Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin ở trường trung cấp kinh tế khánh hòa (tt)

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LYÏ THÃÚ TUÌNG BIỆN PHÁP QUẢN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KHÁNH HÒA Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĨNH TƯỜNG Huế, năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN ủ , số ệ v vă ự , ượ ượ tron bố bấ p ép sử dụ ỳ Tác giả Thế Tùng Demo Version - Select.Pdf SDK ii ậ v LỜI CÁM ƠN , em : ; - ; ; - ; ; Demo Version - Select.Pdf SDK , em ! Huế, tháng 10 năm 2014 Tác giả Thế Tùng iii MỤC LỤC Trang i ii iii ỤC ỤC DAN ỤC CÁC C Ữ IẾ Ắ DANH ỤC CÁC BẢN MỞ ĐẦU N Ph 8 C NỘI DUNG 10 Chương CƠ SỞ LUẬN CỦA QUẢN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG TRUNG CẤP 10 Demo Version - Select.Pdf SDK 11 ị 10 12 13 121 Q 13 122 C 16 123 D Q D CN 18 13 Ứ CN D C 19 131 CN D C 19 132 N CN 22 14 N D CN C 22 15 N C Q D CN 25 151 D CN 25 152 D CN 25 153 C D CNTT 26 154 D CN 26 16 Q D CN 26 161 Q D CN 26 162 N Q D CN 26 163 Q D CN 30 164 Q D CN 31 17 N Q D CN 32 171 C D CN 32 172 33 173 33 174 33 1.7.5 CSCV - BD CN 33 176 CN D 34 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KHÁNH HÒA 36 21 36 211 ị -XH 36 212 38 22 39 23 D CN 44 231 CBQ D CN 45 232 CN CB 46 Demo Version Select.Pdf SDK 233 CN 48 2.3.4 C C- BD CN D 49 2.3.5 CN D 50 236 CN 52 24 D CN 54 241 D CN 54 242 Q D CN 56 2.4.3 D CN 58 244 Q CNTT 59 2.4.5 Q ị C C- BD D CN 61 2.4.6 Q D D CN 62 25 D Q D CN t 62 2.5.1 N 62 252 N 64 253 N 66 Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KHÁNH HOÀ 68 31 N 68 311 C D CN 68 312 ị D CN 69 32 N 70 321 N 70 322 N ị 70 323 N 71 324 N 72 33 C 72 331 B 1: N D CN CB 72 332 B 2: CN CB 74 333 B 3: N ị CN Demo Version Select.Pdf SDK D 76 334 B 4: C D CN 77 335 B 5: D CN 79 336 B 6: ẩ 82 337 B 7: CN NC 83 338 B 8: ẩ ị C C- BD D 85 339 B 9: Q D D CN 88 34 90 35 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 94 ị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ CBGV : C CNH - : C CNTT : C CNV : C CSVC - TBDH : C DH : D N : - - : GD : D& : GV : HS : HT : KT-XH : NCKH : N NT : N NXB : N QL : Q QLNT : Q QLGD : Q PPDH : Ph UBND : Ủ Demo Version - Select.Pdf SDK ị DANH MỤC CÁC BẢNG Trang B 21 2009-2013 41 B 22 5/2014 42 B 23 2009-2013 43 B 24 2009-2013 43 B 25 ỷ 2009-2013 43 B 26 CBQ B 27 B 28 B 29 B 10 B 11 CN CN B 12 B 13 B CB D 51 53 D 54 D CN Q 15 56 D 58 14 47 CN Q CN 45 D 50 Demo Version - Select.Pdf SDK CN B CB CN CN B CN 59 Q ị D CN 31 C C-TBDH 61 Q 92 MỞ ĐẦU chọn đề tài B ỷ XXI (CN ) ị N ị c X ị CN 17 CT/TW 10 2000 B C CN D& C Q ị ị ấ ẩ B õ: “Đẩ , D& C e ướ ị 29/2001/C - dụ CN sử dụ CN ” 3 PPDH, ập ấ C GD&Đ B N ị Q ị 58- ẩ 24/05/2001 Demo Version - Select.Pdf SDK ụ ắ ự ị ; 81/2001/Q - 30/07/2001 ấp , bậ õ B C CN CN B D& ị ẩ C ấ 06/NQ-C 2011-2016 07/3/2012 1666/Q -B D C 04/5/2012 (B B ) B ẩ lao CN ẽ ị D CN ị ẽ ỹ CN (Q ) (D ) C ỹ Q CN ; D Q 1984 p - ỹ ị ; ; ; D CNTT Tuy Demoổ VersionD - Select.Pdf SDK CN D C D ằ ị - (C ị C - BD ) : CN (HT) CN X : “Biện pháp quản đổi phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa” Mục đích nghiên cứu D D t QL CN DH Khách thể đối tượng nghiên cứu 31 C 32 B D CN t D CN t Giả thuyết khoa học C ẽ N D D CN ẽ Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 N CN 5.2 CN ởt 5.3 Demo Version - Select.Pdf ổSDK CN D ởt D ng Phương pháp nghiên cứu 61 N QL ằ D 62 N CN ễ CN h 63 : ằ Phạm vi nghiên cứu Kinh D CN h ởt D Cấu trúc luận văn N l C CN : 1: C D 2: D C CN ị C CN 3: C ởt Demo Version - Select.Pdf SDK D ... 33 176 CN ổ D 34 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KHÁNH HÒA 36 21 36 211 ị -XH ... 64 253 N 66 Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KHÁNH HOÀ 68 31 N 68 311 C... ổ ở 1984 p ở - ỹ ị ; ; ổ ; D CNTT Tuy Demoổ VersionD - Select.Pdf SDK CN ổ ổ D C D ằ ị - (C ị C - BD ) : ổ CN (HT) ổ CN X : Biện pháp quản lý đổi phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin ở trường trung cấp kinh tế khánh hòa (tt) , Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin ở trường trung cấp kinh tế khánh hòa (tt)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay