Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp ở trường cao đẳng y tế khánh hòa (tt)

10 3 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NHƯ HÂN T H TRUNG C TRƯ CAO CHUYÊN NGHI Y T KH H Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG Huế, Năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN ôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả Trần Như Hân Demo Version - Select.Pdf SDK ii Với lòng chân thành, xin trân trọng cảm ơn iến sĩ guyễn hị húy ường, rường Cao ẳng Sư hạm rang, người hầy, người hướng dẫn khoa học tận tình, tận tâm bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn xin chân thành cảm ơn an lãnh đạo, quý thầy khoa âm lý- D, hòng tạo Sau ại học, quý thầy cô trực tiếp giảng dạy lớp hạc sĩ uản iáo dục khóa XX , rường ại học Sư phạm uế quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu ôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình an giám hiệu, lãnh đạo hòng, Khoa, q thầy giáo, bạn bè đồng Demo Version - Select.Pdf SDK nghiệp rường Cao đẳng Y ế Khánh òa, bạn bè lớp hạc sĩ uản iáo dục cung cấp tài liệu, động viên, khích lệ tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn rong q trình thực đề tài, cố gắng song khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong dẫn, góp ý giúp đỡ quý báu quý thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Khánh òa, tháng năm 2014 ác giả luận văn rần hư ân iii MỤC LỤC rang phụ bìa i ời cam đoan ii ời cảm ơn .iii Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu, biểu đồ luận văn MỞ ĐẦU ý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu iả thuyết khoa học 5 hiệm vụ nghiên cứu 6 hương pháp nghiên cứu hạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN CỦA QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HỆ TCCN TRƯỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 oạt động đào tạo hệ rung cấp chuyên nghiệp rường Cao đẳng 1.3 uản hoạt động đào tạo hệ rung cấp chuyên nghiệp 14 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động đào tạo hệ rung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng 29 Chương THỰC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HỆ TCCN DemoTRẠNG VersionQUẢN - Select.Pdf SDK TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA 32 2.1 iới thiệu khái quát vài nét rường Cao đẳng Y tế Khánh òa 32 2.2 Khái quát trình khảo sát 38 2.3 hực trạng hoạt động đào tạo hệ rung cấp chuyên nghiệp rường Cao đẳng Y tế Khánh òa 40 2.4 hực trạng công tác quản hoạt động đào tạo hệ rung cấp chuyên nghiệp rường Cao đẳng Y tế Khánh òa 44 2.5 ánh giá chung 74 2.6 guyên nhân ảnh hưởng đến quản hoạt động đào tạo hệ CC rường C Y K 76 Chương BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HỆ TCCN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA 80 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 80 3.2 guyên tắc xây dựng biện pháp 81 3.3 Các biện pháp quản hoạt dộng đào tạo hệ CC rường C Y K 83 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 101 Kết luận 101 Khuyến nghị 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT D& iáo dục tạo C Cao đẳng C Y K Cao đẳng Y tế Khánh òa CNH- Cơng nghiệp hóa – iện đại hóa C Chương trình đào tạo CSVC Cơ sở vật chất CNTT Công nghệ thông tin CBQL Cán quản DH Dạy học GV iáo viên GDNN iáo dục nghề nghiệp HS ọc sinh oạt động đào tạo KH-CN Khoa học – Công nghệ Demo Version - Select.Pdf KT-XH Kinh tế -SDK Xã hội KTNC K Khách thể nghiên cứu ao động kỹ thuật PPDH hương pháp dạy học QL uản uản hoạt động đào tạo S D& Sở iáo dục tạo TCCN rung cấp chuyên nghiệp THPT rung học phổ thông TBDH hiết bị dạy học UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN VĂN Loại Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ thành tố hoạt động quản 15 Sơ đồ 1.2 Chu trình quản 17 ảng 2.1 hống kê giảng viên rường C Y K 40 ảng 2.2 Các ngành đào tạo rường C Y K 42 ảng 2.3 uy mô tuyển sinh, đào tạo rường C Y K 42 ảng 2.4 hống kê sở vật chất rường C Y K 43 ảng 2.5 hực trạng công tác tuyển sinh hệ CC 45 rường C Y K ảng 2.6 hực trạng mục tiêu đào tạo 48 ảng 2.7 hực trạng nội dung phát triển chương trình đào tạo 51 ảng 2.8 hực trạng kế hoạch giảng dạy Khoa Tổ môn 54 ảng 2.9 hực trạng công tác giảng dạy giáo viên 58 ảng 2.10 hực trạng QL công tác đổi phương pháp DH GV Version - Select.Pdf ảng 2.11 Demo hực trạng QL hoạt động học tậpSDK giáo dục toàn diện 61 65 học sinh ảng 2.12 hực trạng QL công tác kiểm tra đánh giá kết đào tạo 68 ảng 2.13 hực trạng QL điều kiện hỗ trợ đào tạo 70 ảng 2.14 hực trạng QL liên kết với bệnh viện, doanh nghiệp 73 đào tạo iểu đồ 3.1 Mức độ cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 98 ảng 3.1 99 Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp MỞ ĐẦU chọn đề tài rong thời kỳ CNHđược đất nước, vấn đề phát triển giáo dục – đào tạo ảng ta quan tâm hàng đầu coi yếu tố trước, đón đầu phát triển KT-XH, tạo động lực thúc đ y KT-XH phát triển ội nghị lần thứ an chấp hành trung ương ghị số 29-NQ/TW, ảng khóa X khẳng định: “ ” [11] - hiệm vụ ngành giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội ao động qua đào tạo với trình độ chuyên môn tay nghề cao sức mạnh, đảm bảo chắn cho phát triển KT-XH bền vững, nâng cao lực cạnh tranh nước ta xu tồn cầu hóa tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Song thực tế diễn nước ta chất lượng giáo dục đào tạo cấp học thấp Có khoảng cách biệt lớn đào tạo sử dụng, cung cầu iáo dục đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu xã hội số Demo - Select.Pdf lượng chất lượng,Version đặc biệt lĩnh vựcSDK GDNN ghị số 29-NQ/TW, ội nghị lần thứ 8, an Chấp hành rung ương khóa X đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu C trường định hướng X C điều kiện kinh tế thị - hội nhập quốc tế rõ: " ù ứ y y y e ậ C ú y ấ " [11] Việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cấp học yêu cầu cần thiết cấp bách nước ta Chất lượng đào tạo sở đào tạo nước ta lại “điểm nóng cần nhiều giải pháp rong đó, giải pháp QL đào tạo quan trọng Có thể nói nhân tố định chất lượng đào tạo sở đào tạo rường C Y K thành lập với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực y tế có kiến thức lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế cho địa phương, khu vực nước rong năm qua, từ trường rung cấp Y tế Khánh òa, hà trường quan tâm chăm lo đến việc trì, đảm bảo nâng cao C hệ TCCN qui, góp phần tích cực vào việc tạo đội ngũ nhân viên y tế có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu việc làm, chăm sóc sức khỏ cho người dân địa phương khu vực hưng thực tế, đội ngũ nhân viên y tế tỉnh Khánh òa thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu xã hội số lượng chất lượng Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, song nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khâu QL đào tạo Nhà trường có hạn chế Việc nghiên cứu tìm biện pháp QL nh m nâng cao C hà trường nói chung, học sinh hệ TCCN qui nói riêng tốn khó cần phải giải rường C Y K ã có nhiều tác giả nước quan tâm nghiên cứu tìm biện pháp quản nâng cao C hệ CC rường Cao đẳng, rường CC khác, song từ trước đến chưa có tác giả nghiên cứu để tìm biện pháp QL nâng cao C hệ TCCN qui Trường C Y K cán hòng tạo, trực tiếp quản hệ đào tạo rường C Y K , để góp phần giúp Nhà trường tháo gỡ khó khăn trên, chọn đề tài: “B y - Select.Pdf SDK C Demo ấVersion ýY K Hò làm luận văn thạc sỹ Mục đích nghiên cứu rên sở nghiên cứu luận thực tiển, đề xuất biện pháp QL nâng cao chất lượng hệ CC rường C Y K giai đoạn Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản hoạt động đào tạo rường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 3.2 Đối tượng nghiên cứu uản hoạt động đào tạo hệ rung cấp chuyên nghiệp rường Cao đẳng Y tế Khánh òa Giả thuyết khoa học Chất lượng đào tạo hệ CC rường C Y K nâng cao Nhà trường thực đồng hiệu biện pháp: ổi QL công tác tuyển sinh; ăng cường quản việc hoàn thiện mục tiêu đào tạo phát triển nội dung, C ; hát huy vai trò Khoa, Tổ môn ; ăng cường QL công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, QL đổi hoạt động giảng dạy V; ăng cường luyện S; ăng cường V; y mạnh hoạt động học tập rèn việc đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập S; uy động nguồn lực để phát triển CSVC phục vụ đào tạo; ăng cường liên kết với bệnh viện, doanh nghiệp trình đào tạo Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 ghiên cứu sở luận hệ CC rường Cao đẳng 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo, 5.3 hệ CC rường C Y K ề xuất biện pháp QL, nâng cao chất lượng hệ CC rường C Y K giai đoạn Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận ồm phương pháp phân tích tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa tài liệu khái quát hóa tài liệu nh m xây dựng sở luận hệ CC rường Cao đẳng 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn ồm phương pháp điều tra, trò chuyện, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia, nghiên sản- ph m hoạt động nh m khảo sát đánh giá thực trạng Democứu Version Select.Pdf SDK QL hệ CC rường C Y K - hương pháp điều tra b ng phiếu hỏi: dùng phiếu hỏi để thu thập thông tin thực trạng QL đào tạo hệ CC rường C Y K - hương pháp trò chuyện: trao đổi trực tiếp với số K hiểu thực trạng, nguyên nhân thực trạng C giúp tác giả hệ CC rường C Y K - hương pháp tổng kết kinh nghiệm: sở báo cáo tổng kết hệ đào tạo rường C Y K tư liệu có liên quan để đánh giá thuận lợi, khó khăn hệ CC tổ chức - hương pháp chuyên gia: trao đổi trực tiếp, gián tiếp để lấy ý kiến cán hướng dẫn, chuyên gia đầu ngành vấn đề có liên quan đến đề tài 6.3 Nhóm phương pháp thống kê tốn học Sử dụng thuật toán số thống kê liên quan, phần mềm S SS để xử kết khảo sát thực trạng Phạm vi nghiên cứu - Về qui mô: đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu hệ CC hình thức đào tạo quy - Về thời gian: đề tài nghiên cứu công tác hệ CC C Y K thời gian từ năm 2008 đến - Khách thể khảo sát: gồm 32 C 68 V Cấu trúc luận văn ội dung luận văn gồm phần sau: - Mở đầu - Chương 1: Cơ sở luận - Chương 2: hực trạng - Chương 3: iện pháp hệ CC rường C hệ CC rường C Y K hệ CC rường C Y K - Kết luận kiến nghị - ài liệu tham khảo - hụ lục Demo Version - Select.Pdf SDK rường ... uản lý hoạt động đào tạo hệ rung cấp chuyên nghiệp 14 1.4 Các y u tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đào tạo hệ rung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng 29 Chương THỰC LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO... trạng hoạt động đào tạo hệ rung cấp chuyên nghiệp rường Cao đẳng Y tế Khánh òa 40 2.4 hực trạng công tác quản lý hoạt động đào tạo hệ rung cấp chuyên nghiệp rường Cao đẳng Y tế Khánh. .. 2.6 guyên nhân ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đào tạo hệ CC rường C Y K 76 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HỆ TCCN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA 80 3.1 Cơ sở đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp ở trường cao đẳng y tế khánh hòa (tt) , Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp ở trường cao đẳng y tế khánh hòa (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay