở TR 10 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 10 1.2 Một số khái niệm 11 1.2.1 Khái niêm hoc liêu 11 1.2.2 Quản học liệu 11 1.3 Học liệu dạy học trường đại học 15 1.3.1 Vai trò học liệu dạy học trường đại học 15 1.3.2 Phân loại học liệu dạy học trường đại học 15 1.3.3 Đặc trưng học liệu phục vụ dạy học Trường ĐHNN-ĐHH 16 1.4 Nội dung quản học liệu phục vụ dạy học trường đại học 17 1.4.1 Quản công tác xây dựng học liệu 17 1.4.2 Quản công tác t chức sản xuất học liệu 23 1.4.3 Quản công tác cung cấp học liệu 23 1.4.4 Quản công tác t chức sử dụng học liệu 24 1.4.5 Quản công tác bảo quản học liệu 25 1.5 Những yếu tố ảnh hư ng đến việc quản học liệu trường đại học 27 1.5.1 hủ trương, sách Đảng, Nhà nước s giáo dục đại học 27 1.5.2 án quản học liệu 27 1.5.3 Điều kiện vật lực 28 1.5.4 Điều kiện tài lực 29 TIỂU KẾT HƯƠNG I 29 Chương 30 2.1 Khái quát Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 30 2.1.1 Khái quát hình thành phát triển Trường ĐHNN-ĐHH 30 2.1.2 hức nhiệm vụ 32 2.1.3 Cơ cấu t chức Trường 33 2.1.4.Quy mơ đào tạo hệ quy 33 Demo Version - Select.Pdf SDK 2.2 Khái quát trình khảo sát 35 2.2.1 Mục đích khảo sát 35 2.2.2 Nội dung khảo sát 35 2.2.3 Phương pháp khảo sát 36 2.2.4 Đối tượng khảo sát 36 2.2.5 T chức khảo sát 36 2.3 Thực trạng nguồn học liệu phục vụ dạy học Trường ĐHNN-ĐHH 37 2.3.1 Số lượng học liệu 37 2.3.2 hất lượng học liệu 39 2.4 Thực trạng công tác quản học liệu phục vụ dạy học trường ĐHNN-ĐHH 41 2.4.1 Thực trạng nhận thức cần thiết phải quản học liệu phục vụ dạy học trường ĐHNN-ĐHH 41 2.4.2 Thực trạng công tác quản việc xây dựng học liệu 42 2.4.3 Thực trạng cơng tác quản nguồn tài để xây dựng phát triển học liệu 44 2.4.4 Thực trạng công tác quản trình t chức sản xuất học liệu 45 2.4.5 Thực trạng công tác quản việc cung cấp học liệu 47 2.4.6 Thực trạng công tác quản việc t chức sử dụng học liệu 49 2.4.7 Thực trạng công tác quản việc bảo quản học liệu 50 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hư ng đến việc quản học liệu Trường ĐHNN-ĐHH 51 2.5.1 hủ trương, sách Trường ĐHNN-ĐHH công tác quản học liệu 51 2.5.2 án quản học liệu 51 2.5.3 Điều kiện vật lực 53 2.5.4 Điều kiện tài lực 58 2.6 Đánh giá chung thực trạng công tác quản học liệu phục vụ dạy học trường ĐHNN-ĐHH 59 T ỂU KẾT HƯƠNG 62 Chương TR 63 3.1 Những s xây dựng biện pháp 63 3.1.1 Quan điểm đạo việc xây dựng biện pháp 63 3.1.2 Định hướng mục tiêu quản học liệu phục vụ dạy học Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế 66 3.1.3 ác nguyên tắc xác lập biện pháp 67 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.2 Biện pháp quản học liệu phục vụ dạy học trường ĐHNN-ĐHH 68 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên sinh viên việc xây dựng, t chức sản xuất, cung cấp, sử dụng bảo quản học liệu 68 3.2.2 Tăng cường công tác đạo phối hợp phòng chức cơng tác quản học liệu 69 3.2.3 Xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn tài để phát triển nguồn học liệu 70 3.2.4 Quản có hiệu cơng tác t chức sản xuất học liệu 71 3.2.5 Tăng cường quản công tác cung cấp học liệu 72 3.2.6 Đ i công tác t chức sử dụng học liệu mục đích có hiệu 73 3.2.7 Đ y mạnh công tác bảo quản học liệu 74 3.2.8 Nâng cao lực cho cán viên chức việc quản học liệu 75 3.2.9 Tăng cường đầu tư, xây dựng s vật chất, trang thiết bị k thuật đáp ứng công tác quản học liệu 76 3.2.10.Tăng cường đồng hoá ứng dụng NTT quản học liệu 77 3.3 Mối quan hệ biện pháp 78 3.4 Khảo nghiệm mức độ cấn thiết tính khả thi biện pháp 79 T ỂU KẾT HƯƠNG 81 82 Kết luận 82 1.1 Về mặt luận 82 1.2 Về thực trạng 82 1.3 ác biện pháp 84 Khuyến nghị 84 2.1 Đối với hính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo 84 2.3 Đối với Đại học Huế 84 2.4 Đối với trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế 84 85 P1 Demo Version - Select.Pdf SDK Ắ Ắ BS&PHTLHT : Biên soạn & Phát hành tài liệu dạy học CB : án CBQL : án quản : ơng nghiệp hóa, đại hóa CNTT : ơng nghệ thơng tin CSDL : s liệu CSVC : s vật chất ĐHNN - ĐHH : Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế G &ĐT : Giáo dục Đào tạo GV : Giáo viên KHCN-HTQT : Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế KT&ĐB : Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục NH, HĐH G Demo Version - Select.Pdf SDK NCKH : Nghiên cứu khoa học SV : Sinh viên TT-TV : Thông tin - Thư viện , DANH Ể Ồ Ơ Ồ Bảng 2.1 Quy mô đào tạo bậc đại học hệ quy giai đoạn 2011-2015 35 Bảng 2.2 Thống kê số lượng học liệu tính đến 31-12-2013 37 Bảng 2.3 Thống kê chủng loại học liệu tính đến 31-12-2013 38 Bảng 2.4 Đánh giá tính cập nhật học liệu 39 Bảng 2.5 Đánh giá mức độ phù hợp giáo trình, tài liệu tham khảo khả lĩnh hội SV 40 Bảng 2.6 Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu học tập SV 40 Bảng 2.7 T ng hợp ý kiến đánh giá nhận thức cần thiết phải quản học liệu 42 Bảng 2.8 T ng hợp ý kiến đánh giá quản việc xây dựng học liệu 42 Bảng 2.9 T ng hợp ý kiến đánh giá quản nguồn tài để xây dựng phát triển học liệu 44 Bảng 2.10 T ng hợp ý kiến đánh giá quản trình t chức sản xuất học liệu 46 Bảng 2.11 T ng hợp ý kiến đánh giá quản việc cung cấp học liệu 48 Bảng 2.12 T ng hợp ý kiến đánh giá quản việc t chức sử dụng học liệu 49 Bảng 2.13 T ng hợp ý kiến đánh giá quản việc bảo quản học liệu 50 Bảng 2.14 Đội ng B quản học liệu Trung tâm TT-TV 52 - Select.Pdf Bảng 2.15 TDemo ng hợpVersion ý kiến đánh giá điều SDK kiện hỗ trợ quản học liệu 57 Bảng 2.16 Học liệu b sung ngân sách 59 Bảng 3.1 T ng hợp kết khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp 80 Biểu đồ 2.1 cấu học liệu 37 Biểu đồ 3.1: T ng hợp kết khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp 81 Sơ đồ 2.1 cấu t chức Trường ĐHNN-ĐHH 33 Ở U Hiện nay, sống xã hội đại mà giáo dục đóng vai trò khơng thể thay mặt đời sống.Và đặc biệt giai đoạn nay, giáo dục yếu tố định trực tiếp phát triển xã hội, nói đến vai trò giáo dục xã hội Đảng ta kh ng định giáo dục quốc sách hàng đầu Để giáo dục hồn thành tốt chức mình, vấn đề đ i giáo dục Việt Nam cấp thiết Trong xu hướng đ i nay, xu hướng nhận nhiều quan tâm đ i toàn diện mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục làm cho sản ph m giáo dục ngày đáp ứng tốt yêu cầu xã hội Tuy nhiên, phải giải vấn đề chất lượng giáo dục Để bước nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, cơng tác quản nguồn học liệu nói chung trường đại học nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt kỷ nguyên thông tin Việc xây dựng quản nguồn Demo Version - Select.Pdf SDK học liệu chu n trường đại học điều kiện tiên để cập nhật thông tin đảm bảo cho thành cơng chương trình đào tạo Với tinh thần vậy, từ tháng 11 2007, Bộ Giáo dục Đào tạo G &ĐT ban hành Bộ Tiêu chu n kiểm định chất lượng trường đại học Việt Nam gồm 10 vấn đề: Sứ mạng mục tiêu trường đại học; T chức quản lý; hương trình giáo dục; Hoạt động đào tạo; Đội ng cán quản lý, giảng viên nhân viên; Người học; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển chuyển giao công nghệ; Hoạt động hợp tác quốc tế; Thư viện, trang thiết bị học tập s vật chất khác; 10 Tài quản tài [1, tr 9] Trong Bộ Tiêu chu n chất lượng trường đại học Việt Nam nêu trên, thư viện x m tiêu chí mặc định tiêu chu n kiểm định chất lượng đào tạo trường đại học Điều nâng cao công tác thư viện đại học lên tầm cao o đó, cơng tác quản học liệu cơng tác góp phần khơng nhỏ việc tạo nên chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học trường đại học Thực tế năm qua trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế ĐHNN-ĐHH cho thấy công tác quản nguồn học liệu phục vụ dạy học hay khâu khâu khác chưa thật phù hợp cần phải điều chỉnh chí có khâu cần phải x m lại B i vậy, việc nghiên cúu thực trạng s đề biện pháp quản học liệu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu học tập cán B , giảng viên (GV) sinh viên (SV) việc làm khơng mang tính luận mà mang tính thực tiễn cao chưa nghiên cứu cách đầy đủ toàn diện Xuất phát từ nêu trên, chọn đề tài: “Biện pháp quản học liệu phục vụ dạy học Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế” cho cơng trình nghiên cứu Ê Ứ Trên s nghiên cứu luận, khảo sát, đánh giá thực trạng quản học liệu phục vụ dạy học nói chung học liệu phục vụ dạy học trường ĐHNN- ĐHH nói riêng, chúng tơi đề xuất số biện pháp quản nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học học trường giai đoạn Ể 3.1 ác t ể Ố Ợ Ê Ứ Demo Version - Select.Pdf SDK ông tác quản học liệu phục vụ dạy học 3.2 tượ trường ĐHNN-ĐHH ác biện pháp quản học liệu phục vụ dạy học trường ĐHNN-ĐHH ông tác quản học liệu phục vụ dạy học trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế nhiều khó khăn, bất cập Nếu xác lập hệ thống biện pháp quản học liệu có tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn Trường góp phần giải khó khăn bước nâng cao chất lượng dạy học chất lượng đào tạo nhà trường Ê Ứ 5.1 Xây dựng s luận quản học liệu phục vụ dạy học trường đại học 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản học liệu phục vụ dạy học Trường ĐHNN-ĐHH 5.3 Xác lập biện pháp quản học liệu phục vụ dạy học trường ĐHNN-ĐHH Ơ Ê 6.1 ác p ươ p áp Ứ l ậ Sử dụng phương pháp phân tích, t ng hợp, phân loại tài liệu nhằm thu thập thông tin phục vụ cho việc xây dựng s luận đề tài nghiên cứu 6.2 ác p ươ p áp t ực t - Sử dụng phương pháp quan sát, điều tra giáo dục, vấn nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng s thực tiễn đề xuất biện pháp - Sử dụng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia nhằm khai thác kinh nghiệm, vốn hiểu biết chuyên gia vấn đề nghiên cứu - Sử dụng phương pháp t ng kết kinh nghiệm 6.3 ươ p áp t k toá ọc Sử dụng phương pháp thống kê toán học nhằm xử số liệu, kết nghiên cứu Ê 7.1 Ứ Nguồn học liệu phục vụ dạy học hệ quy trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế Demo Version - Select.Pdf SDK 7.2 ạm vi ác biện pháp quản học liệu phục vụ dạy học hệ quy trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế Ấ Ú uận văn gồm có phần: 1: ởđ 2: ộ d Phần gồm chương: - hương 1: s luận quản học liệu phục vụ dạy học trường đại học - hương 2: Thực trạng quản học liệu phục vụ dạy học trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - hương 3: ác biện pháp quản học liệu phục vụ dạy học trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 3: + a + ết l ậ v k mục t l ế t am k ảo ụ lục ... tác quản lý học liệu phục vụ dạy học 3.2 tượ trường ĐHNN-ĐHH ác biện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học trường ĐHNN-ĐHH ông tác quản lý học liệu phục vụ dạy học trường Đại học Ngoại ngữ - Đại. .. s lý luận quản lý học liệu phục vụ dạy học trường đại học - hương 2: Thực trạng quản lý học liệu phục vụ dạy học trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế - hương 3: ác biện pháp quản lý học liệu. .. 11 1.2.2 Quản lý học liệu 11 1.3 Học liệu dạy học trường đại học 15 1.3.1 Vai trò học liệu dạy học trường đại học 15 1.3.2 Phân loại học liệu dạy học trường đại học 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học tại trường đại học ngoại ngữ đại học huế (tt) , Biện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học tại trường đại học ngoại ngữ đại học huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay