Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh khánh hòa (tt)

12 1 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T ĐẠI HỌC HUẾ G ĐẠI HỌC HẠ T Ầ HUY THÔ G GI Chuyên ngành: QUẢ GIÁO DỤC Demo Version - Select.Pdf SDK ã số: 60140114 LUẬ VĂ THẠC Ĩ QUẢ GIÁO DỤC gười hướng dẫn khoa học: PGS.TS GUYỄ Ỹ TH Hu , năm 2014 L I CA ĐOA ôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Trần Huy Thông Demo Version - Select.Pdf SDK ôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành đến q thầy, giáo hoa âm lí giáo dục, hòng tạo Sau đại học rường ại học Sư phạm – ại học uế giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu ặc biệt tỉnh S S guyễn Sỹ hư, iám đốc Sở iáo dục tạo on um - người thầy, người hướng dẫn khoa học - tận tình bảo, giúp đỡ động viên trình nghiên cứu hồn chỉnh luận văn xin trân trọng cảm ơn chức, viên chức Sở iáo ục an iám đốc tồn thể cán bộ, cơng ạo tỉnh hánh òa hỗ trợ, động viên tạo điều kiện thuận lợi nhiều mặt cho học tập, nghiên cứu Xin cảm ơn an iám đốc quý thầy, cô giáo trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh hánh òa - người giúp điều tra khảo sát - tạo điều kiện giúp tơi hồn thành luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK ôi xin trân trọng cảm ơn bạn bè đồng nghiệp, gia đình người thân động viên, khích lệ, giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn ẫu có nhiều cố gắng trình nghiên cứu chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả xin nhận đóng góp ý kiến chân tình Huế, tháng 10 năm 2014 Tác giả Trần Huy Thông ỤC LỤC rang phụ bìa ời cam đoan ời cảm ơn ục lục anh mục chữ viết tắt anh mục bảng biểu, sơ đồ luận văn ĐẦU ý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu hách thể đối tượng nghiên cứu Giả thiết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn 6 8 9 9 CH Ơ G 1: CƠ LUẬ VỀ CÔ G TÁC QUẢ HOẠT ĐỘ G BỒI D Ơ G GIÁO VIÊ T U G TÂ GIÁO DỤC TH G XUYÊ 10 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề Select.Pdf SDK 1.1.1 hữngDemo nghiên Version cứu -nước 1.1.2 hững nghiên cứu nước 1.2 ột số khái niệm … 1.2.1 iáo dục thường xuyên 1.2.2 uản 1.2.3 uản giáo dục 1.2.4 uản nhà trường 1.2.5 uản trung tâm giáo dục thường xuyên 1.2.6 uản hoạt động bồi dưỡng giáo viên 1.3 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ trung tâm GDTX 1.3.1 ị trí trung tâm giáo dục thường xuyên 1.3.2 hức trung tâm giáo dục thường xuyên 1.3.3 hiệm vụ trung tâm giáo dục thường xuyên 1.4 luận hoạt động BDGV trung tâm GDTX 1.4.1 nghĩa hoạt động bồi dưỡng giáo viên 1.4.2 ục tiêu hoạt động bồi dưỡng giáo viên 1.4.3 ội dung bồi dưỡng giáo viên 10 10 11 14 14 14 16 17 18 18 20 20 20 21 21 21 23 23 -1- 1.4.4 ình thức bồi dưỡng giáo viên 25 1.4.5 Phương pháp bồi dưỡng giáo viên 26 1.5 Công tác quản hoạt động BDGV Giám đốc trung tâm GDTX 26 26 29 32 33 34 1.5.1 ị trí, chức năng, nhiệm vụ iám đốc trung tâm 1.5.2 ội dung quản hoạt động iám đốc trung tâm 1.5.3 Các điều kiện hỗ trợ quản hoạt động 1.5.4 chế phối hợp quản hoạt động * iểu kết chương trung tâm trung tâm CH Ơ G 2: THỰC T Ạ G CÔ G TÁC QUẢ HOẠT ĐỘ G BỒI D G GIÁO VIÊ T U G TÂ GIÁO DỤC TH G XUYÊ CẤ HUYỆ T Ê ĐỊA BÀ TỈ H KHÁ H HỊA 2.1 Khái qt tình hình KT-XH, GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa 2.1.1 ặc điểm tình hình địa lý, dân cư 35 35 35 2.1.2 ặc điểm tình hình kinh tế - xã hội 2.1.3 hái quát tình hình giáo dục - đào tạo 36 36 2.2 Quá trình hình thành trung tâm GDTX cấp huyện địa bàn tỉnh Khánh Hòa 38 2.2.1 ội ngũ cán quản 38 39 Demo Version - Select.Pdf SDK 2.2.3 ọc viên 40 2.3 Thực trạng hoạt động BDGV thực trạng công tác quản hoạt động BDGV trung tâm GDTX cấp huyện địa bàn tỉnh Khánh Hòa 41 2.2.2 ội ngũ giáo viên 2.3.1 iới thiệu khái quát trình khảo sát 2.3.2 hực trạng hoạt động trung tâm cấp huyện địa bàn tỉnh hánh òa 2.3.3 hực trạng công tác quản hoạt động BDGV trung tâm cấp huyện địa bàn tỉnh hánh òa 2.4 Đánh giá chung 2.4.1 hững thuận lợi, ưu điểm 2.4.2 hững khó khăn, hạn chế 41 42 49 59 59 59 2.4.3 guyên nhân 60 * iểu kết chương 62 CH Ơ G 3: CÁC BIỆ HÁ QUẢ HOẠT ĐỘ G BỒI D G GIÁO VIÊ T U G TÂ GIÁO DỤC TH G XUYÊ CẤ HUYỆ T Ê ĐỊA BÀ TỈ H KHÁ H HÒA 63 3.1 Các nguyên tắc đạo hoạt động BDGV 64 3.1.1 guyên tắc đảm bảo tính đồng biện pháp 64 -2- 3.1.2 guyên tắc đảm bảo tính thực tiễn biện pháp 64 3.1.3 guyên tắc đảm bảo tính kế thừa biện pháp 3.1.4 guyên tắc đảm bảo tính hiệu biện pháp 3.1.5 guyên tắc đảm bảo tính khả thi biện pháp 3.2 Các biện pháp quản hoạt động BDGV trung tâm GDTX cấp huyện địa bàn tỉnh Khánh Hòa 3.2.1 iện pháp 1: âng cao nhận thức tầm quan trọng hoạt động 3.2.2 iện pháp 2: Xây dựng kế hoạch hoạt động BDGV cho phù hợp 3.2.3 iện pháp 3: ây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn hỗ trợ công tác quản hoạt động 3.2.4 iện pháp 4: ăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá kết hoạt động BDGV 3.2.5 iện pháp 5: sung, hoàn thiện điều kiện chế hoạt động 3.2.6 iện pháp 6: ẩy mạnh hoạt động tự bồi dưỡng GV 3.3 ối quan hệ biện pháp 3.4 Khảo nghiệm tính cần thi t tính khả thi biện pháp * iểu kết chương KẾT LUẬ VÀ KHUYẾ GHỊ Demo Version - Select.Pdf SDK K t luận 1.1 ề luận 1.2 ề thực tiễn Khuy n nghị 2.1 iáo dục tạo 2.2 ỷ ban nhân dân tỉnh, Sở iáo dục tạo 2.3 iám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên TÀI LIỆU THA KHẢO HỤ LỤC 64 65 66 -3- 66 66 70 73 75 77 80 81 83 85 86 86 86 86 88 88 88 88 89 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BDGV : ồi dưỡng giáo viên BDTX : ồi dưỡng thường xuyên CBQL : án quản CNH- : ơng nghiệp hố, đại hóa : ại học sư phạm : iểm trung bình GD- : iáo dục tạo GDTX : iáo dục thường xuyên GV : iáo viên HS : ọc sinh HV : ọc viên KT-XH : inh tế - Xã hội KTTH-HN : ỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp QLGD : uản giáo dục TCCN : rung cấp chuyên nghiệp S DemoTHCS Version - Select.Pdf : rungSDK học sở THPT : rung học phổ thông -4- DA H ỤC CÁC BẢ G BIỂU, Ơ ĐỒ T O G LUẬ VĂ * Bảng biểu ảng 2.1 Số liệu đội ngũ cán quản GDTX năm học 2013-2014 38 ảng 2.2 Số liệu đội ngũ GDTX trình độ đào tạo năm học 2013-2014 39 ảng 2.3 Số liệu đội ngũ GDTX môn học năm học 2013-2014 39 ảng 2.4 Số liệu đội ngũ GDTX độ tuổi năm học 2013-2014 39 ảng 2.5 ết xếp loại hạnh kiểm năm học 2013-2014 40 ảng 2.6 ết xếp loại học lực năm học 2013-2014 40 ảng 2.7 ết tốt nghiệp 41 ảng 2.8 ánh giá nhận thức tính cần thiết hoạt động ảng 2.9 ánh giá nhận thức mục tiêu hoạt động ảng 2.10 ánh giá lựa chọn thực nội dung ảng 2.11 ánh giá mức độ phù hợp hình thức ảng 2.12 ảng 2.13 ảng 2.14 trung tâm 42 43 44 46 ánh giá việc thực phương pháp ánh giá việc thực hình thức kiểm tra, đánh giá kết BDGV ánh giá hiệu hoạt động 46 - Select.Pdf SDK ảng 2.15 Demo ánh giáVersion công tác quản xây dựng kế hoạch hoạt động 47 48 49 ảng 2.16 ánh giá công tác quản tổ chức triển khai đạo hoạt động BDGV 51 ảng 2.17 ánh giá công tác quản kiểm tra, đánh giá kết hoạt động BDGV 54 ảng 2.18 ánh giá công tác quản điều kiện hỗ trợ hoạt động 56 ảng 3.3 ết khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp 84 iểu 3.1 iểu mẫu xây dựng kế hoạch cho hoạt động 72 Sơ đồ 1.1 hái niệm quản giáo dục 17 Sơ đồ 1.2 hu trình quản 28 Sơ đồ 3.2 ối quan hệ biện pháp quản hoạt động 82 * đồ -5- ĐẦU chọn đề tài ghị số 29Trung ương ảng khóa / W ngày 4/11/2013 ội nghị lần thứ 8, an hấp hành đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa - đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế khẳng định: “GDhàng đầu, nghiệp ảng, quốc sách hà nước toàn dân ầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội” 3, tr.1 ể thực quan điểm đạo trên, ảng ta đưa giải pháp cụ thể là: “ hát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi ” 3 GD- uốn vậy, phải xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục gắn với nhu cầu phát triển KTXH, bảo đảm an ninh, quốc phòng hội nhập quốc tế hực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo th o cấp học trình độ đào tạo án QLGD cấp phải qua đào tạo nghiệp vụ quản ồng thời đổi mạnh m mục tiêu, nội dung, Demo Version - Select.Pdf SDK phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đánh giá kết học tập, rèn luyện nhà giáo th o yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức lực nghề nghiệp huyến khích đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Nước ta bước vào kỷ bối cảnh giới có nhiều thay đổi nhanh phức tạp ồn cầu hóa hội nhập quốc tế giáo dục trở thành xu tất yếu ách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin truyền thông, kinh tế tri thức ngày phát triển mạnh m , tác động trực tiếp đến phát triển giáo dục giới ền giáo dục nước nhà đứng trước hội phát triển mới, đồng thời phải đối mặt với thách thức triển quy mô phải bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu cầu phát - tất cấp học, bậc học đặt nhiều vấn đề cần phải giải từ mục đích giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục từ chế quản lý, hệ thống sách đến việc huy động nguồn lực để phát triển dưỡng giáo viên - , đặc biệt vấn đề bồi ì giáo viên lực lượng nòng cốt, giữ vai trò định, có tác -6- dụng trực tiếp đến chất lượng lượng nhà trường - uốn nâng cao chất ngồi việc nâng cao chất lượng nguồn đào tạo - trường cần phải đặc biệt quan tâm đến hoạt động , nhà giai đoạn sau trình đào tạo diễn suốt trình làm nghề dạy học dưỡng vừa để ồi cập nhật kiến thức thiếu, nội dung nảy sinh phát triển thực tiễn xã hội, vừa để phấn đấu nâng cao trình độ chun mơn, lực sư phạm phẩm chất trị, đạo đức iệt am, giáo dục thường xuyên vừa phận quan trọng bên cạnh giáo dục quy hệ thống giáo dục quốc dân, vừa phương thức học tập góp phần quan trọng việc xóa mù chữ cho người lớn, nâng cao dân trí cho người dân, đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập cho hàng triệu người goài ra, có vai trò đặc biệt quan trọng, là: óp phần “Xây dựng xã hội học tập nhằm tạo hội điều kiện thuận lợi để người lứa tuổi, trình độ học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời nơi lúc, cấp, trình độ” phù hợp với hoàn cảnh cụ thể người, đáp ứng yêu cầu phát triển -XH hững Demo năm gầnVersion đây, Select.Pdf hánh òaSDK có bước vững chắc, tồn diện ặc biệt, hánh òa đóng góp phần quan trọng việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo đà cho phát triển tỉnh nhà rong đó, trung tâm - cấp huyện đóng góp tích cực việc tổ chức dạy học để nâng cao trình độ học vấn cho người dân khơng có điều kiện học tập sở giáo dục quy, chuẩn hóa trình độ cho số cán làm việc quan, xí nghiệp góp phần đẩy nhanh tiến độ phổ cập trung học phổ thông uy nhiên, hoạt động trung tâm khơng tránh khỏi hạn chế, bất cập, là: hưa đa dạng hóa loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu người học sở vật chất - thiết bị dạy học, điều kiện học tập chưa đáp ứng yêu cầu đổi chương trình chậm đổi phương pháp dạy học, ý thức học tập học viên chưa cao ông tác quản việc thực nếp dạy học động , học tập HV lỏng lẻo iệc quản hoạt chưa th o kịp yêu cầu đổi giáo dục phổ thông chất lượng giáo dục trung tâm o đó, cấp huyện chưa đáp ứng nhiệm vụ -7- đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng tỉnh nhà biện pháp quản hoạt động trung tâm ì vậy, việc tìm kiếm, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV cấp huyện thực tế cần giải ho đến nay, có số cơng trình nghiên cứu vấn đề quản hoạt động hiệu trưởng trường phổ thông, trường trung cấp Tuy nhiên, việc khảo sát thực trạng xác lập biện pháp quản hoạt động cấp huyện địa bàn tỉnh hánh trung tâm òa chưa có cơng trình nghiên cứu hính vậy, tác giả chọn đề tài “Biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Khánh Hòa” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành uản giáo dục ục đích nghiên cứu rên sở nghiên cứu luận khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng việc quản hoạt động động trung tâm trung tâm trung tâm , đề xuất biện pháp quản hoạt cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV Khách thể đối tượng nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK 3.1 Khách thể nghiên cứu ông tác quản hoạt động trung tâm cấp huyện 3.2 Đối tượng nghiên cứu iện pháp quản hoạt động trung tâm cấp huyện địa bàn tỉnh hánh òa Giả thuy t khoa học rong thời gian qua, công tác quản hoạt động cấp huyện địa bàn tỉnh hánh trung tâm òa triển khai đạt thành định uy nhiên, giai đoạn nay, công tác chưa thật hiệu phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục ếu iám đốc trung tâm thực biện pháp quản xác lập có sở khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, mang tính đồng khả thi cơng tác quản hoạt động trung tâm cấp huyện s thực có hiệu hơn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GV trung tâm -8- cấp huyện hánh òa 5 hiệm vụ nghiên cứu 5.1 ghiên cứu sở luận công tác quản hoạt động đốc trung tâm 5.2 iám hảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản hoạt động trung tâm 5.3 cấp huyện địa bàn tỉnh hánh òa ề xuất biện pháp quản hoạt động lượng đội ngũ GV trung tâm nhằm nâng cao chất cấp huyện tỉnh hánh òa hương pháp nghiên cứu 6.1 hóm phương pháp nghiên cứu luận Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa hỉ thị, ảng, ghị hà nước, ngành văn bản, tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhằm xây dựng sở luận công tác quản hoạt động trung tâm cấp huyện 6.2 hóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn ao gồm phương pháp: iều tra phiếu hỏi, quan sát, vấn, tổng kết kinh nghiệm, xin ý kiến chuyên gia nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng công tác - Select.Pdf SDK quản hoạtDemo động Version trung tâm cấp huyện địa bàn nghiên cứu góp phần đề xuất biện pháp 6.3 hóm phương pháp bổ trợ hương pháp thống kê toán học dùng để xử kết khảo sát điều tra Giới hạn phạm vi nghiên cứu ề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản hoạt động trung tâm iám đốc cấp huyện địa bàn tỉnh hánh òa Cấu trúc luận văn goài phần mở đầu, kết kuận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn chia làm chương: - Chương 1: sở luận công tác quản hoạt động - Chương 2: trung tâm hực trạng công tác quản hoạt động trung tâm cấp huyện địa bàn tỉnh hánh òa - Chương 3: ác biện pháp quản hoạt động huyện địa bàn tỉnh hánh òa -9- trung tâm cấp ... quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Khánh Hòa làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành uản lý giáo dục ục đích nghiên cứu rên sở nghiên cứu lý. .. Chương 1: sở lý luận công tác quản lý hoạt động - Chương 2: trung tâm hực trạng công tác quản lý hoạt động trung tâm cấp huyện địa bàn tỉnh hánh òa - Chương 3: ác biện pháp quản lý hoạt động huyện. .. hiệm vụ trung tâm giáo dục thường xuyên 1.4 Lý luận hoạt động BDGV trung tâm GDTX 1.4.1 nghĩa hoạt động bồi dưỡng giáo viên 1.4.2 ục tiêu hoạt động bồi dưỡng giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh khánh hòa (tt) , Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh khánh hòa (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay