Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa giáo dục mầm non, trường CĐSP trung ương nha trang (tt)

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM THỤY HUYỀN NHUNG BI T Ơ – NHA TRANG Demo Version - Select.Pdf SDK huyên ngành : QUẢN GIÁO DỤC ã số : 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ NGUYÊN DU Huế, năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN ôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Thụy Huyền Nhung Demo Version - Select.Pdf SDK ii Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc đến Khoa Tâm - Giáo dục, Phòng Đào tạo sau Đại học trường Đại học phạm - Đại học Huế Quý Thầy, Cô tham gia giảng dạy lớp Cao học khóa 21 chuyên ngành Quản giáo dục tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận văn Xin chân thành cám ơn Lãnh đạo Phòng mầm non Sở Giáo dục Khánh Hòa, Phòng Giáo dục TP Nha Trang, Ban giám hiệu giáo viên trường mầm non địa bàn thành phố Nha Trang tạo điều kiện giúp đỡ thu thập số liệu, khảo sát thực trạng để hoàn thành Luận văn Xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu Trường Cao đẳng phạm Trung Ương - Nha Trang tồn thể lãnh đạo phòng, khoa, cán giáo viên đồng nghiệp em sinh viên tạo điều kiện cho tham gia khóa học hồn thành Luận văn Demo Select.Pdf SDK Đặc biệt, tơiVersion xin bày tỏ- lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Võ Nguyên Du, người thầy trực tiếp hướng dẫn khoa học, ân cần tận tâm bảo giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn, trở ngại q trình nghiên cứu để hồn thành Luận văn Xin cám ơn gia đình bạn bè thân thích động viên, cổ cho tơi suốt trình học tập thực Luận văn Dù cố gắng, song Luận văn tránh khỏi thiếu sót, tơi kính mong nhận góp ý, dẫn Thầy, Cơ giáo, bạn đồng nghiệp người quan tâm đến đề tài nghiên cứu Xin chân thành cám ơn ! Huế, tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Thụy Huyền Nhung iii iii MỤC LỤC Trang rang phụ bìa i ời cam đoan ii ời cảm ơn iii Ữ B Ế Ắ ,BỂ Ồ À Ơ Ồ PHẦN MỞ ĐẦU ý chọn đề tài ục đích nghiên cứu hách thể đối tượng nghiên cứu iả thuyết khoa học hiệm vụ nghiên cứu hương pháp nghiên cứu iới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài 8 ấu trúc luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK PHẦN NỘI DUNG 10 Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHẠM CHO SINH VIÊN PHẠM 10 1.1 hái lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 10 1.2 hững khái niệm 13 1.2.1 hái niệm nghiệp vụ phạm 13 1.2.2 hái niệm rèn luyện nghiệp vụ phạm 13 1.2.3 hái niệm quản 14 1.2.4 uản giáo dục, quản nhà trường 1.3 ý luận hoạt động cho sinh viên trường 1.3.1 trò, ý nghĩa hoạt động 1.3.2 ội dung 17 20 20 21 1.3.3 ình thức tổ chức hoạt động 1.3.4 hương pháp , quản hoạt động 22 24 1.3.5 hương tiện điều kiện cho hoạt động 24 1.3.6 ực lượng phối hợp tham gia hoạt động 25 1.4 ý luận quản hoạt động cho sinh viên ngành 26 1.4.1 uản mục tiêu 26 1.4.2 uản kế hoạch, nội dung hoạt động 27 1.4.3 uản đạo thực kế hoạch hoạt động 28 1.4.4 uản kiểm tra, đánh giá kết hoạt động 28 1.4.5 uản lực lượng tham gia hoạt động 29 1.4.6 uản sở vật chất phục vụ hoạt động 30 1.5 ác yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản hoạt động cho sinh viên 31 Chuơng Ự N VỤ PHẠM CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG - NHA TRANG 35 2.1 hái quát rường rung ương - Nha Trang 35 2.1.1 hái quát lịch sử phát triển rường rung ương - Nha Trang 35 2.1.2 hái quát hoa giáo dục mầm non 36 2.2 hực trạng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên khoa iáo dục mầm non rường rung ương - Nha Trang 36 2.2.1 hực trạng nhận thức B-GVSP, CB- sinh viên Demo - Select.Pdf SDK tầm quan trọng Version 37 2.2.2 hực trạng hoạt động rèn luyện sinh viên khoa 40 2.3 hực trạng quản hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên khoa giáo dục mầm non trường rung ương - Nha Trang 44 2.3.1 hực trạng công tác quản xây dựng kế hoạch cho sinh viên 44 2.3.2 hực trạng công tác quản tổ chức thực kế hoạch cho khoa GDMN 45 2.3.3 hực trạng công tác quản kiểm tra, đánh giá kết 2.3.4 hực trạng công tác quản lực lượng phối hợp tham gia 2.3.5 hực trạng quản đầu tư sở vật chất phục vụ hoạt động 54 56 59 2.4 ánh giá chung 60 2.4.1 ặt mạnh 60 2.4.2 hững hạn chế tồn 60 2.4.3 guyên nhân tồn thực trạng 61 Chương B Ơ - NHA TRANG 66 3.1 hững định hướng cho việc xác lập biện pháp 66 3.2 ác nguyên tắc xác lập biện pháp 67 3.3 ột số biện pháp quản hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên khoa trường W - NT 68 3.3.1 Biện pháp 1: âng cao nhận thức B , B sinh viên vai trò, cần thiết hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên 68 3.3.2 Biện pháp 2: hực tốt công tác chuẩn bị cho sinh viên tham gia hoạt động RLNVSP 71 3.3.3 Biện pháp 3: ổi nội dung, hình thức tổ chức rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên 73 3.3.4 Biện pháp 4: ổi quản công tác kiểm tra đánh giá kết 79 3.3.5 Biện pháp 5: hối hợp chặt chẽ lực lượng nhà trường việc quản tổ chức hoạt động cho sinh viên 83 3.3.6 Biện pháp 6: Bồi dưỡng thực tiễn giáo dục mầm non cho giảng viên phạm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên rường ầm non Demo Version - Select.Pdf SDK hực hành tham gia hướng dẫn thực hành phạm, kiến tập - thực tập 86 3.3.7 Biện pháp 7: ăng cường đầu tư sở vật chất quản sử dụng có hiệu sở vật chất hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm 87 3.4 hảo nghiệm mặt nhận thức mức độ hợp khả thi biện pháp 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 ết luận 94 huyến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CBGVMN án bộ, giáo viên mầm non CBGVSP án bộ, giảng viên phạm ao đẳng phạm W - NT CSGD oàn & ao đẳng phạm rung ơng - Nha Trang hăm sóc giáo dục oàn hanh niên ộng sản hí Minh iáo dục đào tạo GDMN iáo dục mầm non GV iảng viên GVMN iáo viên mầm non GVSP iảng viên phạm KHCN hoa học công nghệ MN ầm non MNTH Demo Versionầm- Select.Pdf non thực hànhSDK QL uản RLNVSP èn luyện nghiệp vụ phạm SV inh viên TTSP hực tập phạm DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Trang Bảng 2.1: hận thức B nội dung hoạt động - B tính cần thiết thực 38 Bảng 2.2: hực trạng hoạt động rèn luyện Bảng 2.3: ánh giá B , B thực kế hoạch tham quan kiến tập cho Bảng 2.4: ánh giá B kế hoạch thực hành phạm cho cho sinh viên ngành 41 việc tổ chức, đạo khoa iáo dục mầm non 46 việc tổ chức, đạo thực khoa iáo dục mầm non 48 Bảng 2.5: ánh giá B , B thực kế hoạch thực tập phạm cho việc tổ chức, đạo khoa iáo dục mầm non 51 Bảng 2.6: ánh giá B , B sinh viên việc thực nội dung quản công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động cho sinh viên 54 Bảng 2.7: ánh giá việc quản sở vật chất phục vụ cho rèn luyện nghiệp vụ phạm 59 Bảng 2.8: kiến đánh giá nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến hiệu hoạt động khoa trường W - NT 61 Bảng 2.9: kiến đánh giá nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đến hiệu hoạt động khoa trường W - NT 63 Demo Version Select.Pdf SDK Bảng 3.1: ác biện pháp quản hoạt động cho hoa trường W - NT 90 Bảng 3.2: ánh giá mức độ hợp biện pháp quản hoạt động RLNVSP cho sinh viên 91 Bảng 3.3: ánh giá mức độ khả thi biện pháp quản hoạt động cho sinh viên 91 Biểu đồ 2.1: hận thức B - B tầm quan trọng hoạt động 37 Biều đồ 2.2: ánh giá sinh viên, B , B vấn đề xây dựng kế hoạch cho khoa iáo dục mầm non 44 Biểu đồ 2.3: , B , trường Wđánh giá mức độ tham gia lực lượng vào việc cho sinh viên khoa giáo dục mầm non 56 Biểu đồ 3.1: Biểu đồ tương quan mức độ hợp khả thi biện pháp92 đồ 1.1: uan hệ chức quản 16 PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài húng ta sống kỷ nguyên khoa học công nghệ, phát triển bão lĩnh vực đời sống xã hội ột vấn đề xã hội quan tâm, ảnh hưởng đến người giáo dục đào tạo ( ội nghị lần thứ hai Ban chấp hành rung ương & ) ảng khóa nghị định hướng phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn ục đích giáo dục (GD) đào tạo người phát triển tồn diện, có khả thích ứng thay đổi nhanh chóng khoa học - cơng nghệ (KH-CN); đủ sức cạnh tranh trình phân công lao động quốc tế ghị nêu rõ mục tiêu phát triển bậc học, riêng giáo dục mầm non ( ) đến năm 2020 là: ''Xây dựng hoàn chỉnh phát triển bậc học mầm non cho hầu hết trẻ em độ tuổi Phổ biến kiến thức ni dạy trẻ cho gia đình " [10, tr 31] rong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc học có vị trí quan trọng chiến lược phát triển nguồn lực người rong trình GD người người giáo viên giữ vai trò quan trọng ội ngũ giáo viên lực Demo Version - Select.Pdf SDK lượng nòng cốt giữ vai trò định chất lượng hiệu giáo dục mầm non ( iáo viên ) người thiết kế, thi cơng đặt móng ban đầu cho hình thành phát triển nhân cách trẻ ục tiêu chung đào tạo đào tạo có phẩm chất, lực, kỹ nghề nghiệp sức khoẻ: "có tư tưởng đạo đức tốt, yêu nước, yêu trẻ thơ, có trình độ chun mơn nghiệp vụ phạm, có tinh thần trách nhiệm với trẻ em, có tác phong mực người giáo viên, có sức khoẻ, có tri thức khoa học nghiệp vụ để chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em từ sơ sinh đến tuổi, theo yêu cầu giáo dục mầm non" [6] iệc hình thành lực phẩm chất thơng qua tồn q trình đào tạo trường phạm, thể thông qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm ( ) hoạt động quan trọng xuyên suốt trình đào tạo trường phạm nhằm trang bị kiến thức luận khoa học giáo dục, nhằm củng cố tri thức cho sinh viên ( ), hình thành, rèn luyện kỹ nghề nghiệp phẩm chất đạo đức người giáo viên tương lai hận thức rõ vai trò, vị trí hoạt động trình đào tạo người khâu quan trọng , với phương châm lấy chất lượng để khẳng định thương hiệu, năm qua, công tác quản hoạt động RLNVSP khoa GDMN rường rung ương - rang, có đóng góp đáng kể việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ , tổ chức nghiên cứu khoa học, xây dựng hướng dẫn thực hành nghiệp vụ phạm cho định ong bên cạnh hoạt động thu kết quản hoạt động phạm mầm non ( ) nhận thức hạn chế bất cập ẫn số xác định động học tập chưa rõ ràng, ý thức phấn đấu rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, lực người phạm chưa cao rong trình thực hành, thực tập sáng tạo, thiếu linh hoạt hoạt động thực tiễn, thiếu tự tin giao tiếp tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ết chưa thật cao mong muốn ó nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn trên, nguyên nhân là: việc quản hoạt động cho , tổ chức đạo thực kế hoạch kết cho khoa từ khâu xây dựng kế hoạch , đến khâu kiểm tra đánh giá chưa hợp lý, bất cập Demo Version - Select.Pdf SDK nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản hoạt động cho biện pháp quản phù hợp để góp phần nâng cao kết cao chất lượng đào tạo trường ì vậy, việc tìm số nói riêng nâng nói chung cấp thiết Xuất phát từ trên, chọn đề tài: "Biện pháp quản hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non, Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang" Mục đích nghiên cứu rên sở nghiên cứu luận thực tiễn quản hoạt động khoa rường rung ương - cho rang, đề xuất biện pháp quản hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên khoa nhằm nâng cao kết hoạt động này, qua góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 hách thể nghiên cứu ông tác quản hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên khoa rường rung ương - Nha Trang 3.2 ối tượng nghiên cứu Biện pháp quản hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên khoa , rường rung ương - Nha Trang Giả thuyết khoa học oạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên khoa rường rung ương - rang có cải tiến, đổi đáng kể, song hạn chế việc tổ chức quản hoạt động cho ếu xác định sở luận, đánh giá thực trạng đề xuất biện pháp quản hoạt động cách hợp phù hợp với thực tiễn góp phần nâng cao khả hoạt động cho sinh viên khoa Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 ghiên cứu sở luận việc quản hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên khoa GDMN 5.2 hảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản hoạt động khoa rường rung ương - Nha Trang, giải nguyên nhân thực trạng 5.3 ề xuất biện pháp quản hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viênDemo khoa Version rường rungSDK ương - Nha Trang - Select.Pdf Phương pháp nghiên cứu 6.1 hóm phương pháp nghiên cứu thuyết: dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa tài liệu có liên quan nhằm xây dựng sở luận cho đề tài nghiên cứu 6.2 hóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: sử dụng phương pháp điều tra, vấn, thu thập thông tin để khảo sát, đánh giá thực trạng quản hoạt động cho rường W- hương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp chuyên gia nhằm thu thập thơng tin cho q trình nghiên cứu, khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp 6.3 hương pháp xử số liệu toán thống kê: nhằm xử số liệu thu thập trình nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài hảo sát thực trạng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên khoa iáo dục phạm trường ầm non công tác quản hoạt động rèn luyện nghiệp vụ rung ương - Nha Trang 8 Cấu trúc luận văn ồm phần * Phần mở đầu * Phần nội dung: gồm chương Chương sở luận quản hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên phạm Chương hực trạng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm quản hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm khoa giáo dục mầm non trường rung ương - Nha Trang Chương ề xuất biện pháp quản hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm cho sinh viên khoa trường * Kết luận khuyến nghị * Danh mục tài liệu tham khảo * Phụ lục Demo Version - Select.Pdf SDK rung ương - Nha Trang ... quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm Chương hực trạng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm khoa giáo dục mầm non trường. .. tác quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa rường rung ương - Nha Trang 3.2 ối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa. .. 2.2.2 hực trạng hoạt động rèn luyện sinh viên khoa 40 2.3 hực trạng quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa giáo dục mầm non trường rung ương - Nha Trang 44 2.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa giáo dục mầm non, trường CĐSP trung ương nha trang (tt) , Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa giáo dục mầm non, trường CĐSP trung ương nha trang (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay