Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa (tt)

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHÂU THÁI LỘC BI PH QU L HO Đ GI NGO GI Ê L C HI TRƯ Ư TRUNG S TH PH NHA TRANG, T KH Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN MINH TIẾN Huế, năm 2014 i D LỜI CAM ĐOAN ôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác./ Tác giả luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK CHÂU THÁI LỘC ii Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu toàn thể quý hầy giáo, ô giáo Khoa âm lý- iáo dục, phòng Sau Đại học trường Đại học Sư phạm uế, ội đồng khoa học, quý hầy giáo, ô giáo nhiệt tình giảng dạy tư vấn, giúp đỡ chúng tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, vô cảm ơn giúp đỡ quý báu hó iáo sư, iến sĩ han Minh iến - hầy giáo trực tiếp hướng dẫn, tận tình định hướng, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi suốt q trình hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn phòng chức Sở iáo dục Đào tạo Khánh òa; hòng iáo dục Đào tạo thành phố rang; đồng chí iệu trưởng, hó iệu trưởng, giáo viên làm phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm học sinh trường rung học sở địa bàn thành phố rang; bạn đồng nghiệp gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Mặc dù thân nhiều cố gắng hồn thiện luận văn tất nhiệt tình lực song khơng thể tránh khỏi thiếu sót q trình hồn thành luận văn ất kính mong nhận dẫn góp ý Demo Version - Select.Pdf SDK quý báu quý hầy giáo, ô giáo, bạn bè đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn./ Huế, tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Châu Thái Lộc iii iii MỤC LỤC Trang rang phụ bìa i ời cam đoan ii ời cảm ơn iii M D M Ữ V Ế Ắ D M B V ĐỒ MỞ ĐẦU ý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu iả thuyết khoa học hiệm vụ nghiên cứu hương pháp nghiên cứu hạm vi nghiên cứu ấu trúc luận văn NỘI DUNG 10 Chương SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ 10 Demo Version - Select.Pdf SDK 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 10 1.1.1 nước 10 1.1.2 Việt am 11 1.2 ác khái niệm 14 1.2.1 Khái niệm quản 14 1.2.2 Khái niệm quản giáo dục 16 1.2.3 Khái niệm quản nhà trường 17 1.2.4 oạt động giáo dục lên lớp 18 1.2.5 Quản hoạt động giáo dục lên lớp 18 1.3 oạt động giáo dục lên lớp trường rung học sở 18 1.3.1 Vị trí, vai trò hoạt động giáo dục ngồi lên lớp 18 1.3.2 Mục tiêu hoạt động giáo dục lên lớp 20 1.3.3 ội dung hình thức tổ chức Đ D 20 1.3.4 ấu trúc chương trình Đ D 23 1.4 iệu trưởng trường S công tác quản Đ D 25 1.4.1 Vai trò, nhiệm vụ iệu trưởng trường rung học sở 25 1.4.2 ông tác quản Đ D iệu trưởng trường S 27 1.4.3 hương pháp quản Đ D iệu trưởng trường rung học sở 29 1.4.4 ác yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản Đ D iệu trưởng 30 1.4.5 Yêu cầu công tác quản Đ D iệu trưởng trường rung học sở bối cảnh đổi giáo dục 30 iểu kết chương 31 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ CÔNG TÁC QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 32 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo thành phố rang, tỉnh Khánh òa 32 2.1.1 Đặc điểm địa l‎ý, dân cư tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố rang, tỉnh Khánh òa 32 2.1.2 Khái quát tình hình D&Đ thành phố rang, tỉnh Khánh òa 33 2.2 Khái quát trình khảo sát 36 2.2.1 Mục đích 36 2.2.2 Địa điểm 36 2.2.3 hời gian 36 2.2.4 Đối tượng, số lượng 36 2.2.5 ội dung điều tra, khảo sát 36 2.2.6 hương pháp khảo sát 37 2.2.7 ác bước thực 37 Demo - Select.Pdf SDK 2.3 hực trạng Đ DVersion trường S thành phố rang, tỉnh Khánh òa 37 2.3.1 hực trạng nhận thức lực lượng giáo dục nhà trường Đ D 37 2.3.2 hực trạng nội dung hình thức tổ chức Đ D 40 2.3.3 Về tác dụng Đ D phát triển nhân cách S 43 2.3.4 hực trạng biện pháp nâng cao hiệu tổ chức Đ D 45 2.4 hực trạng quản Đ D iệu trưởng trường S thành phố rang, tỉnh Khánh òa 46 2.4.1 hực trạng tổ chức máy quản lý, đạo Đ D 46 2.4.2 Quản công tác xây dựng kế hoạch hóa Đ D 47 2.4.3 Quản chương trình, nội dung, hình thức tổ chức Đ D 50 2.4.4 Quản công tác kiểm tra, đánh giá Đ D 53 2.4.5 Quản công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao lực tổ chức Đ D cho B Đ, giáo viên học sinh 55 2.4.6 Quản sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ công tác tổ chức Đ D 59 2.4.7 Quản công tác phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường việc tổ chức Đ D 60 2.5 Đánh giá chung thực trạng 62 2.5.1 Mặt mạnh 62 2.5.2 Mặt yếu 62 2.5.3 huận lợi 63 2.5.4 Khó khăn 63 2.5.5 guyên nhân yếu khó khăn 63 iểu kết chương 65 Chương BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 66 3.1 guyên tắc xác lập biện pháp 66 3.1.1 Đảm bảo tính thực tiễn 66 3.1.2 guyên tắc đảm bảo tính hệ thống 66 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 67 3.2 ác biện pháp cụ thể 67 3.2.1 âng cao nhận thức vị trí, vai trò, tầm quan trọng Đ D cho cán quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh 67 3.2.2 Xây dựng hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý, đạo Đ D 71 3.2.3 ăng cường cơng tác kế hoạch hóa Đ D 74 3.2.4 Đa dạng hóa nội dung hình thức tổ chức Đ D phù hợp với đặc Demo Version Select.Pdf SDK điểm tâm sinh đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng học sinh 76 3.2.5 ăng cường quản công tác kiểm tra, đánh giá Đ D 78 3.2.6 Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao lực tổ chức Đ D cho Ban đạo, giáo viên học sinh 81 3.2.7 Đầu tư SV , phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ công tác tổ chức Đ D 84 3.2.8 hối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường việc tổ chức Đ D 85 3.3 Mối quan hệ biện pháp 89 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 90 iểu kết chương 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Khuyến nghị 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ B Đ : CBQL : án quản CLB : âu lạc CMHS : mẹ học sinh CNH - Đ : ơng nghiệp hóa - iện đại hóa CSVC : sở vật chất CSVN : GD : iáo dục : iáo dục & Đào tạo GV : iáo viên GVCN : iáo viên chủ nhiệm Đ : oạt động Đ D : oạt động giáo dục lên lớp : ọc sinh HT : iệu trưởng KT-XH : Kinh tế - Xã hội NXB : Nhà xuất SL : Số lượng TDTT : hể dục thể thao THCS : rung học sở THPT : rung học phổ thông TL : ỷ lệ TNCS : hanh niên ộng sản TNTP : hiếu niên iền phong TPT : phụ trách D&Đ HS Ban đạo Cộng sản Việt am Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC BẢNG VÀ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố 33 Bảng 2.2 Quy mô phát triển trường, lớp cấp S thành phố 34 Bảng 2.3 Kết xếp loại học lực học sinh cấp S thành phố 35 Bảng 2.4 Kết xếp loại hạnh kiểm học sinh cấp S thành phố 36 Bảng 2.5 Số lượng phiếu thăm dò ý kiến phát thu vào 37 Bảng 2.6 Kết khảo sát học sinh cần thiết Đ D 38 Bảng 2.7 Kết khảo sát nhận thức vị trí, vai trò Đ D 38 Bảng 2.8 Kết khảo sát nội dung hình thức tổ chức ĐGDNGLL 40 Bảng 2.9 Kết khảo sát S nội dung hình thức tổ chức Đ D 42 Bảng 2.10 Kết khảo sát hiệu tổ chức Đ D 42 Bảng 2.11 Kết khảo sát tác dụng Đ D phát triển nhân cách 44 Bảng 2.12 Kết khảo sát biện pháp nâng cao hiệu Đ D 45 Bảng 2.13 ổ chức máy quản lý, đạo Đ D trường S 46 Bảng 2.14 Kết khảo sát việc xây dựng kế hoạch Đ D 47 Bảng 2.15 Kết khảo sát quản xây dựng kế hoạch hóa Đ D 48 Bảng 2.16 Kết khảo sát hiệu xây dựng kế hoạch hóa Đ D 50 Bảng 2.17 Kết khảo sát tổ chức thực chương trình Đ D 51 Bảng 2.18 Kết khảo sát quản nội dung, hình thức tổ chức Đ D 52 Bảng 2.19 Kết khảo sát quản công tác kiểm 54 Demo Version - Select.Pdf SDKtra, đánh giá Đ D Bảng 2.20 hững khó khăn trình tổ chức Đ D 56 Bảng 2.21 Kết khảo sát nội dung công việc thực sinh hoạt lớp 58 Bảng 2.22 Kết khảo sát SV , trang thiết bị, phương tiện tổ chức Đ 59 Bảng 2.23 Kết khảo sát việc huy động kinh phí tổ chức Đ D 59 Bảng 2.24 Kết khảo sát quản sở vật chất, kinh phí tổ chức Đ D 60 Bảng 2.25 Kết khảo sát phối hợp lực lượng D nhà trường Đ D 61 Bảng 2.26 Kết khảo sát quản công tác phối hợp lực lượng D nhà trường tổ chức Đ D 61 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết, tính khả thi biện pháp 90 ĐỒ đồ 1.1 Khái quát yếu tố quản 16 đồ 1.2 Khái quát trình quản giáo dục 17 đồ 3.1 Về chế phối hợp tổ chức thực Đ D 89 MỞ ĐẦU chọn đề tài iáo dục Đào tạo ( D&Đ ) lĩnh vực hoạt động quan trọng xã hội loài người tượng xã hội đặc biệt: xã hội phân công nhiệm vụ giáo dục (GD) người đào tạo nguồn nhân lực, nhân tố định sức mạnh phát triển quốc gia, dân tộc Xã hội loài người văn minh, dân tộc ngày phát triển người nhận thấy rõ sức mạnh kỳ diệu D&Đ Đặc biệt, thời đại ngày cách mạng khoa học công nghệ đại diễn mạnh mẽ làm xuất xu lớn kinh tế tri thức rong xu tồn cầu hóa, quốc tế hóa, người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển, vấn đề đặt cho quốc gia muốn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phải phát triển người Việt am gia nhập ổ chức hương mại giới (W ) từ cuối năm 2006, nên giáo dục (GD) nước ta, trước mắt lâu dài phải chiến lược phù hợp để tận dụng mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực nhằm đạt mục tiêu góp phần nước vững vàng hội nhập với quốc tế, phát triển GD tiến kịp với nước tiên tiến khu vực giới Sự nghiệp cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa Demo Version - Select.Pdf SDK (CNH- Đ ) nước ta bước vào giai đoạn mới, đặt yêu cầu GD nước ta phải đổi để nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Đảng, nhiều chủ trương, sách phát triển D&Đ , cụ thể hà nước ta ghị ội nghị lần thứ (khóa V ) Ban chấp hành rung ương Đảng khẳng định: “ hát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, động lực thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, điều kiện để phát huy nguồn lực người Đây trách nhiệm tồn Đảng, tồn dân, nhà giáo cán quản giáo dục lực lượng nòng cốt, vai trò quan trọng”[8] Đầu tư cho GD đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH gày 14 tháng năm 2005, kỳ họp thứ VII Quốc hội nước ộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt am khóa X thơng qua uật giáo dục, Điều ghi rõ: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt am phát triển toàn diện, đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ ổ quốc” [18] Theo định hướng “ ăng cường quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” Bộ D&Đ chuyển GD từ chỗ trọng vào số lượng sang định hướng vào chất lượng đòi hỏi phải thay đổi cách nghĩ, cách làm GD, việc nâng cao chất lượng hiệu GD nói chung, nhà trường-hạt nhân D nói riêng cấp thiết Trường học nơi hình thành GD tồn diện nhân cách học sinh (HS) đạt hiệu cao Việc hình thành GD tồn diện nhân cách HS thông qua nhiều hoạt động ( Đ) giáo dục, hoạt động giáo dục ngồi lên lớp ( Đ D ) Vì vậy, HĐ D nội Đ ý nghĩa quan trọng thiết thực nhà trường phổ thơng nói dung chung nhà trường rung học sở ( S) nói riêng Qua 10 năm triển khai thực chương trình GD phổ thơng Bộ GD&Đ đạo, ngành học GD phổ thơng nói riêng, ngành rang, tỉnh Khánh đóng góp lớn Đ D thành phố òa nói chung gặt hái nhiều thành tích cao việc nâng cao chất lượng dạy-học qua D&Đ Đ D Đ giáo dục khác, thành tích trường học phổ thơng Bởi lẽ, thơng góp phần củng cố khắc sâu kiến thức môn học, mở rộng nâng cao hiểu biết cho HS lĩnh vực đời sống, xã hội làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm Đ tập thể HS; Đ D góp Demo Select.Pdf SDK phần rèn luyện cho Version HS những-kỹ phù hợp với lứa tuổi kỹ giao tiếp ứng xử văn hóa, kỹ tổ chức quản tham gia với tư cách chủ thể Đ, kỹ tự kiểm tra đánh giá kết Đ tập Đ, củng cố phát triển hành vi, thói quen tốt học tập, lao động, cơng tác xã hội; ra, Đ D gồi góp phần bồi dưỡng cho HS thái độ tự giác tích cực tham gia Đ tập thể Đ xã hội, tình cảm chân thành, niềm tin với sống, với quê hương đất nước, thái độ đắn với tượng tự nhiên xã hội… uy nhiên, tồn tại, hạn chế việc tổ chức, quản Đ D trường học đặc biệt cấp học HCS Do nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, quản khoa học, chưa xem quản Đ D Đ D iệu trưởng (HT) chưa thật nội dung quan trọng Đ quản lý, xem thường chưa quan tâm đầu tư thích đáng cho này; Vẫn tình trạng số giáo viên (GV), cho tham gia Đ D Đ giáo dục S cha mẹ học sinh (CMHS) khơng lợi ích làm thời gian tốn tiền mà thơi Bên cạnh đó, số trường học tổ chức Đ D mang danh nghĩa hình thức làm lấy mà khơng ý, khơng quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch, nội dung hình thức tổ chức chức Đ D Đ dẫn đến tình trạng việc tổ nhà trường khơng thiết thực, khơng thu hút tham gia tích cực GV HS, việc giáo dục toàn diện nhân cách HS chưa đạt hiệu cao Bằng sở luận thực tiễn trình bày nêu trên, đồng thời nhằm đáp ứng mục tiêu D&Đ giai đoạn theo ghị ội nghị lần thứ 8, Ban hấp hành rung ương Đảng khóa X ( ghị số 29-NQ/TW) với nội dung “Đổi bản, toàn diện D&Đ , đáp ứng yêu cầu CNH- Đ điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế”, đòi hỏi cơng tác quản phố Đ D rang, tỉnh Khánh iệu trưởng trường HCS thành òa cần tiếp cận cách khoa học hơn, sinh động linh hoạt Với trên, chọn việc nghiên cứu đề tài: “Biện pháp quản hoạt động giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường Trung học sở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” làm luận văn nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao hiệu Đ D nói riêng cơng tác giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh nhà trường phổ thơng nói chung Mục đích nghiên cứu rên sở nghiên cứu luận khảo sát, đánh giá thực trạng quản Demo Version - Select.Pdf SDK , từ đề xuất biện pháp quản Đ D hiệu Đ D trường nhằm nâng cao chất lượng S thành phố rang, tỉnh Khánh òa Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu ông tác quản Đ D iệu trưởng trường S 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản Đ D iệu trưởng trường S thành phố rang, tỉnh Khánh òa Giả thuyết khoa học HĐ D trường S thành phố rang, tỉnh Khánh òa đạt số kết đáng khích lệ, nhiên số tồn hạn chế định rên sở nghiên cứu sở luận khảo sát, đánh giá thực trạng quản Đ D trường S địa bàn thành phố, đề xuất thực đồng biện pháp quản Đ D T cách khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn góp phần nâng cao hiệu Đ D trường S thành phố rang, tỉnh Khánh òa Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 trường ghiên cứu sở luận quản Đ D iệu trưởng S 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng Đ D trường Đ D quản T S thành phố rang, tỉnh Khánh òa 5.3 Đề xuất biện pháp quản Đ D iệu trưởng trường S thành phố rang, tỉnh Khánh òa Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp tư liệu, tài liệu luận, văn liên quan để xây dựng sở luận vấn đề nghiên cứu 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng phương pháp: - hương pháp điều tra phiếu hỏi, vấn - hương pháp tổng kết kinh nghiệm nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu 6.3 Phương pháp thống kê toán học Nhằm xử kết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK Đề tài nghiên cứu tỉnh Khánh Đ D 10 trường S thành phố rang, òa Đồng thời, đề tài tiến hành khảo sát số đối tượng cán quản (Hiệu trưởng, hó iệu trưởng), giáo viên (giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm phụ trách Đội hiếu niên iền phong hí Minh) học sinh số trường S thành phố rang, tỉnh Khánh òa Cấu trúc luận văn Mở đầu hương 1: sở luận quản Đ D iệu trưởng trường rung học sở hương 2: hực trạng iệu trưởng trường Đ D công tác quản Đ D S thành phố rang, tỉnh Khánh òa hương 3: Biện pháp quản Đ D S thành phố rang, tỉnh Khánh òa Kết luận khuyến nghị Danh mục tài liệu tham khảo hụ lục iệu trưởng trường ... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA ... 65 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 66 3.1 guyên tắc xác lập biện pháp ... sinh động linh hoạt Với lý trên, chọn việc nghiên cứu đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường Trung học sở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm luận văn nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa (tt) , Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay